keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга Бытие глава 14, подстрочный перевод Библии

Γένεσις 14

Подстрочный перевод Библии

1 Ἐγένετο Случилось δὲ же ἐν в τῇ βασιλείᾳ царстве τῇ Αμαρφαλ Амарфала βασιλέως царя Σεννααρ, Сеннаара, Αριωχ Ариох βασιλεὺς царь Ελλασαρ Елласара καὶ и Χοδολλογομορ Ходоллогомор βασιλεὺς царь Αιλαμ Элама καὶ и Θαργαλ Фаргал βασιλεὺς царь ἐθνῶν народов2 ἐποίησαν сделали πόλεμον войну μετὰ с Βαλλα Валлой βασιλέως царём Σοδομων Содома καὶ и μετὰ с Βαρσα Варсой βασιλέως царём Γομορρας Гоморры καὶ и Σεννααρ Сеннааром βασιλέως царём Αδαμα Адамы καὶ и Συμοβορ Сумовором βασιλέως царём Σεβωιμ Севоима καὶ и βασιλέως царём Βαλακ Валаки αὕτη эта ἐστὶν есть Σηγωρ. Сигора.3 πάντες Все οὗτοι эти συνεφώνησαν совещались ἐπὶ при τὴν φάραγγα ущелье τὴν ἁλυκήν солёном αὕτη это [ныне] θάλασσα море τῶν ἁλῶν. солёное.4 δώδεκα Двенадцать ἔτη лет ἐδούλευον служили τῷ Χοδολλογομορ, Ходоллогомору, τῷ к δὲ же τρισκαιδεκάτῳ тринадцатому ἔτει году ἀπέστησαν. отступили.
5 ἐν В δὲ же τῷ τεσσαρεσκαιδεκάτῳ четырнадцатый ἔτει год ἦλθεν пришёл Χοδολλογομορ Ходоллогомор καὶ и οἱ βασιλεῖς цари οἱ μετ᾽ с αὐτοῦ ним καὶ и κατέκοψαν разбил τοὺς γίγαντας исполинов τοὺς ἐν в Ασταρωθ Καρναιν Карнаина καὶ и ἔθνη народы ἰσχυρὰ сильные ἅμα с αὐτοῖς ними καὶ и τοὺς Ομμαίους Омеев τοὺς ἐν в Σαυη Саии τῇ πόλει городе6 καὶ и τοὺς Χορραίους Хорраусов τοὺς ἐν в τοῖς ὄρεσιν горах Σηιρ Сеира ἕως до τῆς τερεμίνθου теребинты τῆς Φαραν, Фарана, которая ἐστιν есть ἐν в τῇ ἐρήμῳ. пустыне.7 καὶ И ἀναστρέψαντες возвратившиеся ἤλθοσαν [они] пришли ἐπὶ к τὴν πηγὴν источнику τῆς κρίσεως суда αὕτη этот же ἐστὶν есть Καδης Кадес καὶ и κατέκοψαν порубали πάντας всех τοὺς ἄρχοντας начальников Αμαληκ Амалика καὶ и τοὺς Αμορραίους Амореев τοὺς κατοικοῦντας живущих ἐν в Ασασανθαμαρ. Асасанфамаре.8 ἐξῆλθεν Вышел δὲ же βασιλεὺς царь Σοδομων Содома καὶ и βασιλεὺς царь Γομορρας Гоморры καὶ и βασιλεὺς царь Αδαμα Адамы καὶ и βασιλεὺς царь Σεβωιμ Севоима καὶ и βασιλεὺς царь Βαλακ Валаки αὕτη эта ἐστὶν есть Σηγωρ Сигора καὶ и παρετάξαντο расположились αὐτοῖς [против] них εἰς для πόλεμον войны́ ἐν в τῇ κοιλάδι долине τῇ ἁλυκῇ, солёной,9 πρὸς против Χοδολλογομορ Ходоллогомора βασιλέα царя Αιλαμ Элама καὶ и Θαργαλ Фаргала βασιλέα царя ἐθνῶν народов καὶ и Αμαρφαλ Амарфала βασιλέα царя Σεννααρ Сеннаара καὶ и Αριωχ Ариоха βασιλέα царя Ελλασαρ, Елласара, οἱ которые τέσσαρες четыре βασιλεῖς цари πρὸς против τοὺς πέντε. пяти.10 δὲ Же κοιλὰς долина ἁλυκὴ солёная φρέατα колодцы φρέατα колодцы ἀσφάλτου· смоляные; ἔφυγεν убежал δὲ же βασιλεὺς царь Σοδομων Содома καὶ и βασιλεὺς царь Γομορρας Гоморры καὶ и ἐνέπεσαν упали ἐκεῖ, туда, οἱ δὲ же καταλειφθέντες оставшиеся εἰς в τὴν ὀρεινὴν горную [местность] ἔφυγον. убежали.11 ἔλαβον Взяли δὲ же τὴν ἵππον конницу πᾶσαν всю τὴν Σοδομων Содома καὶ и Γομορρας Гоморры καὶ и πάντα всю τὰ βρώματα пищу αὐτῶν их καὶ и ἀπῆλθον. ушли.12 ἔλαβον Взяли δὲ же καὶ и τὸν Λωτ Лота υἱὸν сына τοῦ ἀδελφοῦ брата Αβραμ Аврама καὶ и τὴν ἀποσκευὴν вещи αὐτοῦ его καὶ и