keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга Бытие глава 29, подстрочный перевод Библии

Γένεσις 29

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И ἐξάρας вставший Ιακωβ Иаков τοὺς πόδας [на] но́ги ἐπορεύθη пошёл εἰς в γῆν землю ἀνατολῶν востока πρὸς к Λαβαν Лавану τὸν υἱὸν сыну Βαθουηλ Вафуила τοῦ Σύρου Сирина ἀδελφὸν брата δὲ же Ρεβεκκας Ревекки μητρὸς матери Ιακωβ Иакова καὶ и Ησαυ. Исава.2 καὶ И ὁρᾷ видит καὶ и ἰδοὺ вот φρέαρ колодец ἐν в τῷ πεδίῳ, долине, ἦσαν были δὲ же ἐκεῖ там τρία три ποίμνια ста́да προβάτων овец ἀναπαυόμενα отдыхающих ἐπ᾽ на αὐτοῦ· ней; ἐκ из γὰρ ведь τοῦ φρέατος колодца ἐκείνου того ἐπότιζον поили τὰ ποίμνια, стада́, λίθος камень δὲ же ἦν был μέγας большой ἐπὶ на τῷ στόματι устье τοῦ φρέατος, колодца,3 καὶ и συνήγοντο собирались ἐκεῖ там πάντα все τὰ ποίμνια стада́ καὶ и ἀπεκύλιον откатывали τὸν λίθον камень ἀπὸ с τοῦ στόματος устья τοῦ φρέατος колодца καὶ и ἐπότιζον поили τὰ πρόβατα овец καὶ и ἀπεκαθίστων восстанавливали τὸν λίθον камень ἐπὶ на τὸ στόμα устье τοῦ φρέατος колодца εἰς на τὸν τόπον место αὐτοῦ. его.4 εἶπεν Сказал δὲ же αὐτοῖς им Ιακωβ Иаков: Ἀδελφοί, Братья, πόθεν откуда ἐστὲ есть ὑμεῖς вы? οἱ Они δὲ же εἶπαν сказали: Ἐκ Из Χαρραν Харрана ἐσμέν. мы есть.
5 εἶπεν Он сказал δὲ же αὐτοῖς им: Γινώσκετε Знаете Λαβαν Лавана τὸν υἱὸν сына Ναχωρ Нахора? οἱ Они δὲ же εἶπαν сказали: Γινώσκομεν. Знаем.6 εἶπεν Он сказал δὲ же αὐτοῖς им: Ὑγιαίνει Здравствует? οἱ Они δὲ же εἶπαν сказали Ὑγιαίνει. Здравствует. καὶ И ἰδοὺ вот Ραχηλ Рахиль θυγάτηρ дочь αὐτοῦ его ἤρχετο идёт μετὰ с τῶν προβάτων. овцами.7 καὶ И εἶπεν сказал Ιακωβ Иаков: Ἔτι Ещё ἐστὶν есть ἡμέρα день πολλή, многий, οὔπω ещё не ὥρα время συναχθῆναι быть собранными τὰ κτήνη· скоту; ποτίσαντες напоившие τὰ πρόβατα овец ἀπελθόντες ушедшие βόσκετε. пасите.8 οἱ Они δὲ же εἶπαν сказали: Οὐ Не δυνησόμεθα сможем ἕως пока [не] τοῦ συναχθῆναι быть собранными πάντας всем τοὺς ποιμένας пастухам καὶ и ἀποκυλίσωσιν отвалить τὸν λίθον камень ἀπὸ от τοῦ στόματος устья τοῦ φρέατος, колодца, καὶ и ποτιοῦμεν напоим τὰ πρόβατα. овец.9 ἔτι Ещё αὐτοῦ его λαλοῦντος говорящего αὐτοῖς им καὶ и Ραχηλ Рахиль θυγάτηρ дочь Λαβαν Лавана ἤρχετο приходит μετὰ с τῶν προβάτων овцами τοῦ πατρὸς отца αὐτῆς· её; αὐτὴ она γὰρ ведь ἔβοσκεν пасла τὰ πρόβατα овец τοῦ πατρὸς отца αὐτῆς. её.10 ἐγένετο Сделалось δὲ же ὡς когда εἶδεν увидел Ιακωβ Иаков τὴν Ραχηλ Рахиль θυγατέρα дочь Λαβαν Лавана ἀδελφοῦ брата τῆς μητρὸς матери αὐτοῦ его καὶ и τὰ πρόβατα овец Λαβαν Лавана ἀδελφοῦ брата τῆς μητρὸς матери αὐτοῦ, его, καὶ и προσελθὼν подошедший Ιακωβ Иаков ἀπεκύλισεν отвалил τὸν λίθον камень ἀπὸ от τοῦ στόματος устья τοῦ φρέατος колодца καὶ и ἐπότισεν напоил τὰ πρόβατα овец Λαβαν Лавана τοῦ ἀδελφοῦ брата τῆς μητρὸς матери αὐτοῦ. его.11 καὶ И ἐφίλησεν поцеловал Ιακωβ Иаков τὴν Ραχηλ Рахиль καὶ и βοήσας закричавший τῇ φωνῇ голосом αὐτοῦ его ἔκλαυσεν. заплакал.12 καὶ И ἀνήγγειλεν сообщил τῇ Ραχηλ Рахиль ὅτι что ἀδελφὸς брат τοῦ πατρὸς отца αὐτῆς её ἐστιν он есть καὶ и ὅτι что υἱὸς сын Ρεβεκκας Ревекки ἐστίν, он есть, καὶ и δραμοῦσα побежавшая ἀπήγγειλεν сообщила τῷ πατρὶ отцу αὐτῆς её κατὰ согласно τὰ ῥήματα слов ταῦτα. этих.13 ἐγένετο Сделалось δὲ же ὡς когда ἤκουσεν услышал Λαβαν Лаван τὸ ὄνομα имя Ιακωβ Иакова τοῦ υἱοῦ сына τῆς ἀδελφῆς сестры αὐτοῦ, его, ἔδραμεν побежал εἰς чтобы συνάντησιν встретиться с αὐτῷ ним καὶ и περιλαβὼν обнявший αὐτὸν его ἐφίλησεν поцеловал καὶ и εἰσήγαγεν ввёл αὐτὸν его εἰς в τὸν οἶκον дом αὐτοῦ. его. καὶ И διηγήσατο рассказал τῷ Λαβαν Лавану πάντας все τοὺς λόγους слова́ τούτους. эти.14 καὶ И εἶπεν сказал αὐτῷ ему Λαβαν Лаван: Ἐκ Из τῶν ὀστῶν костей μου моих καὶ и ἐκ из τῆς σαρκός плоти μου моей εἶ есть σύ. ты. καὶ И ἦν был μετ᾽ с αὐτοῦ ним μῆνα месяц ἡμερῶν. дней.
15 Εἶπεν Сказал δὲ же Λαβαν Лаван τῷ Ιακωβ Иакову: Ὅτι Потому что γὰρ ведь ἀδελφός брат μου мой εἶ, ты есть, οὐ не δουλεύσεις будешь служить μοι мне δωρεάν· даром; ἀπάγγειλόν сообщи μοι, мне, τίς какая μισθός плата σού твоя ἐστιν. есть.16 τῷ δὲ Же Λαβαν Лавану δύο две θυγατέρες, дочери, ὄνομα имя τῇ μείζονι старшей Λεια, Лиа, καὶ а ὄνομα имя τῇ νεωτέρᾳ младшей Ραχηλ· Рахиль;17 οἱ δὲ Же ὀφθαλμοὶ глаза́ Λειας Лии ἀσθενεῖς, слабые, Ραχηλ Рахиль δὲ же καλὴ хорошая τῷ εἴδει видом καὶ и ὡραία прекрасна τῇ ὄψει. увидеть.18 ἠγάπησεν Полюбил δὲ же Ιακωβ Иаков τὴν Ραχηλ Рахиль καὶ и εἶπεν сказал: Δουλεύσω Буду служить σοι тебе ἑπτὰ семь ἔτη лет περὶ за Ραχηλ Рахиль τῆς θυγατρός дочь σου твою τῆς νεωτέρας. младшую.19 εἶπεν Сказал δὲ же αὐτῷ ему Λαβαν Лаван: Βέλτιον Очень хорошо δοῦναί дать με мне αὐτὴν её σοὶ тебе чем δοῦναί дать με мне αὐτὴν её ἀνδρὶ человеку ἑτέρῳ· другому; οἴκησον живи μετ᾽ со ἐμοῦ. мной.20 καὶ И ἐδούλευσεν послужил Ιακωβ Иаков περὶ за Ραχηλ Рахиль ἔτη лет ἑπτά, семь, καὶ и ἦσαν они были ἐναντίον перед αὐτοῦ ним ὡς как ἡμέραι дни ὀλίγαι немногие παρὰ от τὸ ἀγαπᾶν любить αὐτὸν ему αὐτήν. её.21 εἶπεν Сказал δὲ же Ιακωβ Иаков πρὸς к Λαβαν Лавану: Ἀπόδος Отдай τὴν γυναῖκά жену μου, мою́, πεπλήρωνται исполнились γὰρ ведь αἱ ἡμέραι дни μου, мои, ὅπως чтобы εἰσέλθω войти πρὸς к αὐτήν. ней.22 συνήγαγεν Собрал δὲ же Λαβαν Лаван πάντας всех τοὺς ἄνδρας людей τοῦ τόπου ме́ста καὶ и ἐποίησεν сделал γάμον. свадебное торжество.23 καὶ И ἐγένετο сделался ἑσπέρα, вечер, καὶ и λαβὼν взявший Λαβαν Лаван Λειαν Лию τὴν θυγατέρα дочь αὐτοῦ его εἰσήγαγεν ввёл αὐτὴν её πρὸς к Ιακωβ, Иакову, καὶ и εἰσῆλθεν вошёл πρὸς к αὐτὴν ней Ιακωβ. Иаков.24 ἔδωκεν Дал δὲ же Λαβαν Лаван Λεια Лии τῇ θυγατρὶ дочери αὐτοῦ его Ζελφαν Зелфу τὴν παιδίσκην рабыню αὐτοῦ его αὐτῇ ей παιδίσκην. служанкой.25 ἐγένετο Сделалось δὲ же πρωί, утро, καὶ и ἰδοὺ вот ἦν была Λεια. Лия. εἶπεν Сказал δὲ же Ιακωβ Иаков τῷ Λαβαν Лавану: Τί Что́ τοῦτο это ἐποίησάς ты сделал μοι мне? οὐ [Разве] не περὶ о Ραχηλ Рахиль ἐδούλευσα служил παρὰ у σοί тебя καὶ и ἵνα [же есть] τί что παρελογίσω обманул με меня?26 εἶπεν Сказал δὲ же Λαβαν Лаван: Οὐκ Не ἔστιν есть οὕτως так ἐν в τῷ τόπῳ месте ἡμῶν, нашем, δοῦναι [чтобы] дать τὴν νεωτέραν младшую πρὶν прежде чем τὴν πρεσβυτέραν· старшую;27 συντέλεσον заверши οὖν итак τὰ ἕβδομα седмицы ταύτης, эти, καὶ и δώσω дам σοι тебе καὶ и ταύτην эту ἀντὶ вместо τῆς ἐργασίας, заработка, ἧς который ἐργᾷ сделаешь παρ᾽ у ἐμοὶ меня ἔτι ещё ἑπτὰ семь ἔτη лет ἕτερα. других.28 ἐποίησεν Сделал δὲ же Ιακωβ Иаков οὕτως так καὶ и ἀνεπλήρωσεν исполнил τὰ ἕβδομα седмицы ταύτης, эти, καὶ и ἔδωκεν дал αὐτῷ ему Λαβαν Лаван Ραχηλ Рахиль τὴν θυγατέρα дочь αὐτοῦ его αὐτῷ ему γυναῖκα. женой.29 ἔδωκεν Дал δὲ же Λαβαν Лаван Ραχηλ Рахиль τῇ θυγατρὶ дочери αὐτοῦ его Βαλλαν Валлу τὴν παιδίσκην рабыню αὐτοῦ его αὐτῇ ей παιδίσκην. служанкой.30 καὶ И εἰσῆλθεν вошёл πρὸς к Ραχηλ· Рахиль; ἠγάπησεν полюбил δὲ же Ραχηλ Рахиль μᾶλλον более чем Λειαν· Лию; καὶ и ἐδούλευσεν послужил αὐτῷ ему ἑπτὰ семь ἔτη лет ἕτερα. других.31 Ἰδὼν Увидевший δὲ же κύριος Господь ὅτι что μισεῖται ненавидима Λεια, Лия, ἤνοιξεν открыл τὴν μήτραν материнское лоно αὐτῆς· её; Ραχηλ Рахиль δὲ же ἦν была στεῖρα. бесплодная.32 καὶ И συνέλαβεν зачала Λεια Лия καὶ и ἔτεκεν родила υἱὸν сына τῷ Ιακωβ· Иакову; ἐκάλεσεν назвала δὲ же τὸ ὄνομα имя αὐτοῦ его Ρουβην Рувин λέγουσα говорящая: Διότι Потому что εἶδέν увидел μου мою́ κύριος Господь τὴν ταπείνωσιν· ничтожность; νῦν теперь με меня ἀγαπήσει будет любить ἀνήρ муж μου. мой.33 καὶ И συνέλαβεν зачала πάλιν опять Λεια Лия καὶ и ἔτεκεν родила υἱὸν сына δεύτερον второго τῷ Ιακωβ Иакову καὶ и εἶπεν сказала: Ὅτι Потому что ἤκουσεν услышал κύριος Господь ὅτι что μισοῦμαι, ненавидима, καὶ и προσέδωκέν прибавил μοι мне καὶ и τοῦτον· этого; ἐκάλεσεν назвала δὲ же τὸ ὄνομα имя αὐτοῦ его Συμεων. Симеон.34 καὶ И συνέλαβεν зачала ἔτι ещё καὶ и ἔτεκεν родила υἱὸν сына καὶ и εἶπεν сказала: Ἐν τῷ νῦν Нынешнее καιρῷ время πρὸς ко ἐμοῦ мне ἔσται будет ἀνήρ муж μου, мой, ἔτεκον родила γὰρ ведь αὐτῷ ему τρεῖς трёх υἱούς· сыновей; διὰ из-за τοῦτο этого ἐκάλεσεν назвала τὸ ὄνομα имя αὐτοῦ его Λευι. Левий.
35 καὶ И συλλαβοῦσα зачавшая ἔτι ещё ἔτεκεν родила υἱὸν сына καὶ и εἶπεν сказала: Νῦν Теперь ἔτι ещё τοῦτο [об] этом ἐξομολογήσομαι буду признаваться в любви κυρίῳ· Господу; διὰ из-за τοῦτο этого ἐκάλεσεν назвала τὸ ὄνομα имя αὐτοῦ его Ιουδα. Иуда. καὶ и ἔστη остановилась τοῦ τίκτειν. рожать.