keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Евангелие от Луки глава 6

Εὐαγγέλιον κατὰ Λουκάν 6

Подстрочный перевод Библии

1 Ἐγένετο Случилось δὲ же ἐν в σαββάτῳ субботу διαπορεύεσθαι проходить αὐτὸν Ему διὰ через σπορίμων, посевы, καὶ и ἔτιλλον срывали οἱ μαθηταὶ ученики αὐτοῦ Его καὶ и ἤσθιον ели τοὺς στάχυας колосья ψώχοντες растирающие ταῖς χερσίν. руками.2 τινὲς Некоторые δὲ же τῶν Φαρισαίων [из] фарисеев εἶπαν, сказали, Τί Что ποιεῖτε делаете которое οὐκ не ἔξεστιν позволяется τοῖς σάββασιν; [по] субботам?3 καὶ И ἀποκριθεὶς ответивший πρὸς к αὐτοὺς ним εἶπεν сказал Ἰησοῦς, Иисус, Οὐδὲ [Разве] же не τοῦτο это ἀνέγνωτε вы прочли которое ἐποίησεν сделал Δαυὶδ Давид ὅτε когда ἐπείνασεν испытывал голод αὐτὸς сам καὶ и οἱ которые μετ᾽ с αὐτοῦ ним [ὄντες]; сущие?4 [ὡς] Как εἰσῆλθεν он вошёл εἰς в τὸν οἶκον дом τοῦ θεοῦ Бога καὶ и τοὺς ἄρτους хлебы τῆς προθέσεως предложения λαβὼν взявший ἔφαγεν он съел καὶ и ἔδωκεν дал τοῖς которым μετ᾽ с αὐτοῦ, ним, οὓς которые οὐκ не ἔξεστιν позволяется φαγεῖν съесть εἰ если μὴ не μόνους одним τοὺς ἱερεῖς; священникам?5 καὶ И ἔλεγεν Он говорил αὐτοῖς, им, Κύριός Господин ἐστιν есть τοῦ σαββάτου субботы υἱὸς Сын τοῦ ἀνθρώπου. человека.6 Ἐγένετο Случилось δὲ же ἐν в ἑτέρῳ другую σαββάτῳ субботу εἰσελθεῖν войти αὐτὸν Ему εἰς в τὴν συναγωγὴν синагогу καὶ и διδάσκειν· учить; καὶ и ἦν был ἄνθρωπος человек ἐκεῖ там καὶ и χεὶρ рука αὐτοῦ Его δεξιὰ правая ἦν была ξηρά· сухая;7 παρετηροῦντο наблюдали δὲ же αὐτὸν Его οἱ γραμματεῖς книжники καὶ и οἱ Φαρισαῖοι фарисеи εἰ если ἐν в τῷ σαββάτῳ субботу θεραπεύει, исцеляет, ἵνα чтобы εὕρωσιν они нашли κατηγορεῖν обвинять αὐτοῦ. Его.8 αὐτὸς Он δὲ же ᾔδει знал τοὺς διαλογισμοὺς рассуждения αὐτῶν, их, εἶπεν сказал δὲ же τῷ ἀνδρὶ человеку τῷ ξηρὰν сухую ἔχοντι имеющему τὴν χεῖρα, руку, Ἔγειρε Вставай καὶ и στῆθι стань εἰς в τὸ μέσον· середину; καὶ и ἀναστὰς вставший ἔστη. стал.9 εἶπεν Сказал δὲ же Ἰησοῦς Иисус πρὸς к αὐτούς, ним, Ἐπερωτῶ Спрашиваю ὑμᾶς, вас, εἰ ли ἔξεστιν позволяется τῷ σαββάτῳ [в] субботу ἀγαθοποιῆσαι сделать добро или κακοποιῆσαι, сделать зло, ψυχὴν душу σῶσαι спасти или ἀπολέσαι; погубить?10 καὶ И περιβλεψάμενος оглядевший πάντας всех αὐτοὺς их εἶπεν Он сказал αὐτῷ, ему, Ἔκτεινον Вытяни τὴν χεῖρά