keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Евангелие от Луки глава 7

Εὐαγγέλιον κατὰ Λουκάν 7

Подстрочный перевод Библии

1 Ἐπειδὴ После того как ἐπλήρωσεν Он исполнил πάντα все τὰ ῥήματα слова́ αὐτοῦ Его εἰς в τὰς ἀκοὰς слух τοῦ λαοῦ, народа, εἰσῆλθεν Он вошёл εἰς в Καφαρναούμ. Капернаум.2 Ἑκατοντάρχου Сотника δέ же τινος какого-то δοῦλος раб κακῶς плохо ἔχων имеющий ἤμελλεν готовился τελευτᾶν, кончаться, ὃς который ἦν был αὐτῷ ему ἔντιμος. до́рог.3 ἀκούσας Услышавший δὲ же περὶ об τοῦ Ἰησοῦ Иисусе ἀπέστειλεν он послал πρὸς к αὐτὸν Нему πρεσβυτέρους старейшин τῶν Ἰουδαίων, [из] Иудеев, ἐρωτῶν просящий αὐτὸν Его ὅπως чтобы ἐλθὼν пришедший διασώσῃ он спас τὸν δοῦλον раба αὐτοῦ. его.4 οἱ Они δὲ же παραγενόμενοι прибывшие πρὸς к τὸν Ἰησοῦν Иисусу παρεκάλουν просили αὐτὸν Его σπουδαίως, усердно, λέγοντες говорящие ὅτι что Ἄξιός Достоин ἐστιν есть которому παρέξῃ предоставишь τοῦτο, это,5 ἀγαπᾷ любит γὰρ ведь τὸ ἔθνος народ ἡμῶν наш καὶ и τὴν συναγωγὴν синагогу αὐτὸς он ᾠκοδόμησεν построил ἡμῖν. нам.6 δὲ Же Ἰησοῦς Иисус ἐπορεύετο шёл σὺν с αὐτοῖς. ними. ἤδη Уже́ δὲ же αὐτοῦ Его οὐ не μακρὰν далеко ἀπέχοντος отстоящего ἀπὸ от τῆς οἰκίας до́ма ἔπεμψεν послал φίλους друзей ἑκατοντάρχης сотник λέγων говорящий αὐτῷ, Ему, Κύριε, Господи, μὴ не σκύλλου, утомляй Себя, οὐ не γὰρ ведь ἱκανός достоин εἰμι я есть ἵνα чтобы ὑπὸ под τὴν στέγην кров μου мой εἰσέλθῃς· Ты вошёл;7 διὸ потому οὐδὲ и не ἐμαυτὸν меня самого ἠξίωσα я счёл достойным πρὸς к σὲ Тебе ἐλθεῖν· прийти; ἀλλὰ но εἰπὲ скажи λόγῳ, словом, καὶ и ἰαθήτω пусть будет исцелён παῖς слуга μου. мой.8 καὶ И γὰρ ведь ἐγὼ я ἄνθρωπός человек εἰμι есть ὑπὸ под ἐξουσίαν властью τασσόμενος, подчиняемый, ἔχων имеющий ὑπ᾽ подо ἐμαυτὸν мной самим στρατιώτας, воинов, καὶ и λέγω говорю τούτῳ, этому, Πορεύθητι, Отправься, καὶ и πορεύεται, отправляется, καὶ и ἄλλῳ, другому, Ἔρχου, Приходи, καὶ и ἔρχεται, приходит, καὶ и τῷ δούλῳ рабу μου, моему, Ποίησον Сделай τοῦτο, это, καὶ и ποιεῖ. делает.9 ἀκούσας Услышавший δὲ же ταῦτα это Ἰησοῦς Иисус ἐθαύμασεν удивился αὐτόν, ему, καὶ и στραφεὶς повернувшийся τῷ ἀκολουθοῦντι [к] следующей αὐτῷ [за] Ним ὄχλῳ толпе εἶπεν, сказал, Λέγω Говорю ὑμῖν, вам, οὐδὲ и