keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Второзаконие глава 12

Δευτερονόμιον 12

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И ταῦτα это τὰ προστάγματα повеления καὶ и αἱ κρίσεις, суды, ἃς которые φυλάξετε сохраните τοῦ ποιεῖν творить ἐπὶ на τῆς γῆς, земле, ἧς которую κύριος Господь θεὸς Бог τῶν πατέρων отцов ὑμῶν ваших δίδωσιν даёт ὑμῖν вам ἐν в κλήρῳ, жребий, πάσας все τὰς ἡμέρας, дни, ἃς которые ὑμεῖς вы ζῆτε живёте ἐπὶ на τῆς γῆς. земле.2 ἀπωλείᾳ Гибелью ἀπολεῖτε погубите πάντας все τοὺς τόπους, места́, ἐν в οἷς которых ἐλάτρευσαν послужили ἐκεῖ там τοῖς θεοῖς богам αὐτῶν их οὓς которые ὑμεῖς вы κληρονομεῖτε унаследуете αὐτούς, их, ἐπὶ на τῶν ὀρέων горах τῶν ὑψηλῶν возвышенных καὶ и ἐπὶ на τῶν θινῶν холмах καὶ и ὑποκάτω под δένδρου деревом δασέος ветвистым3 καὶ и κατασκάψετε разрушите τοὺς βωμοὺς высо́ты αὐτῶν их καὶ и συντρίψετε истребите τὰς στήλας статуи αὐτῶν их καὶ и τὰ ἄλση священные рощи αὐτῶν их ἐκκόψετε вырубите καὶ и τὰ γλυπτὰ резные [изображения] τῶν θεῶν богов αὐτῶν их κατακαύσετε сожжёте πυρί, огнём, καὶ и ἀπολεῖται погибнет τὸ ὄνομα имя αὐτῶν их ἐκ из τοῦ τόπου ме́ста ἐκείνου. того.4 οὐ Не ποιήσετε сделаете οὕτως так κυρίῳ Господу τῷ θεῷ Богу ὑμῶν, вашему,5 ἀλλ᾽ но εἰς в τὸν τόπον, месте, ὃν которое ἂν ἐκλέξηται изберёт κύριος Господь θεὸς Бог ὑμῶν ваш ἐν в μιᾷ одном τῶν φυλῶν [из] племён ὑμῶν ваших ἐπονομάσαι наречь τὸ ὄνομα имя αὐτοῦ Его ἐκεῖ там ἐπικληθῆναι, призовёте, καὶ и ἐκζητήσετε взыщи́те καὶ и εἰσελεύσεσθε войдёте ἐκεῖ там6 καὶ и οἴσετε принесёте ἐκεῖ там τὰ ὁλοκαυτώματα всесожжения ὑμῶν ваши καὶ и τὰ θυσιάσματα жертвы ὑμῶν ваши καὶ и τὰς ἀπαρχὰς начатки ὑμῶν ваши καὶ и τὰς εὐχὰς обеты ὑμῶν ваши καὶ и τὰ ἑκούσια добровольные ὑμῶν ваши καὶ и τὰ πρωτότοκα первенцев τῶν βοῶν быков ὑμῶν ваших καὶ и τῶν προβάτων овец ὑμῶν ваших7 καὶ и φάγεσθε наедитесь ἐκεῖ там ἐναντίον перед κυρίου Господом τοῦ θεοῦ Богом ὑμῶν вашим καὶ и εὐφρανθήσεσθε будете радоваться ἐπὶ о πᾶσιν, всём, οὗ [на] которое ἂν если τὴν χεῖρα руку ἐπιβάλητε, поло́жите, ὑμεῖς вы καὶ и οἱ οἶκοι дома́ ὑμῶν, ваши, καθότι так как εὐλόγησέν благословил σε тебя κύριος Господь θεός Бог σου. твой.8 οὐ Не ποιήσετε сделаете πάντα, всё, которое ἡμεῖς мы ποιοῦμεν делаем ὧδε здесь σήμερον, сегодня, ἕκαστος каждый τὸ которое ἀρεστὸν угодно ἐνώπιον перед αὐτοῦ· ним;9 οὐ не γὰρ ведь ἥκατε пришли ἕως до τοῦ νῦν ныне εἰς в τὴν κατάπαυσιν покой καὶ и εἰς в τὴν κληρονομίαν, наследство, ἣν которое κύριος Господь θεὸς Бог ὑμῶν ваш δίδωσιν