руку σου. твою. Он δὲ же ἐποίησεν, сделал, καὶ и ἀπεκατεστάθη была восстановлена χεὶρ рука αὐτοῦ. его.11 αὐτοὶ Они δὲ же ἐπλήσθησαν были исполнены ἀνοίας, безумием, καὶ и διελάλουν разговаривали πρὸς к ἀλλήλους друг другу τί что ἂν ποιήσαιεν они сделали бы τῷ Ἰησοῦ. Иисусу.12 Ἐγένετο Случилось δὲ же ἐν в ταῖς ἡμέραις дни ταύταις эти ἐξελθεῖν выйти αὐτὸν Ему εἰς на τὸ ὄρος гору προσεύξασθαι, помолиться, καὶ и ἦν Он был διανυκτερεύων проводящий ночь ἐν в τῇ προσευχῇ молитве τοῦ θεοῦ. Богу.13 καὶ И ὅτε когда ἐγένετο настал ἡμέρα, день, προσεφώνησεν Он подозвал τοὺς μαθητὰς учеников αὐτοῦ, Его, καὶ и ἐκλεξάμενος избравший ἀπ᾽ из αὐτῶν них δώδεκα, двенадцать, οὓς которых καὶ и ἀποστόλους апостолами ὠνόμασεν, назвал,14 Σίμωνα, Симона, ὃν которого καὶ и ὠνόμασεν назвал Πέτρον, Петром, καὶ и Ἀνδρέαν Андрея τὸν ἀδελφὸν брата αὐτοῦ, его, καὶ и Ἰάκωβον Иакова καὶ и Ἰωάννην Иоанна καὶ и Φίλιππον Филиппа καὶ и Βαρθολομαῖον Варфоломея15 καὶ и Μαθθαῖον Матфея καὶ и Θωμᾶν Фому καὶ и Ἰάκωβον Иакова Ἁλφαίου [сына] Алфея καὶ и Σίμωνα Симона τὸν καλούμενον называемого Ζηλωτὴν Зилотом16 καὶ и Ἰούδαν Иуду Ἰακώβου [сына] Иакова καὶ и Ἰούδαν Иуду Ἰσκαριώθ, Искариота, ὃς который ἐγένετο сделался προδότης. предатель.17 Καὶ И καταβὰς сошедший μετ᾽ с αὐτῶν ними ἔστη стал ἐπὶ на τόπου месте πεδινοῦ, ровном, καὶ и ὄχλος толпа πολὺς многая μαθητῶν учеников αὐτοῦ, Его, καὶ и πλῆθος множество πολὺ многое τοῦ λαοῦ народа ἀπὸ от πάσης всей τῆς Ἰουδαίας Иудеи καὶ и Ἰερουσαλὴμ Иерусалима καὶ и τῆς παραλίου побережья Τύρου Тира καὶ и Σιδῶνος, Сидона,18 οἳ которые ἦλθον пришли ἀκοῦσαι послушать αὐτοῦ Его καὶ и ἰαθῆναι быть излеченными ἀπὸ от τῶν νόσων болезней αὐτῶν· их; καὶ и οἱ ἐνοχλούμενοι осаждаемые ἀπὸ от πνευμάτων ду́хов ἀκαθάρτων нечистых ἐθεραπεύοντο. были исцеляемы.19 καὶ И πᾶς вся ὄχλος толпа ἐζήτουν искали ἅπτεσθαι касаться αὐτοῦ, Его, ὅτι потому что δύναμις сила παρ᾽ от αὐτοῦ Него ἐξήρχετο исходила καὶ и ἰᾶτο излечивала πάντας. всех.20 Καὶ И αὐτὸς Он ἐπάρας поднявший τοὺς ὀφθαλμοὺς глаза́ αὐτοῦ Его εἰς на τοὺς μαθητὰς учеников αὐτοῦ Его ἔλεγεν, говорил, Μακάριοι Блаженны οἱ πτωχοί, нищие, ὅτι потому что ὑμετέρα ваше ἐστὶν есть βασιλεία Царство τοῦ θεοῦ. Бога.21 μακάριοι Блаженны οἱ πεινῶντες алчущие νῦν, теперь, ὅτι