keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Деяния святых апостолов глава 4

Πράξεις Αποστόλων 4

Подстрочный перевод Библии

1 Λαλούντων Произносящих δὲ же αὐτῶν их πρὸς к τὸν λαὸν народу ἐπέστησαν приступили αὐτοῖς [к] ним οἱ ἱερεῖς священники καὶ и στρατηγὸς начальник охраны τοῦ ἱεροῦ Храма καὶ и οἱ Σαδδουκαῖοι, Саддукеи,2 διαπονούμενοι раздражающиеся διὰ из-за τὸ διδάσκειν учить αὐτοὺς их τὸν λαὸν народ καὶ и καταγγέλλειν возвещать ἐν в τῷ Ἰησοῦ Иисусе τὴν ἀνάστασιν воскресение τὴν ἐκ из νεκρῶν, мёртвых,3 καὶ и ἐπέβαλον наложили αὐτοῖς [на] них τὰς χεῖρας ру́ки καὶ и ἔθεντο поместили εἰς в τήρησιν сторожение εἰς на τὴν αὔριον· завтра; ἦν был γὰρ ведь ἑσπέρα вечер ἤδη. уже́.4 πολλοὶ Многие δὲ же τῶν ἀκουσάντων [из] услышавших τὸν λόγον слово ἐπίστευσαν, поверили, καὶ и ἐγενήθη сделалось [ὁ] ἀριθμὸς число τῶν ἀνδρῶν мужчин [ὡς] приблизительно χιλιάδες тысяч πέντε. пять.5 Ἐγένετο Случилось δὲ же ἐπὶ на τὴν αὔριον завтра συναχθῆναι быть собранными αὐτῶν их τοὺς ἄρχοντας начальников καὶ и τοὺς πρεσβυτέρους старейшин καὶ и τοὺς γραμματεῖς книжников ἐν в Ἰερουσαλήμ Иерусалиме6 [καὶ и Ἅννας Анна ἀρχιερεὺς первосвященник καὶ и Καϊάφας Каиафа καὶ и Ἰωάννης Иоанн καὶ и Ἀλέξανδρος Александр καὶ и ὅσοι сколькие ἦσαν были ἐκ из γένους рода ἀρχιερατικοῦ] первосвященнического7 καὶ и στήσαντες поставившие αὐτοὺς их ἐν в τῷ μέσῳ середине ἐπυνθάνοντο, они спрашивали, Ἐν В ποίᾳ какой δυνάμει силе или ἐν в ποίῳ каком ὀνόματι имени ἐποιήσατε сделали τοῦτο это ὑμεῖς; вы?8 τότε Тогда Πέτρος Пётр πλησθεὶς наполненный πνεύματος Духа ἁγίου Святого εἶπεν сказал πρὸς к αὐτούς, ним, Ἄρχοντες Начальники τοῦ λαοῦ народа καὶ и πρεσβύτεροι, старейшины,9 εἰ если ἡμεῖς мы σήμερον сегодня ἀνακρινόμεθα подвергаемся расследованию ἐπὶ относительно εὐεργεσίᾳ благодеяния ἀνθρώπου человека ἀσθενοῦς, больного, ἐν в τίνι чём οὗτος этот σέσωται, спасён,10 γνωστὸν известное ἔστω пусть будет πᾶσιν всем ὑμῖν вам καὶ и παντὶ всему τῷ λαῷ народу Ἰσραὴλ Израилю ὅτι что ἐν в τῷ ὀνόματι имени Ἰησοῦ Иисуса Χριστοῦ Христа τοῦ Ναζωραίου, Назорея, ὃν Которого ὑμεῖς вы ἐσταυρώσατε, распяли, ὃν Которого θεὸς Бог ἤγειρεν воскресил ἐκ из νεκρῶν, мёртвых, ἐν в τούτῳ Этом οὗτος этот παρέστηκεν предстоит ἐνώπιον перед ὑμῶν вами ὑγιής. здоровый.11 οὗτός Этот ἐστιν есть λίθος камень ἐξουθενηθεὶς уничиженный ὑφ᾽ ὑμῶν вами τῶν οἰκοδόμων, строящими, γενόμενος сделавшийся εἰς во κεφαλὴν главу γωνίας. угла.12 καὶ И οὐκ не ἔστιν есть ἐν в ἄλλῳ друго́м οὐδενὶ ником σωτηρία, спасения, οὐδὲ и не γὰρ ведь ὄνομά имя ἐστιν есть ἕτερον другое ὑπὸ под τὸν οὐρανὸν небом τὸ δεδομένον данное ἐν в ἀνθρώποις людях ἐν в котором δεῖ надлежит σωθῆναι быть спасёнными ἡμᾶς. нас.13 Θεωροῦντες Видящие δὲ же τὴν τοῦ Πέτρου Петра παρρησίαν уверенность καὶ и Ἰωάννου, Иоанна, καὶ и καταλαβόμενοι воспринявшие ὅτι что