keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Евангелие от Марка глава 10

Εὐαγγέλιον κατὰ Μάρκον 10

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И ἐκεῖθεν оттуда ἀναστὰς вставший ἔρχεται приходит εἰς в τὰ ὅρια пределы τῆς Ἰουδαίας Иудеи [καὶ] и πέραν за τοῦ Ἰορδάνου, Иордан, καὶ и συμπορεύονται сходятся πάλιν опять ὄχλοι то́лпы πρὸς к αὐτόν, Нему, καὶ и ὡς как εἰώθει Он имел обыкновение πάλιν опять ἐδίδασκεν учил αὐτούς. их.2 καὶ И προσελθόντες подошедшие Φαρισαῖοι фарисеи ἐπηρώτων спрашивали αὐτὸν Его εἰ ли ἔξεστιν позволяется ἀνδρὶ мужу γυναῖκα жену ἀπολῦσαι, отпустить, πειράζοντες испытывающие αὐτόν. Его.3 Он δὲ же ἀποκριθεὶς ответивший εἶπεν сказал αὐτοῖς, им, Τί Что ὑμῖν вам ἐνετείλατο приказал Μωϋσῆς; Моисей?4 οἱ Они δὲ же εἶπαν, сказали, Ἐπέτρεψεν Разрешил Μωϋσῆς Моисей βιβλίον письмо ἀποστασίου развода γράψαι написать καὶ и ἀπολῦσαι. отпустить.5 δὲ Же Ἰησοῦς Иисус εἶπεν сказал αὐτοῖς, им, Πρὸς К τὴν σκληροκαρδίαν жестокосердию ὑμῶν вашему ἔγραψεν он написал ὑμῖν вам τὴν ἐντολὴν заповедь ταύτην. эту.6 ἀπὸ От δὲ же ἀρχῆς нача́ла κτίσεως создания ἄρσεν мужчину καὶ и θῆλυ женщину ἐποίησεν Он сделал αὐτούς· их;7 ἕνεκεν из-за τούτου этого καταλείψει оставит ἄνθρωπος человек τὸν πατέρα отца αὐτοῦ его καὶ и τὴν μητέρα мать [καὶ и προσκολληθήσεται будет приклеен πρὸς к τὴν γυναῖκα жене αὐτοῦ], его,8 καὶ и ἔσονται будут οἱ δύο двое εἰς в σάρκα плоть μίαν· одну; ὥστε так что οὐκέτι не εἰσὶν есть δύο двое, ἀλλὰ но μία одна σάρξ. плоть.9 Которое οὖν итак θεὸς Бог συνέζευξεν сопряг ἄνθρωπος человек μὴ не χωριζέτω. пусть разделяет.10 Καὶ И εἰς в τὴν οἰκίαν доме πάλιν опять οἱ μαθηταὶ ученики περὶ об τούτου этом ἐπηρώτων спрашивали αὐτόν. Его.11 καὶ И λέγει говорит αὐτοῖς, им, Ὃς Который ἂν ἀπολύσῃ отпустит τὴν γυναῖκα жену αὐτοῦ его καὶ и γαμήσῃ возьмёт в жёны ἄλλην другую μοιχᾶται прелюбодействует ἐπ᾽ против αὐτήν, неё,12 καὶ и ἐὰν если αὐτὴ она ἀπολύσασα отпустившая τὸν ἄνδρα мужа αὐτῆς её γαμήσῃ выйдет замуж ἄλλον [за] другого μοιχᾶται. прелюбодействует.13 Καὶ И προσέφερον принесли αὐτῷ Ему παιδία детей ἵνα чтобы αὐτῶν их ἅψηται· Он коснулся; οἱ δὲ же μαθηταὶ ученики