keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга Бытие глава 26, подстрочный перевод Библии

Γένεσις 26

Подстрочный перевод Библии

1 Ἐγένετο Сделался δὲ же λιμὸς голод ἐπὶ на τῆς γῆς земле χωρὶς сверх того τοῦ λιμοῦ голода τοῦ которого πρότερον, прежде, ὃς который ἐγένετο сделался ἐν во τῷ χρόνῳ время τῷ Αβρααμ· Авраама; ἐπορεύθη пошёл δὲ же Ισαακ Исаак πρὸς к Αβιμελεχ Авимелеху βασιλέα царю Φυλιστιιμ Филистиимскому εἰς в Γεραρα. Герару.2 ὤφθη Был сделан видим δὲ же αὐτῷ ему κύριος Господь καὶ и εἶπεν сказал: Μὴ Не καταβῇς спустись εἰς в Αἴγυπτον· Египет; κατοίκησον вселись δὲ же ἐν в τῇ γῇ, земле, которую ἄν σοι тебе εἴπω. скажу.3 καὶ И παροίκει живи ἐν в τῇ γῇ земле ταύτῃ, этой, καὶ и ἔσομαι Я буду μετὰ с σοῦ тобой καὶ и εὐλογήσω благословлю σε· тебя; σοὶ тебе γὰρ ведь καὶ и τῷ σπέρματί семени σου твоему δώσω Я дам πᾶσαν всю τὴν γῆν землю ταύτην эту καὶ и στήσω установлю τὸν ὅρκον клятву μου, Мою́, ὃν которой ὤμοσα Я поклялся Αβρααμ Аврааму τῷ πατρί отцу σου. твоему.4 καὶ И πληθυνῶ умножу τὸ σπέρμα семя σου твоё ὡς как τοὺς ἀστέρας звёзды τοῦ οὐρανοῦ неба καὶ и δώσω дам τῷ σπέρματί семени σου твоему πᾶσαν всю τὴν γῆν землю ταύτην, эту, καὶ и ἐνευλογηθήσονται будут благословлены ἐν в τῷ σπέρματί семени σου твоём πάντα все τὰ ἔθνη народы τῆς γῆς, земли́,
5 ἀνθ᾽ Из-за ὧν которого ὑπήκουσεν послушался Αβρααμ Авраам πατήρ отец σου твой τῆς ἐμῆς Моего φωνῆς го́лоса καὶ и ἐφύλαξεν сберёг τὰ προστάγματά повеления μου Мои καὶ и τὰς ἐντολάς заповеди μου Мои καὶ и τὰ δικαιώματά требования μου Мои καὶ и τὰ νόμιμά законы μου. Мои.6 καὶ И κατῴκησεν поселился Ισαακ Исаак ἐν в Γεραροις. Гераре.7 Ἐπηρώτησαν Спросили δὲ же οἱ ἄνδρες мужчины τοῦ этого τόπου ме́ста περὶ о Ρεβεκκας Ревекке τῆς γυναικὸς жене αὐτοῦ, его, καὶ и εἶπεν он сказал: Ἀδελφή Сестра μού моя́ ἐστιν· она есть; ἐφοβήθη устрашился γὰρ ведь εἰπεῖν сказать ὅτι что: Γυνή Жена μού моя́ ἐστιν, она есть, μήποτε чтобы не ἀποκτείνωσιν убили αὐτὸν его οἱ ἄνδρες мужчины τοῦ этого τόπου ме́ста περὶ за Ρεβεκκας, Ревекку, ὅτι потому что ὡραία прекрасна τῇ ὄψει видом ἦν. она была.8 ἐγένετο Сделался δὲ же πολυχρόνιος длительный [период] ἐκεῖ· там; παρακύψας склонившийся δὲ же