не ἐν в τῷ Ἰσραὴλ Израиле τοσαύτην столь великую πίστιν веру εὗρον. Я нашёл.10 καὶ И ὑποστρέψαντες возвратившиеся εἰς в τὸν οἶκον дом οἱ πεμφθέντες посланные εὗρον нашли τὸν δοῦλον раба ὑγιαίνοντα. здравствующего.11 Καὶ И ἐγένετο случилось ἐν в τῷ ἑξῆς последствии ἐπορεύθη Он пошёл εἰς в πόλιν город καλουμένην называемый Ναΐν, Наин, καὶ и συνεπορεύοντο шли с αὐτῷ Ним οἱ μαθηταὶ ученики αὐτοῦ Его καὶ и ὄχλος толпа πολύς. многая.12 ὡς Когда δὲ же ἤγγισεν Он приблизился τῇ πύλῃ [к] воротам τῆς πόλεως, го́рода, καὶ и ἰδοὺ вот ἐξεκομίζετο был выносим τεθνηκὼς умерший μονογενὴς единственный υἱὸς сын τῇ μητρὶ матери αὐτοῦ, его, καὶ и αὐτὴ она ἦν была χήρα, вдова, καὶ и ὄχλος толпа τῆς πόλεως го́рода ἱκανὸς достаточная ἦν была σὺν с αὐτῇ. ней.13 καὶ И ἰδὼν увидевший αὐτὴν её κύριος Господь ἐσπλαγχνίσθη сжалился ἐπ᾽ над αὐτῇ ней καὶ и εἶπεν сказал αὐτῇ, ей, Μὴ Не κλαῖε. плачь.14 καὶ И προσελθὼν подошедший ἥψατο коснулся τῆς σοροῦ, гроба, οἱ δὲ же βαστάζοντες несущие ἔστησαν, остановились, καὶ и εἶπεν, сказал, Νεανίσκε, Юноша, σοὶ тебе λέγω, говорю, ἐγέρθητι. будь воскрешён.15 καὶ И ἀνεκάθισεν воссел νεκρὸς мёртвый καὶ и ἤρξατο на́чал λαλεῖν, говорить, καὶ и ἔδωκεν Он дал αὐτὸν его τῇ μητρὶ матери αὐτοῦ. его.16 ἔλαβεν Охватил δὲ же φόβος страх πάντας, всех, καὶ и ἐδόξαζον они славили τὸν θεὸν Бога λέγοντες говорящие ὅτι что Προφήτης Пророк μέγας великий ἠγέρθη воздвигнут ἐν в ἡμῖν, нас, καὶ и ὅτι что Ἐπεσκέψατο Посетил θεὸς Бог τὸν λαὸν народ αὐτοῦ. Его.17 καὶ И ἐξῆλθεν вышло λόγος слово οὗτος это ἐν во ὅλῃ всей τῇ Ἰουδαίᾳ Иудее περὶ о αὐτοῦ Нём καὶ и πάσῃ всей τῇ περιχώρῳ. окрестности.18 Καὶ И ἀπήγγειλαν сообщили Ἰωάννῃ Иоанну οἱ μαθηταὶ ученики αὐτοῦ его περὶ о πάντων всём τούτων. этом. καὶ И προσκαλεσάμενος подозвавший δύο двух τινὰς каких-то τῶν μαθητῶν учеников αὐτοῦ его Ἰωάννης Иоанн19 ἔπεμψεν послал πρὸς к τὸν κύριον Господу λέγων, говорящий, Σὺ Ты εἶ есть ἐρχόμενος Приходящий или ἄλλον другого προσδοκῶμεν; мы ожидали бы?20 παραγενόμενοι Прибывшие δὲ же πρὸς к αὐτὸν Нему οἱ ἄνδρες мужчины εἶπαν, сказали, Ἰωάννης Иоанн βαπτιστὴς Креститель ἀπέστειλεν послал ἡμᾶς нас πρὸς к σὲ Тебе λέγων, говорящий, Σὺ Ты εἶ есть ἐρχόμενος Приходящий или