keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга Бытие глава 4, подстрочный перевод Библии

Γένεσις 4

Подстрочный перевод Библии

1 Αδαμ Адам δὲ же ἔγνω познал Ευαν Еву τὴν γυναῖκα жену αὐτοῦ, его, καὶ и συλλαβοῦσα зачавшая ἔτεκεν она родила τὸν Καιν Каина καὶ и εἶπεν сказала: Ἐκτησάμην Приобрела ἄνθρωπον человека διὰ через τοῦ θεοῦ. Бога.2 καὶ И προσέθηκεν прибавила τεκεῖν [чтобы] родить τὸν ἀδελφὸν брата αὐτοῦ его τὸν Αβελ. Авеля. καὶ И ἐγένετο сделался Αβελ Авель ποιμὴν пастух προβάτων, овец, Καιν Каин δὲ же ἦν был ἐργαζόμενος обрабатывающий τὴν γῆν. землю.3 καὶ И ἐγένετο случилось μεθ᾽ после ἡμέρας дней ἤνεγκεν принёс Καιν Каин ἀπὸ от τῶν καρπῶν плодов τῆς γῆς земли́ θυσίαν жертву τῷ κυρίῳ, Господу,4 καὶ и Αβελ Авель ἤνεγκεν принёс καὶ и αὐτὸς он ἀπὸ от τῶν πρωτοτόκων первенцев τῶν προβάτων овец αὐτοῦ его καὶ и ἀπὸ от τῶν στεάτων жира αὐτῶν. их. καὶ И ἐπεῖδεν призрел θεὸς Бог ἐπὶ на Αβελ Авеля καὶ и ἐπὶ на τοῖς δώροις дары αὐτοῦ, его,
5 ἐπὶ на δὲ же Καιν Каина καὶ и ἐπὶ на ταῖς θυσίαις жертвы αὐτοῦ его οὐ не προσέσχεν. обратил внимание. καὶ И ἐλύπησεν опечалился τὸν Καιν Каин λίαν, очень, καὶ и συνέπεσεν поник τῷ προσώπῳ. лицом.6 καὶ И εἶπεν сказал κύριος Господь θεὸς Бог τῷ Καιν Каину: Ἵνα [же есть] τί что περίλυπος очень печальный ἐγένου, ты сделался, καὶ и ἵνα [есть] τί что συνέπεσεν поник τὸ πρόσωπόν лицом σου твоим?7 οὐκ, [Разве] не, ἐὰν если ὀρθῶς правильно προσενέγκῃς, принёс, ὀρθῶς правильно δὲ же μὴ не διέλῃς, разделил, ἥμαρτες согрешил ты ἡσύχασον· умолчав? πρὸς к σὲ тебе ἀποστροφὴ αὐτοῦ, его, καὶ и σὺ ты ἄρξεις будешь управлять αὐτοῦ. им.8 καὶ И εἶπεν сказал Καιν Каин πρὸς к Αβελ Авелю τὸν ἀδελφὸν брату αὐτοῦ его: Διέλθωμεν Давай пройдём εἰς на τὸ πεδίον. равнину. καὶ И ἐγένετο случилось ἐν в τῷ εἶναι быть αὐτοὺς им ἐν среди τῷ πεδίῳ равнины καὶ и ἀνέστη восстал Καιν Каин ἐπὶ на Αβελ Авеля τὸν ἀδελφὸν брата αὐτοῦ его καὶ и ἀπέκτεινεν убил αὐτόν. его.9 καὶ И εἶπεν сказал θεὸς Бог πρὸς к Καιν Каину: Ποῦ Где ἐστιν есть Αβελ Авель ἀδελφός брат σου твой? Он δὲ же εἶπεν сказал: Οὐ Не γινώσκω· знаю; μὴ не φύλαξ страж τοῦ ἀδελφοῦ брата μού моего εἰμι есть 10 καὶ И εἶπεν сказал Τί Что φωνὴ Голос αἵματος кро́ви τοῦ ἀδελφοῦ брата σου твоего βοᾷ вопиёт πρός ко με Мне ἐκ из τῆς γῆς. земли́.11 καὶ И νῦν теперь ἐπικατάρατος проклят σὺ ты ἀπὸ от τῆς γῆς, земли́, которая ἔχανεν разверзла τὸ στόμα уста αὐτῆς её δέξασθαι принять τὸ αἷμα кровь τοῦ ἀδελφοῦ брата σου твоего ἐκ от τῆς χειρός руки́ σου· твоей;12 ὅτι потому ἐργᾷ обработаешь τὴν γῆν, землю, καὶ и οὐ не προσθήσει прибавит τὴν ἰσχὺν силы αὐτῆς её δοῦναί дать σοι· тебе; στένων стонущий καὶ и τρέμων дрожащий ἔσῃ будешь ἐπὶ на τῆς γῆς. земле.13 καὶ И εἶπεν сказал Καιν Каин πρὸς к τὸν κύριον Господу: Μείζων Большее αἰτία обвинение μου моё τοῦ [чтобы] ἀφεθῆναί вынести με· мне;14 εἰ если ἐκβάλλεις изгоняешь με меня σήμερον сегодня ἀπὸ от προσώπου лица́ τῆς γῆς земли́ καὶ и ἀπὸ от τοῦ προσώπου лица́ σου твоего κρυβήσομαι, скроюсь, καὶ и ἔσομαι буду στένων стонущий καὶ и τρέμων дрожащий ἐπὶ на τῆς γῆς, земле, καὶ и ἔσται будет πᾶς всякий εὑρίσκων нашедший με меня ἀποκτενεῖ убьёт με. меня.
