keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Евангелие от Луки глава 13

Εὐαγγέλιον κατὰ Λουκάν 13

Подстрочный перевод Библии

1 Παρῆσαν Присутствовали δέ же τινες некоторые ἐν в αὐτῷ это же τῷ καιρῷ время ἀπαγγέλλοντες сообщающие αὐτῷ Ему περὶ о τῶν Γαλιλαίων галилеянах ὧν которых τὸ αἷμα кровь Πιλᾶτος Пилат ἔμιξεν смешал μετὰ с τῶν θυσιῶν жертвами αὐτῶν. их.2 καὶ И ἀποκριθεὶς ответивший εἶπεν Он сказал αὐτοῖς, им, Δοκεῖτε Полагаете ὅτι что οἱ Γαλιλαῖοι Галилеяне οὗτοι эти ἁμαρτωλοὶ грешные παρὰ сверх πάντας всех τοὺς Γαλιλαίους Галилеян ἐγένοντο, сделались, ὅτι потому что ταῦτα это πεπόνθασιν; претерпели?3 οὐχί, Нет, λέγω говорю ὑμῖν, вам, ἀλλ᾽ но ἐὰν если μὴ не μετανοῆτε будете каяться πάντες все ὁμοίως подобно ἀπολεῖσθε. погибнете.4 Или ἐκεῖνοι те οἱ δεκαοκτὼ восемнадцать ἐφ᾽ на οὓς которых ἔπεσεν упала πύργος башня ἐν в τῷ Σιλωὰμ Силоаме καὶ и ἀπέκτεινεν убила αὐτούς, их, δοκεῖτε полагаете ὅτι что αὐτοὶ они ὀφειλέται должники ἐγένοντο сделались παρὰ сверх πάντας всех τοὺς ἀνθρώπους людей τοὺς κατοικοῦντας населяющих Ἰερουσαλήμ; Иерусалим?5 οὐχί, Нет, λέγω говорю ὑμῖν, вам, ἀλλ᾽ но ἐὰν если μὴ не μετανοῆτε будете каяться πάντες все ὡσαύτως так же ἀπολεῖσθε. погибнете.6 Ἔλεγεν Он говорил δὲ же ταύτην эту τὴν παραβολήν· притчу; Συκῆν Смоковницу εἶχέν имел τις некто πεφυτευμένην посаженную ἐν в τῷ ἀμπελῶνι винограднике αὐτοῦ, его, καὶ и ἦλθεν пришёл ζητῶν ищущий καρπὸν плод ἐν на αὐτῇ ней καὶ и οὐχ не εὗρεν. нашёл.7 εἶπεν Сказал δὲ же πρὸς к τὸν ἀμπελουργόν, виноградарю, Ἰδοὺ Вот τρία три ἔτη года ἀφ᾽ с οὗ которого [времени] ἔρχομαι прихожу ζητῶν ищущий καρπὸν плод ἐν на τῇ συκῇ смоковнице ταύτῃ этой καὶ и οὐχ не εὑρίσκω. нахожу. ἔκκοψον Сруби [οὖν] итак αὐτήν· её; ἱνατί зачем καὶ и τὴν γῆν землю καταργεῖ; делает праздной?8 Он δὲ же ἀποκριθεὶς ответивший λέγει говорит αὐτῷ, ему, Κύριε, Господин, ἄφες оставь αὐτὴν её καὶ и τοῦτο этот τὸ ἔτος, год, ἕως до ὅτου которого [времени] σκάψω вскопаю περὶ вокруг αὐτὴν неё καὶ и βάλω положу κόπρια· удобрения;9 κἂν если μὲν ведь ποιήσῃ сделает καρπὸν плод εἰς в τὸ μέλλον· будущем; εἰ если δὲ же μή нет , ἐκκόψεις срубишь αὐτήν. её.10 Ἦν Он был δὲ же διδάσκων учащий ἐν в μιᾷ одной τῶν συναγωγῶν [из] синагог ἐν в τοῖς σάββασιν. субботах.11 καὶ И ἰδοὺ вот γυνὴ женщина πνεῦμα дух ἔχουσα имеющая ἀσθενείας болезни ἔτη лет δεκαοκτώ, восемнадцать, καὶ и ἦν была συγκύπτουσα согбенная καὶ и μὴ не δυναμένη могущая ἀνακύψαι разогнуться εἰς в τὸ παντελές. совершенно.12 ἰδὼν Увидевший δὲ же αὐτὴν её Ἰησοῦς Иисус προσεφώνησεν подозвал καὶ и εἶπεν сказал αὐτῇ, ей, Γύναι, Женщина, ἀπολέλυσαι ты освобождена τῆς ἀσθενείας [от] болезни σου, твоей,13 καὶ и ἐπέθηκεν возложил αὐτῇ [на] неё τὰς χεῖρας· ру́ки; καὶ и παραχρῆμα