Αβιμελεχ Авимелех βασιλεὺς царь Γεραρων Герарский διὰ через τῆς θυρίδος окно εἶδεν увидел τὸν Ισαακ Исаака παίζοντα забавляющимся μετὰ с Ρεβεκκας Ревеккой τῆς γυναικὸς женой αὐτοῦ. его.9 ἐκάλεσεν Призвал δὲ же Αβιμελεχ Авимелех τὸν Ισαακ Исаака καὶ и εἶπεν сказал αὐτῷ ему: Ἄρα Тогда γε конечно γυνή жена σού твоя ἐστιν· она есть; τί [есть] ὅτι что εἶπας ты сказал: Ἀδελφή Сестра μού моя́ ἐστιν она есть? εἶπεν Сказал δὲ же αὐτῷ ему Ισαακ Исаак: Εἶπα [Я] сказал [себе] γάρ ведь: Μήποτε Чтобы не ἀποθάνω умер δι᾽ из-за αὐτήν. неё.10 εἶπεν Сказал δὲ же αὐτῷ ему Αβιμελεχ Авимелех: Τί Что же τοῦτο это ἐποίησας ты сделал ἡμῖν нам? μικροῦ чуть не ἐκοιμήθη почил τις кто-то τοῦ γένους рода μου моего μετὰ с τῆς γυναικός женой σου, твоей, καὶ и ἐπήγαγες ты навёл ἐφ᾽ на ἡμᾶς нас ἄγνοιαν. незнания.11 συνέταξεν Приказал δὲ же Αβιμελεχ Авимелех παντὶ всему τῷ λαῷ народу αὐτοῦ его λέγων говорящий: Πᾶς Всякий ἁπτόμενος касающийся τοῦ ἀνθρώπου человека τούτου этого или τῆς γυναικὸς жены αὐτοῦ его θανάτου смерти ἔνοχος повинный ἔσται. будет.12 Ἔσπειρεν Посеял δὲ же Ισαακ Исаак ἐν в τῇ γῇ земле ἐκείνῃ той καὶ и εὗρεν получил ἐν в τῷ ἐνιαυτῷ год ἐκείνῳ тот ἑκατοστεύουσαν стократный κριθήν· ячмень; εὐλόγησεν благословил δὲ же αὐτὸν его κύριος. Господь.13 καὶ И ὑψώθη был возвышен ἄνθρωπος человек καὶ и προβαίνων преуспевая μείζων больший ἐγίνετο, делался, ἕως до οὗ которого [времени] μέγας великий ἐγένετο сделался σφόδρα· очень;14 ἐγένετο сделался δὲ же αὐτῷ ему κτήνη скот προβάτων овец καὶ и κτήνη скот βοῶν быков καὶ и γεώργια пашни πολλά. многие. ἐζήλωσαν Возревновали δὲ же αὐτὸν его οἱ Φυλιστιιμ, филистимляне,
15 καὶ и πάντα все τὰ φρέατα, колодцы, которые ὤρυξαν выкопали οἱ παῖδες слу́ги τοῦ πατρὸς отца αὐτοῦ его ἐν во τῷ χρόνῳ время τοῦ πατρὸς отца αὐτοῦ, его, ἐνέφραξαν заградили αὐτὰ их οἱ Φυλιστιιμ филистимляне καὶ и ἔπλησαν наполнили αὐτὰ их γῆς. землёй.16 εἶπεν Сказал δὲ же Αβιμελεχ Авимелех πρὸς к Ισαακ Исааку: Ἄπελθε Уйди ἀφ᾽ от ἡμῶν, нас, ὅτι потому что δυνατώτερος сильнее ἡμῶν нас ἐγένου ты сделался σφόδρα. очень.17 καὶ И ἀπῆλθεν ушёл ἐκεῖθεν оттуда Ισαακ Исаак καὶ и κατέλυσεν остановился ἐν в τῇ φάραγγι ущелье Γεραρων Герарон καὶ и κατῴκησεν