keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Евангелие от Луки глава 24

Εὐαγγέλιον κατὰ Λουκάν 24

Подстрочный перевод Библии

1 τῇ δὲ же μιᾷ один [день после] τῶν σαββάτων суббот ὄρθρου [на] заре βαθέως ранней ἐπὶ к τὸ μνῆμα гробнице ἦλθον они пришли φέρουσαι несущие которые ἡτοίμασαν они приготовили ἀρώματα. благовония.2 εὗρον Они нашли δὲ же τὸν λίθον камень ἀποκεκυλισμένον отваленный ἀπὸ от τοῦ μνημείου, гробницы,3 εἰσελθοῦσαι вошедшие δὲ же οὐχ не εὗρον нашли они τὸ σῶμα тело τοῦ κυρίου Го́спода Ἰησοῦ. Иисуса.4 καὶ И ἐγένετο случилось ἐν в τῷ ἀπορεῖσθαι недоумевать αὐτὰς их περὶ об τούτου этом καὶ и ἰδοὺ вот ἄνδρες мужа δύο два ἐπέστησαν предстали αὐταῖς [перед] ними ἐν в ἐσθῆτι одежде ἀστραπτούσῃ. сверкающей.5 ἐμφόβων Устрашённых δὲ же γενομένων сделавшихся αὐτῶν их καὶ и κλινουσῶν клонящих τὰ πρόσωπα ли́ца εἰς к τὴν γῆν земле εἶπαν сказали πρὸς к αὐτάς, ним, Τί Что ζητεῖτε ищете τὸν ζῶντα живущего μετὰ с τῶν νεκρῶν; мёртвыми?6 οὐκ Не ἔστιν есть Он ὧδε, здесь, ἀλλὰ но ἠγέρθη. Он был воскрешён. μνήσθητε Вспомните ὡς как ἐλάλησεν Он сказал ὑμῖν вам ἔτι ещё ὢν сущий ἐν в τῇ Γαλιλαίᾳ, Галилее,7 λέγων говорящий τὸν υἱὸν Сына τοῦ ἀνθρώπου человека ὅτι что δεῖ надлежит παραδοθῆναι быть преданным εἰς в χεῖρας ру́ки ἀνθρώπων людей ἁμαρτωλῶν грешных καὶ и σταυρωθῆναι быть распятым καὶ и τῇ τρίτῃ [на] третий ἡμέρᾳ день ἀναστῆναι. воскреснуть.8 καὶ И ἐμνήσθησαν они вспомнили τῶν ῥημάτων слова́ αὐτοῦ, Его,9 καὶ и ὑποστρέψασαι возвратившиеся ἀπὸ от τοῦ μνημείου гробницы ἀπήγγειλαν они сообщили ταῦτα это πάντα всё τοῖς ἕνδεκα одиннадцати καὶ и πᾶσιν всем τοῖς λοιποῖς. остальным.10 ἦσαν Были δὲ же Μαγδαληνὴ Магдалина Μαρία Мария καὶ и Ἰωάννα Иоанна καὶ и Μαρία Мария которая Ἰακώβου· [мать] Иакова; καὶ и αἱ λοιπαὶ остальные σὺν с αὐταῖς ними ἔλεγον они говорили πρὸς к τοὺς ἀποστόλους апостолам ταῦτα. это.11 καὶ И ἐφάνησαν показались ἐνώπιον перед αὐτῶν ними ὡσεὶ будто λῆρος вздор τὰ ῥήματα слова́ ταῦτα, эти, καὶ и ἠπίστουν они не верили αὐταῖς. им.12 δὲ Же Πέτρος Пётр ἀναστὰς вставший ἔδραμεν побежал ἐπὶ к τὸ μνημεῖον, гробнице, καὶ и παρακύψας склонившийся βλέπει видит τὰ ὀθόνια пелены μόνα· одни; καὶ и ἀπῆλθεν ушёл πρὸς к ἑαυτὸν себе θαυμάζων удивляющийся τὸ γεγονός. случившемуся.13 Καὶ И ἰδοὺ вот δύο двое ἐξ из αὐτῶν них ἐν в αὐτῇ самый τῇ ἡμέρᾳ день ἦσαν были πορευόμενοι идущие εἰς в κώμην село́ ἀπέχουσαν отстоящее σταδίους [на] стадиев ἑξήκοντα шестьдесят ἀπὸ от Ἰερουσαλήμ, Иерусалима, которому