тотчас ἀνωρθώθη, она была выпрямлена, καὶ и ἐδόξαζεν славила τὸν θεόν. Бога.14 ἀποκριθεὶς Ответивший δὲ же ἀρχισυνάγωγος, архисинагог, ἀγανακτῶν негодующий ὅτι что τῷ σαββάτῳ [в] субботу ἐθεράπευσεν исцелил Ἰησοῦς, Иисус, ἔλεγεν говорил τῷ ὄχλῳ толпе ὅτι что Ἓξ Шесть ἡμέραι дней εἰσὶν есть ἐν в αἷς которые δεῖ надлежит ἐργάζεσθαι· работать; ἐν в αὐταῖς них οὖν итак ἐρχόμενοι приходящие θεραπεύεσθε исцеляйтесь καὶ и μὴ не τῇ ἡμέρᾳ [в] день τοῦ σαββάτου. субботы.15 ἀπεκρίθη Ответил δὲ же αὐτῷ ему κύριος Господь καὶ и εἶπεν, сказал, Ὑποκριταί, Лицемеры, ἕκαστος каждый ὑμῶν [из] вас τῷ σαββάτῳ [в] субботу οὐ [разве] не λύει отвязывает τὸν βοῦν быка αὐτοῦ его или τὸν ὄνον осла ἀπὸ от τῆς φάτνης яслей καὶ и ἀπαγαγὼν отведший ποτίζει; поит?16 ταύτην Эту δὲ же θυγατέρα дочь Ἀβραὰμ Авраама οὖσαν, сущую, ἣν которую ἔδησεν связал Σατανᾶς Сатана ἰδοὺ вот δέκα десять καὶ и ὀκτὼ восемь ἔτη, лет, οὐκ [разве] не ἔδει надлежало λυθῆναι быть развязанной ἀπὸ от τοῦ δεσμοῦ уз τούτου этих τῇ ἡμέρᾳ [в] день τοῦ σαββάτου; субботы?17 καὶ И ταῦτα это λέγοντος говорящего αὐτοῦ Его κατῃσχύνοντο стыдились πάντες все οἱ ἀντικείμενοι противостоящие αὐτῷ, Ему, καὶ а πᾶς вся ὄχλος толпа ἔχαιρεν радовалась ἐπὶ при πᾶσιν всех τοῖς ἐνδόξοις славных [делах] τοῖς γινομένοις осуществляемых ὑπ᾽ от αὐτοῦ. Него.18 Ἔλεγεν Он говорил οὖν, итак, Τίνι Чему ὁμοία подобно ἐστὶν есть βασιλεία Царство τοῦ θεοῦ, Бога, καὶ и τίνι чему ὁμοιώσω Я уподобил бы αὐτήν; его?19 ὁμοία Подобно ἐστὶν есть κόκκῳ зерну σινάπεως, горчицы, ὃν которое λαβὼν взявший ἄνθρωπος человек ἔβαλεν бросил εἰς в κῆπον сад ἑαυτοῦ, свой, καὶ и ηὔξησεν оно выросло καὶ и ἐγένετο сделалось εἰς в δένδρον, дерево, καὶ и τὰ πετεινὰ птицы τοῦ οὐρανοῦ неба κατεσκήνωσεν поселились ἐν в τοῖς κλάδοις ветвях αὐτοῦ. его.20 Καὶ И πάλιν опять εἶπεν, Он сказал, Τίνι Чему ὁμοιώσω Я уподобил бы τὴν βασιλείαν Царство τοῦ θεοῦ; Бога?21 ὁμοία Подобно ἐστὶν есть ζύμῃ, закваске, ἣν которую λαβοῦσα взявшая γυνὴ женщина [ἐν]έκρυψεν спрятала εἰς в ἀλεύρου муки́ σάτα сата τρία три ἕως пока οὗ не ἐζυμώθη было заквашено ὅλον. всё.22 Καὶ И διεπορεύετο Он проходил κατὰ по πόλεις городам καὶ и κώμας сёлам διδάσκων учащий καὶ и πορείαν путь ποιούμενος совершающий εἰς в Ἱεροσόλυμα. Иерусалим.23 εἶπεν Сказал δέ же τις кто-то αὐτῷ, Ему, Κύριε, Господи, εἰ или ὀλίγοι немногие οἱ σῳζόμενοι; спасаемые? Он δὲ же εἶπεν сказал πρὸς к αὐτούς, ним,24 Ἀγωνίζεσθε Бори́тесь εἰσελθεῖν [чтобы] войти διὰ через τῆς στενῆς узкую θύρας, дверь, ὅτι потому что πολλοί, многие, λέγω говорю ὑμῖν, вам, ζητήσουσιν будут искать εἰσελθεῖν войти καὶ и οὐκ не ἰσχύσουσιν. смогут.25 ἀφ᾽ От οὗ которого [времени] ἂν ἐγερθῇ встанет οἰκοδεσπότης хозяин до́ма καὶ и ἀποκλείσῃ закроет τὴν