keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга Бытие глава 6, подстрочный перевод Библии

Γένεσις 6

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И ἐγένετο сделалось ἡνίκα когда ἤρξαντο начали οἱ ἄνθρωποι люди πολλοὶ многие γίνεσθαι делаться ἐπὶ на τῆς γῆς, земле, καὶ и θυγατέρες дочери ἐγενήθησαν оказались αὐτοῖς. им.2 ἰδόντες Увидевшие δὲ же οἱ υἱοὶ сыновья́ τοῦ θεοῦ Бога τὰς θυγατέρας дочерей τῶν ἀνθρώπων людей ὅτι что καλαί прекрасные εἰσιν, есть, ἔλαβον взяли ἑαυτοῖς себе γυναῖκας жён ἀπὸ из πασῶν, всех, ὧν которых ἐξελέξαντο. они выбрали.3 καὶ И εἶπεν сказал κύριος Господь θεός Бог: Οὐ Нет μὴ не καταμείνῃ останется τὸ πνεῦμά дух μου Мой ἐν в τοῖς ἀνθρώποις людях τούτοις этих εἰς во τὸν αἰῶνα век διὰ из-за τὸ εἶναι быть αὐτοὺς им σάρκας, тела́, ἔσονται будут δὲ же αἱ ἡμέραι дни αὐτῶν их ἑκατὸν сто εἴκοσι двадцать ἔτη. лет.4 οἱ δὲ Же γίγαντες исполины ἦσαν были ἐπὶ на τῆς γῆς земле ἐν в ταῖς ἡμέραις дни ἐκείναις те καὶ и μετ᾽ после ἐκεῖνο, того, ὡς как ἂν εἰσεπορεύοντο входили οἱ υἱοὶ сыновья́ τοῦ θεοῦ Бога πρὸς к τὰς θυγατέρας дочерям τῶν ἀνθρώπων людей καὶ и ἐγεννῶσαν рождали ἑαυτοῖς· себе; ἐκεῖνοι те ἦσαν были οἱ γίγαντες исполины οἱ ἀπ᾽ от αἰῶνος, ве́ка, οἱ ἄνθρωποι люди οἱ ὀνομαστοί. славные.
5 Ἰδὼν Увидевший δὲ же κύριος Господь θεὸς Бог ὅτι что ἐπληθύνθησαν были умножены αἱ κακίαι злые [дела́] τῶν ἀνθρώπων людей ἐπὶ на τῆς γῆς земле καὶ и πᾶς всякий τις кто-либо διανοεῖται размышляет ἐν в τῇ καρδίᾳ сердце αὐτοῦ его ἐπιμελῶς старательно ἐπὶ на τὰ πονηρὰ злое πάσας все τὰς ἡμέρας, дни,6 καὶ и ἐνεθυμήθη обдумал θεὸς Бог ὅτι что ἐποίησεν сделал τὸν ἄνθρωπον человека ἐπὶ на τῆς γῆς, земле, καὶ и διενοήθη. подумал.7 καὶ И εἶπεν сказал θεός Бог: Ἀπαλείψω Истреблю τὸν ἄνθρωπον, человека, ὃν которого ἐποίησα, Я сделал, ἀπὸ с προσώπου лица́ τῆς γῆς земли́ ἀπὸ от ἀνθρώπου человека ἕως до κτήνους скота καὶ и ἀπὸ от ἑρπετῶν пресмыкающихся ἕως до τῶν πετεινῶν птиц τοῦ οὐρανοῦ, неба, ὅτι потому что ἐθυμώθην разгневался ὅτι что ἐποίησα Я сделал αὐτούς. их.8 Νωε Ной δὲ же εὗρεν нашёл χάριν благосклонность ἐναντίον перед κυρίου Господом τοῦ θεοῦ. Богом.9 Αὗται Эти δὲ же αἱ γενέσεις рождённые Νωε· Ноем; Νωε Ной ἄνθρωπος человек δίκαιος, праведный, τέλειος совершенный ὢν сущий ἐν в τῇ γενεᾷ поколении αὐτοῦ· его; τῷ θεῷ Богу εὐηρέστησεν угодил Νωε. Ной.10 ἐγέννησεν Родил δὲ же Νωε Ной τρεῖς трёх υἱούς, сыновей, τὸν Σημ, Сима, τὸν Χαμ, Хама, τὸν Ιαφεθ. Иафета.11 ἐφθάρη Растлилась δὲ же γῆ земля ἐναντίον перед τοῦ θεοῦ, Богом, καὶ и ἐπλήσθη наполнилась γῆ земля ἀδικίας. неправедностями.12 καὶ И εἶδεν увидел κύριος Господь θεὸς Бог τὴν γῆν, землю, καὶ и ἦν была κατεφθαρμένη, развращённая, ὅτι потому что κατέφθειρεν развратила πᾶσα всякая σὰρξ плоть τὴν ὁδὸν путь αὐτοῦ её ἐπὶ на τῆς γῆς. земле.13 καὶ И εἶπεν сказал θεὸς Бог πρὸς к Νωε Ною: Καιρὸς Время παντὸς всякого ἀνθρώπου человека ἥκει приходит ἐναντίον передо μου, Мной, ὅτι потому что ἐπλήσθη наполнилась γῆ земля ἀδικίας неправедностями ἀπ᾽ от αὐτῶν, них, καὶ и ἰδοὺ вот ἐγὼ Я καταφθείρω уничтожу αὐτοὺς их καὶ и τὴν γῆν. землю.14 ποίησον Сделай οὖν итак σεαυτῷ себе κιβωτὸν ковчег ἐκ из ξύλων брёвен τετραγώνων· четырёхугольных; νοσσιὰς гнёзда ποιήσεις сделаешь τὴν κιβωτὸν ковчегу καὶ и ἀσφαλτώσεις осмолишь αὐτὴν его ἔσωθεν изнутри καὶ и ἔξωθεν извне τῇ ἀσφάλτῳ. смолой.