15 καὶ И εἶπεν сказал αὐτῷ ему κύριος Господь θεός Бог: Οὐχ Не οὕτως· так; πᾶς всякий ἀποκτείνας убивший Καιν Каина ἑπτὰ семь [раз] ἐκδικούμενα отмщённый παραλύσει. ослабнет. καὶ И ἔθετο положил κύριος Господь θεὸς Бог σημεῖον знак τῷ Καιν Каину τοῦ [чтобы] μὴ не ἀνελεῖν убить αὐτὸν его πάντα всякому τὸν который εὑρίσκοντα находящий αὐτόν. его.16 ἐξῆλθεν Вышел δὲ же Καιν Каин ἀπὸ от προσώπου лица́ τοῦ θεοῦ Бога καὶ и ᾤκησεν поселился ἐν в γῇ земле Ναιδ Наид κατέναντι напротив Εδεμ. Едема.17 Καὶ И ἔγνω познал Καιν Каин τὴν γυναῖκα жену αὐτοῦ, его, καὶ и συλλαβοῦσα зачавшая ἔτεκεν она родила τὸν Ενωχ· Еноха; καὶ и ἦν был οἰκοδομῶν строящий πόλιν город καὶ и ἐπωνόμασεν назвал τὴν πόλιν город ἐπὶ во τῷ ὀνόματι имя τοῦ υἱοῦ сына αὐτοῦ его Ενωχ. Енох.18 ἐγενήθη родился δὲ же τῷ Ενωχ Еноху Γαιδαδ, Гаидад, καὶ а Γαιδαδ Гаидад ἐγέννησεν родил τὸν Μαιηλ, Маиила, καὶ а Μαιηλ Маиил ἐγέννησεν родил τὸν Μαθουσαλα, Мафусала, καὶ а Μαθουσαλα Мафусал ἐγέννησεν родил τὸν Λαμεχ. Ламеха.19 καὶ И ἔλαβεν взял ἑαυτῷ себе Λαμεχ Ламех δύο двух γυναῖκας, жён, ὄνομα имя τῇ μιᾷ одной Αδα, Ада, καὶ а ὄνομα имя τῇ δευτέρᾳ второй Σελλα. Селла.20 καὶ И ἔτεκεν родила Αδα Ада τὸν Ιωβελ· Иовила; οὗτος этот ἦν был πατὴρ отец οἰκούντων обитающих ἐν в σκηναῖς палатках κτηνοτρόφων. пастушеских.21 καὶ И ὄνομα имя τῷ ἀδελφῷ брату αὐτοῦ его Ιουβαλ· Иувал; οὗτος этот ἦν был καταδείξας изобретший ψαλτήριον псалтерий καὶ и κιθάραν. кифару.22 Σελλα Селла δὲ же ἔτεκεν родила καὶ и αὐτὴ сама τὸν Θοβελ, Фовела, καὶ и ἦν он был σφυροκόπος кузнец χαλκεὺς медник χαλκοῦ меди καὶ и σιδήρου· железа; ἀδελφὴ сестра δὲ же Θοβελ Фовела Νοεμα. Ноема.23 εἶπεν Сказал δὲ же Λαμεχ Ламех ταῖς ἑαυτοῦ своим γυναιξίν жёнам Αδα Аде καὶ и Σελλα, Селле, ἀκούσατέ послушайте μου мой τῆς φωνῆς, голос, γυναῖκες жёны Λαμεχ, Ламеха, ἐνωτίσασθέ вслушайтесь в μου мои τοὺς λόγους, слова́, ὅτι потому что ἄνδρα человека ἀπέκτεινα убил εἰς в τραῦμα рану ἐμοὶ мне καὶ и νεανίσκον юношу εἰς в μώλωπα язву ἐμοί, мне,24 ὅτι потому что ἑπτάκις семижды ἐκδεδίκηται будет наказан ἐκ за Καιν, Каина, ἐκ за δὲ же Λαμεχ Ламеха ἑβδομηκοντάκις семидесяти ἑπτά. семь.25 Ἔγνω Познал δὲ же Αδαμ Адам Ευαν Еву τὴν γυναῖκα жену αὐτοῦ, его, καὶ и συλλαβοῦσα зачавшая ἔτεκεν она родила υἱὸν сына καὶ и ἐπωνόμασεν назвала τὸ ὄνομα имя αὐτοῦ его Σηθ Сиф λέγουσα говорящая: Ἐξανέστησεν Восстановил γάρ ведь μοι мне θεὸς Бог σπέρμα семя ἕτερον другое ἀντὶ вместо Αβελ, Авеля, ὃν которого ἀπέκτεινεν убил Καιν. Каин.26 καὶ И τῷ Σηθ Сифу ἐγένετο родился υἱός, сын, ἐπωνόμασεν назвал δὲ же τὸ ὄνομα имя αὐτοῦ его Ενως· Енос; οὗτος этот ἤλπισεν уповал ἐπικαλεῖσθαι призывать τὸ ὄνομα имя κυρίου Го́спода τοῦ θεοῦ. Бога.