keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Евангелие от Луки глава 12

Εὐαγγέλιον κατὰ Λουκάν 12

Подстрочный перевод Библии

1 Ἐν В οἷς которое [время] ἐπισυναχθεισῶν собранных τῶν μυριάδων десятков тысяч τοῦ ὄχλου, [из] толпы́, ὥστε так что καταπατεῖν топтали ἀλλήλους, друг друга, ἤρξατο Он на́чал λέγειν говорить πρὸς к τοὺς μαθητὰς ученикам αὐτοῦ Его πρῶτον, сначала, Προσέχετε Удерживайте ἑαυτοῖς себя ἀπὸ от τῆς ζύμης, закваски, ἥτις той, которая ἐστὶν есть ὑπόκρισις, лицемерие, τῶν Φαρισαίων. фарисеев.2 οὐδὲν Ничто δὲ же συγκεκαλυμμένον совершенно сокровенное ἐστὶν есть которое οὐκ не ἀποκαλυφθήσεται, откроется, καὶ и κρυπτὸν тайное которое οὐ не γνωσθήσεται. будет узнано.3 ἀνθ᾽ Из-за ὧν которых ὅσα сколькое ἐν в τῇ σκοτίᾳ темноте εἴπατε вы сказали ἐν в τῷ φωτὶ свете ἀκουσθήσεται, будет услышано, καὶ и которое πρὸς к τὸ οὖς у́ху ἐλαλήσατε вы произнесли ἐν в τοῖς ταμείοις комнатах κηρυχθήσεται будет возвещено ἐπὶ на τῶν δωμάτων. крышах.4 Λέγω Говорю δὲ же ὑμῖν вам τοῖς φίλοις друзьям μου, Моим, μὴ не φοβηθῆτε устрашитесь ἀπὸ от τῶν ἀποκτεινόντων убивающих τὸ σῶμα тело καὶ и μετὰ после ταῦτα этого μὴ не ἐχόντων имеющих περισσότερόν большее τι что-нибудь ποιῆσαι. сделать.5 ὑποδείξω Покажу δὲ же ὑμῖν вам τίνα кого φοβηθῆτε· вы устрашитесь; φοβήθητε устрашитесь τὸν которого μετὰ после τὸ ἀποκτεῖναι убить ἔχοντα имеющего ἐξουσίαν власть ἐμβαλεῖν ввергнуть εἰς в τὴν γέενναν· геенну; ναί, да, λέγω говорю ὑμῖν, вам, τοῦτον этого φοβήθητε. устрашитесь.6 οὐχὶ [Разве] не πέντε пять στρουθία воробьёв πωλοῦνται продаются ἀσσαρίων [за] ассария δύο; два? καὶ И ἓν один ἐξ из αὐτῶν них οὐκ не ἔστιν есть ἐπιλελησμένον забытый ἐνώπιον перед τοῦ θεοῦ. Богом.7 ἀλλὰ Но καὶ и αἱ τρίχες волосы τῆς κεφαλῆς головы́ ὑμῶν вашей πᾶσαι все ἠρίθμηνται. сосчитаны. μὴ Не φοβεῖσθε· бойтесь; πολλῶν [от] многих στρουθίων воробьёв διαφέρετε. отличаетесь.8 Λέγω Говорю δὲ же ὑμῖν, вам, πᾶς всякий ὃς который ἂν если ὁμολογήσῃ признает ἐν во ἐμοὶ Мне ἔμπροσθεν перед τῶν ἀνθρώπων, людьми, καὶ и υἱὸς Сын τοῦ ἀνθρώπου человека ὁμολογήσει признает ἐν в αὐτῷ нём ἔμπροσθεν перед τῶν ἀγγέλων ангелами τοῦ θεοῦ· Бога;9 δὲ же ἀρνησάμενός отвергнувший με Меня ἐνώπιον перед τῶν ἀνθρώπων людьми ἀπαρνηθήσεται будет отвергнут ἐνώπιον перед τῶν ἀγγέλων ангелами τοῦ θεοῦ. Бога.10 καὶ И πᾶς всякий ὃς который ἐρεῖ скажет λόγον слово εἰς на τὸν υἱὸν Сына τοῦ ἀνθρώπου, человека, ἀφεθήσεται будет прощено αὐτῷ· ему; τῷ δὲ же εἰς на τὸ ἅγιον Святого πνεῦμα Духа βλασφημήσαντι