ὄνομα имя Ἐμμαοῦς, Эммаус,14 καὶ и αὐτοὶ они ὡμίλουν беседовали πρὸς к ἀλλήλους друг другу περὶ обо πάντων всём τῶν συμβεβηκότων произошедшем τούτων. этом.15 καὶ И ἐγένετο случилось ἐν в τῷ ὁμιλεῖν беседовать αὐτοὺς их καὶ и συζητεῖν спорить καὶ и αὐτὸς Сам Ἰησοῦς Иисус ἐγγίσας приблизившийся συνεπορεύετο шёл с αὐτοῖς, ними,16 οἱ δὲ же ὀφθαλμοὶ глаза́ αὐτῶν их ἐκρατοῦντο были удерживаемы τοῦ μὴ не ἐπιγνῶναι [чтобы] узнать αὐτόν. Его.17 εἶπεν Он сказал δὲ же πρὸς к αὐτούς, ним, Τίνες Какие οἱ λόγοι слова́ οὗτοι эти οὓς которыми ἀντιβάλλετε перебрасываетесь πρὸς к ἀλλήλους друг другу περιπατοῦντες; идущие? καὶ И ἐστάθησαν они остановились σκυθρωποί. мрачные.18 ἀποκριθεὶς Ответивший δὲ же εἷς один ὀνόματι именем Κλεοπᾶς Клеопа εἶπεν сказал πρὸς к αὐτόν, Нему, Σὺ Ты μόνος один παροικεῖς живёшь чужаком Ἰερουσαλὴμ [в] Иерусалиме καὶ и οὐκ не ἔγνως узнал τὰ γενόμενα случившееся ἐν в αὐτῇ нём ἐν в ταῖς ἡμέραις дни ταύταις; эти?19 καὶ И εἶπεν Он сказал αὐτοῖς, им, Ποῖα; Какое? οἱ Они δὲ же εἶπαν сказали αὐτῷ, Ему, Τὰ Которое περὶ об Ἰησοῦ Иисусе τοῦ Ναζαρηνοῦ, Назарянине, ὃς Который ἐγένετο сделался ἀνὴρ муж προφήτης пророк δυνατὸς сильный ἐν в ἔργῳ деле καὶ и λόγῳ слове ἐναντίον перед τοῦ θεοῦ Богом καὶ и παντὸς всем τοῦ λαοῦ, народом,20 ὅπως как τε παρέδωκαν предали αὐτὸν Его οἱ ἀρχιερεῖς первосвященники καὶ и οἱ ἄρχοντες начальники ἡμῶν наши εἰς на κρίμα приговор θανάτου смерти καὶ и ἐσταύρωσαν распяли αὐτόν. Его.21 ἡμεῖς Мы δὲ же ἠλπίζομεν надеялись ὅτι что αὐτός Он ἐστιν есть μέλλων готовящийся λυτροῦσθαι освобождать τὸν Ἰσραήλ· Израиль; ἀλλά но γε вот καὶ и σὺν со πᾶσιν всем τούτοις этим τρίτην третий ταύτην этот ἡμέραν день ἄγει ведёт ἀφ᾽ от οὗ которого [времени] ταῦτα это ἐγένετο. случилось.22 ἀλλὰ Но καὶ и γυναῖκές женщины τινες некоторые ἐξ из ἡμῶν наших ἐξέστησαν изумили ἡμᾶς· нас; γενόμεναι явившиеся ὀρθριναὶ ранние ἐπὶ к τὸ μνημεῖον гробнице23 καὶ и μὴ не εὑροῦσαι нашедшие τὸ σῶμα тело αὐτοῦ Его ἦλθον пришли λέγουσαι говорящие καὶ и ὀπτασίαν виде́ние ἀγγέλων ангелов ἑωρακέναι, увидеть, οἳ которые λέγουσιν говорят αὐτὸν Его ζῆν. жить.24 καὶ И ἀπῆλθόν ушли τινες некоторые τῶν [из] которых σὺν с ἡμῖν нами ἐπὶ к τὸ μνημεῖον, гробнице, καὶ и εὗρον нашли οὕτως так καθὼς как καὶ и αἱ γυναῖκες женщины εἶπον, сказали, αὐτὸν Его δὲ же οὐκ не εἶδον. увидели.25 καὶ И αὐτὸς Он εἶπεν сказал πρὸς к αὐτούς, ним, О ἀνόητοι неразумные καὶ и βραδεῖς медлительные τῇ καρδίᾳ сердцем τοῦ πιστεύειν [чтобы] верить ἐπὶ во πᾶσιν