keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Евангелие от Луки глава 5

Εὐαγγέλιον κατὰ Λουκάν 5

Подстрочный перевод Библии

1 Ἐγένετο Случилось δὲ же ἐν в τῷ τὸν ὄχλον толпу ἐπικεῖσθαι тесниться к αὐτῷ Нему καὶ и ἀκούειν слушать τὸν λόγον слово τοῦ θεοῦ Бога καὶ и αὐτὸς Он ἦν был ἑστὼς стоящий παρὰ у τὴν λίμνην озера Γεννησαρέτ, Геннисарет,2 καὶ и εἶδεν Он увидел δύο две πλοῖα лодки ἑστῶτα стоящие παρὰ у τὴν λίμνην· озера; οἱ δὲ же ἁλιεῖς рыбаки ἀπ᾽ из αὐτῶν них ἀποβάντες вышедшие ἔπλυνον мыли τὰ δίκτυα. се́ти.3 ἐμβὰς Вошедший δὲ же εἰς в ἓν одну τῶν πλοίων, [из] лодок, которая ἦν была Σίμωνος, Симона, ἠρώτησεν Он попросил αὐτὸν его ἀπὸ от τῆς γῆς земли́ ἐπαναγαγεῖν отвести ὀλίγον, немного, καθίσας севший δὲ же ἐκ из τοῦ πλοίου лодки ἐδίδασκεν учил τοὺς ὄχλους. то́лпы.4 ὡς Когда δὲ же ἐπαύσατο Он прекратил λαλῶν, говорящий, εἶπεν Он сказал πρὸς к τὸν Σίμωνα, Симону, Ἐπανάγαγε Отведи εἰς на τὸ βάθος глубину καὶ и χαλάσατε опусти́те τὰ δίκτυα се́ти ὑμῶν ваши εἰς на ἄγραν. ло́влю.5 καὶ И ἀποκριθεὶς ответивший Σίμων Симон εἶπεν, сказал, Ἐπιστάτα, Наставник, δι᾽ через ὅλης всю νυκτὸς ночь κοπιάσαντες потрудившиеся οὐδὲν ничто ἐλάβομεν, мы взяли, ἐπὶ по δὲ же τῷ ῥήματί слову σου Твоему χαλάσω опущу τὰ δίκτυα. се́ти.6 καὶ И τοῦτο это ποιήσαντες сделавшие συνέκλεισαν они поймали πλῆθος множество ἰχθύων рыб πολύ, многое, διερρήσσετο прорывались δὲ же τὰ δίκτυα се́ти αὐτῶν. их.7 καὶ И κατένευσαν они подали знак τοῖς μετόχοις товарищам ἐν в τῷ ἑτέρῳ другой πλοίῳ лодке τοῦ ἐλθόντας пришедших συλλαβέσθαι помочь αὐτοῖς· им; καὶ и ἦλθον, они пришли, καὶ и ἔπλησαν они наполнили ἀμφότερα обе τὰ πλοῖα лодки ὥστε так что βυθίζεσθαι погружаться αὐτά. их.8 ἰδὼν Увидевший δὲ же Σίμων Симон Πέτρος Пётр προσέπεσεν припал к τοῖς γόνασιν коленям Ἰησοῦ Иисуса λέγων, говорящий, Ἔξελθε Уйди ἀπ᾽ от ἐμοῦ, меня, ὅτι потому что ἀνὴρ человек ἁμαρτωλός грешный εἰμι, я есть, κύριε· Господи;9 θάμβος ужас γὰρ ведь περιέσχεν объял αὐτὸν его καὶ и πάντας всех τοὺς σὺν с αὐτῷ ним ἐπὶ при τῇ ἄγρᾳ ловле τῶν ἰχθύων рыб ὧν которых συνέλαβον, они поймали,10 ὁμοίως подобно δὲ же καὶ и Ἰάκωβον Иакова καὶ и Ἰωάννην Иоанна υἱοὺς сыновей Ζεβεδαίου, Зеведея, οἳ которые ἦσαν были κοινωνοὶ товарищи τῷ Σίμωνι. Симону. καὶ И εἶπεν сказал πρὸς