ἄνθρωποι люди ἀγράμματοί неучёные εἰσιν они есть καὶ и ἰδιῶται, простые люди, ἐθαύμαζον удивлялись ἐπεγίνωσκόν они узнавали τε αὐτοὺς их ὅτι что σὺν с τῷ Ἰησοῦ Иисусом ἦσαν· были;14 τόν τε ἄνθρωπον человека βλέποντες видящие σὺν с αὐτοῖς ними ἑστῶτα стоящего τὸν τεθεραπευμένον исцелённого οὐδὲν ничто εἶχον они имели ἀντειπεῖν. сказать против.15 κελεύσαντες Приказавшие δὲ же αὐτοὺς их ἔξω вне τοῦ συνεδρίου синедриона ἀπελθεῖν пойти συνέβαλλον они сталкивались πρὸς к ἀλλήλους друг другу16 λέγοντες, говорящие, Τί Что ποιήσωμεν давайте сделаем τοῖς ἀνθρώποις людям τούτοις; этим? ὅτι Потому что μὲν то γὰρ ведь γνωστὸν известное σημεῖον знамение γέγονεν сделалось δι᾽ через αὐτῶν них πᾶσιν всем τοῖς κατοικοῦσιν населяющим Ἰερουσαλὴμ Иерусалим φανερόν, явное, καὶ и οὐ не δυνάμεθα можем ἀρνεῖσθαι· отрицать;17 ἀλλ᾽ но ἵνα чтобы μὴ не ἐπὶ на πλεῖον более διανεμηθῇ оно было распространено εἰς в τὸν λαόν, народ, ἀπειλησώμεθα давайте пригрозим αὐτοῖς им μηκέτι не λαλεῖν говорить ἐπὶ относительно τῷ ὀνόματι имени τούτῳ этом μηδενὶ никому ἀνθρώπων. [из] людей.18 καὶ И καλέσαντες позвавшие αὐτοὺς их παρήγγειλαν они приказали τὸ καθόλου совсем μὴ не φθέγγεσθαι провозглашать μηδὲ и не διδάσκειν учить ἐπὶ относительно τῷ ὀνόματι имени τοῦ Ἰησοῦ. Иисуса.19 δὲ Же Πέτρος Пётр καὶ и Ἰωάννης Иоанн ἀποκριθέντες ответившие εἶπον сказали πρὸς к αὐτούς, ним, Εἰ Разве δίκαιόν праведно ἐστιν есть ἐνώπιον перед τοῦ θεοῦ Богом ὑμῶν вас ἀκούειν слушать μᾶλλον более чем τοῦ θεοῦ, Бога, κρίνατε, посуди́те,20 οὐ не δυνάμεθα можем γὰρ ведь ἡμεῖς мы которое εἴδαμεν мы увидели καὶ и ἠκούσαμεν услышали μὴ не λαλεῖν. говорить.21 οἱ Они δὲ же προσαπειλησάμενοι ещё пригрозившие ἀπέλυσαν освободили αὐτούς, их, μηδὲν ничто εὑρίσκοντες находящие τὸ πῶς как κολάσωνται они наказали бы αὐτούς, их, διὰ из-за τὸν λαόν, народа, ὅτι потому что πάντες все ἐδόξαζον славили τὸν θεὸν Бога ἐπὶ при τῷ γεγονότι· случившемся;22 ἐτῶν лет γὰρ ведь ἦν был πλειόνων бо́льших τεσσεράκοντα сорока́ ἄνθρωπος человек ἐφ᾽ на ὃν котором γεγόνει осуществилось τὸ σημεῖον знамение τοῦτο это τῆς ἰάσεως. излечения.23 Ἀπολυθέντες Освобождённые δὲ же ἦλθον они пришли πρὸς к τοὺς ἰδίους собственным καὶ и ἀπήγγειλαν сообщили ὅσα сколькое πρὸς к αὐτοὺς ним οἱ ἀρχιερεῖς первосвященники καὶ и οἱ πρεσβύτεροι старейшины εἶπαν. сказали.24 οἱ Они δὲ же ἀκούσαντες услышавшие ὁμοθυμαδὸν единодушно ἦραν подняли φωνὴν голос πρὸς к τὸν θεὸν Богу καὶ и εἶπαν, сказали, Δέσποτα, Владыка, σὺ Ты ποιήσας сделавший τὸν οὐρανὸν небо καὶ и τὴν γῆν землю καὶ и τὴν θάλασσαν море καὶ и πάντα всё τὰ ἐν в αὐτοῖς, них,25 τοῦ πατρὸς отца ἡμῶν нашего διὰ через πνεύματος Духа ἁγίου Святого στόματος [через] уста Δαυὶδ Давида παιδός слуги́ σου Твоего εἰπών, сказавший, Ἱνατί Зачем ἐφρύαξαν расфыркались ἔθνη племена καὶ и λαοὶ народы ἐμελέτησαν