keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга Бытие глава 45, подстрочный перевод Библии

Γένεσις 45

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И οὐκ не ἠδύνατο мог Ιωσηφ Иосиф ἀνέχεσθαι удерживать πάντων всех τῶν παρεστηκότων [из] стоящих около αὐτῷ, его, ἀλλ᾽ но εἶπεν сказал: Ἐξαποστείλατε Отошлите πάντας всех ἀπ᾽ от ἐμοῦ. меня. καὶ И οὐ не παρειστήκει предстоял οὐδεὶς никто ἔτι ещё τῷ Ιωσηφ, Иосифу, ἡνίκα когда ἀνεγνωρίζετο открылся τοῖς ἀδελφοῖς братьям αὐτοῦ. его.2 καὶ И ἀφῆκεν испустил φωνὴν голос μετὰ с κλαυθμοῦ· плачем; ἤκουσαν слышали δὲ же πάντες все οἱ Αἰγύπτιοι, египтяне, καὶ и ἀκουστὸν услышать ἐγένετο случилось εἰς в τὸν οἶκον доме Φαραω. фараона.3 εἶπεν Сказал δὲ же Ιωσηφ Иосиф πρὸς к τοὺς ἀδελφοὺς братьям αὐτοῦ его: Ἐγώ Я εἰμι есть Ιωσηφ· Иосиф; ἔτι ещё πατήρ отец μου мой ζῇ жив? καὶ И οὐκ не ἐδύναντο могли οἱ ἀδελφοὶ братья ἀποκριθῆναι ответить αὐτῷ· ему; ἐταράχθησαν были потрясены γάρ. ведь.4 εἶπεν Сказал δὲ же Ιωσηφ Иосиф πρὸς к τοὺς ἀδελφοὺς братьям αὐτοῦ его: Ἐγγίσατε Приблизьтесь πρός ко με. мне. καὶ И ἤγγισαν. приблизились. καὶ И εἶπεν он сказал: Ἐγώ Я εἰμι есть Ιωσηφ Иосиф ἀδελφὸς брат ὑμῶν, ваш, ὃν которого ἀπέδοσθε вы продали εἰς в Αἴγυπτον. Египет.
5 νῦν Теперь οὖν итак μὴ не λυπεῖσθε печальтесь μηδὲ и не σκληρὸν жёстко ὑμῖν вам φανήτω покажется ὅτι что ἀπέδοσθέ вы продали με меня ὧδε· сюда; εἰς для γὰρ ведь ζωὴν жизни ἀπέστειλέν послал με меня θεὸς Бог ἔμπροσθεν прежде ὑμῶν· вас;6 τοῦτο это γὰρ ведь δεύτερον второй ἔτος год λιμὸς голод ἐπὶ на τῆς γῆς, земле, καὶ и ἔτι ещё λοιπὰ остальные πέντε пять ἔτη, лет, ἐν в οἷς которые οὐκ не ἔσται будет ἀροτρίασις пахание οὐδὲ и не ἄμητος· сеяние;7 ἀπέστειλεν послал γάρ ведь με меня θεὸς Бог ἔμπροσθεν прежде ὑμῶν, вас, ὑπολείπεσθαι оставить ὑμῶν ваш κατάλειμμα остаток ἐπὶ на τῆς γῆς земле καὶ и ἐκθρέψαι взрастить ὑμῶν ваш κατάλειψιν остаток μεγάλην. большой.8 νῦν Теперь οὖν итак οὐχ не ὑμεῖς вы με меня ἀπεστάλκατε послали ὧδε, сюда, ἀλλ᾽ но скорее θεός, Бог, καὶ и ἐποίησέν Он сделал με меня ὡς как πατέρα отца Φαραω фараону καὶ и κύριον господином παντὸς всего τοῦ οἴκου до́ма αὐτοῦ его καὶ и ἄρχοντα начальником πάσης всей γῆς земли́ Αἰγύπτου. Египта.9 σπεύσαντες Поспешившие οὖν итак ἀνάβητε взойдите πρὸς к τὸν πατέρα отцу μου моему καὶ и εἴπατε скажите αὐτῷ ему: Τάδε Это λέγει