keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга Бытие глава 42, подстрочный перевод Библии

Γένεσις 42

Подстрочный перевод Библии

1 Ἰδὼν Увидевший δὲ же Ιακωβ Иаков ὅτι что ἔστιν есть πρᾶσις продажа ἐν в Αἰγύπτῳ, Египте, εἶπεν сказал τοῖς υἱοῖς сыновьям αὐτοῦ его: Ἵνα [Для] τί чего ῥᾳθυμεῖτε отдыхаете?2 ἰδοὺ Вот ἀκήκοα слышал ὅτι что ἔστιν есть σῖτος зерно ἐν в Αἰγύπτῳ· Египте; κατάβητε спуститесь ἐκεῖ туда καὶ и πρίασθε купи́те ἡμῖν нам μικρὰ немного βρώματα, пищи, ἵνα чтобы ζῶμεν жили καὶ и μὴ не ἀποθάνωμεν. умерли.3 κατέβησαν Сошли δὲ же οἱ ἀδελφοὶ братья Ιωσηφ Иосифа οἱ δέκα десять πρίασθαι купить σῖτον пшеницу ἐξ из Αἰγύπτου· Египта;4 τὸν δὲ Же Βενιαμιν Вениамина τὸν ἀδελφὸν брата Ιωσηφ Иосифа οὐκ не ἀπέστειλεν он послал μετὰ с τῶν ἀδελφῶν братьями αὐτοῦ· его; εἶπεν сказал γάρ ведь: Μήποτε Чтобы не συμβῇ случился αὐτῷ ему μαλακία. недуг.
5 Ἦλθον Пришли δὲ же οἱ υἱοὶ сыновья́ Ισραηλ Израиля ἀγοράζειν покупать μετὰ с τῶν ἐρχομένων· приходящими; ἦν был γὰρ ведь λιμὸς голод ἐν в γῇ земле Χανααν. Ханаан.6 Ιωσηφ Иосиф δὲ же ἦν был ἄρχων начальник τῆς γῆς, земли́, οὗτος этот ἐπώλει продающий παντὶ всему τῷ λαῷ народу τῆς γῆς· земли́; ἐλθόντες пришедшие δὲ же οἱ ἀδελφοὶ братья Ιωσηφ Иосифа προσεκύνησαν поклонились αὐτῷ ему ἐπὶ πρόσωπον лицом ἐπὶ к τὴν γῆν. земле.7 ἰδὼν Увидевший δὲ же Ιωσηφ Иосиф τοὺς ἀδελφοὺς братьев αὐτοῦ его ἐπέγνω узнал καὶ и ἠλλοτριοῦτο отстранился ἀπ᾽ от αὐτῶν них καὶ и ἐλάλησεν сказал αὐτοῖς им σκληρὰ суровые [слова́] καὶ и εἶπεν сказал αὐτοῖς им: Πόθεν Откуда ἥκατε пришли? οἱ Они δὲ же εἶπαν сказали: Ἐκ Из γῆς земли́ Χανααν Ханаан ἀγοράσαι купить βρώματα. пищу.8 ἐπέγνω Узнал δὲ же Ιωσηφ Иосиф τοὺς ἀδελφοὺς братьев αὐτοῦ, его, αὐτοὶ они δὲ же οὐκ не ἐπέγνωσαν узнали αὐτόν. его.9 καὶ И ἐμνήσθη вспомнил Ιωσηφ Иосиф τῶν ἐνυπνίων, сны, ὧν которые εἶδεν увидел αὐτός, он, καὶ и εἶπεν сказал αὐτοῖς им: Κατάσκοποί Соглядатаи ἐστε· вы есть; κατανοῆσαι поглядеть τὰ ἴχνη следы τῆς χώρας страны́ ἥκατε. пришли.10 οἱ Они δὲ же εἶπαν сказали: Οὐχί, Нет, κύριε· господин; οἱ παῖδές слу́ги σου твои ἤλθομεν пришли πρίασθαι купить βρώματα· пищу;11 πάντες Все ἐσμὲν мы есть υἱοὶ сыновья́ ἑνὸς одного ἀνθρώπου· человека; εἰρηνικοί мирные ἐσμεν, мы есть, οὐκ не εἰσὶν есть οἱ παῖδές слу́ги σου твои κατάσκοποι. соглядатаи.12 εἶπεν Он сказал δὲ же αὐτοῖς им: Οὐχί, Нет, ἀλλὰ но τὰ ἴχνη следы τῆς γῆς земли́ ἤλθατε пришли ἰδεῖν. увидеть.13 οἱ Они δὲ же εἶπαν сказали: Δώδεκά Двенадцать ἐσμεν мы есть οἱ παῖδές слу́ги σου твои ἀδελφοὶ братья ἐν в γῇ земле Χανααν, Ханаан, καὶ и ἰδοὺ вот νεώτερος младший μετὰ с τοῦ πατρὸς отцом ἡμῶν нашим σήμερον, сегодня, δὲ же ἕτερος другой οὐχ не ὑπάρχει. пребывает.14 εἶπεν Сказал δὲ же αὐτοῖς им Ιωσηφ Иосиф: Τοῦτό Это ἐστιν, есть, которое εἴρηκα я сказал ὑμῖν вам λέγων говорящий ὅτι что: Κατάσκοποί Соглядатаи ἐστε· вы есть;
15 ἐν в τούτῳ этом φανεῖσθε· будет явлено; νὴ клянусь τὴν ὑγίειαν здоровьем Φαραω, фараона, οὐ нет μὴ не ἐξέλθητε выйдете ἐντεῦθεν, отсюда, ἐὰν если μὴ не ἀδελφὸς брат ὑμῶν ваш νεώτερος младший ἔλθῃ придёт ὧδε. сюда.16 ἀποστείλατε Пошлите ἐξ из ὑμῶν вас ἕνα одного καὶ и λάβετε возьмите τὸν ἀδελφὸν брата ὑμῶν, вашего, ὑμεῖς вы δὲ же ἀπάχθητε будете задержаны ἕως до [тех пор, пока] τοῦ φανερὰ явными γενέσθαι сделать τὰ ῥήματα слова́ ὑμῶν, ваши, εἰ [действительно] ли ἀληθεύετε говорите истину или οὔ· нет; εἰ если δὲ же μή, нет, νὴ клянусь τὴν ὑγίειαν здоровьем Φαραω, фараона, μὴν подлинно κατάσκοποί соглядатаи ἐστε. вы есть.17 καὶ И ἔθετο он поместил αὐτοὺς их ἐν в φυλακῇ тюрьму ἡμέρας [на] дня τρεῖς. три.18 Εἶπεν Он сказал δὲ же αὐτοῖς им τῇ ἡμέρᾳ [в] день τῇ τρίτῃ третий: Τοῦτο Это ποιήσατε сделайте καὶ и ζήσεσθε будете жить τὸν θεὸν Бога γὰρ ведь ἐγὼ я φοβοῦμαι· боюсь;19 εἰ если εἰρηνικοί мирные ἐστε, вы есть, ἀδελφὸς брат ὑμῶν ваш εἷς один κατασχεθήτω будет задержан ἐν в τῇ φυλακῇ, тюрьме, αὐτοὶ сами δὲ же βαδίσατε пойдите καὶ и ἀπαγάγετε отвезите τὸν ἀγορασμὸν купленную τῆς σιτοδοσίας пшеницу ὑμῶν вашу20 καὶ и τὸν ἀδελφὸν брата ὑμῶν вашего τὸν νεώτερον младшего ἀγάγετε приведите πρός ко με, мне, καὶ и πιστευθήσονται поверю [в] τὰ ῥήματα слова́ ὑμῶν· ваши; εἰ если δὲ же μή, нет, ἀποθανεῖσθε. умрёте. ἐποίησαν они сделали δὲ же οὕτως. так.21 καὶ И εἶπεν сказал ἕκαστος каждый πρὸς к τὸν ἀδελφὸν брату αὐτοῦ его: Ναί· Да; ἐν во ἁμαρτίᾳ грехе γάρ ведь ἐσμεν мы есть περὶ относительно τοῦ ἀδελφοῦ брата ἡμῶν, нашего, ὅτι потому что ὑπερείδομεν презрели τὴν θλῖψιν бедствие τῆς ψυχῆς души́ αὐτοῦ, его, ὅτε когда κατεδέετο упрашивал ἡμῶν, нас, καὶ и οὐκ не εἰσηκούσαμεν услышали αὐτοῦ· его; ἕνεκεν из-за τούτου этого ἐπῆλθεν пришло ἐφ᾽ на ἡμᾶς нас θλῖψις