15 καὶ И οὕτως так ποιήσεις сделаешь τὴν κιβωτόν· ковчег; τριακοσίων трёхсот πήχεων локтей τὸ μῆκος длина τῆς κιβωτοῦ ковчега καὶ и πεντήκοντα пятьдесят πήχεων локтей τὸ πλάτος ширина καὶ и τριάκοντα тридцать πήχεων локтей τὸ ὕψος высота αὐτῆς· его;16 ἐπισυνάγων Собирающий ποιήσεις сделаешь τὴν κιβωτὸν ковчег καὶ и εἰς в πῆχυν локоть συντελέσεις закончишь αὐτὴν его ἄνωθεν· сверху; τὴν δὲ же θύραν дверь τῆς κιβωτοῦ ковчега ποιήσεις сделаешь ἐκ со πλαγίων· κατάγαια, обиталища, διώροφα καὶ и τριώροφα трёхъярусные ποιήσεις сделаешь αὐτήν. ему.17 ἐγὼ Я δὲ же ἰδοὺ вот ἐπάγω наведу τὸν κατακλυσμὸν потоп, ὕδωρ воду ἐπὶ на τὴν γῆν землю καταφθεῖραι уничтожить πᾶσαν всякую σάρκα, плоть, ἐν в которой ἐστιν есть πνεῦμα дух ζωῆς, жизни, ὑποκάτω под τοῦ οὐρανοῦ· небом; καὶ и ὅσα сколькое ἐὰν если будет ἐπὶ на τῆς γῆς, земле, τελευτήσει. погибнет.18 καὶ И στήσω установлю τὴν διαθήκην завещание μου Моё πρὸς к σέ· тебе; εἰσελεύσῃ войди δὲ же εἰς в τὴν κιβωτόν, ковчег, σὺ ты καὶ и οἱ υἱοί сыновья́ σου твои καὶ и γυνή жена σου твоя καὶ и αἱ γυναῖκες жёны τῶν υἱῶν сыновей σου твоих μετὰ с σοῦ. тобой.19 καὶ И ἀπὸ от πάντων всего τῶν κτηνῶν скота καὶ и ἀπὸ от πάντων всех τῶν ἑρπετῶν пресмыкающихся καὶ и ἀπὸ от πάντων всех τῶν θηρίων зверей καὶ и ἀπὸ от πάσης всякой σαρκός, плоти, δύο двух δύο двух ἀπὸ от πάντων всех εἰσάξεις введёшь εἰς в τὴν κιβωτόν, ковчег, ἵνα чтобы τρέφῃς питать μετὰ с σεαυτοῦ· тобой самим; ἄρσεν существо мужского пола καὶ и θῆλυ существо женского пола ἔσονται. будут.20 ἀπὸ От πάντων всех τῶν ὀρνέων птиц τῶν πετεινῶν пернатых κατὰ согласно γένος роду καὶ и ἀπὸ от πάντων всего τῶν κτηνῶν скота κατὰ согласно γένος роду καὶ и ἀπὸ от πάντων всех τῶν ἑρπετῶν пресмыкающихся τῶν ἑρπόντων ползающих ἐπὶ по τῆς γῆς земле κατὰ согласно γένος роду αὐτῶν, их, δύο двух δύο двое ἀπὸ от πάντων всех εἰσελεύσονται войдут πρὸς к σὲ тебе τρέφεσθαι кормиться μετὰ с σοῦ, тобой, ἄρσεν существо мужского пола καὶ и θῆλυ. существо женского пола.21 σὺ Ты δὲ же λήμψῃ возьмёшь σεαυτῷ себе ἀπὸ от πάντων всех [видов] τῶν βρωμάτων, пищи, которую ἔδεσθε, будете есть, καὶ и συνάξεις соберёшь πρὸς к σεαυτόν, себе, καὶ и ἔσται будут σοὶ тебе καὶ и ἐκείνοις тем φαγεῖν. поесть.22 καὶ И ἐποίησεν сделал Νωε Ной πάντα, всё, ὅσα сколькое ἐνετείλατο приказал αὐτῷ ему κύριος Господь θεός, Бог, οὕτως так ἐποίησεν. сделал.