потому что χορτασθήσεσθε. будете насыщены. μακάριοι Блаженны οἱ κλαίοντες плачущие νῦν, теперь, ὅτι потому что γελάσετε. будете смеяться.22 μακάριοί Блаженны ἐστε вы есть ὅταν когда μισήσωσιν возненавидят ὑμᾶς вас οἱ ἄνθρωποι, люди, καὶ и ὅταν когда ἀφορίσωσιν отделят ὑμᾶς вас καὶ и ὀνειδίσωσιν опозорят καὶ и ἐκβάλωσιν выбросят τὸ ὄνομα имя ὑμῶν ваше ὡς как πονηρὸν злое ἕνεκα из-за τοῦ υἱοῦ Сына τοῦ ἀνθρώπου· человека;23 χάρητε обрадуйтесь ἐν в ἐκείνῃ тот τῇ ἡμέρᾳ день καὶ и σκιρτήσατε, запрыгайте, ἰδοὺ вот γὰρ ведь μισθὸς плата ὑμῶν ваша πολὺς многая ἐν в τῷ οὐρανῷ· небе; κατὰ по τὰ αὐτὰ тому же γὰρ ведь ἐποίουν делали τοῖς προφήταις пророкам οἱ πατέρες отцы αὐτῶν. их.24 Πλὴν Однако οὐαὶ увы ὑμῖν вам τοῖς πλουσίοις, богатым, ὅτι потому что ἀπέχετε получаете сполна τὴν παράκλησιν утешение ὑμῶν. ваше.25 οὐαὶ Увы ὑμῖν, вам, οἱ ἐμπεπλησμένοι наполненные νῦν, теперь, ὅτι потому что πεινάσετε. будете голодать. οὐαί, Увы, οἱ γελῶντες смеющиеся νῦν, теперь, ὅτι потому что πενθήσετε будете скорбеть καὶ и κλαύσετε. будете плакать.26 οὐαὶ Увы ὅταν когда ὑμᾶς [о] вас καλῶς хорошо εἴπωσιν скажут πάντες все οἱ ἄνθρωποι, люди, κατὰ по τὰ αὐτὰ тому же γὰρ ведь ἐποίουν делали τοῖς ψευδοπροφήταις лжепророкам οἱ πατέρες отцы αὐτῶν. их.27 Ἀλλὰ Но ὑμῖν вам λέγω говорю τοῖς ἀκούουσιν, слушающим, ἀγαπᾶτε люби́те τοὺς ἐχθροὺς врагов ὑμῶν, ваших, καλῶς хорошо ποιεῖτε делайте τοῖς μισοῦσιν ненавидящим ὑμᾶς, вас,28 εὐλογεῖτε благословляйте τοὺς καταρωμένους проклинающих ὑμᾶς, вас, προσεύχεσθε моли́тесь περὶ об τῶν ἐπηρεαζόντων обижающих ὑμᾶς. вас.29 τῷ τύπτοντί Ударяющему σε тебя ἐπὶ по τὴν σιαγόνα щеке πάρεχε предоставляй καὶ и τὴν ἄλλην, другую, καὶ и ἀπὸ τοῦ αἴροντός берущему σου твою τὸ ἱμάτιον накидку καὶ и τὸν χιτῶνα хитон μὴ не κωλύσῃς. воспрепятствуй.30 παντὶ Всякому αἰτοῦντί просящему σε тебя δίδου, давай, καὶ и ἀπὸ от τοῦ αἴροντος берущего τὰ σὰ твоё μὴ не ἀπαίτει. требуй обратно.31 καὶ И καθὼς как θέλετε желаете ἵνα чтобы ποιῶσιν делали ὑμῖν вам οἱ ἄνθρωποι, люди, ποιεῖτε делаете αὐτοῖς им ὁμοίως. подобно.32 καὶ А εἰ если ἀγαπᾶτε лю́бите τοὺς ἀγαπῶντας любящих ὑμᾶς, вас, ποία какое ὑμῖν вам χάρις вознаграждение ἐστίν; есть? καὶ И γὰρ ведь οἱ ἁμαρτωλοὶ грешные τοὺς ἀγαπῶντας любящих αὐτοὺς их ἀγαπῶσιν. любят.33 