озаботились κενά; пустым?26 παρέστησαν Предстали οἱ βασιλεῖς цари τῆς γῆς земли́ καὶ и οἱ ἄρχοντες начальники συνήχθησαν были собраны ἐπὶ на τὸ αὐτὸ одно κατὰ против τοῦ κυρίου Го́спода καὶ и κατὰ против τοῦ Χριστοῦ Христа αὐτοῦ. Его.27 συνήχθησαν Они были собраны γὰρ ведь ἐπ᾽ по ἀληθείας истине ἐν в τῇ πόλει городе ταύτῃ этом ἐπὶ на τὸν ἅγιον Святого παῖδά Ребёнка σου Твоего Ἰησοῦν, Иисуса, ὃν Которого ἔχρισας, Ты помазал, Ἡρῴδης Ирод τε καὶ и Πόντιος Понтий Πιλᾶτος Пилат σὺν с ἔθνεσιν язычниками καὶ и λαοῖς народами Ἰσραήλ, Израиль,28 ποιῆσαι [чтобы] сделать ὅσα сколькое χείρ рука σου Твоя καὶ и βουλή совет [σου] Твой προώρισεν предопределил γενέσθαι. случиться.29 καὶ И τὰ νῦν, теперь, κύριε, Господи, ἔπιδε присмотри ἐπὶ за τὰς ἀπειλὰς угрозами αὐτῶν, их, καὶ и δὸς дай τοῖς δούλοις рабам σου Твоим μετὰ с παρρησίας уверенностью πάσης всякой λαλεῖν говорить τὸν λόγον слово σου, Твоё,30 ἐν в τῷ τὴν χεῖρά руку [σου] Твою ἐκτείνειν простирать σε Тебя εἰς в ἴασιν излечение καὶ и σημεῖα знамения καὶ и τέρατα чудеса γίνεσθαι делаться διὰ через τοῦ ὀνόματος имя τοῦ ἁγίου Святого παιδός Ребёнка σου Твоего Ἰησοῦ. Иисуса.31 καὶ И δεηθέντων помолившихся αὐτῶν их ἐσαλεύθη было поколеблено τόπος место ἐν в котором ἦσαν они были συνηγμένοι, собранные, καὶ и ἐπλήσθησαν они были исполнены ἅπαντες все τοῦ ἁγίου Святым πνεύματος, Духом, καὶ и ἐλάλουν говорили τὸν λόγον слово τοῦ θεοῦ Бога μετὰ с παρρησίας. уверенностью.32 Τοῦ δὲ Же πλήθους [у] множества τῶν πιστευσάντων поверивших ἦν было καρδία сердце καὶ и ψυχὴ душа́ μία, одна, καὶ и οὐδὲ и не εἷς один τι что-нибудь τῶν ὑπαρχόντων [из] имеющегося αὐτῷ [у] него ἔλεγεν говорил ἴδιον собственное εἶναι, быть, ἀλλ᾽ но ἦν было αὐτοῖς [у] них ἅπαντα всё κοινά. общее.33 καὶ И δυνάμει силой μεγάλῃ великой ἀπεδίδουν отдавали τὸ μαρτύριον свидетельство οἱ ἀπόστολοι апостолы τῆς ἀναστάσεως воскресения τοῦ κυρίου Го́спода Ἰησοῦ, Иисуса, χάρις благодать τε μεγάλη великая ἦν была ἐπὶ на πάντας всех αὐτούς. них.34 οὐδὲ И не γὰρ ведь ἐνδεής нуждающийся τις кто-либо ἦν был ἐν в αὐτοῖς· них; ὅσοι сколькие γὰρ ведь κτήτορες владельцы χωρίων поместий или οἰκιῶν домов ὑπῆρχον, пребывали, πωλοῦντες продающие ἔφερον доставляли τὰς τιμὰς цены τῶν πιπρασκομένων продаваемых35 καὶ и ἐτίθουν клали παρὰ у τοὺς πόδας ног τῶν ἀποστόλων· апостолов; διεδίδετο оно было раздаваемо δὲ же ἑκάστῳ каждому καθότι так как ἄν τις кто-либо χρείαν нужду εἶχεν. имел.36 Ἰωσὴφ Иосиф δὲ же ἐπικληθεὶς прозванный Βαρναβᾶς Варнава ἀπὸ от τῶν ἀποστόλων, апостолов, которое ἐστιν есть μεθερμηνευόμενον переводимое υἱὸς сын παρακλήσεως, утешения, Λευίτης, Левит, Κύπριος Киприот τῷ γένει, родом,37 ὑπάρχοντος пребывающего αὐτῷ [у] него ἀγροῦ по́ля πωλήσας продавший ἤνεγκεν принёс τὸ χρῆμα деньги καὶ и ἔθηκεν положил πρὸς к τοὺς πόδας ногам τῶν ἀποστόλων. апостолов.