к τὸν Σίμωνα Симону Ἰησοῦς, Иисус, Μὴ Не φοβοῦ· бойся; ἀπὸ от τοῦ νῦν ныне ἀνθρώπους людей ἔσῃ будешь ζωγρῶν. ловящий.11 καὶ И καταγαγόντες вытащившие τὰ πλοῖα лодки ἐπὶ на τὴν γῆν землю ἀφέντες оставившие πάντα всё ἠκολούθησαν они последовали αὐτῷ. Ему.12 Καὶ И ἐγένετο случилось ἐν в τῷ εἶναι быть αὐτὸν Его ἐν в μιᾷ одном τῶν πόλεων [из] городов καὶ и ἰδοὺ вот ἀνὴρ человек πλήρης полный λέπρας· проказы; ἰδὼν увидевший δὲ же τὸν Ἰησοῦν Иисуса πεσὼν павший ἐπὶ на πρόσωπον лицо ἐδεήθη умолил αὐτοῦ Его λέγων, говорящий, Κύριε, Господи, ἐὰν если θέλῃς хочешь δύνασαί можешь με меня καθαρίσαι. очистить.13 καὶ И ἐκτείνας вытянувший τὴν χεῖρα руку ἥψατο Он коснулся αὐτοῦ его λέγων, говорящий, Θέλω, Хочу, καθαρίσθητι· будь очищен; καὶ и εὐθέως тотчас λέπρα проказа ἀπῆλθεν отошла ἀπ᾽ от αὐτοῦ. него.14 καὶ И αὐτὸς Он παρήγγειλεν приказал αὐτῷ ему μηδενὶ никому εἰπεῖν, сказать, ἀλλὰ но ἀπελθὼν ушедший δεῖξον покажи σεαυτὸν тебя самого τῷ ἱερεῖ, священнику, καὶ и προσένεγκε принеси περὶ за τοῦ καθαρισμοῦ очищение σου твоё καθὼς как προσέταξεν приказал Μωϋσῆς, Моисей, εἰς во μαρτύριον свидетельство αὐτοῖς. им.15 διήρχετο Расходилось δὲ же μᾶλλον более λόγος слово περὶ о αὐτοῦ, Нём, καὶ и συνήρχοντο сходились ὄχλοι то́лпы πολλοὶ многие ἀκούειν слушать καὶ и θεραπεύεσθαι быть излечиваемыми ἀπὸ от τῶν ἀσθενειῶν болезней αὐτῶν· их;16 αὐτὸς Он δὲ же ἦν был ὑποχωρῶν удаляющийся ἐν в ταῖς ἐρήμοις пустынях καὶ и προσευχόμενος. молящийся.17 Καὶ И ἐγένετο случилось ἐν в μιᾷ один τῶν ἡμερῶν [из] дней καὶ и αὐτὸς Он ἦν был διδάσκων, учащий, καὶ и ἦσαν были καθήμενοι сидящие Φαρισαῖοι фарисеи καὶ и νομοδιδάσκαλοι законоучители οἳ которые ἦσαν были ἐληλυθότες пришедшие ἐκ из πάσης всякого κώμης села́ τῆς Γαλιλαίας Галилеи καὶ и Ἰουδαίας Иудеи καὶ и Ἰερουσαλήμ· Иерусалима; καὶ и δύναμις сила κυρίου Го́спода ἦν была εἰς для τὸ ἰᾶσθαι исцелять αὐτόν. Его.18 καὶ И ἰδοὺ вот ἄνδρες мужчины φέροντες несущие ἐπὶ на κλίνης ложе ἄνθρωπον человека ὃς который ἦν был παραλελυμένος, парализованный, καὶ и ἐζήτουν искали αὐτὸν его εἰσενεγκεῖν внести καὶ и θεῖναι положить [αὐτὸν] его ἐνώπιον перед αὐτοῦ. Ним.19 καὶ И μὴ не εὑρόντες нашедшие ποίας каким [путём] εἰσενέγκωσιν они внесли бы αὐτὸν его διὰ из-за τὸν ὄχλον толпы́ ἀναβάντες взошедшие