keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Послание к Римлянам глава 13

Επιστολή προς Ρωμαίους 13

Подстрочный перевод Библии

1 Πᾶσα Всякая ψυχὴ душа́ ἐξουσίαις властям ὑπερεχούσαις преобладающим ὑποτασσέσθω. пусть подчиняется. οὐ Не γὰρ ведь ἔστιν есть ἐξουσία власти εἰ если μὴ не ὑπὸ от θεοῦ, Бога, αἱ δὲ же οὖσαι сущие ὑπὸ от θεοῦ Бога τεταγμέναι установлены εἰσίν· есть;2 ὥστε так что ἀντιτασσόμενος противящийся τῇ ἐξουσίᾳ власти τῇ τοῦ θεοῦ Бога διαταγῇ распоряжению ἀνθέστηκεν, противостоит, οἱ δὲ же ἀνθεστηκότες противостоящие ἑαυτοῖς сами себе κρίμα приговор λήμψονται. получат.3 οἱ γὰρ Ведь ἄρχοντες начальники οὐκ не εἰσὶν есть φόβος страх τῷ ἀγαθῷ [для] доброго ἔργῳ де́ла ἀλλὰ но τῷ κακῷ. [для] злого. θέλεις Желаешь δὲ же μὴ не φοβεῖσθαι бояться τὴν ἐξουσίαν; власть? τὸ ἀγαθὸν Доброе ποίει, делай, καὶ и ἕξεις будешь иметь ἔπαινον похвалу ἐξ от αὐτῆς· неё;4 θεοῦ Бога γὰρ ведь διάκονός слуга ἐστιν есть σοὶ тебе εἰς на τὸ ἀγαθόν. доброе. ἐὰν Если δὲ же τὸ κακὸν зло ποιῇς, будешь творить, φοβοῦ· бойся; οὐ не γὰρ ведь εἰκῇ напрасно τὴν μάχαιραν меч φορεῖ· носит; θεοῦ Бога γὰρ ведь διάκονός слуга ἐστιν, есть, ἔκδικος взыскателен εἰς на ὀργὴν гнев τῷ τὸ κακὸν зло πράσσοντι. [к] делающему.5 διὸ Потому ἀνάγκη необходимость ὑποτάσσεσθαι, подчиняться, οὐ не μόνον только διὰ из-за τὴν ὀργὴν гнева ἀλλὰ но καὶ и διὰ из-за τὴν συνείδησιν. совести.6 διὰ Из-за τοῦτο этого γὰρ ведь καὶ и φόρους налоги τελεῖτε, совершаете, λειτουργοὶ служители γὰρ ведь θεοῦ Бога εἰσιν они есть εἰς на αὐτὸ самое τοῦτο это προσκαρτεροῦντες. придерживающиеся.7 ἀπόδοτε Отдайте πᾶσιν всем τὰς ὀφειλάς, долги, τῷ которому τὸν φόρον налог τὸν φόρον, налог, τῷ которому τὸ τέλος по́дать τὸ τέλος, по́дать, τῷ которому τὸν φόβον страх τὸν φόβον, страх, τῷ которому τὴν τιμὴν почёт τὴν τιμήν. почёт.8 Μηδενὶ Никому μηδὲν ничто ὀφείλετε, будьте должны, εἰ если μὴ не τὸ ἀλλήλους друг друга ἀγαπᾶν· любить; γὰρ ведь ἀγαπῶν любящий τὸν ἕτερον другого νόμον Закон πεπλήρωκεν. исполнил.9 τὸ γὰρ Ведь: Οὐ Не μοιχεύσεις, будешь прелюбодействовать, Οὐ Не φονεύσεις, будешь убивать, Οὐ Не κλέψεις, будешь красть, Οὐκ Не ἐπιθυμήσεις, будешь вожделеть, καὶ и εἴ если τις какая-либо ἑτέρα другая ἐντολή, заповедь, ἐν в τῷ λόγῳ слове τούτῳ этом ἀνακεφαλαιοῦται, озаглавливается, [ἐν в τῷ] Ἀγαπήσεις Будешь любить τὸν πλησίον ближнего σου твоего ὡς как σεαυτόν. тебя самого.10 ἀγάπη Любовь τῷ πλησίον [к] ближнему κακὸν зло οὐκ не ἐργάζεται· производит; πλήρωμα полнота οὖν итак νόμου Закона ἀγάπη. любовь.11 Καὶ И τοῦτο это εἰδότες знающие τὸν καιρόν, срок, ὅτι что ὥρα час ἤδη уже́ ὑμᾶς вам ἐξ из ὕπνου сна ἐγερθῆναι, быть воскрешённу, νῦν теперь γὰρ ведь ἐγγύτερον ближе ἡμῶν [к] нам σωτηρία спасение чем ὅτε когда ἐπιστεύσαμεν. поверили.12 νὺξ Ночь προέκοψεν, продвинулась, δὲ же ἡμέρα день ἤγγικεν. приблизился. ἀποθώμεθα Давайте отложим οὖν итак τὰ ἔργα дела́ τοῦ σκότους, тьмы, ἐνδυσώμεθα давайте наденем [δὲ] же τὰ ὅπλα оружие τοῦ φωτός. света.13 ὡς Как ἐν в ἡμέρᾳ день εὐσχημόνως благообразно περιπατήσωμεν, давайте пойдём, μὴ не κώμοις гулянками καὶ и μέθαις, пьянствами, μὴ не κοίταις лёжками καὶ и ἀσελγείαις, распущенностями, μὴ не ἔριδι ссорой καὶ и ζήλῳ· ревностью;14 ἀλλὰ но ἐνδύσασθε наденьте τὸν κύριον Го́спода Ἰησοῦν Иисуса Χριστόν, Христа, καὶ и τῆς σαρκὸς плоти πρόνοιαν предусмотрительность μὴ не ποιεῖσθε делайте себе εἰς на ἐπιθυμίας. страсти.