keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Евангелие от Луки глава 11

Εὐαγγέλιον κατὰ Λουκάν 11

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И ἐγένετο случилось ἐν в τῷ εἶναι быть αὐτὸν Его ἐν в τόπῳ месте τινὶ каком-то προσευχόμενον, молящегося, ὡς когда ἐπαύσατο, Он прекратил, εἶπέν сказал τις кто-то τῶν μαθητῶν [из] учеников αὐτοῦ Его πρὸς к αὐτόν, Нему, Κύριε, Господи, δίδαξον научи ἡμᾶς нас προσεύχεσθαι, молиться, καθὼς как καὶ и Ἰωάννης Иоанн ἐδίδαξεν научил τοὺς μαθητὰς учеников αὐτοῦ. его.2 εἶπεν Он сказал δὲ же αὐτοῖς, им, Ὅταν Когда προσεύχησθε, будете молиться, λέγετε, говорите, Πάτερ, Отец, ἁγιασθήτω пусть будет освящено τὸ ὄνομά имя σου· Твоё; ἐλθέτω пусть придёт βασιλεία Царство σου· Твоё;3 τὸν ἄρτον хлеб ἡμῶν наш τὸν ἐπιούσιον насущный δίδου давай ἡμῖν нам τὸ καθ᾽ каждый ἡμέραν· день;4 καὶ и ἄφες прости ἡμῖν нам τὰς ἁμαρτίας грехи ἡμῶν, наши, καὶ и γὰρ ведь αὐτοὶ сами ἀφίομεν прощаем παντὶ всякому ὀφείλοντι имеющему долг ἡμῖν· нам; καὶ и μὴ не εἰσενέγκῃς введи ἡμᾶς нас εἰς в πειρασμόν. искушение.5 Καὶ И εἶπεν Он сказал πρὸς к αὐτούς, ним, Τίς Кто ἐξ из ὑμῶν вас ἕξει будет иметь φίλον друга καὶ и πορεύσεται пойдёт πρὸς к αὐτὸν нему μεσονυκτίου [в] полночь καὶ и εἴπῃ скажет αὐτῷ, ему, Φίλε, Друг, χρῆσόν дай взаймы μοι мне τρεῖς три ἄρτους, хлеба,6 ἐπειδὴ так как φίλος друг μου мой παρεγένετο прибыл ἐξ с ὁδοῦ доро́ги πρός ко με мне καὶ и οὐκ не ἔχω имею которое παραθήσω я предложил бы αὐτῷ· ему;7 κἀκεῖνος и тот ἔσωθεν изнутри ἀποκριθεὶς ответивший εἴπῃ, скажет, Μή Не μοι мне κόπους утруждения πάρεχε· доставляй; ἤδη уже́ θύρα дверь κέκλεισται, закрыта, καὶ и τὰ παιδία дети μου мои μετ᾽ со ἐμοῦ мной εἰς на τὴν κοίτην постели εἰσίν· есть; οὐ не δύναμαι могу ἀναστὰς вставший δοῦναί дать σοι. тебе.8 λέγω Говорю ὑμῖν, вам, εἰ если καὶ и οὐ не δώσει даст αὐτῷ ему ἀναστὰς вставший διὰ из-за τὸ εἶναι быть φίλον друга αὐτοῦ, его, διά из-за γε же τὴν ἀναίδειαν назойливости αὐτοῦ его ἐγερθεὶς поднявшийся δώσει даст αὐτῷ ему ὅσων [в] скольком χρῄζει. нуждается.9 κἀγὼ И Я ὑμῖν вам λέγω, говорю, αἰτεῖτε, проси́те, καὶ и δοθήσεται будет дано ὑμῖν· вам; ζητεῖτε, ищите, καὶ и εὑρήσετε· найдёте; κρούετε, стучите, καὶ и ἀνοιγήσεται будет открыто ὑμῖν. вам.10 πᾶς Всякий γὰρ ведь αἰτῶν просящий λαμβάνει, получает, καὶ и ζητῶν ищущий εὑρίσκει, находит, καὶ и τῷ κρούοντι стучащему ἀνοιγ[ήσ]εται. будет