бедствие αὕτη. это.22 ἀποκριθεὶς Ответивший δὲ же Ρουβην Рувин εἶπεν сказал αὐτοῖς им: Οὐκ [Разве] не ἐλάλησα я произнёс ὑμῖν вам λέγων говорящий: Μὴ Не ἀδικήσητε повредите τὸ παιδάριον мальчика καὶ и οὐκ не εἰσηκούσατέ послушали μου· меня; καὶ и ἰδοὺ вот τὸ αἷμα кровь αὐτοῦ его ἐκζητεῖται. взыскивается.23 αὐτοὶ Они δὲ же οὐκ не ᾔδεισαν знали ὅτι что ἀκούει понимает Ιωσηφ· Иосиф; γὰρ ведь ἑρμηνευτὴς переводчик ἀνὰ по μέσον середине [между] αὐτῶν ними ἦν. был.24 ἀποστραφεὶς Отвернувшийся δὲ же ἀπ᾽ от αὐτῶν них ἔκλαυσεν заплакал Ιωσηφ. Иосиф. καὶ И πάλιν опять προσῆλθεν подошёл πρὸς к αὐτοὺς ним καὶ и εἶπεν сказал αὐτοῖς им καὶ и ἔλαβεν взял τὸν Συμεων Симеона ἀπ᾽ от αὐτῶν них καὶ и ἔδησεν связал αὐτὸν его ἐναντίον перед αὐτῶν. ними.25 ἐνετείλατο Приказал δὲ же Ιωσηφ Иосиф ἐμπλῆσαι наполнить τὰ ἀγγεῖα сосуды αὐτῶν их σίτου пшеницей καὶ и ἀποδοῦναι отдать τὸ ἀργύριον серебро ἑκάστου каждого εἰς в τὸν σάκκον мешке αὐτοῦ его καὶ и δοῦναι дать αὐτοῖς им ἐπισιτισμὸν пропитание εἰς в τὴν ὁδόν. дороге. καὶ и ἐγενήθη было осуществлено αὐτοῖς им οὕτως. так.26 καὶ И ἐπιθέντες возложившие τὸν σῖτον пшеницу ἐπὶ на τοὺς ὄνους ослов αὐτῶν их ἀπῆλθον они ушли ἐκεῖθεν. оттуда.27 λύσας Развязавший δὲ же εἷς один τὸν μάρσιππον сумку αὐτοῦ его δοῦναι [чтобы] дать χορτάσματα пропитание τοῖς ὄνοις ослам αὐτοῦ, его, οὗ [в] которое [время] κατέλυσαν, развязал, εἶδεν увидел τὸν δεσμὸν связку τοῦ ἀργυρίου серебра αὐτοῦ, его, καὶ и ἦν она была ἐπάνω наверху τοῦ στόματος устья τοῦ μαρσίππου· сумки;28 καὶ и εἶπεν он сказал τοῖς ἀδελφοῖς братьям αὐτοῦ его: Ἀπεδόθη Возвращено μοι мне τὸ ἀργύριον, серебро, καὶ и ἰδοὺ вот τοῦτο это ἐν в τῷ μαρσίππῳ сумке μου. моей. καὶ И ἐξέστη вздрогнуло καρδία сердце αὐτῶν, их, καὶ и ἐταράχθησαν были потрясены πρὸς к ἀλλήλους друг другу λέγοντες говорящие: Τί Что́ τοῦτο это ἐποίησεν сделал θεὸς Бог ἡμῖν нам?29 Ἦλθον Пришли δὲ же πρὸς к Ιακωβ Иакову τὸν πατέρα отцу αὐτῶν их εἰς в γῆν землю Χανααν Ханаан καὶ и ἀπήγγειλαν сообщили αὐτῷ ему πάντα всё τὰ συμβάντα случившееся αὐτοῖς им λέγοντες говорящие:30 Λελάληκεν Сказал ἄνθρωπος человек который κύριος господин τῆς γῆς земли́ πρὸς к ἡμᾶς нам σκληρὰ суровые [слова́] καὶ и ἔθετο он поместил ἡμᾶς нас ἐν в φυλακῇ тюрьму ὡς как κατασκοπεύοντας соглядатаев τὴν γῆν. земли́.31 εἴπαμεν Мы говорили δὲ же