поселился ἐκεῖ. там.18 καὶ И πάλιν опять Ισαακ Исаак ὤρυξεν вырыл τὰ φρέατα колодцы τοῦ ὕδατος, воды́, которые ὤρυξαν выкопали οἱ παῖδες слу́ги Αβρααμ Авраама τοῦ πατρὸς отца αὐτοῦ его καὶ и ἐνέφραξαν заградили αὐτὰ их οἱ Φυλιστιιμ филистимляне μετὰ после τὸ ἀποθανεῖν умереть Αβρααμ Аврааму τὸν πατέρα отцу αὐτοῦ, его, καὶ и ἐπωνόμασεν назвал αὐτοῖς им ὀνόματα имена κατὰ согласно τὰ ὀνόματα, имён, которые ἐπωνόμασεν назвал Αβρααμ Авраам πατὴρ отец αὐτοῦ. его.19 καὶ И ὤρυξαν выкопали οἱ παῖδες слу́ги Ισαακ Исаака ἐν в τῇ φάραγγι ущелье Γεραρων Герарон καὶ и εὗρον нашли ἐκεῖ там φρέαρ колодец ὕδατος воды́ ζῶντος. живой.20 καὶ И ἐμαχέσαντο дрались οἱ ποιμένες пастухи Γεραρων Герарона μετὰ с τῶν ποιμένων пастухами Ισαακ Исаака φάσκοντες утверждающие αὐτῶν их εἶναι быть τὸ ὕδωρ· вода; καὶ и ἐκάλεσεν назвал τὸ ὄνομα имя τοῦ φρέατος колодца Ἀδικία· Неправедность; ἠδίκησαν поступили неправедно γὰρ ведь αὐτόν. [к] нему.21 ἀπάρας Отправившийся δὲ же Ισαακ Исаак ἐκεῖθεν оттуда ὤρυξεν вырыл φρέαρ колодец ἕτερον, другой, ἐκρίνοντο судился δὲ же καὶ и περὶ о ἐκείνου· том; καὶ и ἐπωνόμασεν назвал τὸ ὄνομα имя αὐτοῦ его Ἐχθρία. Вражда.22 ἀπάρας Отправившийся δὲ же ἐκεῖθεν оттуда ὤρυξεν вырыл φρέαρ колодец ἕτερον, другой, καὶ и οὐκ не ἐμαχέσαντο дрались περὶ о αὐτοῦ· нём; καὶ и ἐπωνόμασεν назвал τὸ ὄνομα имя αὐτοῦ его Εὐρυχωρία Пространство λέγων говорящий: Διότι Потому что νῦν теперь ἐπλάτυνεν расширил κύριος Господь ἡμῖν нас καὶ и ηὔξησεν увеличил ἡμᾶς нас ἐπὶ на τῆς γῆς. земле.23 Ἀνέβη Вышел δὲ же ἐκεῖθεν оттуда ἐπὶ к τὸ φρέαρ колодцу τοῦ ὅρκου. клятвы.24 καὶ И ὤφθη был сделан видим αὐτῷ ему κύριος Господь ἐν τῇ νυκτὶ ночью ἐκείνῃ той καὶ и εἶπεν сказал: Ἐγώ Я εἰμι есть θεὸς Бог Αβρααμ Авраама τοῦ πατρός отца σου· твоего; μὴ не φοβοῦ· бойся; μετὰ с σοῦ тобой γάρ ведь εἰμι Я есть καὶ и ηὐλόγηκά благословлю σε тебя καὶ и πληθυνῶ умножу τὸ σπέρμα семя σου твоё διὰ из-за Αβρααμ Авраама τὸν πατέρα отца σου. твоего.25 καὶ И ᾠκοδόμησεν построил ἐκεῖ там θυσιαστήριον жертвенник καὶ и ἐπεκαλέσατο призвал τὸ ὄνομα имя κυρίου Го́спода καὶ и ἔπηξεν разбил ἐκεῖ там τὴν σκηνὴν шатёр αὐτοῦ· его; ὤρυξαν вырыли δὲ же ἐκεῖ там οἱ παῖδες слу́ги Ισαακ Исаака