keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга Бытие глава 46, подстрочный перевод Библии

Γένεσις 46

Подстрочный перевод Библии

1 Ἀπάρας Поднявшийся δὲ же Ισραηλ, Израиль, αὐτὸς он καὶ и πάντα всё τὰ αὐτοῦ, его, ἦλθεν пришёл ἐπὶ на τὸ φρέαρ колодец τοῦ ὅρκου клятвы καὶ и ἔθυσεν заколол θυσίαν жертву τῷ θεῷ Богу τοῦ πατρὸς отца αὐτοῦ его Ισαακ. Исаака.2 εἶπεν Сказал δὲ же θεὸς Бог Ισραηλ Израилю ἐν в ὁράματι виде́нии τῆς νυκτὸς но́чи εἴπας сказавший: Ιακωβ, Иаков, Ιακωβ. Иаков. Он δὲ же εἶπεν сказал: Τί Что́ ἐστιν есть?3 λέγων Говорящий: Ἐγώ Я εἰμι есть θεὸς Бог τῶν πατέρων отцов σου· твоих; μὴ не φοβοῦ бойся καταβῆναι сойти εἰς в Αἴγυπτον· Египет; εἰς в γὰρ ведь ἔθνος народ μέγα великий ποιήσω Я сделаю σε тебя ἐκεῖ, там,4 καὶ и ἐγὼ Я καταβήσομαι сойду μετὰ с σοῦ тобой εἰς в Αἴγυπτον, Египет, καὶ и ἐγὼ Я ἀναβιβάσω выведу σε тебя εἰς при τέλος, конце, καὶ и Ιωσηφ Иосиф ἐπιβαλεῖ возложит τὰς χεῖρας ру́ки ἐπὶ на τοὺς ὀφθαλμούς глаза́ σου. твои.
5 ἀνέστη Встал δὲ же Ιακωβ Иаков ἀπὸ от τοῦ φρέατος колодца τοῦ ὅρκου, клятвы, καὶ и ἀνέλαβον подняли οἱ υἱοὶ сыновья́ Ισραηλ Израиля τὸν πατέρα отца αὐτῶν их καὶ и τὴν ἀποσκευὴν вещи καὶ и τὰς γυναῖκας жён αὐτῶν их ἐπὶ на τὰς ἁμάξας, телеги, ἃς которые ἀπέστειλεν послал Ιωσηφ Иосиф ἆραι взять αὐτόν, его,6 καὶ и ἀναλαβόντες забравшие τὰ ὑπάρχοντα имущества αὐτῶν их καὶ и πᾶσαν всякое τὴν κτῆσιν, приобретение, ἣν которое ἐκτήσαντο приобрели ἐν в γῇ земле Χανααν, Ханаан, εἰσῆλθον они вошли εἰς в Αἴγυπτον, Египет, Ιακωβ Иаков καὶ и πᾶν всё τὸ σπέρμα семя αὐτοῦ его μετ᾽ с αὐτοῦ, ним,7 υἱοὶ сыновья́ καὶ и οἱ υἱοὶ сыновья́ τῶν υἱῶν сыновей αὐτοῦ его μετ᾽ с αὐτοῦ, ним, θυγατέρες дочери καὶ и θυγατέρες дочери τῶν υἱῶν сыновей αὐτοῦ· его; καὶ и πᾶν всё τὸ σπέρμα семя αὐτοῦ его ἤγαγεν он привёл εἰς в Αἴγυπτον. Египет.8 Ταῦτα Эти δὲ же τὰ ὀνόματα имена τῶν υἱῶν сыновей Ισραηλ Израиля τῶν εἰσελθόντων вошедших εἰς в Αἴγυπτον. Египет. Ιακωβ Иаков καὶ и οἱ υἱοὶ сыновья́ αὐτοῦ· его; πρωτότοκος первенец Ιακωβ Иакова Ρουβην. Рувин.9 υἱοὶ Сыновья́ δὲ же Ρουβην· Рувина: Ενωχ Енох καὶ и Φαλλους, Фаллус, Ασρων Асрон καὶ и Χαρμι. Харми.10 υἱοὶ Сыновья́ δὲ же Συμεων· Симеона: Ιεμουηλ Иемуил καὶ и Ιαμιν καὶ и Αωδ Аод καὶ и Ιαχιν Иахин καὶ и Σααρ Саар καὶ и Σαουλ Саул υἱὸς сын τῆς Χανανίτιδος. Хананитиды.11 υἱοὶ Сыновья́ δὲ же Λευι· Левия: Γηρσων, Гирсон, Κααθ Кааф καὶ и Μεραρι. Мерари.12 υἱοὶ Сыновья́ δὲ же Ιουδα· Иуды: Ηρ Ир καὶ и Αυναν Авнан καὶ и Σηλωμ Силом καὶ и Φαρες Фарес καὶ и Ζαρα· Зара; ἀπέθανεν умер δὲ же Ηρ Ир καὶ и Αυναν Авнан ἐν в γῇ земле Χανααν· Ханаан; ἐγένοντο сделались δὲ же υἱοὶ сыновья́ Φαρες Фареса Ασρων Асрон καὶ и Ιεμουηλ. Иемуил.13 υἱοὶ Сыновья́ δὲ же Ισσαχαρ· Иссахара: Θωλα Фола καὶ и Φουα Фуа καὶ и Ιασουβ Иасув καὶ и Ζαμβραμ. Замврам.14 υἱοὶ Сыновья́ δὲ же Ζαβουλων· Завулона: Σερεδ Серед καὶ и Αλλων Аллон καὶ и Αλοηλ. Алоил.