αὐτῷ ему: Εἰρηνικοί Мирные ἐσμεν, мы есть, οὔκ не ἐσμεν мы есть κατάσκοποι· соглядатаи;32 δώδεκα двенадцать ἀδελφοί братьев ἐσμεν, мы есть, υἱοὶ сыновья́ τοῦ πατρὸς отца ἡμῶν· нашего; εἷς один οὐχ не ὑπάρχει, пребывает, δὲ же μικρότερος меньший μετὰ с τοῦ πατρὸς отцом ἡμῶν нашим σήμερον сегодня ἐν в γῇ земле Χανααν. Ханаан.33 εἶπεν Сказал δὲ же ἡμῖν нам ἄνθρωπος человек который κύριος господин τῆς γῆς земли́: Ἐν В τούτῳ этом γνώσομαι узна́ю ὅτι что εἰρηνικοί мирные ἐστε· вы есть; ἀδελφὸν брата ἕνα одного ἄφετε оставьте ὧδε здесь μετ᾽ со ἐμοῦ, мной, τὸν δὲ же ἀγορασμὸν купленную τῆς σιτοδοσίας пшеницу τοῦ οἴκου до́ма ὑμῶν вашего λαβόντες взявшие ἀπέλθατε отвезите34 καὶ и ἀγάγετε приведите πρός ко με мне τὸν ἀδελφὸν брата ὑμῶν вашего τὸν νεώτερον, младшего, καὶ и γνώσομαι узна́ю ὅτι что οὐ не κατάσκοποί соглядатаи ἐστε, вы есть, ἀλλ᾽ но ὅτι что εἰρηνικοί мирные ἐστε, вы есть, καὶ и τὸν ἀδελφὸν брата ὑμῶν вашего ἀποδώσω отдам ὑμῖν, вам, καὶ и τῇ γῇ [на] земле ἐμπορεύεσθε. торгуйте.
35 ἐγένετο Случилось δὲ же ἐν когда τῷ κατακενοῦν освобождали αὐτοὺς их τοὺς σάκκους мешки αὐτῶν их καὶ и ἦν была ἑκάστου каждого δεσμὸς связка τοῦ ἀργυρίου серебра ἐν в τῷ σάκκῳ мешковине αὐτῶν· их; καὶ и εἶδον увидели τοὺς δεσμοὺς связки τοῦ ἀργυρίου серебра αὐτῶν, их, αὐτοὶ они καὶ и πατὴρ отец αὐτῶν, их, καὶ и ἐφοβήθησαν. устрашились.36 εἶπεν Сказал δὲ же αὐτοῖς им Ιακωβ Иаков πατὴρ отец αὐτῶν их: Ἐμὲ Мне ἠτεκνώσατε· лишиться детей; Ιωσηφ Иосиф οὐκ не ἔστιν, есть, Συμεων Симеон οὐκ не ἔστιν, есть, καὶ и τὸν Βενιαμιν Вениамина λήμψεσθε· полу́чите; ἐπ᾽ против ἐμὲ меня ἐγένετο случилось πάντα всё ταῦτα. это.37 εἶπεν Сказал δὲ же Ρουβην Рувин τῷ πατρὶ отцу αὐτοῦ его λέγων говорящий: Τοὺς δύο Двух υἱούς сыновей μου моих ἀπόκτεινον, убей, ἐὰν если μὴ не ἀγάγω принесу αὐτὸν его πρὸς к σέ тебе δὸς дай αὐτὸν его εἰς в τὴν χεῖρά руку μου, мою́, κἀγὼ и я ἀνάξω верну αὐτὸν его πρὸς к σέ. тебе.38 Он δὲ же εἶπεν сказал: Οὐ Не καταβήσεται сойдёт υἱός сын μου мой μεθ᾽ с ὑμῶν, вами, ὅτι потому что ἀδελφὸς брат αὐτοῦ его ἀπέθανεν умер καὶ и αὐτὸς он μόνος один καταλέλειπται· остался; καὶ и συμβήσεται [если] случится αὐτὸν ему μαλακισθῆναι плохо ἐν в τῇ ὁδῷ, пути, которым ἂν если πορεύησθε, будете идти, καὶ и κατάξετέ низринете μου мою́ τὸ γῆρας старость μετὰ с λύπης печалью εἰς в ᾅδου. ад.