keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Второзаконие глава 6

Δευτερονόμιον 6

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И αὗται эти αἱ ἐντολαὶ заповеди καὶ и τὰ δικαιώματα требования καὶ и τὰ κρίματα, суды, ὅσα сколькие ἐνετείλατο приказал κύριος Господь θεὸς Бог ἡμῶν наш διδάξαι научить ὑμᾶς вас ποιεῖν делать οὕτως так ἐν в τῇ γῇ, земле, εἰς в ἣν которую ὑμεῖς вы εἰσπορεύεσθε вхо́дите ἐκεῖ туда κληρονομῆσαι унаследовать αὐτήν, её,2 ἵνα чтобы φοβῆσθε боялись κύριον Го́спода τὸν θεὸν Бога ὑμῶν вашего φυλάσσεσθαι сохраняли πάντα все τὰ δικαιώματα требования αὐτοῦ Его καὶ и τὰς ἐντολὰς заповеди αὐτοῦ, Его, ὅσας сколькие ἐγὼ я ἐντέλλομαί указываю σοι тебе σήμερον, сегодня, σὺ ты καὶ и οἱ υἱοί сыновья́ σου твои καὶ и οἱ υἱοὶ сыновья́ τῶν υἱῶν сыновей σου твоих πάσας все τὰς ἡμέρας дни τῆς ζωῆς жизни σου, твоей, ἵνα чтобы μακροημερεύσητε. прожили много дней.3 καὶ И ἄκουσον, услышь, Ισραηλ, Израиль, καὶ и φύλαξαι сохрани ποιεῖν, делать, ὅπως чтобы εὖ хорошо σοι тебе было καὶ и ἵνα чтобы πληθυνθῆτε был умножен σφόδρα, очень, καθάπερ подобно тому как ἐλάλησεν сказал κύριος Господь θεὸς Бог τῶν πατέρων отцов σου твоих δοῦναί дать σοι тебе γῆν землю ῥέουσαν текущую γάλα молоком καὶ и μέλι. мёдом.4 Καὶ И ταῦτα эти τὰ δικαιώματα требования καὶ и τὰ κρίματα, суды, ὅσα сколькие ἐνετείλατο приказал κύριος Господь τοῖς υἱοῖς сыновьям Ισραηλ Израиля ἐν в τῇ ἐρήμῳ пустыне ἐξελθόντων вышедших αὐτῶν их ἐκ из γῆς земли́ Αἰγύπτου Египта: Ἄκουε, Слушай, Ισραηλ· Израиль; κύριος Господь θεὸς Бог ἡμῶν наш κύριος Господь εἷς один ἐστιν· есть;5 καὶ и ἀγαπήσεις будешь любить κύριον Го́спода τὸν θεόν Бога σου твоего ἐξ от ὅλης всего τῆς καρδίας се́рдца σου твоего καὶ и ἐξ от ὅλης всей τῆς ψυχῆς души́ σου твоей καὶ и ἐξ из ὅλης всей τῆς δυνάμεώς силы σου. твоей.6 καὶ И ἔσται будут τὰ ῥήματα слова́ ταῦτα, эти, ὅσα сколькие ἐγὼ я ἐντέλλομαί указываю σοι тебе σήμερον, сегодня, ἐν в τῇ καρδίᾳ сердце σου твоём καὶ и ἐν в τῇ ψυχῇ душе́ σου· твоей;7 καὶ и προβιβάσεις будешь внушать αὐτὰ их τοὺς υἱούς сыновьям σου твоим καὶ и λαλήσεις произнесёшь ἐν αὐτοῖς их καθήμενος сидящий ἐν в οἴκῳ доме καὶ и πορευόμενος идущий ἐν в ὁδῷ пути καὶ и κοιταζόμενος лежащий καὶ и διανιστάμενος· встающий;8 καὶ и ἀφάψεις навяжешь αὐτὰ их εἰς в σημεῖον знамение ἐπὶ на τῆς χειρός руку σου, твою, καὶ и ἔσται [это] будет ἀσάλευτον неколебимое πρὸ перед ὀφθαλμῶν глазами σου· твоими;9 καὶ и γράψετε напи́шите αὐτὰ их ἐπὶ на τὰς φλιὰς косяках τῶν οἰκιῶν домов ὑμῶν ваших καὶ и τῶν πυλῶν воро́т ὑμῶν. ваших.10 Καὶ И ἔσται будет ὅταν когда εἰσαγάγῃ введёт σε тебя κύριος Господь θεός Бог σου твой εἰς в τὴν γῆν, землю, ἣν которую ὤμοσεν поклялся τοῖς πατράσιν отцам σου твоим τῷ Αβρααμ Аврааму καὶ и Ισαακ Исааку καὶ и Ιακωβ Иакову δοῦναί дать σοι, тебе, πόλεις города́ μεγάλας больши́е καὶ и καλάς, хорошие, ἃς которые οὐκ не ᾠκοδόμησας, строил,11 οἰκίας дома́ πλήρεις полные πάντων всеми ἀγαθῶν, благами, ἃς которые οὐκ не ἐνέπλησας, наполнял, λάκκους бассейнами λελατομημένους, высеченными, οὓς которых οὐκ не ἐξελατόμησας, высекал, ἀμπελῶνας виноградники καὶ и ἐλαιῶνας, оливы, οὓς которых οὐ не κατεφύτευσας, насадил, καὶ и φαγὼν ел καὶ и ἐμπλησθεὶς