говорит υἱός сын σου твой Ιωσηφ Иосиф: Ἐποίησέν Сделал με меня θεὸς Бог κύριον господином πάσης всей γῆς земли́ Αἰγύπτου· Египта; κατάβηθι сойди οὖν итак πρός ко με мне καὶ и μὴ не μείνῃς· замедли;10 καὶ и κατοικήσεις поселишься ἐν в γῇ земле Γεσεμ Гесем Ἀραβίας Аравии καὶ и ἔσῃ будешь ἐγγύς близко μου, [от] меня, σὺ ты καὶ и οἱ υἱοί сыновья́ σου твои καὶ и οἱ υἱοὶ сыновья́ τῶν υἱῶν сыновей σου, твоих, τὰ πρόβατά о́вцы σου твои καὶ и αἱ βόες быки σου твои καὶ и ὅσα сколькое σοί тебе ἐστιν, есть,11 καὶ и ἐκθρέψω будешь покупать σε тебе ἐκεῖ- там- ἔτι ещё γὰρ ведь πέντε пять ἔτη лет λιμός, голод, ἵνα чтобы μὴ не ἐκτριβῇς, истребился, σὺ ты καὶ и οἱ υἱοί сыновья́ σου твои καὶ и πάντα всё τὰ ὑπάρχοντά имущество σου. твоё.12 ἰδοὺ Вот οἱ ὀφθαλμοὶ глаза́ ὑμῶν ваши βλέπουσιν видят καὶ и οἱ ὀφθαλμοὶ глаза́ Βενιαμιν Вениамина τοῦ ἀδελφοῦ брата μου моего ὅτι что τὸ στόμα уста μου мои τὸ λαλοῦν говорящие πρὸς к ὑμᾶς. вам.13 ἀπαγγείλατε Сообщите οὖν итак τῷ πατρί отцу μου моему πᾶσαν всю τὴν δόξαν славу μου мою́ τὴν ἐν в Αἰγύπτῳ Египте καὶ и ὅσα сколькое εἴδετε, вы увидели, καὶ и ταχύναντες поспешившие καταγάγετε отвезите τὸν πατέρα отца μου моего ὧδε. сюда.14 καὶ И ἐπιπεσὼν павший ἐπὶ на τὸν τράχηλον шею Βενιαμιν Вениамина τοῦ ἀδελφοῦ брата αὐτοῦ его ἔκλαυσεν заплакал ἐπ᾽ на αὐτῷ, ней, καὶ и Βενιαμιν Вениамин ἔκλαυσεν заплакал ἐπὶ на τῷ τραχήλῳ шее αὐτοῦ. его.
15 καὶ И καταφιλήσας целовавший πάντας всех τοὺς ἀδελφοὺς братьев αὐτοῦ его ἔκλαυσεν заплакал ἐπ᾽ на αὐτοῖς, них, καὶ и μετὰ после ταῦτα этого ἐλάλησαν произнесли οἱ ἀδελφοὶ братья αὐτοῦ его πρὸς к αὐτόν. нему.16 Καὶ И διεβοήθη возвысили φωνὴ голос εἰς в τὸν οἶκον доме Φαραω фараона λέγοντες говорящие: Ἥκασιν Пришли οἱ ἀδελφοὶ братья Ιωσηφ. Иосифа. ἐχάρη Обрадовался δὲ же Φαραω фараон καὶ и θεραπεία прислуга αὐτοῦ. его.17 εἶπεν Сказал δὲ же Φαραω фараон πρὸς к Ιωσηφ Иосифу: Εἰπὸν Скажи τοῖς ἀδελφοῖς братьям σου твоим: Τοῦτο Это ποιήσατε· сделайте; γεμίσατε Наполните τὰ πορεῖα повозки ὑμῶν ваши καὶ и ἀπέλθατε отвезите εἰς в γῆν землю Χανααν Ханаан18 καὶ и παραλαβόντες забравшие τὸν πατέρα отца ὑμῶν вашего καὶ и τὰ ὑπάρχοντα имущества ὑμῶν ваши ἥκετε приходи́те πρός ко με, мне, καὶ и δώσω дам ὑμῖν вам πάντων [из] всех τῶν ἀγαθῶν добрых [вещей] Αἰγύπτου, Египта, καὶ и φάγεσθε будете есть τὸν μυελὸν мозг τῆς γῆς. земли́.19 σὺ Ты δὲ же ἔντειλαι прикажи ταῦτα, это, λαβεῖν принять αὐτοῖς им ἁμάξας телеги ἐκ из γῆς земли́ Αἰγύπτου Египта τοῖς παιδίοις детям ὑμῶν вашим καὶ и ταῖς γυναιξίν, женщинам, καὶ и ἀναλαβόντες взявшие τὸν πατέρα отца ὑμῶν вашего παραγίνεσθε· приходи́те;20 καὶ и μὴ не φείσησθε щадите τοῖς ὀφθαλμοῖς глазами τῶν σκευῶν вещей ὑμῶν, ваших, τὰ γὰρ ведь πάντα всё ἀγαθὰ доброе Αἰγύπτου Египта ὑμῖν вам ἔσται. будет.21 ἐποίησαν Сделали δὲ же οὕτως так οἱ υἱοὶ сыновья́ Ισραηλ· Израиля; ἔδωκεν дал δὲ же Ιωσηφ Иосиф αὐτοῖς им ἁμάξας телеги κατὰ согласно τὰ εἰρημένα сказанному ὑπὸ через Φαραω фараона τοῦ βασιλέως царя καὶ и ἔδωκεν дал αὐτοῖς им ἐπισιτισμὸν пропитание εἰς в τὴν ὁδόν, путь,22 καὶ и πᾶσιν всем ἔδωκεν дал δισσὰς двойное στολάς, одеяние, τῷ δὲ же Βενιαμιν Вениамину ἔδωκεν он дал τριακοσίους триста χρυσοῦς золотых καὶ и πέντε пять ἐξαλλασσούσας риз στολάς, одеяния,23 καὶ и τῷ πατρὶ отцу αὐτοῦ его ἀπέστειλεν он послал κατὰ согласно τὰ αὐτὰ этому καὶ и δέκα десять ὄνους ослов αἴροντας везущих ἀπὸ из πάντων всего τῶν ἀγαθῶν благ Αἰγύπτου Египта καὶ и δέκα десять ἡμιόνους мулов αἰρούσας везущих ἄρτους хлебы τῷ πατρὶ отцу αὐτοῦ его εἰς в ὁδόν. путь.24 ἐξαπέστειλεν Он отослал δὲ же τοὺς ἀδελφοὺς братьев αὐτοῦ, его, καὶ и ἐπορεύθησαν· они пошли; καὶ и εἶπεν он сказал αὐτοῖς им: Μὴ Не ὀργίζεσθε гневайтесь ἐν в τῇ ὁδῷ. пути.25 Καὶ И ἀνέβησαν они взошли ἐξ из Αἰγύπτου Египта καὶ и ἦλθον пришли εἰς в γῆν землю Χανααν Ханаан πρὸς к Ιακωβ Иакову τὸν πατέρα отцу αὐτῶν их26 καὶ и ἀνήγγειλαν они возвестили αὐτῷ ему λέγοντες говорящие ὅτι что: υἱός Сын σου твой Ιωσηφ Иосиф ζῇ, живёт, καὶ и αὐτὸς он ἄρχει правит πάσης всей γῆς землёй Αἰγύπτου. Египта. καὶ И ἐξέστη пришёл в исступление διάνοια разум Ιακωβ· Иакова; οὐ не γὰρ ведь ἐπίστευσεν поверил αὐτοῖς. им.27 ἐλάλησαν Они произнесли δὲ же αὐτῷ ему πάντα всё τὰ ῥηθέντα сказанное ὑπὸ через Ιωσηφ, Иосифа, ὅσα сколькое εἶπεν он сказал αὐτοῖς. им. ἰδὼν Увидевшего δὲ же τὰς ἁμάξας, телеги, ἃς которые ἀπέστειλεν послал Ιωσηφ Иосиф ὥστε чтобы ἀναλαβεῖν забрать αὐτόν, его, ἀνεζωπύρησεν ожил τὸ πνεῦμα дух Ιακωβ Иакова τοῦ πατρὸς отца αὐτῶν. их.28 εἶπεν Сказал δὲ же Ισραηλ Израиль: Μέγα Великое μοί мне ἐστιν, есть, εἰ если ἔτι ещё Ιωσηφ Иосиф υἱός сын μου мой ζῇ· живёт; πορευθεὶς пошедший ὄψομαι увижу αὐτὸν его πρὸ прежде τοῦ ἀποθανεῖν умереть με. мне.