ἄλλον другого προσδοκῶμεν; мы ожидали бы?21 ἐν В ἐκείνῃ тот τῇ ὥρᾳ час ἐθεράπευσεν Он исцелял πολλοὺς многих ἀπὸ от νόσων болезней καὶ и μαστίγων недугов καὶ и πνευμάτων ду́хов πονηρῶν, злых, καὶ и τυφλοῖς слепым πολλοῖς многим ἐχαρίσατο Он даровал βλέπειν. видеть.22 καὶ И ἀποκριθεὶς ответивший εἶπεν Он сказал αὐτοῖς, им, Πορευθέντες Пошедшие ἀπαγγείλατε сообщите Ἰωάννῃ Иоанну которое εἴδετε вы увидели καὶ и ἠκούσατε· услышали; τυφλοὶ слепые ἀναβλέπουσιν, прозревают, χωλοὶ хромые περιπατοῦσιν, ходят, λεπροὶ прокажённые καθαρίζονται очищаются καὶ и κωφοὶ глухие ἀκούουσιν, слышат, νεκροὶ мёртвые ἐγείρονται, являются воскрешаемы, πτωχοὶ нищие εὐαγγελίζονται· благовозвещают;23 καὶ и μακάριός блажен ἐστιν есть ὃς который ἐὰν если μὴ не σκανδαλισθῇ будет разуверен ἐν во ἐμοί. Мне.24 Ἀπελθόντων Ушедших δὲ же τῶν ἀγγέλων вестников Ἰωάννου Иоанна ἤρξατο Он на́чал λέγειν говорить πρὸς к τοὺς ὄχλους толпам περὶ о Ἰωάννου, Иоанне, Τί Что ἐξήλθατε вы вышли εἰς в τὴν ἔρημον пустыню θεάσασθαι; посмотреть? κάλαμον Тростник ὑπὸ ἀνέμου ветром σαλευόμενον; колеблемый?25 ἀλλὰ Но τί что ἐξήλθατε вы вышли ἰδεῖν; увидеть? ἄνθρωπον Человека ἐν в μαλακοῖς мягкие ἱματίοις одежды ἠμφιεσμένον; одетого? ἰδοὺ Вот οἱ ἐν в ἱματισμῷ одеянии ἐνδόξῳ славном καὶ и τρυφῇ роскоши ὑπάρχοντες пребывающие ἐν в τοῖς βασιλείοις царских дворцах εἰσίν. есть.26 ἀλλὰ Но τί что́ ἐξήλθατε вы вышли ἰδεῖν; увидеть? προφήτην; Пророка? ναί, Да, λέγω говорю ὑμῖν, вам, καὶ и περισσότερον большего προφήτου. пророка.27 οὗτός Этот ἐστιν есть περὶ о οὗ котором γέγραπται, написано, Ἰδοὺ Вот ἀποστέλλω посылаю τὸν ἄγγελόν вестника μου Моего πρὸ перед προσώπου лицом σου, Твоим, ὃς который κατασκευάσει приготовит τὴν ὁδόν путь σου Твой ἔμπροσθέν перед σου. Тобой.28 λέγω Говорю ὑμῖν, вам, μείζων больший ἐν в γεννητοῖς рождённых γυναικῶν [от] женщин Ἰωάννου Иоанна οὐδείς никто ἐστιν· есть; δὲ же μικρότερος меньший ἐν в τῇ βασιλείᾳ Царстве τοῦ θεοῦ Бога μείζων больший αὐτοῦ его ἐστιν. есть.29 [Καὶ И πᾶς весь λαὸς народ ἀκούσας услышавший καὶ и οἱ τελῶναι сборщики податей ἐδικαίωσαν признали правым τὸν θεόν, Бога, βαπτισθέντες крещённые τὸ βάπτισμα крещением Ἰωάννου· Иоанна;30 οἱ δὲ же Φαρισαῖοι фарисеи