произнёсшему хулу οὐκ не ἀφεθήσεται. будет прощено.11 ὅταν Когда δὲ же εἰσφέρωσιν будут вводить ὑμᾶς вас ἐπὶ на τὰς συναγωγὰς синагоги καὶ и τὰς ἀρχὰς начальства καὶ и τὰς ἐξουσίας, власти, μὴ не μεριμνήσητε позаботьтесь πῶς как или τί что ἀπολογήσησθε вы оправдались бы или τί что εἴπητε· вы сказали бы;12 τὸ γὰρ ведь ἅγιον Святой πνεῦμα Дух διδάξει будет учить ὑμᾶς вас ἐν в αὐτῇ этот τῇ ὥρᾳ час которое δεῖ надлежит εἰπεῖν. сказать.13 Εἶπεν Сказал δέ же τις кто-то ἐκ из τοῦ ὄχλου толпы́ αὐτῷ, Ему, Διδάσκαλε, Учитель, εἰπὲ скажи τῷ ἀδελφῷ брату μου моему μερίσασθαι разделить μετ᾽ со ἐμοῦ мной τὴν κληρονομίαν. наследство.14 Он δὲ же εἶπεν сказал αὐτῷ, ему, Ἄνθρωπε, Человек, τίς кто με Меня κατέστησεν поставил κριτὴν судью или μεριστὴν делителя ἐφ᾽ на ὑμᾶς; вас?15 εἶπεν Сказал δὲ же πρὸς к αὐτούς, ним, Ὁρᾶτε Смотри́те καὶ и φυλάσσεσθε берегитесь ἀπὸ от πάσης всякого πλεονεξίας, стяжательства, ὅτι потому что οὐκ не ἐν в τῷ περισσεύειν изобиловать τινὶ [у] кого-нибудь ζωὴ жизнь αὐτοῦ его ἐστιν есть ἐκ из τῶν ὑπαρχόντων имуществ αὐτῷ. его.16 Εἶπεν Сказал δὲ же παραβολὴν притчу πρὸς к αὐτοὺς ним λέγων, говорящий, Ἀνθρώπου Человека τινὸς какого-то πλουσίου богатого εὐφόρησεν принесла хороший урожай χώρα. земля.17 καὶ И διελογίζετο рассуждал ἐν в ἑαυτῷ себе самом λέγων, говорящий, Τί Что ποιήσω, сделаю, ὅτι потому что οὐκ не ἔχω имею ποῦ где συνάξω я собрал бы τοὺς καρπούς плоды μου; мои?18 καὶ И εἶπεν, он сказал, Τοῦτο Это ποιήσω· сделаю; καθελῶ разрушу μου мои τὰς ἀποθήκας хранилища καὶ и μείζονας бо́льшие οἰκοδομήσω, построю, καὶ и συνάξω соберу ἐκεῖ там πάντα всю τὸν σῖτον пшеницу καὶ и τὰ ἀγαθά добро μου, моё,19 καὶ и ἐρῶ скажу τῇ ψυχῇ душе́ μου, моей, Ψυχή, Душа́, ἔχεις имеешь πολλὰ многое ἀγαθὰ добро κείμενα лежащее εἰς на ἔτη годы πολλά· многие; ἀναπαύου, отдыхай, φάγε, поешь, πίε, попей, εὐφραίνου. веселись.20 εἶπεν Сказал δὲ же αὐτῷ ему θεός, Бог, Ἄφρων, Неразумный, ταύτῃ этой τῇ νυκτὶ ночью τὴν ψυχήν душу σου твою ἀπαιτοῦσιν требуют назад ἀπὸ от σοῦ· тебя; которое δὲ же ἡτοίμασας, ты приготовил, τίνι кому ἔσται; будет?21 οὕτως Так θησαυρίζων копящий ἑαυτῷ себе самому καὶ и μὴ не εἰς в θεὸν Бога πλουτῶν. богатеющий.22 Εἶπεν Он сказал δὲ же πρὸς к τοὺς μαθητάς ученикам [αὐτοῦ], Его, Διὰ Из-за τοῦτο этого λέγω говорю ὑμῖν, вам, μὴ не μεριμνᾶτε заботьтесь τῇ ψυχῇ [о] жизни τί что φάγητε, вы съели [бы], μηδὲ и не τῷ σώματι [о] теле τί что ἐνδύσησθε. вы надели [бы].23 γὰρ Ведь ψυχὴ жизнь πλεῖόν больше ἐστιν есть τῆς τροφῆς пищи καὶ и