keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга пророка Аввакума глава 3

Αμβακοὺμ 3

Подстрочный перевод Библии

1 Προσευχὴ Молитва Ἀμβακουμ Аввакума τοῦ προφήτου пророка μετὰ с ᾠδῆς. пением.2 Κύριε, Господи, εἰσακήκοα услышал я τὴν ἀκοήν слух σου Твой καὶ и ἐφοβήθην, убоялся, κατενόησα рассмотрел я τὰ ἔργα дела́ σου Твои καὶ и ἐξέστην. испугался. ἐν По μέσῳ среди δύο двух ζῴων животных γνωσθήσῃ, Тебя будут знать, ἐν в τῷ ἐγγίζειν приближении τὰ ἔτη лет ἐπιγνωσθήσῃ, Тебя узна́ют, ἐν в τῷ παρεῖναι присутствии τὸν καιρὸν времени ἀναδειχθήσῃ, Ты сделаешься явным, ἐν в τῷ ταραχθῆναι возмущении τὴν ψυχήν души́ μου моей ἐν во ὀργῇ гневе ἐλέους милость μνησθήσῃ. Ты будешь помнить.3 θεὸς Бог ἐκ от Θαιμαν Фемана ἥξει, придёт, καὶ и ἅγιος Святой ἐξ с ὄρους горы́ κατασκίου тенистого δασέος. поросшего кустарником [ме́ста]. διάψαλμα. Псалом. ἐκάλυψεν Покрыла οὐρανοὺς небеса ἀρετὴ добродетель αὐτοῦ, Его, καὶ и αἰνέσεως хвалой αὐτοῦ Его πλήρης полна γῆ. земля.4 καὶ И φέγγος светоч αὐτοῦ Его ὡς как φῶς свет ἔσται, будет, κέρατα [от] рогов ἐν в χερσὶν руках αὐτοῦ, Его, καὶ и ἔθετο Он определил ἀγάπησιν любовь κραταιὰν сильную ἰσχύος силой αὐτοῦ. Его.5 πρὸ Перед προσώπου лицом αὐτοῦ Его πορεύσεται пойдёт λόγος, слово, καὶ и ἐξελεύσεται, выйдет, ἐν в πεδίλοις сандалиях οἱ πόδες [по] стопам αὐτοῦ. Его.6 ἔστη, Он стал, καὶ и ἐσαλεύθη была поколеблена γῆ· земля; ἐπέβλεψεν, Он обратил взгляд, καὶ и διετάκη расплавились ἔθνη. народы. διεθρύβη Распались τὰ ὄρη го́ры βίᾳ, с силой, ἐτάκησαν расплавились βουνοὶ холмы αἰώνιοι. вековые.7 πορείας Пути αἰωνίας вековые αὐτοῦ Его ἀντὶ вместо κόπων трудов εἶδον· я увидел; σκηνώματα скинии Αἰθιόπων эфиопов πτοηθήσονται напуганы будут καὶ и αἱ σκηναὶ шатры γῆς земли́ Μαδιαμ. Мадиам.8 μὴ Не [разве] ἐν в ποταμοῖς реках ὠργίσθης, гневаешься, κύριε, Господи, или ἐν в ποταμοῖς реках θυμός ярость σου, Твоя, или ἐν в θαλάσσῃ море τὸ ὅρμημά стремление σου Твоё ὅτι потому что ἐπιβήσῃ сядешь ἐπὶ на τοὺς ἵππους коней σου, Твоих, καὶ и ἱππασία езда σου Твоя σωτηρία. спасение.9 ἐντείνων Натягивая ἐντενεῖς натянешь τὸ τόξον лук σου Твой ἐπὶ на τὰ σκῆπτρα, царствующих, λέγει говорит κύριος. Господь. διάψαλμα. Псалом. ποταμῶν Ре́ки ῥαγήσεται рассекли γῆ. землю.10 ὄψονταί Будут смотреть [на] σε Тебя καὶ и ὠδινήσουσιν утруждённые λαοί, народы, σκορπίζων