keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга Бытие глава 44, подстрочный перевод Библии

Γένεσις 44

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И ἐνετείλατο приказал Ιωσηφ Иосиф τῷ ὄντι сущему ἐπὶ над τῆς οἰκίας домом αὐτοῦ его λέγων говорящий: Πλήσατε Наполни τοὺς μαρσίππους сумки τῶν ἀνθρώπων людей βρωμάτων, пищей, ὅσα сколькое ἐὰν если δύνωνται могут ἆραι, взять, καὶ и ἐμβάλατε положи ἑκάστου каждого τὸ ἀργύριον серебро ἐπὶ на τοῦ στόματος устье τοῦ μαρσίππου сумки2 καὶ и τὸ κόνδυ кубок μου мой τὸ ἀργυροῦν серебряный ἐμβάλατε положи εἰς в τὸν μάρσιππον сумку τοῦ νεωτέρου младшего καὶ и τὴν τιμὴν цену τοῦ σίτου пшеницы αὐτοῦ. его. ἐγενήθη Было осуществлено δὲ же κατὰ согласно τὸ ῥῆμα слову Ιωσηφ, Иосифа, καθὼς как εἶπεν. он сказал.3 τὸ πρωῒ Рано утром διέφαυσεν, как только рассвело, καὶ и οἱ ἄνθρωποι люди ἀπεστάλησαν, пошли, αὐτοὶ они καὶ и οἱ ὄνοι ослы αὐτῶν. их.4 ἐξελθόντων Вышедших δὲ же αὐτῶν их τὴν πόλιν [из] го́рода οὐκ не ἀπέσχον удалившись μακράν далеко καὶ и Ιωσηφ Иосиф εἶπεν сказал τῷ которому ἐπὶ при τῆς οἰκίας доме αὐτοῦ его: Ἀναστὰς Вставший ἐπιδίωξον преследуй ὀπίσω за τῶν ἀνθρώπων людьми καὶ и καταλήμψῃ нагонишь αὐτοὺς их καὶ и ἐρεῖς скажешь αὐτοῖς им: Τί [есть] ὅτι что ἀνταπεδώκατε воздали πονηρὰ злое ἀντὶ за καλῶν хорошее?
5 ἵνα Для τί чего ἐκλέψατέ украли μου мой τὸ κόνδυ кубок τὸ ἀργυροῦν серебряный? οὐ [Разве] не τοῦτό этот ἐστιν, есть, ἐν в котором πίνει пьёт κύριός господин μου мой? αὐτὸς Он δὲ же οἰωνισμῷ гадание οἰωνίζεται гадает ἐν в αὐτῷ. нём. πονηρὰ Злое συντετέλεσθε, совершили, которое πεποιήκατε. сделали.6 εὑρὼν Нашедший δὲ же αὐτοὺς их εἶπεν он сказал αὐτοῖς им κατὰ согласно τὰ ῥήματα слов ταῦτα. этих.7 οἱ Они δὲ же εἶπον сказали αὐτῷ ему: Ἵνα [Для] τί чего λαλεῖ говорит κύριος господин κατὰ τὰ ῥήματα слова́ ταῦτα эти? μὴ Не γένοιτο пусть осуществится τοῖς παισίν слугам σου твоим ποιῆσαι сделать κατὰ согласно τὸ ῥῆμα слову τοῦτο. этому.8 εἰ Если τὸ μὲν ведь ἀργύριον, серебро, которое εὕρομεν мы нашли ἐν в τοῖς μαρσίπποις сумках ἡμῶν, наших, ἀπεστρέψαμεν вернули мы πρὸς к σὲ тебе ἐκ из γῆς земли́ Χανααν, Ханаан, πῶς как ἂν уже́ κλέψαιμεν украли мы ἐκ из τοῦ οἴκου до́ма τοῦ κυρίου господина σου твоего ἀργύριον серебро или χρυσίον золото?9 παρ᾽ У которого ἂν если εὑρεθῇ будет найден τὸ κόνδυ кубок τῶν παίδων [из] слуг σου, твоих, ἀποθνῃσκέτω· пусть умирает; καὶ а ἡμεῖς мы δὲ же ἐσόμεθα будем παῖδες рабы τῷ κυρίῳ господину ἡμῶν. нашему.10 Он δὲ же εἶπεν сказал: Καὶ И νῦν теперь ὡς как λέγετε, говорите, οὕτως так ἔσται· будет; ἄνθρωπος, человек, παρ᾽ у которого ἂν если εὑρεθῇ будет найден τὸ κόνδυ, кубок, αὐτὸς он ἔσται будет μου мой παῖς, раб, ὑμεῖς вы δὲ же ἔσεσθε будете καθαροί. чистые.11 καὶ И ἔσπευσαν поспешил καὶ и καθεῖλαν развязал ἕκαστος каждый τὸν μάρσιππον сумку αὐτοῦ его ἐπὶ на τὴν γῆν землю καὶ и ἤνοιξαν открыл ἕκαστος каждый τὸν μάρσιππον сумку αὐτοῦ. его.12 ἠρεύνα Искал δὲ же ἀπὸ от τοῦ πρεσβυτέρου старшего ἀρξάμενος начавший ἕως пока [не] ἦλθεν прошёл ἐπὶ к τὸν νεώτερον, младшему, καὶ и εὗρεν нашёл τὸ κόνδυ кубок ἐν в τῷ μαρσίππῳ сумке τῷ Βενιαμιν. Вениамина.13 καὶ И διέρρηξαν разодрали τὰ ἱμάτια одежды αὐτῶν их καὶ и ἐπέθηκαν положили ἕκαστος каждый τὸν μάρσιππον сумку αὐτοῦ его ἐπὶ на τὸν ὄνον осла αὐτοῦ его καὶ и ἐπέστρεψαν возвратились εἰς в τὴν πόλιν. город.14 Εἰσῆλθεν Вошёл δὲ же Ιουδας Иуда καὶ и οἱ ἀδελφοὶ братья αὐτοῦ его πρὸς к Ιωσηφ Иосифу ἔτι ещё αὐτοῦ его ὄντος находящегося ἐκεῖ там καὶ и ἔπεσον пал ἐναντίον перед αὐτοῦ ним ἐπὶ на τὴν γῆν. землю.
15 εἶπεν Сказал δὲ же αὐτοῖς им Ιωσηφ Иосиф: Τί [есть] τὸ πρᾶγμα дело τοῦτο, это, которое ἐποιήσατε вы сделали? οὐκ [Разве] не οἴδατε знаете ὅτι что οἰωνισμῷ гадание οἰωνιεῖται будет гадать ἄνθρωπος человек οἷος каков ἐγώ я?16 εἶπεν Сказал δὲ же Ιουδας Иуда: Τί Что́ ἀντεροῦμεν ответим τῷ κυρίῳ господину или τί что́ λαλήσωμεν скажем или τί чем δικαιωθῶμεν оправдаемся? δὲ Же θεὸς Бог εὗρεν нашёл τὴν ἀδικίαν неправедность τῶν παίδων рабов σου. твоих. ἰδού Вот ἐσμεν мы есть οἰκέται слу́ги τῷ κυρίῳ господину ἡμῶν, нашему, καὶ и ἡμεῖς мы καὶ и παρ᾽ у которого εὑρέθη был найден τὸ κόνδυ. кубок.17 εἶπεν Сказал δὲ же Ιωσηφ Иосиф: Μή Не μοι мне γένοιτο пусть осуществится ποιῆσαι сотворить τὸ ῥῆμα слово τοῦτο· это; ἄνθρωπος, человек, παρ᾽ у которого εὑρέθη был найден τὸ κόνδυ, кубок, αὐτὸς он ἔσται будет μου мой παῖς, раб, ὑμεῖς вы δὲ же ἀνάβητε взойдите μετὰ со σωτηρίας спасением πρὸς к τὸν πατέρα отцу ὑμῶν. вашему.18 Ἐγγίσας Приблизившийся δὲ же αὐτῷ [к] нему Ιουδας Иуда εἶπεν сказал: Δέομαι, Молю, κύριε, господин, λαλησάτω сказал παῖς раб σου твой ῥῆμα слово ἐναντίον перед σου, тобой, καὶ и μὴ не θυμωθῇς будь разгневан [на] τῷ παιδί раба σου, твоего, ὅτι потому что σὺ ты εἶ есть μετὰ после Φαραω. фараона.19 κύριε, Господин, σὺ ты ἠρώτησας спросил τοὺς παῖδάς рабов σου твоих λέγων говорящий: Εἰ Ли ἔχετε имеете πατέρα отца или ἀδελφόν брата?20 καὶ И εἴπαμεν мы говорили τῷ κυρίῳ господину: Ἔστιν Есть ἡμῖν нам πατὴρ отец πρεσβύτερος старец καὶ и παιδίον ребёнок γήρως [на] старость νεώτερον меньший αὐτῷ, его, καὶ и ἀδελφὸς брат αὐτοῦ его ἀπέθανεν, умер, αὐτὸς он δὲ же μόνος один ὑπελείφθη остался τῇ μητρὶ матери αὐτοῦ, его, δὲ же πατὴρ отец αὐτὸν его ἠγάπησεν. полюбил.21 εἶπας Ты сказал δὲ же τοῖς παισίν рабам σου твоим: Καταγάγετε Приведите αὐτὸν его πρός ко με, мне, καὶ и ἐπιμελοῦμαι посмотрю αὐτοῦ. его.22 καὶ И εἴπαμεν мы говорили τῷ κυρίῳ господину: Οὐ Не δυνήσεται сможет τὸ παιδίον ребёнок καταλιπεῖν оставить τὸν πατέρα· отца; ἐὰν если δὲ же καταλίπῃ оставит τὸν πατέρα, отца, ἀποθανεῖται. умрёт.23 σὺ Ты δὲ же εἶπας сказал τοῖς παισίν рабам σου твоим: Ἐὰν Если μὴ не καταβῇ сойдёт ἀδελφὸς брат ὑμῶν ваш νεώτερος младший μεθ᾽ с ὑμῶν, вами, οὐ не προσθήσεσθε приложи́те ἔτι ещё ἰδεῖν увидеть τὸ πρόσωπόν лицо μου. моё.24 ἐγένετο Случилось δὲ же ἡνίκα когда ἀνέβημεν мы взошли πρὸς к τὸν παῖδά рабу σου твоему πατέρα отцу δὲ же ἡμῶν, нашему, ἀπηγγείλαμεν возвестили мы αὐτῷ ему τὰ ῥήματα слова́ τοῦ κυρίου. господина.25 εἶπεν Сказал δὲ же ἡμῖν нам πατὴρ отец ἡμῶν наш: Βαδίσατε Пойдите πάλιν, опять, ἀγοράσατε купи́те ἡμῖν нам μικρὰ немного βρώματα. пищи.26 ἡμεῖς Мы δὲ же εἴπαμεν говорили: Οὐ Не δυνησόμεθα сможем καταβῆναι· сойти; ἀλλ᾽ кроме εἰ если μὲν ведь ἀδελφὸς брат ἡμῶν наш νεώτερος младший καταβαίνει сходит μεθ᾽ с ἡμῶν, нами, καταβησόμεθα· [тогда] пойдём; οὐ не γὰρ ведь δυνησόμεθα сможем ἰδεῖν увидеть τὸ πρόσωπον лицо τοῦ ἀνθρώπου, человека, τοῦ ἀδελφοῦ брата τοῦ νεωτέρου младшего μὴ не ὄντος находящегося μεθ᾽ с ἡμῶν. нами.27 εἶπεν Сказал δὲ же παῖς раб σου твой πατὴρ отец ἡμῶν наш πρὸς к ἡμᾶς нам: Ὑμεῖς Вы γινώσκετε знаете ὅτι что δύο двух ἔτεκέν родила μοι мне γυνή· жена;28 καὶ и ἐξῆλθεν отошёл εἷς один ἀπ᾽ от ἐμοῦ, меня, καὶ и εἴπατε вы сказали ὅτι что θηριόβρωτος съеденный дикими животными γέγονεν, сделался, καὶ и οὐκ не εἶδον я увидел αὐτὸν его ἔτι уже́ καὶ и νῦν· теперь;29 ἐὰν если οὖν итак λάβητε получили вы καὶ и τοῦτον этого ἐκ от προσώπου лица́ μου моего καὶ и συμβῇ случится αὐτῷ ему μαλακία недуг ἐν в τῇ ὁδῷ, пути, καὶ и κατάξετέ низринете μου мою́ τὸ γῆρας старость μετὰ с λύπης печалью εἰς в ᾅδου. ад.30 νῦν Теперь οὖν итак ἐὰν если εἰσπορεύωμαι приходим πρὸς к τὸν παῖδά рабу σου твоему πατέρα отцу δὲ же ἡμῶν нашему καὶ и τὸ παιδάριον парнишка μὴ не будет μεθ᾽ с ἡμῶν- нами- δὲ же ψυχὴ душа́ αὐτοῦ его ἐκκρέμαται связана ἐκ с τῆς τούτου этого ψυχῆς, душой,31 καὶ и ἔσται будет ἐν когда τῷ ἰδεῖν увидеть αὐτὸν его μὴ не ὂν находящегося τὸ παιδάριον парнишки μεθ᾽ с ἡμῶν нами τελευτήσει, погибнет, καὶ и κατάξουσιν низринут οἱ παῖδές рабы σου твои τὸ γῆρας старость τοῦ παιδός раба σου твоего πατρὸς отца δὲ же ἡμῶν нашего μετ᾽ с ὀδύνης бедствием εἰς в ᾅδου. ад.32 γὰρ Ведь παῖς раб σου твой ἐκδέδεκται принял τὸ παιδίον ребёнка παρὰ у τοῦ πατρὸς отца λέγων говорящий: Ἐὰν Если μὴ не ἀγάγω приведу αὐτὸν его πρὸς к σὲ тебе καὶ и στήσω поставлю αὐτὸν его ἐναντίον перед σου, тобой, ἡμαρτηκὼς согрешивший ἔσομαι я буду πρὸς против τὸν πατέρα отца πάσας все τὰς ἡμέρας. дни.33 νῦν Теперь οὖν итак παραμενῶ останусь я σοι тебе παῖς раб ἀντὶ вместо τοῦ παιδίου, ребёнка, οἰκέτης подневольный τοῦ κυρίου· господина; τὸ δὲ же παιδίον ребёнок ἀναβήτω поднимется μετὰ с τῶν ἀδελφῶν. братьями.34 πῶς Как γὰρ ведь ἀναβήσομαι взойду πρὸς к τὸν πατέρα, отцу, τοῦ παιδίου ребёнка μὴ не ὄντος находящегося μεθ᾽ с ἡμῶν нами ἵνα чтобы μὴ не ἴδω увидел τὰ κακά, бедствия, которые εὑρήσει найдут τὸν πατέρα отца μου. моего.