ἐπετίμησαν запретили αὐτοῖς. им.14 ἰδὼν Увидевший δὲ же Ἰησοῦς Иисус ἠγανάκτησεν вознегодовал καὶ и εἶπεν сказал αὐτοῖς, им, Ἄφετε Пусти́те τὰ παιδία детей ἔρχεσθαι приходить πρός ко με, Мне, μὴ не κωλύετε препятствуйте αὐτά, им, τῶν γὰρ ведь τοιούτων таковых ἐστὶν есть βασιλεία Царство τοῦ θεοῦ. Бога.15 ἀμὴν Истинно λέγω говорю ὑμῖν, вам, ὃς который ἂν μὴ не δέξηται примет τὴν βασιλείαν Царство τοῦ θεοῦ Бога ὡς как παιδίον, ребёнок, οὐ нет μὴ не εἰσέλθῃ войдёт εἰς в αὐτήν. него.16 καὶ И ἐναγκαλισάμενος обнявший αὐτὰ их κατευλόγει Он благословлял τιθεὶς возлагающий τὰς χεῖρας ру́ки ἐπ᾽ на αὐτά. них.17 Καὶ И ἐκπορευομένου выходящего αὐτοῦ Его εἰς в ὁδὸν путь προσδραμὼν подбежавший εἷς один καὶ и γονυπετήσας преклонивший колени αὐτὸν его ἐπηρώτα спрашивал αὐτόν, Его, Διδάσκαλε Учитель ἀγαθέ, добрый, τί что ποιήσω сделаю ἵνα чтобы ζωὴν жизнь αἰώνιον вечную κληρονομήσω; я унаследовал?18 δὲ Же Ἰησοῦς Иисус εἶπεν сказал αὐτῷ, ему, Τί Что με Меня λέγεις говоришь ἀγαθόν; доброго? οὐδεὶς Никто ἀγαθὸς добрый εἰ если μὴ не εἷς один θεός. Бог.19 τὰς ἐντολὰς Заповеди οἶδας· знаешь; Μὴ Не φονεύσῃς, убей, Μὴ Не μοιχεύσῃς, соверши прелюбодеяние, Μὴ Не κλέψῃς, укради, Μὴ Не ψευδομαρτυρήσῃς, лжесвидетельствуй, Μὴ Не ἀποστερήσῃς, отбери, Τίμα Почитай τὸν πατέρα отца σου твоего καὶ и τὴν μητέρα. мать.20 Он δὲ же ἔφη сказал αὐτῷ, Ему, Διδάσκαλε, Учитель, ταῦτα это πάντα всё ἐφυλαξάμην я сохранил для себя ἐκ от νεότητός юности μου. моей.21 δὲ Же Ἰησοῦς Иисус ἐμβλέψας взглянувший αὐτῷ [на] него ἠγάπησεν полюбил αὐτὸν его καὶ и εἶπεν сказал αὐτῷ, ему, Ἕν Одно σε тебе ὑστερεῖ· недостаёт; ὕπαγε иди ὅσα сколькое ἔχεις имеешь πώλησον продай καὶ и δὸς дай [τοῖς] πτωχοῖς, нищим, καὶ и ἕξεις будешь иметь θησαυρὸν сокровище ἐν в οὐρανῷ, небе, καὶ и δεῦρο сюда ἀκολούθει следуй μοι. Мне.22 Он δὲ же στυγνάσας помрачневший ἐπὶ при τῷ этом λόγῳ слове ἀπῆλθεν ушёл λυπούμενος, печалящийся, ἦν был γὰρ ведь ἔχων имеющий κτήματα приобретения πολλά. многие.23 Καὶ И περιβλεψάμενος оглядевшийся Ἰησοῦς Иисус λέγει говорит τοῖς μαθηταῖς ученикам αὐτοῦ, Его, Πῶς Как δυσκόλως трудно οἱ τὰ χρήματα средства ἔχοντες имеющие εἰς