τὸ σῶμα тело τοῦ ἐνδύματος. одежды.24 κατανοήσατε Рассмотри́те τοὺς κόρακας воронов ὅτι что οὐ не σπείρουσιν сеют οὐδὲ и не θερίζουσιν, жнут, οἷς [у] которых οὐκ не ἔστιν есть ταμεῖον кладовая οὐδὲ и не ἀποθήκη, хранилище, καὶ и θεὸς Бог τρέφει питает αὐτούς· их; πόσῳ скольким μᾶλλον более ὑμεῖς вы διαφέρετε отличаетесь τῶν πετεινῶν. [от] птиц.25 τίς Кто δὲ же ἐξ из ὑμῶν вас μεριμνῶν заботящийся δύναται может ἐπὶ к τὴν ἡλικίαν росту αὐτοῦ его προσθεῖναι прибавить πῆχυν; локоть?26 εἰ Если οὖν итак οὐδὲ и не ἐλάχιστον наименьшее δύνασθε, можете, τί что περὶ об τῶν λοιπῶν остальных [нуждах] μεριμνᾶτε; заботитесь?27 κατανοήσατε Рассмотри́те τὰ κρίνα лилии πῶς как αὐξάνει· они растут; οὐ не κοπιᾷ трудятся οὐδὲ и не νήθει· прядут; λέγω говорю δὲ же ὑμῖν, вам, οὐδὲ и не Σολομὼν Соломон ἐν во πάσῃ всей τῇ δόξῃ славе αὐτοῦ его περιεβάλετο оделся ὡς как ἓν одна τούτων. [из] этих.28 εἰ Если δὲ же ἐν в ἀγρῷ поле τὸν χόρτον траву ὄντα сущую σήμερον сегодня, καὶ а αὔριον завтра εἰς в κλίβανον печь βαλλόμενον бросаемую θεὸς Бог οὕτως так ἀμφιέζει, облачает, πόσῳ скольким μᾶλλον более ὑμᾶς, вас, ὀλιγόπιστοι. маловеры.29 καὶ И ὑμεῖς вы μὴ не ζητεῖτε ищите τί что φάγητε вы съели [бы] καὶ и τί что πίητε, вы выпили [бы], καὶ и μὴ не μετεωρίζεσθε· тревожьтесь;30 ταῦτα это γὰρ ведь πάντα всё τὰ ἔθνη народы τοῦ κόσμου мира ἐπιζητοῦσιν· разыскивают; ὑμῶν ваш δὲ же πατὴρ Отец οἶδεν знает ὅτι что χρῄζετε нуждаетесь τούτων. [в] этом.31 πλὴν Однако ζητεῖτε ищите τὴν βασιλείαν Царство αὐτοῦ, Его, καὶ и ταῦτα это προστεθήσεται будет приложено ὑμῖν. вам.32 Μὴ Не φοβοῦ, бойся, τὸ μικρὸν малое ποίμνιον, стадо, ὅτι потому что εὐδόκησεν счёл за благо πατὴρ Отец ὑμῶν ваш δοῦναι дать ὑμῖν вам τὴν βασιλείαν. Царство.33 Πωλήσατε Продайте τὰ ὑπάρχοντα имущество ὑμῶν ваше καὶ и δότε дайте ἐλεημοσύνην· милостыню; ποιήσατε сделайте ἑαυτοῖς сами себе βαλλάντια кошельки μὴ не παλαιούμενα, старящиеся, θησαυρὸν сокровище ἀνέκλειπτον неисчерпаемое ἐν в τοῖς οὐρανοῖς, небесах, ὅπου где κλέπτης вор οὐκ не ἐγγίζει приближается οὐδὲ и не σὴς моль διαφθείρει· уничтожает;34 ὅπου где γάρ ведь ἐστιν есть θησαυρὸς сокровище ὑμῶν, ваше, ἐκεῖ там καὶ и καρδία сердце ὑμῶν ваше ἔσται. будет.35 Ἔστωσαν Пусть будут ὑμῶν ваши αἱ ὀσφύες бёдра περιεζωσμέναι опоясанные καὶ и οἱ λύχνοι светильники καιόμενοι, горящие,36 καὶ и ὑμεῖς вы ὅμοιοι подобны ἀνθρώποις людям προσδεχομένοις ожидающим τὸν κύριον господина ἑαυτῶν своего πότε когда ἀναλύσῃ возвратится ἐκ со τῶν γάμων, свадебных торжеств, ἵνα