ἀπῴχοντο· уходили; ἦν он был γὰρ ведь κατοικῶν живущий ἐν в Σοδομοις. Содоме.13 Παραγενόμενος Прибывший δὲ же τῶν [из] ἀνασωθέντων уцелевших τις кто-то ἀπήγγειλεν сообщил Αβραμ Авраму τῷ περάτῃ· на западе; αὐτὸς он δὲ же κατῴκει жил πρὸς у τῇ δρυὶ дуба τῇ Μαμβρη Мамврийского который Αμορις Амориса τοῦ ἀδελφοῦ брата Εσχωλ Есхола καὶ и ἀδελφοῦ брата Αυναν, Авнана, οἳ которые ἦσαν были συνωμόται союзники τοῦ Αβραμ. Авраму.14 ἀκούσας Услышавший δὲ же Αβραμ Аврам ὅτι что ᾐχμαλώτευται пленён Λωτ Лот ἀδελφὸς брат αὐτοῦ, его, ἠρίθμησεν исчислил τοὺς ἰδίους собственных οἰκογενεῖς родившихся в доме αὐτοῦ, его, τριακοσίους триста δέκα десять καὶ и ὀκτώ, восемь, καὶ и κατεδίωξεν гнался ὀπίσω сзади αὐτῶν их ἕως до Δαν. Дана.
15 καὶ И ἐπέπεσεν напал ἐπ᾽ на αὐτοὺς них τὴν νύκτα, ночью, αὐτὸς он καὶ и οἱ παῖδες слу́ги αὐτοῦ, его, καὶ и ἐπάταξεν поразил αὐτοὺς их καὶ и ἐδίωξεν подверг преследованиям αὐτοὺς их ἕως до Χωβα, Ховы, которая ἐστιν есть ἐν на ἀριστερᾷ лево [от] Δαμασκοῦ. Дамаска.16 καὶ И ἀπέστρεψεν вернул πᾶσαν всю τὴν ἵππον конницу Σοδομων, Содома, καὶ и Λωτ Лота τὸν ἀδελφὸν брата αὐτοῦ его ἀπέστρεψεν вернул καὶ и τὰ ὑπάρχοντα имущество αὐτοῦ его καὶ и τὰς γυναῖκας женщин καὶ и τὸν λαόν. народ.17 Ἐξῆλθεν Вышел δὲ же βασιλεὺς царь Σοδομων Содома εἰς чтобы συνάντησιν встретиться с αὐτῷ ним μετὰ после τὸ ἀναστρέψαι возвратиться αὐτὸν ему ἀπὸ от τῆς κοπῆς избиения τοῦ Χοδολλογομορ Ходоллогомора καὶ и τῶν βασιλέων царей τῶν μετ᾽ с αὐτοῦ ним εἰς в τὴν κοιλάδα долину τὴν Σαυη Саии τοῦτο эта ἦν была τὸ πεδίον равнина βασιλέως. царя.18 καὶ И Μελχισεδεκ Мелхиседек βασιλεὺς царь Σαλημ Салима ἐξήνεγκεν вынес ἄρτους хлебы καὶ и οἶνον· вино; ἦν был δὲ же ἱερεὺς священник τοῦ θεοῦ Бога τοῦ ὑψίστου. Высочайшего.19 καὶ И ηὐλόγησεν благословил τὸν Αβραμ Аврама καὶ и εἶπεν сказал: Εὐλογημένος Благословен Αβραμ Аврам τῷ у θεῷ Бога τῷ ὑψίστῳ, Высочайшего, ὃς Который ἔκτισεν создал τὸν οὐρανὸν небо καὶ и τὴν γῆν, землю,20 καὶ и εὐλογητὸς благословен θεὸς Бог ὕψιστος, Высочайший, ὃς Который παρέδωκεν передал τοὺς ἐχθρούς врагов σου твоих ὑποχειρίους [в] подданство σοι. тебе. καὶ И ἔδωκεν дал αὐτῷ ему δεκάτην десятину ἀπὸ от πάντων. всего.21 εἶπεν Сказал δὲ же βασιλεὺς царь Σοδομων Содома πρὸς к Αβραμ Авраму: Δός Дай μοι мне τοὺς ἄνδρας, людей, τὴν δὲ же ἵππον конницу λαβὲ возьми σεαυτῷ себе.22 εἶπεν Сказал δὲ же Αβραμ Аврам πρὸς к βασιλέα царю Σοδομων Содома: Ἐκτενῶ Простру τὴν χεῖρά руку μου мою́ πρὸς к τὸν θεὸν Богу τὸν ὕψιστον, Высочайшему, ὃς Который ἔκτισεν создал τὸν οὐρανὸν небо καὶ и τὴν γῆν, землю,23 εἰ [действительно] ли ἀπὸ от σπαρτίου нитки ἕως до σφαιρωτῆρος ремня ὑποδήματος сандалии λήμψομαι я возьму ἀπὸ от πάντων всего τῶν σῶν, существующего, ἵνα чтобы μὴ не εἴπῃς сказал ὅτι что: Ἐγὼ Я ἐπλούτισα обогатил τὸν Αβραμ· Аврама;24 πλὴν однако ὧν которое ἔφαγον съели οἱ νεανίσκοι юноши καὶ и τῆς μερίδος часть τῶν ἀνδρῶν мужчин τῶν συμπορευθέντων ходивших μετ᾽ со ἐμοῦ, мной, Εσχωλ, Есхола, Αυναν, Авнана, Μαμβρη, Мамврия, οὗτοι эти λήμψονται получат μερίδα. долю.