15 οὗτοι Эти υἱοὶ сыновья́ Λειας, Лии, οὓς которых ἔτεκεν она родила τῷ Ιακωβ Иакову ἐν в Μεσοποταμίᾳ Месопотамии τῆς Συρίας, Сирии, καὶ и Διναν Дина τὴν θυγατέρα дочь αὐτοῦ· его; πᾶσαι все αἱ ψυχαί, ду́ши, υἱοὶ сыновья́ καὶ и θυγατέρες, дочери, τριάκοντα тридцать τρεῖς. три.16 υἱοὶ Сыновья́ δὲ же Γαδ· Гада: Σαφων Сафан καὶ и Αγγις Ангис καὶ и Σαυνις Савнис καὶ и Θασοβαν Фасован καὶ и Αηδις Аидис καὶ и Αροηδις Ароидис καὶ и Αροηλις. Ароилис.17 υἱοὶ Сыновья́ δὲ же Ασηρ· Асира: Ιεμνα Иемна καὶ и Ιεσουα Иесуа καὶ и Ιεουλ Иеул καὶ и Βαρια, Вариа, καὶ и Σαρα Сара ἀδελφὴ сестра αὐτῶν. их. υἱοὶ Сыновья́ δὲ же Βαρια· Варии: Χοβορ Ховор καὶ и Μελχιηλ. Мелхиил.18 οὗτοι Эти υἱοὶ сыновья́ Ζελφας, Зелфы, ἣν которую ἔδωκεν дал Λαβαν Лаван Λεια Лии τῇ θυγατρὶ дочери αὐτοῦ, его, которая ἔτεκεν родила τούτους этих τῷ Ιακωβ, Иакову, δέκα десять ἓξ [и] шесть ψυχάς. душ.19 υἱοὶ Сыновья́ δὲ же Ραχηλ Рахиль γυναικὸς жены Ιακωβ· Иакова: Ιωσηφ Иосиф καὶ и Βενιαμιν. Вениамин.20 ἐγένοντο Сделались δὲ же υἱοὶ сыновья́ Ιωσηφ Иосифа ἐν в γῇ земле Αἰγύπτῳ, Египте, οὓς которых ἔτεκεν родила αὐτῷ ему Ασεννεθ Асеннефь θυγάτηρ дочь Πετεφρη Петефера ἱερέως священника Ἡλίου Илии πόλεως, го́рода, τὸν Μανασση Манассию καὶ и τὸν Εφραιμ. Эфраима. ἐγένοντο Сделались δὲ же υἱοὶ сыновья́ Μανασση, Манассии, οὓς которых ἔτεκεν родила αὐτῷ ему παλλακὴ наложница Σύρα, Сура, τὸν Μαχιρ· Махир; Μαχιρ Махир δὲ же ἐγέννησεν родил τὸν Γαλααδ. Галаада. υἱοὶ Сыновья́ δὲ же Εφραιμ Эфраима ἀδελφοῦ брата Μανασση· Манассии: Σουταλααμ Суталаам καὶ и Τααμ. Таам. υἱοὶ Сыновья́ δὲ же Σουταλααμ· Суталаама: Εδεμ. Едем.21 υἱοὶ Сыновья́ δὲ же Βενιαμιν· Вениамина: Βαλα Вала καὶ и Χοβωρ Ховор καὶ и Ασβηλ. Асвил. ἐγένοντο Сделались δὲ же υἱοὶ сыновья́ Βαλα· Валы: Γηρα Гира καὶ и Νοεμαν Ноеман καὶ и Αγχις Анхис καὶ и Ρως Рос καὶ и Μαμφιν Мамфин καὶ и Οφιμιν· Офимин; Γηρα Гира δὲ же ἐγέννησεν родил τὸν Αραδ. Арада.22 οὗτοι Эти υἱοὶ сыновья́ Ραχηλ, Рахиль, οὓς которых ἔτεκεν она родила τῷ Ιακωβ· Иакову; πᾶσαι все ψυχαὶ душ δέκα десять ὀκτώ. [и] восемь.23 υἱοὶ Сыновья́ δὲ же Δαν· Дана: Ασομ. Асом.24 καὶ И υἱοὶ сыновья́ Νεφθαλι· Неффалима: Ασιηλ Асиил καὶ и Γωυνι Гоуни καὶ и Ισσααρ Иссаар καὶ и Συλλημ. Суллим.25 οὗτοι Эти υἱοὶ сыновья́ Βαλλας, Валлы, ἣν которую ἔδωκεν дал Λαβαν Лаван Ραχηλ Рахиль τῇ θυγατρὶ дочери αὐτοῦ, его, которая ἔτεκεν родила