всё οἷς которое ἐλάλησαν произнесли οἱ προφῆται· Пророки;26 οὐχὶ [разве] не ταῦτα это ἔδει надлежало παθεῖν претерпеть τὸν Χριστὸν Христу καὶ и εἰσελθεῖν войти εἰς в τὴν δόξαν славу αὐτοῦ; Его?27 καὶ И ἀρξάμενος начавший ἀπὸ от Μωϋσέως Моисея καὶ и ἀπὸ от πάντων всех τῶν προφητῶν Пророков διερμήνευσεν Он растолковал αὐτοῖς им ἐν во πάσαις всех ταῖς γραφαῖς Писаниях τὰ περὶ о ἑαυτοῦ. Себе.28 Καὶ И ἤγγισαν приблизились εἰς к τὴν κώμην селу οὗ куда ἐπορεύοντο, они шли, καὶ и αὐτὸς Он προσεποιήσατο сделал вид πορρώτερον дальше πορεύεσθαι. идти.29 καὶ И παρεβιάσαντο они принудили αὐτὸν Его λέγοντες, говорящие, Μεῖνον Останься μεθ᾽ с ἡμῶν, нами, ὅτι потому что πρὸς к ἑσπέραν вечеру ἐστὶν есть καὶ и κέκλικεν склонился ἤδη уже́ ἡμέρα. день. καὶ И εἰσῆλθεν Он вошёл τοῦ μεῖναι остаться σὺν с αὐτοῖς. ними.30 καὶ И ἐγένετο случилось ἐν в τῷ κατακλιθῆναι возлечь αὐτὸν Его μετ᾽ с αὐτῶν ними λαβὼν взявший τὸν ἄρτον хлеб εὐλόγησεν Он благословил καὶ и κλάσας разломивший ἐπεδίδου Он подавал αὐτοῖς· им;31 αὐτῶν их δὲ же διηνοίχθησαν сделались раскрыты οἱ ὀφθαλμοὶ глаза́ καὶ и ἐπέγνωσαν узнали αὐτόν· Его; καὶ и αὐτὸς Он ἄφαντος невидимый ἐγένετο сделался ἀπ᾽ от αὐτῶν. них.32 καὶ И εἶπαν они сказали πρὸς к ἀλλήλους, друг другу, Οὐχὶ [Разве] не καρδία сердце ἡμῶν наше καιομένη горящее ἦν было [ἐν в ἡμῖν] нас ὡς как ἐλάλει Он говорил ἡμῖν нам ἐν в τῇ ὁδῷ, пути, ὡς как διήνοιγεν Он раскрывал ἡμῖν нам τὰς γραφάς; Писания?33 καὶ И ἀναστάντες вставшие αὐτῇ [в] самый τῇ этот ὥρᾳ час ὑπέστρεψαν они возвратились εἰς в Ἰερουσαλήμ, Иерусалим, καὶ и εὗρον нашли ἠθροισμένους собравшихся τοὺς ἕνδεκα одиннадцать καὶ и τοὺς которых σὺν с αὐτοῖς, ними,34 λέγοντας говорящих ὅτι что ὄντως действительно ἠγέρθη был воскрешён κύριος Господь καὶ и ὤφθη был сделан видим Σίμωνι. Симону.35 καὶ И αὐτοὶ они ἐξηγοῦντο рассказывали τὰ которое ἐν в τῇ ὁδῷ пути καὶ и ὡς как ἐγνώσθη Он был узнан αὐτοῖς ими ἐν в τῇ κλάσει преломлении τοῦ ἄρτου. хлеба.36 Ταῦτα Это δὲ же αὐτῶν их λαλούντων произносящих αὐτὸς Он ἔστη стал ἐν в μέσῳ середине αὐτῶν их καὶ и λέγει говорит αὐτοῖς, им, Εἰρήνη Мир ὑμῖν. вам.37 πτοηθέντες Напуганные δὲ же καὶ и ἔμφοβοι устрашённые γενόμενοι сделавшиеся ἐδόκουν они думали πνεῦμα духа θεωρεῖν. видеть.38 καὶ И εἶπεν Он сказал αὐτοῖς, им, Τί Что τεταραγμένοι потрясённые ἐστέ, вы есть, καὶ и διὰ из-за τί чего διαλογισμοὶ сомнения ἀναβαίνουσιν восходят ἐν в τῇ καρδίᾳ сердце ὑμῶν; вашем?39 ἴδετε Посмотри́те τὰς χεῖράς [на] ру́ки μου Мои