keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга пророка Амоса глава 4

Ἀμὼς 4

Подстрочный перевод Библии

1 Ἀκούσατε Послушайте τὸν λόγον слово τοῦτον, это, δαμάλεις тёлки τῆς Βασανίτιδος Васанские αἱ которые ἐν на τῷ ὄρει горе́ τῆς Σαμαρείας Самарии αἱ которые καταδυναστεύουσαι притесняющие πτωχοὺς нищих καὶ и καταπατοῦσαι топчущие πένητας бедных αἱ которые λέγουσαι говорящие τοῖς κυρίοις господам αὐτῶν их: Ἐπίδοτε Подавайте ἡμῖν нам ὅπως чтобы πίωμεν· мы выпили;2 ὀμνύει клянётся κύριος Господь κατὰ τῶν ἁγίων святыми αὐτοῦ Его: Διότι Потому ἰδοὺ вот ἡμέραι дни ἔρχονται приходят ἐφ᾽ на ὑμᾶς, вас, καὶ и λήμψονται возьмут ὑμᾶς вас ἐν в ὅπλοις, оружии, καὶ и τοὺς которых μεθ᾽ с ὑμῶν вами εἰς в λέβητας котлах ὑποκαιομένους для сжигания ἐμβαλοῦσιν бросят ἔμπυροι в костры λοιμοί, заразных болезней,3 καὶ и ἐξενεχθήσεσθε будете рождаться γυμναὶ нагие κατέναντι напротив ἀλλήλων друг друга καὶ и ἀπορριφήσεσθε будете брошены εἰς на τὸ ὄρος гору τὸ Ρεμμαν, Ремман, λέγει говорит κύριος Господь θεός. Бог.4 Εἰσήλθατε Вошли вы εἰς в Βαιθηλ Вефиль καὶ и ἠνομήσατε были нечестивы καὶ и εἰς в Γαλγαλα Галгале ἐπληθύνατε умножили τοῦ [чтобы] ἀσεβῆσαι быть нечестивыми καὶ и ἠνέγκατε прино́сите εἰς τὸ πρωῒ рано утром θυσίας жертвы ὑμῶν, ваши, εἰς в τὴν τριημερίαν третий день τὰ ἐπιδέκατα десятины ὑμῶν· ваши;5 καὶ и ἀνέγνωσαν прочли ἔξω из νόμον Закона καὶ и ἐπεκαλέσαντο требуете ὁμολογίας· признания; ἀπαγγείλατε сообщите ὅτι что ταῦτα это ἠγάπησαν полюбили οἱ υἱοὶ сыновья́ Ἰσραηλ, Израиля, λέγει говорит κύριος Господь θεός. Бог.6 καὶ И ἐγὼ Я δώσω дам ὑμῖν вам γομφιασμὸν боль ὀδόντων зубов ἐν во πάσαις всех ταῖς πόλεσιν городах ὑμῶν ваших καὶ и ἔνδειαν недостаток ἄρτων хлеба ἐν во πᾶσι всех τοῖς τόποις местах ὑμῶν· ваших; καὶ и οὐκ не ἐπεστρέψατε вы повернулись πρός ко με, Мне, λέγει говорит κύριος. Господь.7 καὶ и ἐγὼ Я ἀνέσχον удерживал ἐξ от ὑμῶν вас τὸν ὑετὸν дождь πρὸ за τριῶν три μηνῶν месяца τοῦ τρυγήτου· жатвы; καὶ и βρέξω пролью дождь ἐπὶ на πόλιν город μίαν, один, ἐπὶ на δὲ же πόλιν город μίαν один οὐ не βρέξω· пролью дождь; μερὶς часть μία одна βραχήσεται, будет полита дождём, καὶ а μερίς, часть, ἐφ᾽ на ἣν которую οὐ не βρέξω пролью дождь ἐπ᾽ на αὐτήν, неё, ξηρανθήσεται· будет высушена;8 καὶ и συναθροισθήσονται сойдутся δύο два καὶ и τρεῖς три πόλεις го́рода εἰς в πόλιν город μίαν один τοῦ [чтобы] πιεῖν попить ὕδωρ воды́ καὶ и οὐ нет μὴ не ἐμπλησθῶσιν· будут наполнены; καὶ и οὐκ не ἐπεστρέψατε повернулись вы πρός ко με, Мне, λέγει говорит κύριος. Господь.9 ἐπάταξα Я поражал ὑμᾶς вас ἐν в πυρώσει пламене καὶ и ἐν в ἰκτέρῳ· желтухе; ἐπληθύνατε вы умножили κήπους сады ὑμῶν, ваши, ἀμπελῶνας виноградники ὑμῶν ваши καὶ и συκῶνας смоковницы ὑμῶν ваши καὶ и ἐλαιῶνας оливы ὑμῶν ваши κατέφαγεν съела κάμπη· гусеница; καὶ и οὐδ᾽ даже не ὧς как ἐπεστρέψατε вы повернулись πρός ко με, Мне, λέγει говорит κύριος. Господь.10 ἐξαπέστειλα Послал εἰς на ὑμᾶς вас θάνατον смерть ἐν в ὁδῷ пути Αἰγύπτου [из] Египта καὶ и ἀπέκτεινα убивал ἐν в ῥομφαίᾳ мече τοὺς νεανίσκους юношей ὑμῶν ваших μετὰ с αἰχμαλωσίας пленением ἵππων лошадей σου твоих καὶ и ἀνήγαγον поднимал ἐν в πυρὶ огне τὰς παρεμβολὰς становища ὑμῶν ваши ἐν во τῇ ὀργῇ гневе μου· Моём; καὶ и οὐδ᾽ даже не ὧς как ἐπεστρέψατε вы повернулись πρός ко με, Мне, λέγει говорит κύριος. Господь.11 κατέστρεψα истреблял ὑμᾶς, вас, καθὼς как κατέστρεψεν перевернул θεὸς Бог Σοδομα Содом καὶ и Γομορρα, Гоморру, καὶ и ἐγένεσθε сделались вы ὡς как δαλὸς головня ἐξεσπασμένος исторгнутая ἐκ из πυρός· огня; καὶ и οὐδ᾽ даже не ὧς как ἐπεστρέψατε вы повернулись πρός ко με, Мне, λέγει говорит κύριος. Господь.12 διὰ Из-за τοῦτο этого οὕτως так ποιήσω сделаю σοι, тебе, Ἰσραηλ· Израиль; πλὴν кроме ὅτι что οὕτως так ποιήσω сделаю σοι, тебе, ἑτοιμάζου приготовься τοῦ ἐπικαλεῖσθαι призывать τὸν θεόν Бога σου, твоего, Ἰσραηλ. Израиль.13 διότι Потому что ἰδοὺ вот ἐγὼ Я στερεῶν укрепляющий βροντὴν гром καὶ и κτίζων создающий πνεῦμα ветер καὶ и ἀπαγγέλλων возвещающий εἰς к ἀνθρώπους людям τὸν χριστὸν милосердие αὐτοῦ, Его, ποιῶν творящий ὄρθρον утро καὶ и ὁμίχλην туман καὶ и ἐπιβαίνων рассвет ἐπὶ над τὰ ὕψη высотами τῆς γῆς· земли́; κύριος Господь θεὸς Бог παντοκράτωρ Вседержитель ὄνομα имя αὐτῷ. Ему.