в τὴν βασιλείαν Царство τοῦ θεοῦ Бога εἰσελεύσονται. будут входить.24 οἱ δὲ Же μαθηταὶ ученики ἐθαμβοῦντο ужасались ἐπὶ при τοῖς λόγοις словах αὐτοῦ. Его. δὲ Же Ἰησοῦς Иисус πάλιν опять ἀποκριθεὶς ответивший λέγει говорит αὐτοῖς, им, Τέκνα, Дети, πῶς как δύσκολόν трудно ἐστιν есть εἰς в τὴν βασιλείαν Царство τοῦ θεοῦ Бога εἰσελθεῖν· войти;25 εὐκοπώτερόν легче ἐστιν есть κάμηλον верблюду διὰ через [τῆς] τρυμαλιᾶς ушко [τῆς] ῥαφίδος иглы διελθεῖν пройти чем πλούσιον богатому εἰς в τὴν βασιλείαν Царство τοῦ θεοῦ Бога εἰσελθεῖν. войти.26 οἱ Они δὲ же περισσῶς чрезмерно ἐξεπλήσσοντο поражались λέγοντες говорящие πρὸς к ἑαυτούς, себе самим, Καὶ И τίς кто δύναται может σωθῆναι; быть спасённым?27 ἐμβλέψας Взглянувший αὐτοῖς [на] них Ἰησοῦς Иисус λέγει, говорит, Παρὰ У ἀνθρώποις людей ἀδύνατον невозможное ἀλλ᾽ но οὐ не παρὰ у θεῷ, Бога, πάντα всё γὰρ ведь δυνατὰ возможное παρὰ у τῷ θεῷ. Бога.28 Ἤρξατο На́чал λέγειν говорить Πέτρος Пётр αὐτῷ, Ему, Ἰδοὺ Вот ἡμεῖς мы ἀφήκαμεν оставили πάντα всё καὶ и ἠκολουθήκαμέν последовали σοι. Тебе.29 ἔφη Сказал Ἰησοῦς, Иисус, Ἀμὴν Истинно λέγω говорю ὑμῖν, вам, οὐδείς никто ἐστιν есть ὃς который ἀφῆκεν оставил οἰκίαν дом или ἀδελφοὺς братьев или ἀδελφὰς сестёр или μητέρα мать или πατέρα отца или τέκνα детей или ἀγροὺς поля́ ἕνεκεν ради ἐμοῦ Меня καὶ и ἕνεκεν ради τοῦ εὐαγγελίου, Евангелия,30 ἐὰν если μὴ не λάβῃ получит ἑκατονταπλασίονα стократно νῦν ныне ἐν во τῷ καιρῷ времени τούτῳ этом οἰκίας дома́ καὶ и ἀδελφοὺς братьев καὶ и ἀδελφὰς сестёр καὶ и μητέρας матерей καὶ и τέκνα детей καὶ и ἀγροὺς поля́ μετὰ с διωγμῶν, преследованиями, καὶ и ἐν в τῷ αἰῶνι веке τῷ ἐρχομένῳ приходящем ζωὴν жизнь αἰώνιον. вечную.31 πολλοὶ Многие δὲ же ἔσονται будут πρῶτοι первые ἔσχατοι последними καὶ и [οἱ] ἔσχατοι последние πρῶτοι. первыми.32 Ἦσαν Они были δὲ же ἐν в τῇ ὁδῷ пути ἀναβαίνοντες восходящие εἰς в Ἱεροσόλυμα, Иерусалим, καὶ и ἦν был προάγων опережающий αὐτοὺς их Ἰησοῦς, Иисус, καὶ и ἐθαμβοῦντο, они ужасались, οἱ δὲ же ἀκολουθοῦντες следующие ἐφοβοῦντο. боялись. καὶ И παραλαβὼν забравший πάλιν опять τοὺς δώδεκα двенадцать ἤρξατο Он на́чал αὐτοῖς им λέγειν говорить τὰ μέλλοντα готовящееся αὐτῷ [с] Ним συμβαίνειν, происходить,33 ὅτι что Ἰδοὺ Вот ἀναβαίνομεν восходим εἰς в Ἱεροσόλυμα, Иерусалим, καὶ и υἱὸς Сын τοῦ ἀνθρώπου человека παραδοθήσεται будет предан τοῖς ἀρχιερεῦσιν первосвященникам καὶ и τοῖς γραμματεῦσιν, книжникам, καὶ и κατακρινοῦσιν осудят αὐτὸν Его θανάτῳ смертью καὶ и παραδώσουσιν предадут αὐτὸν Его τοῖς ἔθνεσιν язычникам34 καὶ и ἐμπαίξουσιν поглумятся αὐτῷ Ему καὶ и ἐμπτύσουσιν наплюют на αὐτῷ Него καὶ и μαστιγώσουσιν будут бичевать αὐτὸν Его καὶ и ἀποκτενοῦσιν, будут убивать, καὶ и μετὰ после τρεῖς трёх ἡμέρας дней ἀναστήσεται. воскреснет.35 Καὶ И προσπορεύονται подходят к αὐτῷ Нему Ἰάκωβος Иаков καὶ и Ἰωάννης Иоанн οἱ υἱοὶ сыновья́ Ζεβεδαίου Зеведея λέγοντες говорящие αὐτῷ, Ему, Διδάσκαλε, Учитель, θέλομεν желаем ἵνα чтобы которое ἐὰν если αἰτήσωμέν попросим σε Тебя ποιήσῃς Ты сделал ἡμῖν. нам.36 Он δὲ же εἶπεν сказал αὐτοῖς, им, Τί Что θέλετέ желаете [με] Меня ποιήσω сделаю ὑμῖν; вам?37 οἱ Они δὲ же εἶπαν сказали αὐτῷ, Ему, Δὸς Дай ἡμῖν нам ἵνα чтобы εἷς один σου [от] Тебя ἐκ с δεξιῶν правой [стороны́] καὶ и εἷς один ἐξ с ἀριστερῶν левой [стороны́] καθίσωμεν сели ἐν в τῇ δόξῃ славе σου. Твоей.38 δὲ Же Ἰησοῦς Иисус εἶπεν сказал αὐτοῖς, им, Οὐκ Не οἴδατε знаете τί что αἰτεῖσθε. про́сите. δύνασθε Можете πιεῖν выпить τὸ ποτήριον чашу которую ἐγὼ Я πίνω, буду пить, или τὸ βάπτισμα крещение которым ἐγὼ Я βαπτίζομαι крещусь βαπτισθῆναι; быть крещёнными?39 οἱ Они δὲ же εἶπαν сказали αὐτῷ, Ему, Δυνάμεθα. Можем. δὲ Же Ἰησοῦς Иисус εἶπεν сказал αὐτοῖς, им, Τὸ ποτήριον чашу которую ἐγὼ Я πίνω буду пить πίεσθε будете пить καὶ и τὸ βάπτισμα крещение которым ἐγὼ Я βαπτίζομαι крещусь βαπτισθήσεσθε, будете крещаемы,40 τὸ δὲ же καθίσαι сесть ἐκ с δεξιῶν правой [стороны́] μου Моей или ἐξ с εὐωνύμων левой [стороны́] οὐκ не ἔστιν есть ἐμὸν Моё δοῦναι, дать, ἀλλ᾽ но οἷς которым ἡτοίμασται. приготовлено.41 Καὶ И ἀκούσαντες услышавшие οἱ δέκα десять ἤρξαντο начали ἀγανακτεῖν негодовать περὶ об Ἰακώβου Иакове καὶ и Ἰωάννου. Иоанне.42 καὶ И προσκαλεσάμενος подозвавший αὐτοὺς их Ἰησοῦς Иисус λέγει говорит αὐτοῖς, им, Οἴδατε Знаете ὅτι что οἱ δοκοῦντες