καὶ и οἱ νομικοὶ законники τὴν βουλὴν волю τοῦ θεοῦ Бога ἠθέτησαν отвергли εἰς на ἑαυτούς, себя самих, μὴ не βαπτισθέντες крещённые ὑπ᾽ от αὐτοῦ.] него.31 Τίνι Кому οὖν итак ὁμοιώσω уподобил бы τοὺς ἀνθρώπους людей τῆς γενεᾶς поколения ταύτης, этого, καὶ и τίνι кому εἰσὶν есть ὅμοιοι; они подобны?32 ὅμοιοί Подобны εἰσιν они есть παιδίοις детям τοῖς ἐν на ἀγορᾷ рыночной площади καθημένοις сидящим καὶ и προσφωνοῦσιν взывающим к ἀλλήλοις, друг другу, которые λέγει, говорят, Ηὐλήσαμεν Мы сыграли ὑμῖν вам καὶ и οὐκ не ὠρχήσασθε· сплясали вы; ἐθρηνήσαμεν мы спели погребальные песни καὶ и οὐκ не ἐκλαύσατε. заплакали вы.33 ἐλήλυθεν Пришёл γὰρ ведь Ἰωάννης Иоанн βαπτιστὴς Креститель μὴ не ἐσθίων едящий ἄρτον хлеб μήτε и не πίνων пьющий οἶνον, вино, καὶ и λέγετε, говорите, Δαιμόνιον Демона ἔχει· имеет;34 ἐλήλυθεν пришёл υἱὸς Сын τοῦ ἀνθρώπου человека ἐσθίων едящий καὶ и πίνων, пьющий, καὶ и λέγετε, говорите, Ἰδοὺ Вот ἄνθρωπος человек φάγος обжора καὶ и οἰνοπότης, винопийца, φίλος друг τελωνῶν сборщиков податей καὶ и ἁμαρτωλῶν. грешных.35 καὶ И ἐδικαιώθη была признана правой σοφία мудрость ἀπὸ от πάντων всех τῶν τέκνων детей αὐτῆς. её.36 Ἠρώτα Просил δέ же τις кто-то αὐτὸν Его τῶν Φαρισαίων [из] фарисеев ἵνα чтобы φάγῃ Он поел μετ᾽ с αὐτοῦ· ним; καὶ и εἰσελθὼν вошедший εἰς в τὸν οἶκον дом τοῦ Φαρισαίου фарисея κατεκλίθη. Он возлёг.37 καὶ И ἰδοὺ вот γυνὴ женщина ἥτις та, которая ἦν была ἐν в τῇ πόλει городе ἁμαρτωλός, грешная, καὶ и ἐπιγνοῦσα узнавшая ὅτι что κατάκειται возлежит ἐν в τῇ οἰκίᾳ доме τοῦ Φαρισαίου, фарисея, κομίσασα принёсшая ἀλάβαστρον алебастровый сосуд μύρου мира38 καὶ и στᾶσα ставшая ὀπίσω сзади παρὰ у τοὺς πόδας ног αὐτοῦ Его κλαίουσα, плачущая, τοῖς δάκρυσιν слезами ἤρξατο на́чала βρέχειν обливать τοὺς πόδας но́ги αὐτοῦ Его καὶ и ταῖς θριξὶν волосами τῆς κεφαλῆς головы́ αὐτῆς её ἐξέμασσεν, она вытирала, καὶ и κατεφίλει целовала τοὺς πόδας но́ги αὐτοῦ Его καὶ и ἤλειφεν мазала τῷ μύρῳ. миром.39 ἰδὼν Увидевший δὲ же Φαρισαῖος фарисей καλέσας позвавший αὐτὸν Его εἶπεν сказал ἐν в ἑαυτῷ себе самом λέγων, говорящий, Οὗτος Этот εἰ если ἦν был [бы] προφήτης, пророк, ἐγίνωσκεν знал [бы] ἂν τίς кто καὶ и ποταπὴ какая γυνὴ женщина ἥτις