φρέαρ. колодец.26 καὶ И Αβιμελεχ Авимелех ἐπορεύθη пошёл πρὸς к αὐτὸν нему ἀπὸ из Γεραρων Герароны καὶ и Οχοζαθ Охозаф νυμφαγωγὸς устроитель брака αὐτοῦ его καὶ и Φικολ Фикол ἀρχιστράτηγος воевода τῆς δυνάμεως во́йска αὐτοῦ. его.27 καὶ И εἶπεν сказал αὐτοῖς им Ισαακ Исаак: Ἵνα [же есть] τί что ἤλθατε пришли πρός ко με мне? ὑμεῖς Вы δὲ же ἐμισήσατέ возненавидели με меня καὶ и ἀπεστείλατέ изгнали με меня ἀφ᾽ от ὑμῶν. вас.28 καὶ И εἶπαν они сказали: Ἰδόντες Увидевшие ἑωράκαμεν мы увидели ὅτι что ἦν был κύριος Господь μετὰ с σοῦ, тобой, καὶ и εἴπαμεν мы говорили Γενέσθω Пусть сделается ἀρὰ клятва ἀνὰ по μέσον середине [между] ἡμῶν нами καὶ и ἀνὰ по μέσον середине [между] σοῦ, тобой, καὶ и διαθησόμεθα учредим μετὰ с σοῦ тобой διαθήκην завет29 μὴ не ποιήσειν сделать μεθ᾽ с ἡμῶν нами κακόν, злое, καθότι так, как ἡμεῖς мы σε тобой οὐκ не ἐβδελυξάμεθα, возгнушались, καὶ и ὃν каким τρόπον образом ἐχρησάμεθά воспользовались мы σοι тобой καλῶς хорошо καὶ и ἐξαπεστείλαμέν отпустили σε тебя μετ᾽ с εἰρήνης· миром; καὶ и νῦν теперь σὺ ты εὐλογητὸς благословен ὑπὸ от κυρίου. Го́спода.30 καὶ И ἐποίησεν он сделал αὐτοῖς им δοχήν, угощение, καὶ и ἔφαγον они съели καὶ и ἔπιον· выпили;31 καὶ и ἀναστάντες вставшие τὸ πρωῒ рано утром ὤμοσαν поклялся ἄνθρωπος человек τῷ πλησίον ближнему αὐτοῦ, его, καὶ и ἐξαπέστειλεν отослал αὐτοὺς их Ισαακ, Исаак, καὶ и ἀπῴχοντο [они] ушли ἀπ᾽ от αὐτοῦ него μετὰ с σωτηρίας. безопасностью.32 ἐγένετο Сделалось δὲ же ἐν в τῇ ἡμέρᾳ день ἐκείνῃ тот καὶ и παραγενόμενοι прибывшие οἱ παῖδες слу́ги Ισαακ Исаака ἀπήγγειλαν сообщили αὐτῷ ему περὶ о τοῦ φρέατος, колодце, οὗ который ὤρυξαν, вырыли, καὶ и εἶπαν сказали: Οὐχ [Разве] не εὕρομεν мы нашли ὕδωρ. воду?33 καὶ И ἐκάλεσεν назвал αὐτὸ его: Ὅρκος· Клятва; διὰ через τοῦτο это ὄνομα имя τῇ πόλει городу Φρέαρ Колодец ὅρκου клятвы ἕως до τῆς σήμερον сегодняшнего ἡμέρας. дня.34 Ἦν Был δὲ же Ησαυ Исав ἐτῶν лет τεσσαράκοντα сорока́ καὶ и ἔλαβεν взял γυναῖκα жену Ιουδιν Иудифу τὴν θυγατέρα дочь Βεηρ Веира τοῦ Χετταίου Хеттеянина καὶ и τὴν Βασεμμαθ Васеммафу θυγατέρα дочь Αιλων Айлона τοῦ Ευαίου. Еия.
35 καὶ И ἦσαν были ἐρίζουσαι ссорящиеся τῷ к Ισαακ Исааку καὶ и τῇ Ρεβεκκα. Ревекка.