разделёнными ὕδατα водами πορείας направление пути αὐτοῦ· Его; ἔδωκεν дала ἄβυσσος бездна φωνὴν голос αὐτῆς, её, ὕψος высота φαντασίας пышность αὐτῆς. её.11 ἐπήρθη Поднялось ἥλιος, солнце, καὶ и σελήνη луна ἔστη стала ἐν в τῇ τάξει порядке αὐτῆς· её; εἰς во φῶς свете βολίδες стре́лы σου Твои πορεύσονται, отправятся, εἰς во φέγγος свете ἀστραπῆς сияния ὅπλων оружия σου. Твоего.12 ἐν В ἀπειλῇ устрашении ὀλιγώσεις Ты сделаешь γῆν землю καὶ и ἐν в θυμῷ гневе κατάξεις поразишь ἔθνη. народы.13 ἐξῆλθες Ты вышел εἰς для σωτηρίαν спасения λαοῦ народа σου Твоего τοῦ [чтобы] σῶσαι спасти τοὺς χριστούς помазанных σου· Твоих; ἔβαλες бросил εἰς на κεφαλὰς го́ловы ἀνόμων беззаконных θάνατον, смерть, ἐξήγειρας поднял δεσμοὺς узы ἕως до τραχήλου. шеи. διάψαλμα. Псалом.14 διέκοψας Пронзаешь ἐν в ἐκστάσει исступлении κεφαλὰς го́ловы δυναστῶν, сильных, σεισθήσονται сотрясутся ἐν при αὐτῇ· этом; διανοίξουσιν расширят χαλινοὺς уздечки αὐτῶν их ὡς как ἔσθων едящий πτωχὸς нищий λάθρᾳ. тайно.15 καὶ И ἐπεβίβασας Ты провёл εἰς в θάλασσαν море τοὺς ἵππους коней σου Твоих ταράσσοντας взволновав ὕδωρ воду πολύ. многую.16 ἐφυλαξάμην, Разделился я, καὶ и ἐπτοήθη испугана κοιλία утроба μου моя ἀπὸ от φωνῆς го́лоса προσευχῆς молитвы χειλέων губ μου, моих, καὶ и εἰσῆλθεν вошла τρόμος дрожь εἰς в τὰ ὀστᾶ кости μου, мои, καὶ и ὑποκάτωθέν место под μου мной ἐταράχθη встревожилось ἕξις владение μου. моё. ἀναπαύσομαι Отдохну ἐν в ἡμέρᾳ день θλίψεως угнетения τοῦ которое ἀναβῆναι взойдёт εἰς на λαὸν народ παροικίας поселения μου. моего.17 διότι Потому что συκῆ смоковница οὐ не καρποφορήσει, принесёт плодов, καὶ и οὐκ не ἔσται будет γενήματα плодов ἐν в ταῖς ἀμπέλοις· виноградниках; ψεύσεται обманет ἔργον дело ἐλαίας, олив, καὶ и τὰ πεδία равнины οὐ не ποιήσει сделают βρῶσιν· пищу; ἐξέλιπον не станет ἀπὸ от βρώσεως поедания πρόβατα, овец, καὶ и οὐχ не [даже] ὑπάρχουσιν пребудут βόες быки ἐπὶ в φάτναις. хлевах.18 ἐγὼ Я δὲ же ἐν в τῷ κυρίῳ Господе ἀγαλλιάσομαι, буду веселиться, χαρήσομαι буду радоваться ἐπὶ относительно τῷ θεῷ Бога τῷ σωτῆρί Спасителя μου. моего.19 κύριος Господь θεὸς Бог δύναμίς сила μου моя καὶ и τάξει упорядочит τοὺς πόδας но́ги μου мои εἰς в συντέλειαν· завершении; ἐπὶ на τὰ ὑψηλὰ высоту ἐπιβιβᾷ поставит με меня τοῦ [чтобы] νικῆσαι победить ἐν при τῇ ᾠδῇ воспевании αὐτοῦ. Его.