τούτους этих τῷ Ιακωβ· Иакову; πᾶσαι все ψυχαὶ душ ἑπτά. семь.26 πᾶσαι Все δὲ же ψυχαὶ ду́ши αἱ εἰσελθοῦσαι вошедшие μετὰ с Ιακωβ Иаковом εἰς в Αἴγυπτον, Египет, οἱ ἐξελθόντες вышедшие ἐκ из τῶν μηρῶν бедра αὐτοῦ, его, χωρὶς без τῶν γυναικῶν женщин υἱῶν сыновей Ιακωβ, Иакова, πᾶσαι все ψυχαὶ ду́ши ἑξήκοντα шестьдесят ἕξ. шесть.27 υἱοὶ Сыновья́ δὲ же Ιωσηφ Иосифа οἱ γενόμενοι сделавшиеся αὐτῷ ему ἐν в γῇ земле Αἰγύπτῳ Египте ψυχαὶ душ ἐννέα. девять. πᾶσαι Все ψυχαὶ ду́ши οἴκου до́ма Ιακωβ Иакова αἱ εἰσελθοῦσαι вошедшие εἰς в Αἴγυπτον Египет ἑβδομήκοντα семьдесят πέντε. пять.28 Τὸν δὲ Же Ιουδαν Иуду ἀπέστειλεν послал ἔμπροσθεν перед αὐτοῦ ним πρὸς к Ιωσηφ Иосифу συναντῆσαι встретить αὐτῷ его καθ᾽ у Ἡρώων Ироона πόλιν го́рода εἰς в γῆν земле Ραμεσση. Рамесси.29 ζεύξας Впряг δὲ же Ιωσηφ Иосиф τὰ ἅρματα колесницы αὐτοῦ его ἀνέβη взошёл εἰς чтобы συνάντησιν встретиться с Ισραηλ Израилем τῷ πατρὶ отцом αὐτοῦ его καθ᾽ у Ἡρώων Ироона πόλιν го́рода καὶ и ὀφθεὶς сделанный видимый αὐτῷ ему ἐπέπεσεν пал ἐπὶ на τὸν τράχηλον шею αὐτοῦ его καὶ и ἔκλαυσεν заплакал κλαυθμῷ [в] плаче πλείονι. многом.30 καὶ И εἶπεν сказал Ισραηλ Израиль πρὸς к Ιωσηφ Иосифу: Ἀποθανοῦμαι Умру ἀπὸ от τοῦ νῦν, ныне, ἐπεὶ когда ἑώρακα я увидел τὸ πρόσωπόν лицо σου· твоё; ἔτι ещё γὰρ ведь σὺ ты ζῇς. живёшь.31 εἶπεν Сказал δὲ же Ιωσηφ Иосиф πρὸς к τοὺς ἀδελφοὺς братьям αὐτοῦ его: Ἀναβὰς Взошедший ἀπαγγελῶ сообщу τῷ Φαραω фараону καὶ и ἐρῶ скажу αὐτῷ ему: Οἱ ἀδελφοί Братья μου мои καὶ и οἶκος дом τοῦ πατρός отца μου, моего, οἳ которые ἦσαν были ἐν в γῇ земле Χανααν, Ханаан, ἥκασιν пришли πρός ко με· мне;32 οἱ они δὲ же ἄνδρες мужчины εἰσὶν есть ποιμένες, пастухи, ἄνδρες мужчины γὰρ ведь κτηνοτρόφοι скотоводческие ἦσαν, они были, καὶ и τὰ κτήνη домашних животных καὶ и τοὺς βόας быков καὶ и πάντα всё τὰ которое αὐτῶν их ἀγειόχασιν. привели.33 ἐὰν Если οὖν итак καλέσῃ призовёт ὑμᾶς вас Φαραω фараон καὶ и εἴπῃ скажет ὑμῖν вам: Τί Какое τὸ ἔργον дело ὑμῶν ваше ἐστιν есть?34 ἐρεῖτε Скажете: Ἄνδρες Мужчины κτηνοτρόφοι скотоводческие ἐσμὲν мы есть οἱ παῖδές рабы σου твои ἐκ от παιδὸς детства ἕως до τοῦ νῦν, ныне, καὶ и ἡμεῖς мы καὶ и οἱ πατέρες отцы ἡμῶν, наши, ἵνα чтобы κατοικήσητε будете жить ἐν в γῇ земле Γεσεμ Гедем Ἀραβίᾳ· Аравии; βδέλυγμα мерзость γάρ ведь ἐστιν есть Αἰγυπτίοις египтянам πᾶς всякий ποιμὴν пастух προβάτων. овец.