был насыщен12 πρόσεχε удерживай σεαυτῷ, тебя самого, μὴ не ἐπιλάθῃ забыть κυρίου Го́спода τοῦ θεοῦ Бога σου твоего τοῦ ἐξαγαγόντος выведшего σε тебя ἐκ из γῆς земли́ Αἰγύπτου Египта ἐξ из οἴκου до́ма δουλείας. рабства.13 κύριον Го́спода τὸν θεόν Бога σου твоего φοβηθήσῃ будешь бояться καὶ и αὐτῷ ему λατρεύσεις будешь служить καὶ и πρὸς к αὐτὸν Нему κολληθήσῃ будешь прилеплён καὶ и τῷ ὀνόματι именем αὐτοῦ Его ὀμῇ. клянись.14 οὐ Не πορεύσεσθε пойдёшь ὀπίσω за θεῶν богами ἑτέρων другими ἀπὸ из τῶν θεῶν богов τῶν ἐθνῶν народов τῶν [которые] περικύκλῳ вокруг ὑμῶν, вас,15 ὅτι потому что θεὸς Бог ζηλωτὴς ревнитель κύριος Господь θεός Бог σου твой ἐν среди σοί, тебя, μὴ не ὀργισθεὶς разгневанный θυμωθῇ будет разгневан κύριος Господь θεός Бог σου твой ἐν среди σοὶ тебя καὶ и ἐξολεθρεύσῃ истребит σε тебя ἀπὸ с προσώπου лица́ τῆς γῆς. земли́.16 Οὐκ Не ἐκπειράσεις будешь искушать κύριον Го́спода τὸν θεόν Бога σου, твоего, ὃν каким τρόπον образом ἐξεπειράσασθε искушали ἐν в τῷ ρειρασμῷ. 17 φυλάσσων Хранящий φυλάξῃ сохрани τὰς ἐντολὰς заповеди κυρίου Го́спода τοῦ θεοῦ Бога σου, твоего, τὰ μαρτύρια свидетельства καὶ и τὰ δικαιώματα, требования, ὅσα сколькие ἐνετείλατό приказал σοι· тебе;18 καὶ и ποιήσεις сделаешь τὸ которое ἀρεστὸν угодно καὶ и τὸ которое καλὸν хорошо ἐναντίον перед κυρίου Господом τοῦ θεοῦ Богом ὑμῶν, вашим, ἵνα чтобы εὖ хорошо σοι тебе γένηται сделалось καὶ и εἰσέλθῃς вошёл καὶ и κληρονομήσῃς наследовал τὴν γῆν землю τὴν ἀγαθήν, добрую, ἣν которую ὤμοσεν поклялся κύριος Господь τοῖς πατράσιν отцам ὑμῶν вашим19 ἐκδιῶξαι удалил πάντας всех τοὺς ἐχθρούς врагов σου твоих πρὸ перед προσώπου лицом σου, твоим, καθὰ как ἐλάλησεν. Он сказал.20 Καὶ И ἔσται будет ὅταν когда ἐρωτήσῃ спросит σε тебя υἱός сын σου твой αὔριον завтра λέγων говорящий: Τί Какие ἐστιν есть τὰ μαρτύρια свидетельства καὶ и τὰ δικαιώματα требования καὶ и τὰ κρίματα, суды, ὅσα сколькие ἐνετείλατο приказал κύριος Господь θεὸς Бог ἡμῶν наш ἡμῖν нам?21 καὶ И ἐρεῖς скажешь τῷ υἱῷ сыну σου твоему: Οἰκέται Слу́ги ἦμεν мы были τῷ Φαραω фараону ἐν в γῇ земле Αἰγύπτῳ, Египте, καὶ и ἐξήγαγεν вывел ἡμᾶς нас κύριος Господь ἐκεῖθεν оттуда ἐν в χειρὶ руке κραταιᾷ крепкой καὶ и ἐν в βραχίονι мышце ὑψηλῷ. высокой.22 καὶ И ἔδωκεν дал κύριος Господь σημεῖα знамения καὶ и τέρατα чудеса μεγάλα великие καὶ и πονηρὰ злое ἐν в Αἰγύπτῳ Египте ἐν на Φαραω фараона καὶ и ἐν на τῷ οἴκῳ дом αὐτοῦ его ἐνώπιον перед ἡμῶν· нами;23 καὶ и ἡμᾶς нас ἐξήγαγεν вывел ἐκεῖθεν, оттуда, ἵνα чтобы εἰσαγάγῃ ввести ἡμᾶς нас δοῦναι дать ἡμῖν нам τὴν γῆν землю ταύτην, эту, ἣν которую ὤμοσεν поклялся δοῦναι дать τοῖς πατράσιν отцам ἡμῶν. нашим.24 καὶ И ἐνετείλατο приказал ἡμῖν нам κύριος Господь ποιεῖν творить πάντα все τὰ δικαιώματα требования ταῦτα эти φοβεῖσθαι бояться κύριον Го́спода τὸν θεὸν Бога ἡμῶν, нашего, ἵνα чтобы εὖ хорошо было ἡμῖν нам πάσας все τὰς ἡμέρας, дни, ἵνα чтобы ζῶμεν жили ὥσπερ как καὶ и σήμερον. сегодня.25 καὶ И ἐλεημοσύνη милость ἔσται будет ἡμῖν, нам, ἐὰν если φυλασσώμεθα сохраним ποιεῖν [чтобы] делать πάσας все τὰς ἐντολὰς заповеди ταύτας эти ἐναντίον перед κυρίου Господом τοῦ θεοῦ Богом ἡμῶν, нашим, καθὰ как ἐνετείλατο приказал ἡμῖν нам κύριος. Господь.