открыто.11 τίνα Кого δὲ же ἐξ из ὑμῶν вас τὸν πατέρα отца αἰτήσει попросит υἱὸς сын ἰχθύν, рыбу, καὶ и ἀντὶ вместо ἰχθύος рыбы ὄφιν змею́ αὐτῷ ему ἐπιδώσει; подаст?12 Или καὶ и αἰτήσει попросит ᾠόν, яйцо, ἐπιδώσει подаст αὐτῷ ему σκορπίον; скорпиона?13 εἰ Если οὖν итак ὑμεῖς вы πονηροὶ злые ὑπάρχοντες пребывающие οἴδατε знаете δόματα дары ἀγαθὰ добрые διδόναι давать τοῖς τέκνοις детям ὑμῶν, вашим, πόσῳ скольким μᾶλλον более πατὴρ Отец [ὁ] Который ἐξ с οὐρανοῦ неба δώσει даст πνεῦμα Духа ἅγιον Святого τοῖς αἰτοῦσιν просящим αὐτόν. Его.14 Καὶ И ἦν Он был ἐκβάλλων изгоняющий δαιμόνιον, демона, καὶ и αὐτὸ он ἦν] был κωφόν· немой; ἐγένετο случилось δὲ же τοῦ δαιμονίου демона ἐξελθόντος вышедшего ἐλάλησεν заговорил κωφός. немой. καὶ И ἐθαύμασαν удивились οἱ ὄχλοι· то́лпы;15 τινὲς некоторые δὲ же ἐξ из αὐτῶν них εἶπον, сказали, Ἐν В Βεελζεβοὺλ Веельзевуле τῷ ἄρχοντι начальнике τῶν δαιμονίων демонов ἐκβάλλει изгоняет τὰ δαιμόνια· демонов;16 ἕτεροι другие δὲ же πειράζοντες испытывающие σημεῖον знамение ἐξ с οὐρανοῦ неба ἐζήτουν искали παρ᾽ от αὐτοῦ. Него.17 αὐτὸς Он δὲ же εἰδὼς знающий αὐτῶν их τὰ διανοήματα размышления εἶπεν сказал αὐτοῖς, им, Πᾶσα Всякое βασιλεία царство ἐφ᾽ на ἑαυτὴν себя само διαμερισθεῖσα разделённое ἐρημοῦται, опустошается, καὶ и οἶκος дом ἐπὶ на οἶκον дом πίπτει. падает.18 εἰ Если δὲ же καὶ и Σατανᾶς Сатана ἐφ᾽ на ἑαυτὸν самого себя διεμερίσθη, был разделён, πῶς как σταθήσεται будет стоять βασιλεία царство αὐτοῦ; его? ὅτι Потому что λέγετε говорите ἐν в Βεελζεβοὺλ Веельзевуле ἐκβάλλειν изгонять με Меня τὰ δαιμόνια. демонов.19 εἰ Если δὲ же ἐγὼ Я ἐν в Βεελζεβοὺλ Веельзевуле ἐκβάλλω изгоняю τὰ δαιμόνια, демонов, οἱ υἱοὶ сыновья́ ὑμῶν ваши ἐν в τίνι ком ἐκβάλλουσιν; изгоняют? διὰ Из-за τοῦτο этого αὐτοὶ они ὑμῶν ваши κριταὶ судьи ἔσονται. будут.20 εἰ Если δὲ же ἐν в δακτύλῳ персте θεοῦ Бога [ἐγὼ] Я ἐκβάλλω изгоняю τὰ δαιμόνια, демонов, ἄρα то ἔφθασεν достигло ἐφ᾽ на ὑμᾶς вас βασιλεία Царство τοῦ θεοῦ. Бога.21 ὅταν Когда ἰσχυρὸς сильный καθωπλισμένος вооружённый φυλάσσῃ будет хранить τὴν ἑαυτοῦ свой αὐλήν, двор, ἐν в εἰρήνῃ покое ἐστὶν есть τὰ ὑπάρχοντα имущество αὐτοῦ· его;22 ἐπὰν когда δὲ же ἰσχυρότερος сильнейший αὐτοῦ его ἐπελθὼν наступивший νικήσῃ победит αὐτόν, его, τὴν πανοπλίαν всё оружие αὐτοῦ его αἴρει берёт ἐφ᾽ относительно которого ἐπεποίθει, он был убеждён, καὶ и τὰ σκῦλα добычу αὐτοῦ его διαδίδωσιν. раздаёт.23 μὴ Не ὢν сущий μετ᾽ со ἐμοῦ Мной κατ᾽ против ἐμοῦ Меня ἐστιν, есть, καὶ и μὴ не συνάγων собирающий μετ᾽ со ἐμοῦ Мной σκορπίζει. расточает.24 Ὅταν Когда τὸ ἀκάθαρτον нечистый πνεῦμα дух ἐξέλθῃ выйдет ἀπὸ из τοῦ ἀνθρώπου, человека, διέρχεται проходит δι᾽ через ἀνύδρων безводные τόπων места́ ζητοῦν ищущий ἀνάπαυσιν, покой, καὶ и μὴ не εὑρίσκον, находящий, [τότε] тогда λέγει, говорит, Ὑποστρέψω Возвращусь εἰς в τὸν οἶκόν дом μου мой ὅθεν откуда ἐξῆλθον· я вышел;25 καὶ и ἐλθὸν пришедший εὑρίσκει находит σεσαρωμένον выметенный καὶ и κεκοσμημένον. убранный.26 τότε Тогда πορεύεται отправляется καὶ и παραλαμβάνει забирает ἕτερα других πνεύματα ду́хов πονηρότερα злейших ἑαυτοῦ себя ἑπτά, семь, καὶ и εἰσελθόντα вошедшие κατοικεῖ обитают ἐκεῖ, там, καὶ и γίνεται делаются τὰ ἔσχατα последние τοῦ ἀνθρώπου человека ἐκείνου того χείρονα хуже τῶν πρώτων. первых.27 Ἐγένετο Случилось δὲ же ἐν в τῷ λέγειν говорить αὐτὸν Его ταῦτα это ἐπάρασά поднявшая τις какая-то φωνὴν голос γυνὴ женщина ἐκ из τοῦ ὄχλου толпы́ εἶπεν сказала αὐτῷ, Ему, Μακαρία Блаженна κοιλία утроба βαστάσασά выносившая σε Тебя καὶ и μαστοὶ сосцы οὓς которые ἐθήλασας. Ты сосал.28 αὐτὸς Он δὲ же εἶπεν, сказал, Μενοῦν Коль же μακάριοι блаженны οἱ ἀκούοντες слышащие τὸν λόγον слово τοῦ θεοῦ Бога καὶ и φυλάσσοντες. хранящие.29 Τῶν δὲ Же ὄχλων толп ἐπαθροιζομένων собирающихся ἤρξατο Он на́чал λέγειν, говорить, γενεὰ Поколение αὕτη это γενεὰ поколение πονηρά злое ἐστιν· есть; σημεῖον знамение ζητεῖ, ищет, καὶ и σημεῖον знамение οὐ не δοθήσεται будет дано αὐτῇ ему εἰ если μὴ не τὸ σημεῖον знамение Ἰωνᾶ. Ионы.30 καθὼς Как γὰρ ведь ἐγένετο сделался Ἰωνᾶς Иона τοῖς Νινευίταις Ниневитянам σημεῖον, знамение, οὕτως так ἔσται будет καὶ и υἱὸς Сын τοῦ ἀνθρώπου человека τῇ γενεᾷ поколению ταύτῃ. этому.31 βασίλισσα Царица νότου юга ἐγερθήσεται будет поднята ἐν в τῇ κρίσει суде μετὰ с τῶν ἀνδρῶν мужами τῆς γενεᾶς поколения ταύτης этого καὶ и κατακρινεῖ осудит αὐτούς· их; ὅτι потому что ἦλθεν она пришла ἐκ от τῶν περάτων пределов τῆς γῆς земли́ ἀκοῦσαι услышать τὴν σοφίαν мудрость Σολομῶνος, Соломона, καὶ и ἰδοὺ вот πλεῖον более Σολομῶνος Соломона ὧδε. здесь.32 ἄνδρες Мужи Νινευῖται Ниневитяне ἀναστήσονται встанут ἐν на τῇ κρίσει суд μετὰ с τῆς γενεᾶς поколением ταύτης этим καὶ и κατακρινοῦσιν осудят αὐτήν· его; ὅτι потому что