даёт ὑμῖν. вам.10 καὶ И διαβήσεσθε перейдёте τὸν Ιορδάνην Иордан καὶ и κατοικήσετε посе́литесь ἐπὶ на τῆς γῆς, земле, ἧς которую κύριος Господь θεὸς Бог ὑμῶν ваш κατακληρονομεῖ унаследует ὑμῖν, вам, καὶ и καταπαύσει упокоит ὑμᾶς вас ἀπὸ от πάντων всех τῶν ἐχθρῶν врагов ὑμῶν ваших τῶν κύκλῳ, вокруг, καὶ и κατοικήσετε посе́литесь μετὰ с ἀσφαλείας. неколебимостью.11 καὶ И ἔσται будет τόπος, место, ὃν которое ἂν ἐκλέξηται изберёт κύριος Господь θεὸς Бог ὑμῶν ваш ἐπικληθῆναι [чтобы] призывать τὸ ὄνομα имя αὐτοῦ Его ἐκεῖ, там, ἐκεῖ там οἴσετε принесёте πάντα, всё, ὅσα сколькое ἐγὼ я ἐντέλλομαι указываю ὑμῖν вам σήμερον, сегодня, τὰ ὁλοκαυτώματα всесожжения ὑμῶν ваши καὶ и τὰ θυσιάσματα жертвы ὑμῶν ваши καὶ и τὰ ἐπιδέκατα десятины ὑμῶν ваши καὶ и τὰς ἀπαρχὰς первородных τῶν χειρῶν рук ὑμῶν ваших καὶ и τὰ δόματα дары ὑμῶν ваши καὶ и πᾶν всё ἐκλεκτὸν избранное τῶν δώρων даров ὑμῶν, ваших, ὅσα сколькие ἐὰν если εὔξησθε обещали τῷ θεῷ Богу ὑμῶν, вашему,12 καὶ и εὐφρανθήσεσθε будете радоваться ἐναντίον перед κυρίου Господом τοῦ θεοῦ Богом ὑμῶν, вашим, ὑμεῖς вы καὶ и οἱ υἱοὶ сыновья́ ὑμῶν ваши καὶ и αἱ θυγατέρες дочери ὑμῶν, ваши, οἱ παῖδες слу́ги ὑμῶν ваши καὶ и αἱ παιδίσκαι служанки ὑμῶν ваши καὶ и Λευίτης Левит ἐπὶ у τῶν πυλῶν воро́т ὑμῶν, ваших, ὅτι потому что οὐκ не ἔστιν есть αὐτῷ ему μερὶς часть οὐδὲ и не κλῆρος жребий μεθ᾽ с ὑμῶν. вами.13 πρόσεχε Удержи σεαυτῷ тебя самого μὴ не ἀνενέγκῃς возносить τὰ ὁλοκαυτώματά всесожжения σου твои ἐν на παντὶ всяком τόπῳ, месте, οὗ которое ἐὰν если ἴδῃς, увидишь,14 ἀλλ᾽ но εἰς на τὸν τόπον, месте, ὃν которое ἂν ἐκλέξηται изберёт κύριος Господь θεός Бог σου твой αὐτὸν его ἐν в μιᾷ одном τῶν [из] φυλῶν племён σου, твоих, ἐκεῖ там ἀνοίσεις вознесёшь τὰ ὁλοκαυτώματά всесожжения σου твои καὶ и ἐκεῖ там ποιήσεις сделаешь πάντα, всё, ὅσα сколькое ἐγὼ я ἐντέλλομαί указываю σοι тебе σήμερον. сегодня.15 ἀλλ᾽ Но ἐν при πάσῃ всяком ἐπιθυμίᾳ желании σου твоём θύσεις заколешь καὶ и φάγῃ будешь есть κρέα мясо κατὰ по τὴν εὐλογίαν благословению κυρίου Го́спода τοῦ θεοῦ Бога σου, твоего, ἣν которое ἔδωκέν дал σοι тебе ἐν во πάσῃ всяком πόλει· городе; ἀκάθαρτος нечистый ἐν среди σοὶ тебя καὶ и καθαρὸς чистый ἐπὶ τὸ αὐτὸ также φάγεται будет есть αὐτὸ его ὡς как δορκάδα антилопу или ἔλαφον· оленя;16 πλὴν однако τὸ αἷμα кро́ви οὐ не φάγεσθε, будете есть, ἐπὶ на τὴν γῆν землю ἐκχεεῖτε изливайте αὐτὸ её ὡς как ὕδωρ. воду.17 οὐ Не δυνήσῃ сможешь φαγεῖν съесть ἐν в ταῖς πόλεσίν городах σου твоих τὸ ἐπιδέκατον десятины