та, которая ἅπτεται касается αὐτοῦ, Его, ὅτι потому что ἁμαρτωλός грешная ἐστιν. она есть.40 καὶ И ἀποκριθεὶς ответивший Ἰησοῦς Иисус εἶπεν сказал πρὸς к αὐτόν, нему, Σίμων, Симон, ἔχω имею σοί тебе τι что-то εἰπεῖν. сказать. Он δέ, же, Διδάσκαλε, Учитель, εἰπέ, скажи, φησίν. говорит.41 δύο Два χρεοφειλέται должника ἦσαν были δανιστῇ [у] ростовщика τινι· некого; εἷς один ὤφειλεν имел долг δηνάρια динариев πεντακόσια, пятьсот, δὲ же ἕτερος другой πεντήκοντα. пятьдесят.42 μὴ Не ἐχόντων имеющих αὐτῶν их ἀποδοῦναι отдать ἀμφοτέροις обоим ἐχαρίσατο. он даровал. τίς Кто οὖν итак αὐτῶν [из] них πλεῖον более ἀγαπήσει будет любить αὐτόν; его?43 ἀποκριθεὶς Ответивший Σίμων Симон εἶπεν, сказал, Ὑπολαμβάνω Предполагаю ὅτι что которому τὸ πλεῖον более ἐχαρίσατο. даровал. Он δὲ же εἶπεν сказал αὐτῷ, ему, Ὀρθῶς Правильно ἔκρινας. ты рассудил.44 καὶ И στραφεὶς повернувшийся πρὸς к τὴν γυναῖκα женщине τῷ Σίμωνι Симону ἔφη, сказал, Βλέπεις Видишь ταύτην эту τὴν γυναῖκα; женщину? εἰσῆλθόν Я вошёл σου [к] тебе εἰς в τὴν οἰκίαν, дом, ὕδωρ воду μοι Мне ἐπὶ на πόδας но́ги οὐκ не ἔδωκας· дал ты; αὕτη эта δὲ же τοῖς δάκρυσιν слезами ἔβρεξέν облила μου Мои τοὺς πόδας но́ги καὶ и ταῖς θριξὶν волосами αὐτῆς её ἐξέμαξεν. вытерла.45 φίλημά Поцелуй μοι Мне οὐκ не ἔδωκας· дал ты; αὕτη эта δὲ же ἀφ᾽ с ἧς которого [времени] εἰσῆλθον Я вошёл οὐ не διέλιπεν перестала καταφιλοῦσά целующая μου Мои τοὺς πόδας. но́ги.46 ἐλαίῳ Маслом τὴν κεφαλήν голову μου Мою οὐκ не ἤλειψας· помазал ты; αὕτη эта δὲ же μύρῳ миром ἤλειψεν помазала τοὺς πόδας но́ги μου. Мои.47 οὗ Которого χάριν ради λέγω говорю σοι, тебе, ἀφέωνται прощаются αἱ ἁμαρτίαι грехи αὐτῆς её αἱ πολλαί, многие, ὅτι потому что ἠγάπησεν она полюбила πολύ· многое; которому δὲ же ὀλίγον немногое ἀφίεται, прощается, ὀλίγον немногое ἀγαπᾷ. любит.48 εἶπεν Он сказал δὲ же αὐτῇ, ей, Ἀφέωνταί Прощаются σου твои αἱ ἁμαρτίαι. грехи.49 καὶ И ἤρξαντο начали οἱ συνανακείμενοι совозлежащие λέγειν говорить ἐν в ἑαυτοῖς, самих себе, Τίς Кто οὗτός Этот ἐστιν есть ὃς который καὶ и ἁμαρτίας грехи ἀφίησιν; прощает?50 εἶπεν Он сказал δὲ же πρὸς к τὴν γυναῖκα, женщине, πίστις Вера σου твоя σέσωκέν избавила σε· тебя; πορεύου иди εἰς с εἰρήνην. миром.