μετενόησαν покаялись они εἰς на τὸ κήρυγμα проповедь Ἰωνᾶ, Ионы, καὶ и ἰδοὺ вот πλεῖον более Ἰωνᾶ Ионы ὧδε. здесь.33 Οὐδεὶς Никто λύχνον светильник ἅψας зажёгший εἰς в κρύπτην тайник τίθησιν ставит [οὐδὲ и не ὑπὸ под τὸν μόδιον] модий ἀλλ᾽ но ἐπὶ на τὴν λυχνίαν, подсвечник, ἵνα чтобы οἱ εἰσπορευόμενοι входящие τὸ φῶς свет βλέπωσιν. видели.34 λύχνος Светильник τοῦ σώματός те́ла ἐστιν есть ὀφθαλμός глаз σου. твой. ὅταν Когда ὀφθαλμός глаз σου твой ἁπλοῦς простой ᾖ, будет, καὶ и ὅλον всё τὸ σῶμά тело σου твоё φωτεινόν светлое ἐστιν· есть; ἐπὰν когда δὲ же πονηρὸς злой ᾖ, будет, καὶ и τὸ σῶμά тело σου твоё σκοτεινόν. тёмное.35 σκόπει Смотри οὖν итак μὴ не τὸ φῶς свет τὸ который ἐν в σοὶ тебе σκότος тьма ἐστίν. есть.36 εἰ Если οὖν итак τὸ σῶμά тело σου твоё ὅλον всё φωτεινόν, светлое, μὴ не ἔχον имеющее μέρος долю τι какую-нибудь σκοτεινόν, тёмную, ἔσται будет φωτεινὸν светлое ὅλον всё ὡς как ὅταν когда λύχνος светильник τῇ ἀστραπῇ сверканием φωτίζῃ будет освещать σε. тебя.37 Ἐν В δὲ же τῷ λαλῆσαι произнести ἐρωτᾷ просит αὐτὸν Его Φαρισαῖος фарисей ὅπως чтобы ἀριστήσῃ Он пообедал παρ᾽ у αὐτῷ· Него; εἰσελθὼν вошедший δὲ же ἀνέπεσεν. Он возлёг.38 δὲ Же Φαρισαῖος фарисей ἰδὼν увидевший ἐθαύμασεν удивился ὅτι что οὐ не πρῶτον сначала ἐβαπτίσθη умылся Он πρὸ перед τοῦ ἀρίστου. обедом.39 εἶπεν Сказал δὲ же κύριος Господь πρὸς к αὐτόν, нему, Νῦν Теперь ὑμεῖς вы οἱ Φαρισαῖοι фарисеи τὸ ἔξωθεν извне τοῦ ποτηρίου чаши καὶ и τοῦ πίνακος блюда καθαρίζετε, очищаете, τὸ δὲ же ἔσωθεν внутри ὑμῶν вас γέμει полнится ἁρπαγῆς грабительства καὶ и πονηρίας. зла.40 ἄφρονες, Неразумные, οὐχ [разве] не ποιήσας сделавший τὸ которое ἔξωθεν извне καὶ и τὸ которое ἔσωθεν внутри ἐποίησεν; сделал?41 πλὴν Однако τὰ ἐνόντα сущее внутри δότε дайте ἐλεημοσύνην, милостыню, καὶ и ἰδοὺ вот πάντα всё καθαρὰ чистое ὑμῖν вам ἐστιν. есть.42 ἀλλὰ Но οὐαὶ увы ὑμῖν вам τοῖς Φαρισαίοις, фарисеям, ὅτι потому что ἀποδεκατοῦτε отдаёте в десятину τὸ ἡδύοσμον мяту καὶ и τὸ πήγανον руту καὶ и πᾶν всякий λάχανον, овощ, καὶ и παρέρχεσθε минуете τὴν κρίσιν суд καὶ и τὴν ἀγάπην любовь τοῦ θεοῦ· Бога; ταῦτα это δὲ же ἔδει надлежало ποιῆσαι сделать κἀκεῖνα и то μὴ не παρεῖναι. упустить.43 οὐαὶ Увы ὑμῖν вам τοῖς Φαρισαίοις, фарисеям, ὅτι потому что ἀγαπᾶτε лю́бите τὴν πρωτοκαθεδρίαν первое сидение ἐν в ταῖς συναγωγαῖς синагогах καὶ и τοὺς ἀσπασμοὺς приветствия ἐν на