τοῦ σίτου пшеницы σου твоей καὶ и τοῦ οἴνου вина́ σου твоего καὶ и τοῦ ἐλαίου ма́сла σου, твоего, τὰ πρωτότοκα первенцев τῶν βοῶν быков σου твоих καὶ и τῶν προβάτων овец σου твоих καὶ и πάσας все εὐχάς, обеты, ὅσας сколькие ἂν если εὔξησθε, дал, καὶ и τὰς ὁμολογίας исповедания ὑμῶν ваших καὶ и τὰς ἀπαρχὰς начатки τῶν χειρῶν рук ὑμῶν, ваших,18 ἀλλ᾽ но ἐναντίον перед κυρίου Господом τοῦ θεοῦ Богом σου твоим φάγῃ съешь αὐτὰ их ἐν в τῷ τόπῳ, месте, которое ἂν ἐκλέξηται изберёт κύριος Господь θεός Бог σου твой αὐτῷ, Ему, σὺ ты καὶ и υἱός сын σου твой καὶ и θυγάτηρ дочь σου, твоя, παῖς слуга σου твой καὶ и παιδίσκη служанка σου твоя καὶ и προσήλυτος прозелит который ἐν в ταῖς πόλεσιν городах ὑμῶν, ваших, καὶ и εὐφρανθήσῃ будешь радоваться ἐναντίον перед κυρίου Господом τοῦ θεοῦ Богом σου твоим ἐπὶ во πάντα, всём, οὗ [на] которое ἂν если ἐπιβάλῃς положишь τὴν χεῖρά руку σου. твою.19 πρόσεχε Удерживай σεαυτῷ себя μὴ не ἐγκαταλίπῃς оставить τὸν Λευίτην Левита πάντα [во] всё τὸν χρόνον, время, ὅσον сколькое ἐὰν если ζῇς живёшь ἐπὶ на τῆς γῆς. земле.20 Ἐὰν Если δὲ же ἐμπλατύνῃ расширит κύριος Господь θεός Бог σου твой τὰ ὅριά пределы σου, твои, καθάπερ как ἐλάλησέν произнёс σοι, тебе, καὶ и ἐρεῖς скажешь: Φάγομαι Поем κρέα, мясо, ἐὰν если ἐπιθυμήσῃ пожелает ψυχή душа́ σου твоя ὥστε чтобы φαγεῖν съесть κρέα, мясо, ἐν при πάσῃ всяком ἐπιθυμίᾳ желании τῆς ψυχῆς души́ σου твоей φάγῃ съешь κρέα. мясо.21 ἐὰν Если δὲ же μακρότερον далеко ἀπέχῃ удалено σου [от] тебя τόπος, место, ὃν которое ἂν ἐκλέξηται изберёт κύριος Господь θεός Бог σου твой ἐπικληθῆναι призывать τὸ ὄνομα имя αὐτοῦ Его ἐκεῖ, там, καὶ и θύσεις заколешь ἀπὸ от τῶν βοῶν быков σου твоих καὶ и ἀπὸ от τῶν προβάτων овец σου, твоих, ὧν которых ἂν δῷ дал θεός Бог σοι, тебе, ὃν каким τρόπον образом ἐνετειλάμην [я] приказал σοι, тебе, καὶ и φάγῃ съешь ἐν в ταῖς πόλεσίν городах σου твоих κατὰ по τὴν ἐπιθυμίαν желанию τῆς ψυχῆς души́ σου· твоей;22 ὡς как ἔσθεται едятся δορκὰς серна καὶ и ἔλαφος, олень, οὕτως так φάγῃ съешь αὐτό, его, ἀκάθαρτος нечистый ἐν среди σοὶ тебя καὶ и καθαρὸς чистый ὡσαύτως так же ἔδεται. съест.23 πρόσεχε Удержи ἰσχυρῶς сильно τοῦ [чтобы] μὴ не φαγεῖν съесть αἷμα, кровь, ὅτι потому что τὸ αἷμα кровь αὐτοῦ его ψυχή· душа́; οὐ не βρωθήσεται будет поглощена ψυχὴ душа́ μετὰ с τῶν κρεῶν, мясом,24 οὐ не φάγεσθε, будете есть, ἐπὶ на τὴν γῆν землю ἐκχεεῖτε изливайте αὐτὸ её ὡς как ὕδωρ· воду;25 οὐ не φάγῃ съешь αὐτό, её, ἵνα чтобы εὖ хорошо σοι тебе γένηται сделалось