считающиеся ἄρχειν править τῶν ἐθνῶν народами κατακυριεύουσιν господствуют αὐτῶν [над] ними καὶ и οἱ μεγάλοι великие αὐτῶν их κατεξουσιάζουσιν имеют власть αὐτῶν. [над] ними.43 οὐχ Не οὕτως так δέ же ἐστιν есть ἐν в ὑμῖν· вас; ἀλλ᾽ но ὃς который ἂν θέλῃ будет желать μέγας великий γενέσθαι сделаться ἐν у ὑμῖν, вас, ἔσται будет ὑμῶν ваш διάκονος, слуга,44 καὶ и ὃς который ἂν θέλῃ будет желать ἐν у ὑμῖν вас εἶναι быть πρῶτος, первый, ἔσται будет πάντων всех δοῦλος· раб;45 καὶ и γὰρ ведь υἱὸς Сын τοῦ ἀνθρώπου человека οὐκ не ἦλθεν пришёл διακονηθῆναι стать услужаемым ἀλλὰ но διακονῆσαι послужить καὶ и δοῦναι дать τὴν ψυχὴν жизнь αὐτοῦ Его λύτρον [в] выкуп ἀντὶ вместо πολλῶν. многих.46 Καὶ И ἔρχονται приходят εἰς в Ἰεριχώ. Иерихон. καὶ И ἐκπορευομένου выходящего αὐτοῦ Его ἀπὸ из Ἰεριχὼ Иерихона καὶ и τῶν μαθητῶν учеников αὐτοῦ Его καὶ и ὄχλου толпы́ ἱκανοῦ достаточной υἱὸς сын Τιμαίου Тимея Βαρτιμαῖος Вартимей τυφλὸς слепой προσαίτης попрошайка ἐκάθητο сидел παρὰ у τὴν ὁδόν. доро́ги.47 καὶ И ἀκούσας услышавший ὅτι что Ἰησοῦς Иисус Ναζαρηνός Назарянин ἐστιν Он есть ἤρξατο он на́чал κράζειν кричать καὶ и λέγειν, говорить, Υἱὲ Сын Δαυὶδ Давида Ἰησοῦ, Иисус, ἐλέησόν помилуй με. меня.48 καὶ И ἐπετίμων запрещали αὐτῷ ему πολλοὶ многие ἵνα чтобы σιωπήσῃ· замолчал; он δὲ же πολλῷ многим μᾶλλον более ἔκραζεν, кричал, Υἱὲ Сын Δαυίδ, Давида, ἐλέησόν помилуй με. меня.49 καὶ И στὰς остановившийся Ἰησοῦς Иисус εἶπεν, сказал, Φωνήσατε Позовите αὐτόν. его. καὶ И φωνοῦσιν зовут τὸν τυφλὸν слепого λέγοντες говорящие αὐτῷ, ему, Θάρσει, Мужайся, ἔγειρε, вставай, φωνεῖ зовёт σε. тебя.50 Он δὲ же ἀποβαλὼν сбросивший τὸ ἱμάτιον накидку αὐτοῦ его ἀναπηδήσας вскочивший ἦλθεν пришёл πρὸς к τὸν Ἰησοῦν. Иисусу.51 καὶ И ἀποκριθεὶς ответивший αὐτῷ ему Ἰησοῦς Иисус εἶπεν, сказал, Τί Что σοι тебе θέλεις желаешь ποιήσω; Я сделаю? δὲ Же τυφλὸς слепой εἶπεν сказал αὐτῷ, Ему, Ραββουνι, Раввуни, ἵνα чтобы ἀναβλέψω. я прозрел.52 καὶ И Ἰησοῦς Иисус εἶπεν сказал αὐτῷ, ему, Ὕπαγε, Иди, πίστις вера σου твоя σέσωκέν исцелила σε. тебя. καὶ И εὐθὺς тотчас ἀνέβλεψεν, прозрел, καὶ и ἠκολούθει следовал αὐτῷ Ему ἐν в τῇ ὁδῷ. пути.