ταῖς ἀγοραῖς. рыночных площадях.44 οὐαὶ Увы ὑμῖν, вам, ὅτι потому что ἐστὲ вы есть ὡς как τὰ μνημεῖα гробницы τὰ ἄδηλα, незаметные, καὶ и οἱ ἄνθρωποι люди [οἱ] περιπατοῦντες ходящие ἐπάνω наверху οὐκ не οἴδασιν. знают.45 Ἀποκριθεὶς Ответивший δέ же τις кто-то τῶν νομικῶν [из] законников λέγει говорит αὐτῷ, Ему, Διδάσκαλε, Учитель, ταῦτα это λέγων говорящий καὶ и ἡμᾶς нас ὑβρίζεις. оскорбляешь.46 Он δὲ же εἶπεν, сказал, Καὶ И ὑμῖν вам τοῖς νομικοῖς законникам οὐαί, увы, ὅτι потому что φορτίζετε нагружаете τοὺς ἀνθρώπους людей φορτία грузами δυσβάστακτα, неудобоносимыми, καὶ и αὐτοὶ сами ἑνὶ одним τῶν δακτύλων [из] пальцев ὑμῶν ваших οὐ не προσψαύετε прикасаетесь к τοῖς этим φορτίοις. грузам.47 οὐαὶ Увы ὑμῖν, вам, ὅτι потому что οἰκοδομεῖτε строите τὰ μνημεῖα гробницы τῶν προφητῶν, пророков, οἱ δὲ же πατέρες отцы ὑμῶν ваши ἀπέκτειναν убили αὐτούς. их.48 ἄρα Поэтому μάρτυρές свидетели ἐστε вы есть καὶ и συνευδοκεῖτε соглашаетесь с τοῖς ἔργοις делами τῶν πατέρων отцов ὑμῶν, ваших, ὅτι потому что αὐτοὶ они μὲν ведь ἀπέκτειναν убили αὐτοὺς их ὑμεῖς вы δὲ же οἰκοδομεῖτε. строите.49 διὰ Из-за τοῦτο этого καὶ и σοφία мудрость τοῦ θεοῦ Бога εἶπεν, сказала, Ἀποστελῶ Пошлю εἰς на αὐτοὺς них προφήτας пророков καὶ и ἀποστόλους, апостолов, καὶ и ἐξ из αὐτῶν них ἀποκτενοῦσιν будут убивать καὶ и διώξουσιν, будут преследовать,50 ἵνα чтобы ἐκζητηθῇ была взыскана τὸ αἷμα кровь πάντων всех τῶν προφητῶν пророков τὸ ἐκκεχυμένον пролитая ἀπὸ от καταβολῆς основания κόσμου мира ἀπὸ от τῆς γενεᾶς поколения ταύτης, этого,51 ἀπὸ от αἵματος кро́ви Ἅβελ Авеля ἕως до αἵματος кро́ви Ζαχαρίου Захарии τοῦ ἀπολομένου погибшего μεταξὺ между τοῦ θυσιαστηρίου жертвенником καὶ и τοῦ οἴκου· домом; ναί, да, λέγω говорю ὑμῖν, вам, ἐκζητηθήσεται будет взыскана ἀπὸ от τῆς γενεᾶς поколения ταύτης. этого.52 οὐαὶ Увы ὑμῖν вам τοῖς νομικοῖς, законникам, ὅτι потому что ἤρατε вы взяли τὴν κλεῖδα ключ τῆς γνώσεως· знания; αὐτοὶ сами οὐκ не εἰσήλθατε вошли вы καὶ и τοὺς εἰσερχομένους входящим ἐκωλύσατε. вы воспрепятствовали.53 Κἀκεῖθεν И оттуда ἐξελθόντος вышедшего αὐτοῦ Его ἤρξαντο начали οἱ γραμματεῖς книжники καὶ и οἱ Φαρισαῖοι фарисеи δεινῶς ужасно ἐνέχειν приступать καὶ и ἀποστοματίζειν выспрашивать αὐτὸν Его περὶ о πλειόνων, весьма многом,54 ἐνεδρεύοντες подстерегающие αὐτὸν Его θηρεῦσαί [чтобы] уловить τι что-нибудь ἐκ из τοῦ στόματος уст αὐτοῦ. Его.