чтобы ἐλθόντος прибывшего καὶ и κρούσαντος постучавшегося εὐθέως тотчас ἀνοίξωσιν они открыли αὐτῷ. ему.37 μακάριοι Блаженны οἱ δοῦλοι рабы ἐκεῖνοι, те, οὓς которых ἐλθὼν пришедший κύριος господин εὑρήσει найдёт γρηγοροῦντας· бодрствующих; ἀμὴν истинно λέγω говорю ὑμῖν вам ὅτι что περιζώσεται опояшется καὶ и ἀνακλινεῖ усадит αὐτοὺς их καὶ и παρελθὼν подошедший διακονήσει будет служить αὐτοῖς. им.38 κἂν Если ἐν во τῇ δευτέρᾳ второй κἂν если ἐν в τῇ τρίτῃ третей φυλακῇ страже ἔλθῃ придёт καὶ и εὕρῃ найдёт οὕτως, так, μακάριοί блаженны εἰσιν есть ἐκεῖνοι. те.39 τοῦτο Это δὲ же γινώσκετε знайте ὅτι что εἰ если ᾔδει знал [бы] οἰκοδεσπότης хозяин до́ма ποίᾳ [в] какой ὥρᾳ час κλέπτης вор ἔρχεται, приходит, οὐκ не ἂν ἀφῆκεν допустил [бы] διορυχθῆναι подкопать τὸν οἶκον дом αὐτοῦ. его.40 καὶ И ὑμεῖς вы γίνεσθε делайтесь ἕτοιμοι, готовы, ὅτι потому что [в] которой ὥρᾳ час οὐ не δοκεῖτε полагаете υἱὸς Сын τοῦ ἀνθρώπου человека ἔρχεται. приходит.41 Εἶπεν Сказал δὲ же Πέτρος, Пётр, Κύριε, Господи, πρὸς к ἡμᾶς нам τὴν παραβολὴν притчу ταύτην эту λέγεις говоришь или καὶ и πρὸς ко πάντας; всем?42 καὶ И εἶπεν сказал κύριος, Господь, Τίς Кто ἄρα итак ἐστὶν есть πιστὸς верный οἰκονόμος управляющий φρόνιμος, разумный, ὃν которого καταστήσει поставит κύριος господин ἐπὶ над τῆς θεραπείας прислугой αὐτοῦ его τοῦ διδόναι давать ἐν в καιρῷ срок [τὸ] σιτομέτριον; меру хлеба?43 μακάριος Блажен δοῦλος раб ἐκεῖνος, тот, ὃν которого ἐλθὼν пришедший κύριος господин αὐτοῦ его εὑρήσει найдёт ποιοῦντα делающего οὕτως· так;44 ἀληθῶς истинно λέγω говорю ὑμῖν вам ὅτι что ἐπὶ над πᾶσιν всем τοῖς ὑπάρχουσιν имуществом αὐτοῦ его καταστήσει поставит αὐτόν. его.45 ἐὰν Если δὲ же εἴπῃ скажет δοῦλος раб ἐκεῖνος тот ἐν в τῇ καρδίᾳ сердце αὐτοῦ, его, Χρονίζει Медлит κύριός господин μου мой ἔρχεσθαι, приходить, καὶ и ἄρξηται начнёт τύπτειν бить τοὺς παῖδας слуг καὶ и τὰς παιδίσκας, служанок, ἐσθίειν есть τε καὶ и πίνειν пить καὶ и μεθύσκεσθαι, напиваться,46 ἥξει придёт κύριος господин τοῦ δούλου раба ἐκείνου того ἐν в ἡμέρᾳ день [в] который οὐ не προσδοκᾷ ожидает καὶ и ἐν в ὥρᾳ час [в] который οὐ не γινώσκει, знает, καὶ и διχοτομήσει рассечёт надвое αὐτὸν его καὶ и τὸ μέρος долю αὐτοῦ его μετὰ с τῶν ἀπίστων неверными θήσει. положит.47 ἐκεῖνος Тот δὲ же δοῦλος раб γνοὺς узнавший τὸ θέλημα волю τοῦ κυρίου господина αὐτοῦ его καὶ и μὴ не ἑτοιμάσας приготовивший или ποιήσας сделавший πρὸς по τὸ θέλημα воле αὐτοῦ его δαρήσεται будет высечен πολλάς· многими [ударами];48 δὲ же μὴ не γνούς, узнавший, ποιήσας сделавший δὲ же ἄξια достойное πληγῶν, ударов, δαρήσεται будет высечен ὀλίγας. немногими [ударами]. παντὶ Всякому δὲ же которому ἐδόθη дано πολύ, многое, πολὺ многое ζητηθήσεται будет взыскано παρ᾽ от αὐτοῦ, него, καὶ и которому παρέθεντο предложили πολύ, многое, περισσότερον большее αἰτήσουσιν потребуют αὐτόν. [у] него.49 Πῦρ Огонь ἦλθον Я пришёл βαλεῖν бросить ἐπὶ на τὴν γῆν, землю, καὶ и τί что θέλω хочу εἰ если ἤδη уже́ ἀνήφθη. он был [бы] зажжён.50 βάπτισμα Крещением δὲ же ἔχω имею βαπτισθῆναι, быть крещённым, καὶ и πῶς как συνέχομαι страдаю ἕως до ὅτου которого [времени] τελεσθῇ. будет совершено.51 δοκεῖτε Полагаете ὅτι что εἰρήνην мир παρεγενόμην Я прибыл δοῦναι дать ἐν на τῇ γῇ; земле? οὐχί, Нет, λέγω говорю ὑμῖν, вам, ἀλλ᾽ но скорее διαμερισμόν. разделение.52 ἔσονται Будут γὰρ ведь ἀπὸ от τοῦ νῦν ныне πέντε пять ἐν в ἑνὶ одном οἴκῳ доме διαμεμερισμένοι, разделённые, τρεῖς три ἐπὶ на δυσὶν двоих καὶ и δύο два ἐπὶ на τρισίν, троих,53 διαμερισθήσονται будут разделены πατὴρ отец ἐπὶ на υἱῷ сына καὶ и υἱὸς сын ἐπὶ на πατρί, отца, μήτηρ мать ἐπὶ на τὴν θυγατέρα дочь καὶ и θυγάτηρ дочь ἐπὶ на τὴν μητέρα, мать, πενθερὰ свекровь ἐπὶ на τὴν νύμφην невестку αὐτῆς её καὶ и νύμφη невеста ἐπὶ на τὴν πενθεράν. свекровь.54 Ἔλεγεν Говорил δὲ же καὶ и τοῖς ὄχλοις, толпам, Ὅταν Когда ἴδητε увидите [τὴν] νεφέλην облако ἀνατέλλουσαν восходящее ἐπὶ на δυσμῶν, западе, εὐθέως тотчас λέγετε говорите ὅτι что Ὄμβρος Дождь ἔρχεται, приходит, καὶ и γίνεται делается οὕτως· так;55 καὶ и ὅταν когда νότον южный ветер πνέοντα, дующий, λέγετε говорите ὅτι что Καύσων Зной ἔσται, будет, καὶ и γίνεται. делается.56 ὑποκριταί, Лицемеры, τὸ πρόσωπον лицо τῆς γῆς земли́ καὶ и τοῦ οὐρανοῦ неба οἴδατε знаете δοκιμάζειν, распознавать, τὸν καιρὸν время δὲ же τοῦτον это πῶς как οὐκ не οἴδατε знаете δοκιμάζειν; распознавать?57 Τί Что δὲ же καὶ и ἀφ᾽ от ἑαυτῶν себя οὐ не κρίνετε су́дите τὸ δίκαιον; справедливое?58 ὡς Когда γὰρ ведь ὑπάγεις идёшь μετὰ с τοῦ ἀντιδίκου противником σου твоим ἐπ᾽ к ἄρχοντα, начальнику, ἐν в τῇ ὁδῷ пути δὸς дай ἐργασίαν дело ἀπηλλάχθαι быть избавленным ἀπ᾽ от αὐτοῦ, него, μήποτε чтобы не κατασύρῃ он приволок σε тебя πρὸς к τὸν κριτήν, судье, καὶ и κριτής судья σε тебя παραδώσει предаст τῷ πράκτορι, исполнителю, καὶ и πράκτωρ исполнитель σε тебя βαλεῖ бросит εἰς в φυλακήν. тюрьму.59 λέγω Говорю σοι, тебе, οὐ нет μὴ не ἐξέλθῃς выйдешь ἐκεῖθεν оттуда ἕως пока καὶ и τὸ ἔσχατον последнюю λεπτὸν лепту ἀποδῷς. отдашь.