καὶ И [γὰρ] ведь ἐὰν если ἀγαθοποιῆτε будете делать добро τοὺς ἀγαθοποιοῦντας делающим добро ὑμᾶς, вам, ποία какое ὑμῖν вам χάρις вознаграждение ἐστίν; есть? καὶ И οἱ ἁμαρτωλοὶ грешные τὸ αὐτὸ то же ποιοῦσιν. делают.34 καὶ И ἐὰν если δανίσητε дадите взаймы παρ᾽ от ὧν которых ἐλπίζετε надеетесь λαβεῖν, получить, ποία какое ὑμῖν вам χάρις вознаграждение [ἐστίν]; есть? καὶ И ἁμαρτωλοὶ грешные ἁμαρτωλοῖς грешным δανίζουσιν дают взаймы ἵνα чтобы ἀπολάβωσιν они получили τὰ ἴσα. равное.35 πλὴν Однако ἀγαπᾶτε люби́те τοὺς ἐχθροὺς врагов ὑμῶν ваших καὶ и ἀγαθοποιεῖτε делайте добро καὶ и δανίζετε давайте взаймы μηδὲν ничто ἀπελπίζοντες· ожидающие обратно; καὶ и ἔσται будет μισθὸς плата ὑμῶν ваша πολύς, многая, καὶ и ἔσεσθε будете υἱοὶ сыновья́ ὑψίστου, Высочайшего, ὅτι потому что αὐτὸς Он χρηστός добрый ἐστιν есть ἐπὶ к τοὺς ἀχαρίστους неблагодарным καὶ и πονηρούς. злым.36 Γίνεσθε Делайтесь οἰκτίρμονες отзывчивы καθὼς как [καὶ] и πατὴρ Отец ὑμῶν ваш οἰκτίρμων отзывчив ἐστίν. есть.37 Καὶ И μὴ не κρίνετε, суди́те, καὶ и οὐ нет μὴ не κριθῆτε· будете судимы; καὶ и μὴ не καταδικάζετε, осуждайте, καὶ и οὐ нет μὴ не καταδικασθῆτε. будете осуждены. ἀπολύετε, Прощайте, καὶ и ἀπολυθήσεσθε· будете прощены;38 δίδοτε, давайте, καὶ и δοθήσεται будет дано ὑμῖν· вам; μέτρον меру καλὸν хорошую πεπιεσμένον придавленную σεσαλευμένον утрясённую ὑπερεκχυννόμενον переполняемую δώσουσιν дадут εἰς в τὸν κόλπον лоно ὑμῶν· ваше; которой γὰρ ведь μέτρῳ мерой μετρεῖτε мерите ἀντιμετρηθήσεται будет отмерено ὑμῖν. вам.39 Εἶπεν Сказал δὲ же καὶ и παραβολὴν притчу αὐτοῖς· им; Μήτι Ведь не δύναται может τυφλὸς слепой τυφλὸν слепого ὁδηγεῖν; путеводить? οὐχὶ [Разве] не ἀμφότεροι оба εἰς в βόθυνον яму ἐμπεσοῦνται; упадут?40 οὐκ Не ἔστιν есть μαθητὴς ученик ὑπὲρ над τὸν διδάσκαλον, учителем, κατηρτισμένος усовершенствовавшийся δὲ же πᾶς всякий ἔσται будет ὡς как διδάσκαλος учитель αὐτοῦ. его.41 Τί Что δὲ же βλέπεις видишь τὸ κάρφος щепку τὸ ἐν в τῷ ὀφθαλμῷ глазу τοῦ ἀδελφοῦ брата σου, твоего, τὴν δὲ же δοκὸν бревно τὴν ἐν в τῷ ἰδίῳ собственном ὀφθαλμῷ глазу οὐ не κατανοεῖς; замечаешь?42 πῶς Как δύνασαι можешь λέγειν говорить τῷ ἀδελφῷ брату σου, твоему, Ἀδελφέ, Брат, ἄφες пусти ἐκβάλω выну τὸ κάρφος щепку τὸ ἐν в τῷ ὀφθαλμῷ глазу σου, твоём, αὐτὸς сам τὴν ἐν в τῷ ὀφθαλμῷ глазу σοῦ твоём δοκὸν бревно οὐ не βλέπων; видящий? ὑποκριτά, Лицемер, ἔκβαλε вынь πρῶτον сначала τὴν δοκὸν бревно ἐκ из τοῦ ὀφθαλμοῦ гла́за σοῦ, твоего, καὶ и τότε тогда διαβλέψεις разглядишь τὸ κάρφος щепку τὸ ἐν в τῷ ὀφθαλμῷ глазу τοῦ ἀδελφοῦ брата σου твоего ἐκβαλεῖν. вынуть.43 Οὐ Не γάρ ведь ἐστιν есть δένδρον дерево καλὸν хорошее ποιοῦν творящее καρπὸν плод σαπρόν, гнилой, οὐδὲ и не πάλιν опять δένδρον дерево σαπρὸν гнилое ποιοῦν творящее καρπὸν плод καλόν. хороший.44 ἕκαστον Каждое γὰρ ведь δένδρον дерево ἐκ из τοῦ ἰδίου собственного καρποῦ плода γινώσκεται· узнаётся; οὐ не γὰρ ведь ἐξ из ἀκανθῶν колючих растений συλλέγουσιν собирают σῦκα, инжир, οὐδὲ и не ἐκ с βάτου терновника σταφυλὴν гроздь винограда τρυγῶσιν. срезают.45 ἀγαθὸς Добрый ἄνθρωπος человек ἐκ из τοῦ ἀγαθοῦ доброй θησαυροῦ сокровищницы τῆς καρδίας се́рдца προφέρει приносит τὸ ἀγαθόν, доброе, καὶ и πονηρὸς злой ἐκ из τοῦ πονηροῦ злой προφέρει приносит τὸ πονηρόν· злое; ἐκ из γὰρ ведь περισσεύματος изобилия καρδίας се́рдца λαλεῖ говорят τὸ στόμα уста αὐτοῦ. его.46 Τί Что δέ же με Меня καλεῖτε, зовёте, Κύριε Господи κύριε, Господи, καὶ и οὐ не ποιεῖτε делаете которое λέγω; говорю?47 πᾶς Всякий ἐρχόμενος приходящий πρός ко με Мне καὶ и ἀκούων слушающий μου Мои τῶν λόγων слова́ καὶ и ποιῶν делающий αὐτούς, их, ὑποδείξω покажу ὑμῖν вам τίνι кому ἐστὶν он есть ὅμοιος· подобен;48 ὅμοιός подобен ἐστιν он есть ἀνθρώπῳ человеку οἰκοδομοῦντι строящему οἰκίαν дом ὃς который ἔσκαψεν выкопал καὶ и ἐβάθυνεν углубился καὶ и ἔθηκεν положил θεμέλιον фундамент ἐπὶ на τὴν πέτραν· скале; πλημμύρης наводнения δὲ же γενομένης случившегося προσέρηξεν прорвалась ποταμὸς река τῇ οἰκίᾳ [к] дому ἐκείνῃ, тому, καὶ и οὐκ не ἴσχυσεν смогла σαλεῦσαι поколебать αὐτὴν его διὰ из-за [того, что] τὸ καλῶς хорошо οἰκοδομῆσθαι построили αὐτήν. его.49 δὲ Же ἀκούσας услышавший καὶ и μὴ не ποιήσας сделавший ὅμοιός подобен ἐστιν есть ἀνθρώπῳ человеку οἰκοδομήσαντι построившему οἰκίαν дом ἐπὶ на τὴν γῆν земле χωρὶς без θεμελίου, фундамента, [к] которому προσέρηξεν прорвалась ποταμός, река, καὶ и εὐθὺς тотчас συνέπεσεν, он обрушился, καὶ и ἐγένετο случилось τὸ ῥῆγμα разрушение τῆς οἰκίας до́ма ἐκείνης того μέγα. великое.