καὶ и τοῖς υἱοῖς сыновьям σου твоим μετὰ после σέ, тебя, ἐὰν если ποιήσῃς ты сделал τὸ καλὸν хорошее καὶ и τὸ ἀρεστὸν угодное ἐναντίον перед κυρίου Господом τοῦ θεοῦ Богом σου. твоим.26 πλὴν Однако τὰ ἅγιά посвящённые σου, твои, ἐὰν если γένηταί случилось σοι, тебе, καὶ и τὰς εὐχάς обеты σου твои λαβὼν взявший ἥξεις дойдёшь εἰς в τὸν τόπον, место, ὃν которое ἂν ἐκλέξηται изберёт κύριος Господь θεός Бог σου твой ἐπικληθῆναι призывать τὸ ὄνομα имя αὐτοῦ Его ἐκεῖ, там,27 καὶ и ποιήσεις сделаешь τὰ ὁλοκαυτώματά всесожжения σου· твои; τὰ κρέα мясо ἀνοίσεις вознесёшь ἐπὶ на τὸ θυσιαστήριον жертвенник κυρίου Го́спода τοῦ θεοῦ Бога σου, твоего, τὸ δὲ же αἷμα кровь τῶν θυσιῶν жертв σου твоих προσχεεῖς прольёшь πρὸς у τὴν βάσιν ступени τοῦ θυσιαστηρίου жертвенника κυρίου Го́спода τοῦ θεοῦ Бога σου, твоего, τὰ δὲ же κρέα мясо φάγῃ. съешь.28 φυλάσσου Сохраняй καὶ и ἄκουε слушай καὶ и ποιήσεις сделаешь πάντας все τοὺς λόγους, слова́, οὓς которые ἐγὼ я ἐντέλλομαί указываю σοι, тебе, ἵνα чтобы εὖ хорошо σοι тебе γένηται сделалось καὶ и τοῖς υἱοῖς сыновьям σου твоим δι᾽ через αἰῶνος, век, ἐὰν если ποιήσῃς ты сделал τὸ καλὸν хорошее καὶ и τὸ ἀρεστὸν угодное ἐναντίον перед κυρίου Господом τοῦ θεοῦ Богом σου. твоим.29 Ἐὰν Если δὲ же ἐξολεθρεύσῃ истребит κύριος Господь θεός Бог σου твой τὰ ἔθνη, народы, εἰς в οὓς которые σὺ ты εἰσπορεύῃ входишь ἐκεῖ туда κληρονομῆσαι унаследовать τὴν γῆν землю αὐτῶν, их, ἀπὸ перед προσώπου лицом σου твоим καὶ и κατακληρονομήσῃς унаследовав αὐτοὺς их καὶ и κατοικήσῃς поселившись ἐν на τῇ γῇ земле αὐτῶν, их,30 πρόσεχε удержи σεαυτῷ себя μὴ не ἐκζητήσῃς искать ἐπακολουθῆσαι последовать αὐτοῖς им μετὰ после τὸ ἐξολεθρευθῆναι быть истреблёнными αὐτοὺς им ἀπὸ от προσώπου лица́ σου· твоего; οὐ нет μὴ не ἐκζητήσῃς искать τοὺς θεοὺς богов αὐτῶν их λέγων говорящий: Πῶς Как ποιοῦσιν делают τὰ ἔθνη народы ταῦτα эти τοῖς θεοῖς богам αὐτῶν их ποιήσω сделаю κἀγώ. и я.31 οὐ Не ποιήσεις сделаешь οὕτως так κυρίῳ Господу τῷ θεῷ Богу σου· твоему; τὰ γὰρ ведь βδελύγματα, отвратительное, которое κύριος Господь ἐμίσησεν, возненавидел, ἐποίησαν сделали τοῖς θεοῖς богам αὐτῶν, их, ὅτι потому что τοὺς υἱοὺς сыновей αὐτῶν их καὶ и τὰς θυγατέρας дочерей αὐτῶν их κατακαίουσιν сжигают ἐν в πυρὶ огне τοῖς θεοῖς богам αὐτῶν. их.32 Πᾶν Всякое ῥῆμα, слово, которое ἐγὼ я ἐντέλλομαί указываю σοι тебе σήμερον, сегодня, τοῦτο это φυλάξῃ сохрани ποιεῖν· творить; οὐ не προσθήσεις добавишь ἐπ᾽ к αὐτὸ нему οὐδὲ и не ἀφελεῖς отнимешь ἀπ᾽ от αὐτοῦ. него.