θύραν, дверь, καὶ и ἄρξησθε начнёте ἔξω вне ἑστάναι стоять καὶ и κρούειν стучать τὴν θύραν [в] дверь λέγοντες, говорящие, Κύριε, Господи, ἄνοιξον открой ἡμῖν· нам; καὶ и ἀποκριθεὶς ответивший ἐρεῖ скажет ὑμῖν, вам, Οὐκ Не οἶδα знаю ὑμᾶς вас πόθεν откуда ἐστέ. вы есть.26 τότε Тогда ἄρξεσθε начнёте λέγειν, говорить, Ἐφάγομεν Мы съели еду ἐνώπιόν перед σου Тобой καὶ и ἐπίομεν, мы выпили питьё, καὶ и ἐν на ταῖς πλατείαις улицах ἡμῶν наших ἐδίδαξας· Ты дал учение;27 καὶ и ἐρεῖ скажет λέγων говорящий ὑμῖν, вам, Οὐκ Не οἶδα знаю [ὑμᾶς] вас πόθεν откуда ἐστέ· вы есть; ἀπόστητε отступи́те ἀπ᾽ от ἐμοῦ, Меня, πάντες все ἐργάται работники ἀδικίας. неправедности.28 ἐκεῖ Там ἔσται будет κλαυθμὸς плач καὶ и βρυγμὸς скрежет τῶν ὀδόντων, зубов, ὅταν когда ὄψεσθε увидите Ἀβραὰμ Авраама καὶ и Ἰσαὰκ Исаака καὶ и Ἰακὼβ Иакова καὶ и πάντας всех τοὺς προφήτας пророков ἐν в τῇ βασιλείᾳ Царстве τοῦ θεοῦ, Бога, ὑμᾶς вас δὲ же ἐκβαλλομένους выбрасываемых ἔξω. вон.29 καὶ И ἥξουσιν придут ἀπὸ от ἀνατολῶν востока καὶ и δυσμῶν запада καὶ и ἀπὸ от βορρᾶ севера καὶ и νότου юга καὶ и ἀνακλιθήσονται возлягут ἐν в τῇ βασιλείᾳ Царстве τοῦ θεοῦ. Бога.30 καὶ И ἰδοὺ вот εἰσὶν есть ἔσχατοι последние οἳ которые ἔσονται будут πρῶτοι, первые, καὶ и εἰσὶν есть πρῶτοι первые οἳ которые ἔσονται будут ἔσχατοι. последние.31 Ἐν В αὐτῇ этот же τῇ ὥρᾳ час προσῆλθάν подошли τινες некоторые Φαρισαῖοι фарисеи λέγοντες говорящие αὐτῷ, Ему, Ἔξελθε Выйди καὶ и πορεύου иди ἐντεῦθεν, отсюда, ὅτι потому что Ἡρῴδης Ирод θέλει желает σε Тебя ἀποκτεῖναι. убить.32 καὶ И εἶπεν Он сказал αὐτοῖς, им, Πορευθέντες Пошедшие εἴπατε скажите τῇ ἀλώπεκι лисе ταύτῃ, этой, Ἰδοὺ Вот ἐκβάλλω изгоняю δαιμόνια демонов καὶ и ἰάσεις исцеления ἀποτελῶ совершаю σήμερον сегодня καὶ и αὔριον, завтра, καὶ и τῇ τρίτῃ [на] третий [день] τελειοῦμαι. заканчиваю.33 πλὴν Однако δεῖ надлежит με Меня σήμερον сегодня καὶ и αὔριον завтра καὶ и τῇ ἐχομένῃ [на] следующий [день] πορεύεσθαι, идти, ὅτι потому что οὐκ не ἐνδέχεται допускается προφήτην пророка ἀπολέσθαι погибнуть ἔξω вне Ἰερουσαλήμ. Иерусалима.34 Ἰερουσαλὴμ Иерусалим Ἰερουσαλήμ, Иерусалим, ἀποκτείνουσα убивающий τοὺς προφήτας пророков καὶ и λιθοβολοῦσα побивающий камнями τοὺς ἀπεσταλμένους посланных πρὸς к αὐτήν, нему, ποσάκις сколько раз ἠθέλησα Я пожелал ἐπισυνάξαι собрать τὰ τέκνα детей σου твоих ὃν каким τρόπον образом ὄρνις птица τὴν ἑαυτῆς своё νοσσιὰν потомство ὑπὸ под τὰς πτέρυγας, крылья, καὶ и οὐκ не ἠθελήσατε. пожелали вы.35 ἰδοὺ Вот ἀφίεται оставляется ὑμῖν вам οἶκος дом ὑμῶν. ваш. λέγω Говорю [δὲ] же ὑμῖν, вам, οὐ нет μὴ не ἴδητέ увидите με Меня ἕως пока [ἥξει придёт ὅτε] когда εἴπητε, скажете, Εὐλογημένος Благословен ἐρχόμενος Приходящий ἐν в ὀνόματι имени κυρίου. Го́спода.