ἐπὶ на τὸ δῶμα крышу διὰ через τῶν κεράμων черепицы καθῆκαν они спустили αὐτὸν его σὺν с τῷ κλινιδίῳ ложем εἰς на τὸ μέσον середину ἔμπροσθεν перед τοῦ Ἰησοῦ. Иисусом.20 καὶ И ἰδὼν увидевший τὴν πίστιν веру αὐτῶν их εἶπεν, Он сказал, Ἄνθρωπε, Человек, ἀφέωνταί прощаются σοι тебе αἱ ἁμαρτίαι грехи σου. твои.21 καὶ И ἤρξαντο начали διαλογίζεσθαι рассуждать οἱ γραμματεῖς книжники καὶ и οἱ Φαρισαῖοι фарисеи λέγοντες, говорящие, Τίς Кто ἐστιν есть οὗτος Этот ὃς Который λαλεῖ говорит βλασφημίας; хулу? τίς Кто δύναται может ἁμαρτίας грехи ἀφεῖναι простить εἰ если μὴ не μόνος один θεός; Бог?22 ἐπιγνοὺς Узнавший δὲ же Ἰησοῦς Иисус τοὺς διαλογισμοὺς рассуждения αὐτῶν их ἀποκριθεὶς ответивший εἶπεν сказал πρὸς к αὐτούς, ним, Τί Что διαλογίζεσθε рассуждаете ἐν в ταῖς καρδίαις сердцах ὑμῶν; ваших?23 τί Что ἐστιν есть εὐκοπώτερον, легче, εἰπεῖν, сказать, Ἀφέωνταί Прощаются σοι тебе αἱ ἁμαρτίαι грехи σου, твои, или εἰπεῖν, сказать, Ἔγειρε Вставай καὶ и περιπάτει; ходи?24 ἵνα Чтобы δὲ же εἰδῆτε вы знали ὅτι что υἱὸς Сын τοῦ ἀνθρώπου человека ἐξουσίαν власть ἔχει имеет ἐπὶ на τῆς γῆς земле ἀφιέναι прощать ἁμαρτίας-- грехи-- εἶπεν сказал τῷ παραλελυμένῳ, парализованному, Σοὶ Тебе λέγω, говорю, ἔγειρε вставай καὶ и ἄρας взявший τὸ κλινίδιόν ложе σου твоё πορεύου иди εἰς в τὸν οἶκόν дом σου. твой.25 καὶ И παραχρῆμα тотчас ἀναστὰς вставший ἐνώπιον перед αὐτῶν, ними, ἄρας взявший ἐφ᾽ на котором κατέκειτο, он лежал, ἀπῆλθεν он ушёл εἰς в τὸν οἶκον дом αὐτοῦ его δοξάζων прославляющий τὸν θεόν. Бога.26 καὶ И ἔκστασις изумление ἔλαβεν охватило ἅπαντας всех καὶ и ἐδόξαζον они славили τὸν θεόν, Бога, καὶ и ἐπλήσθησαν были исполнены φόβου страха λέγοντες говорящие ὅτι что Εἴδομεν Мы увидели παράδοξα невероятное σήμερον. сегодня.27 Καὶ И μετὰ после ταῦτα этого ἐξῆλθεν Он вышел καὶ и ἐθεάσατο Он увидел τελώνην сборщика податей ὀνόματι именем Λευὶν Леви καθήμενον сидящего ἐπὶ у τὸ τελώνιον, ме́ста сбора податей, καὶ и εἶπεν сказал αὐτῷ, ему, Ἀκολούθει Следуй μοι. [за] Мной.28 καὶ И καταλιπὼν оставивший πάντα всё ἀναστὰς вставший ἠκολούθει он последовал αὐτῷ. Ему.29 Καὶ И ἐποίησεν сделал δοχὴν приём μεγάλην большой Λευὶς Леви αὐτῷ Ему ἐν в τῇ οἰκίᾳ доме αὐτοῦ· его; καὶ и ἦν была ὄχλος толпа πολὺς многая τελωνῶν сборщиков податей