καὶ и τοὺς πόδας но́ги μου Мои ὅτι что ἐγώ Я εἰμι есть αὐτός· Сам; ψηλαφήσατέ потрогайте με Меня καὶ и ἴδετε, увидьте, ὅτι потому что πνεῦμα дух σάρκα плоть καὶ и ὀστέα кости οὐκ не ἔχει имеет καθὼς как ἐμὲ Меня θεωρεῖτε видите ἔχοντα. имеющего.40 καὶ И τοῦτο это εἰπὼν сказавший ἔδειξεν Он показал αὐτοῖς им τὰς χεῖρας ру́ки καὶ и τοὺς πόδας. но́ги.41 ἔτι Ещё δὲ же ἀπιστούντων не верящих αὐτῶν их ἀπὸ от τῆς χαρᾶς радости καὶ и θαυμαζόντων удивляющихся εἶπεν Он сказал αὐτοῖς, им, Ἔχετέ Имеете τι что-нибудь βρώσιμον съедобное ἐνθάδε; здесь?42 οἱ Они δὲ же ἐπέδωκαν подали αὐτῷ Ему ἰχθύος рыбы ὀπτοῦ печёной μέρος· часть;43 καὶ и λαβὼν взявший ἐνώπιον перед αὐτῶν ними ἔφαγεν. Он съел.44 Εἶπεν Он сказал δὲ же πρὸς к αὐτούς, ним, Οὗτοι Эти οἱ λόγοι слова́ μου Мои οὓς которые ἐλάλησα Я произнёс πρὸς к ὑμᾶς вам ἔτι ещё ὢν сущий σὺν с ὑμῖν, вами, ὅτι что δεῖ надлежит πληρωθῆναι быть исполненным πάντα всё τὰ γεγραμμένα написанное ἐν в τῷ νόμῳ Законе Μωϋσέως Моисея καὶ и τοῖς προφήταις Пророках καὶ и ψαλμοῖς Псалмах περὶ обо ἐμοῦ. Мне.45 τότε Тогда διήνοιξεν Он раскрыл αὐτῶν их τὸν νοῦν ум τοῦ συνιέναι [чтобы] понимать τὰς γραφάς. Писания.46 καὶ И εἶπεν сказал αὐτοῖς им ὅτι что Οὕτως Так γέγραπται написано παθεῖν претерпеть страдание τὸν Χριστὸν Христу καὶ и ἀναστῆναι воскреснуть ἐκ из νεκρῶν мёртвых τῇ τρίτῃ [на] третий ἡμέρᾳ, день,47 καὶ и κηρυχθῆναι быть возвещённым ἐπὶ в τῷ ὀνόματι имени αὐτοῦ Его μετάνοιαν покаяние εἰς в ἄφεσιν прощение ἁμαρτιῶν грехов εἰς во πάντα все τὰ ἔθνη. народы. ἀρξάμενοι Начавшие ἀπὸ от Ἰερουσαλήμ· Иерусалима;48 ὑμεῖς вы μάρτυρες свидетели τούτων. этого.49 καὶ И [ἰδοὺ] вот ἐγὼ Я ἀποστέλλω посылаю τὴν ἐπαγγελίαν обещание τοῦ πατρός Отца μου Моего ἐφ᾽ на ὑμᾶς· вас; ὑμεῖς вы δὲ же καθίσατε посидите ἐν в τῇ πόλει городе ἕως до οὗ которого [времени] ἐνδύσησθε вы наденете ἐξ с ὕψους высоты́ δύναμιν. силу.50 Ἐξήγαγεν Он вывел δὲ же αὐτοὺς их [ἔξω] вне ἕως до πρὸς к Βηθανίαν, Вифании, καὶ и ἐπάρας поднявший τὰς χεῖρας ру́ки αὐτοῦ Его εὐλόγησεν благословил αὐτούς. их.51 καὶ И ἐγένετο случилось ἐν в τῷ εὐλογεῖν благословлять αὐτὸν Его αὐτοὺς их διέστη Он отдалился ἀπ᾽ от αὐτῶν них καὶ и ἀνεφέρετο Он был возносим εἰς в τὸν οὐρανόν. небо.52 καὶ И αὐτοὶ они προσκυνήσαντες павшие ниц αὐτὸν [перед] Ним ὑπέστρεψαν возвратились εἰς в Ἰερουσαλὴμ Иерусалим μετὰ с χαρᾶς радостью μεγάλης, великой,53 καὶ и ἦσαν были διὰ во παντὸς всякое [время] ἐν в τῷ ἱερῷ Храме εὐλογοῦντες благословляющие τὸν θεόν. Бога.