καὶ и ἄλλων других οἳ которые ἦσαν были μετ᾽ с αὐτῶν ними κατακείμενοι. возлежащие.30 καὶ И ἐγόγγυζον роптали οἱ Φαρισαῖοι фарисеи καὶ и οἱ γραμματεῖς книжники αὐτῶν их πρὸς к τοὺς μαθητὰς ученикам αὐτοῦ Его λέγοντες, говорящие, Διὰ Из-за τί чего μετὰ со τῶν τελωνῶν сборщиками податей καὶ и ἁμαρτωλῶν грешными ἐσθίετε едите καὶ и πίνετε; пьёте?31 καὶ И ἀποκριθεὶς ответивший Ἰησοῦς Иисус εἶπεν сказал πρὸς к αὐτούς, ним, Οὐ Не χρείαν нужду ἔχουσιν имеют οἱ ὑγιαίνοντες здравствующие ἰατροῦ [во] враче ἀλλὰ но οἱ κακῶς плохо ἔχοντες· имеющие;32 οὐκ не ἐλήλυθα пришёл Я καλέσαι призвать δικαίους праведных ἀλλὰ но ἁμαρτωλοὺς грешных εἰς в μετάνοιαν. покаяние.33 Οἱ Они δὲ же εἶπαν сказали πρὸς к αὐτόν, Нему, Οἱ μαθηταὶ ученики Ἰωάννου Иоанна νηστεύουσιν постятся πυκνὰ часто καὶ и δεήσεις молитвы ποιοῦνται, творят, ὁμοίως подобно καὶ и οἱ которые τῶν Φαρισαίων, фарисеев, οἱ которые δὲ же σοὶ [у] Тебя ἐσθίουσιν едят καὶ и πίνουσιν. пьют.34 δὲ Же Ἰησοῦς Иисус εἶπεν сказал πρὸς к αὐτούς, ним, Μὴ Не δύνασθε можете τοὺς υἱοὺς сыновей τοῦ νυμφῶνος свадебного помещения ἐν в которое [время] νυμφίος жених μετ᾽ с αὐτῶν ними ἐστιν есть ποιῆσαι заставить νηστεῦσαι; выдержать пост?35 ἐλεύσονται Придут δὲ же ἡμέραι, дни, καὶ и ὅταν когда ἀπαρθῇ будет отнят ἀπ᾽ от αὐτῶν них νυμφίος жених τότε тогда νηστεύσουσιν будут поститься ἐν в ἐκείναις те ταῖς ἡμέραις. дни.36 Ἔλεγεν Говорил δὲ же καὶ и παραβολὴν пример πρὸς к αὐτοὺς ним ὅτι что Οὐδεὶς Никто ἐπίβλημα заплату ἀπὸ от ἱματίου накидки καινοῦ новой σχίσας разорвавший ἐπιβάλλει накладывает ἐπὶ на ἱμάτιον накидку παλαιόν· старую; εἰ если δὲ же μή нет , καὶ и τὸ καινὸν новую σχίσει разорвёт καὶ и τῷ παλαιῷ старой οὐ не συμφωνήσει подойдёт τὸ ἐπίβλημα заплата τὸ которая ἀπὸ от τοῦ καινοῦ. новой.37 καὶ И οὐδεὶς никто βάλλει помещает οἶνον вино νέον новое εἰς в ἀσκοὺς мехи παλαιούς· старые; εἰ если δὲ же μή нет , ῥήξει прорвёт οἶνος вино νέος новое τοὺς ἀσκούς, мехи, καὶ и αὐτὸς само ἐκχυθήσεται выльется καὶ и οἱ ἀσκοὶ мехи ἀπολοῦνται· погибнут;38 ἀλλὰ но οἶνον вино νέον новое εἰς в ἀσκοὺς мехи καινοὺς новые βλητέον. должно быть помещаемо.39 [καὶ] И οὐδεὶς никто πιὼν выпивший παλαιὸν старое θέλει желает νέον· новое; λέγει говорит γάρ, ведь, παλαιὸς старое χρηστός хорошее ἐστιν. есть.