keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Послание к Римлянам глава 3

Επιστολή προς Ρωμαίους 3

Подстрочный перевод Библии

1 Τί Какое οὖν итак τὸ περισσὸν превосходство τοῦ Ἰουδαίου, Иудея, или τίς какая ὠφέλεια польза τῆς περιτομῆς; обрезания?2 πολὺ Многое κατὰ по πάντα всякому τρόπον. образу. πρῶτον Сначала μὲν то [γὰρ] ведь ὅτι потому что ἐπιστεύθησαν они были сделаны поверенные τὰ λόγια слова́ τοῦ θεοῦ. Бога.3 τί Что γὰρ ведь εἰ если ἠπίστησάν не поверили τινες; некоторые? μὴ Не ἀπιστία неверие αὐτῶν их τὴν πίστιν веру τοῦ θεοῦ Бога καταργήσει; упразднит?4 μὴ Не γένοιτο· пусть осуществится; γινέσθω пусть осуществляется δὲ же θεὸς Бог ἀληθής, истинен, πᾶς всякий δὲ же ἄνθρωπος человек ψεύστης, лжец, καθὼς как γέγραπται, написано, Ὅπως Чтобы ἂν δικαιωθῇς Ты был оправдан ἐν в τοῖς λόγοις словах σου Твоих καὶ и νικήσεις победишь ἐν в τῷ κρίνεσθαί судиться σε. Тебя.5 εἰ Если δὲ же ἀδικία неправедность ἡμῶν наша θεοῦ Бога δικαιοσύνην праведность συνίστησιν, представляет, τί что ἐροῦμεν; скажем? μὴ Не ἄδικος несправедлив θεὸς Бог ἐπιφέρων приносящий τὴν ὀργήν; гнев? κατὰ По ἄνθρωπον человеку λέγω. говорю.6 μὴ Не γένοιτο· пусть осуществится; ἐπεὶ поскольку πῶς как κρινεῖ будет судить θεὸς Бог τὸν κόσμον; мир?7 εἰ Если δὲ же ἀλήθεια истина τοῦ θεοῦ Бога ἐν в τῷ ἐμῷ моей ψεύσματι лжи ἐπερίσσευσεν явилась в изобилии εἰς в τὴν δόξαν славу αὐτοῦ, Его, τί что ἔτι ещё κἀγὼ и я ὡς как ἁμαρτωλὸς грешный κρίνομαι; осуждаюсь?8 καὶ И μὴ не καθὼς как βλασφημούμεθα подвергаемся хуле καὶ и καθώς как φασίν говорят τινες некоторые ἡμᾶς нас λέγειν говорить ὅτι что Ποιήσωμεν Давайте сделаем τὰ κακὰ зло ἵνα чтобы ἔλθῃ пришло τὰ ἀγαθά; доброе? ὧν Которых τὸ κρίμα приговор ἔνδικόν справедлив ἐστιν. есть.9 Τί Что́ οὖν; итак? προεχόμεθα; Имеем преимущество? οὐ Не πάντως, всяко, προῃτιασάμεθα мы обвинили прежде γὰρ ведь Ἰουδαίους Иудеев τε καὶ и Ἕλληνας Эллинов πάντας всех ὑφ᾽ под ἁμαρτίαν грехом εἶναι, быть,10 καθὼς как γέγραπται написано ὅτι что Οὐκ Не ἔστιν есть δίκαιος праведный οὐδὲ и не εἷς, один,11 οὐκ не ἔστιν есть συνίων, понимающий, οὐκ не ἔστιν есть ἐκζητῶν ищущий τὸν θεόν. Бога.12 πάντες Все ἐξέκλιναν, уклонились, ἅμα одновременно ἠχρεώθησαν· были сделаны бесполезные; οὐκ не ἔστιν есть ποιῶν творящий χρηστότητα, доброту, [οὐκ не ἔστιν] есть ἕως до ἑνός. одного.13 τάφος Могила ἀνεῳγμένος открытая λάρυγξ глотка αὐτῶν, их, ταῖς γλώσσαις [на] языках αὐτῶν их ἐδολιοῦσαν, они хитрили, ἰὸς яд ἀσπίδων змей ὑπὸ под τὰ χείλη губами αὐτῶν, их,14 ὧν которых τὸ στόμα уста ἀρᾶς проклятием καὶ и πικρίας горечью γέμει· полнятся;15 ὀξεῖς быстры οἱ πόδες но́ги αὐτῶν их ἐκχέαι [чтобы] пролить αἷμα, кровь,16 σύντριμμα разрушение καὶ и ταλαιπωρία несчастье ἐν в ταῖς ὁδοῖς путях αὐτῶν, их,17 καὶ и ὁδὸν путь εἰρήνης мира οὐκ не ἔγνωσαν. узнали.18 οὐκ Не ἔστιν есть φόβος страх θεοῦ Бога ἀπέναντι перед τῶν ὀφθαλμῶν глазами αὐτῶν. их.19 Οἴδαμεν Знаем δὲ же ὅτι что ὅσα сколькое νόμος Закон λέγει говорит τοῖς ἐν в τῷ νόμῳ Законе λαλεῖ, говорит, ἵνα чтобы πᾶν всякий στόμα рот φραγῇ был заграждён καὶ и ὑπόδικος подсудимый γένηται сделался πᾶς весь κόσμος мир τῷ θεῷ· Богу;20 διότι потому что ἐξ из ἔργων дел νόμου Закона οὐ не δικαιωθήσεται будет оправдана πᾶσα какая-либо σὰρξ плоть ἐνώπιον перед αὐτοῦ, Ним, διὰ через γὰρ ведь νόμου Закон ἐπίγνωσις познание ἁμαρτίας. грехов.21 Νυνὶ Теперь δὲ же χωρὶς без νόμου Закона δικαιοσύνη праведность θεοῦ Бога πεφανέρωται, явлена, μαρτυρουμένη свидетельствуемая ὑπὸ от τοῦ νόμου Закона καὶ и τῶν προφητῶν, Пророков,22 δικαιοσύνη праведность δὲ же θεοῦ Бога διὰ через πίστεως веру Ἰησοῦ Иисуса Χριστοῦ, Христа, εἰς во πάντας всех τοὺς πιστεύοντας· верящих; οὐ не γάρ ведь ἐστιν есть διαστολή· различие;23 πάντες все γὰρ ведь ἥμαρτον согрешили καὶ и ὑστεροῦνται нуждаются τῆς δόξης славы τοῦ θεοῦ, Бога,24 δικαιούμενοι оправдываемые δωρεὰν даром τῇ αὐτοῦ Его χάριτι благодатью διὰ через τῆς ἀπολυτρώσεως выкуп τῆς ἐν в Χριστῷ Христе Ἰησοῦ· Иисусе;25 ὃν Которого προέθετο предустановил θεὸς Бог ἱλαστήριον умилостивление διὰ через [τῆς] πίστεως веру ἐν в τῷ αὐτοῦ Его αἵματι крови εἰς в ἔνδειξιν доказательство τῆς δικαιοσύνης праведности αὐτοῦ Его διὰ через τὴν πάρεσιν отпущения τῶν προγεγονότων прежде случившихся ἁμαρτημάτων прегрешений26 ἐν в τῇ ἀνοχῇ снисхождении τοῦ θεοῦ, Бога, πρὸς к τὴν ἔνδειξιν доказательству τῆς δικαιοσύνης праведности αὐτοῦ Его ἐν в τῷ νῦν нынешнее καιρῷ, время, εἰς для τὸ εἶναι быть αὐτὸν Его δίκαιον праведного καὶ и δικαιοῦντα оправдывающего τὸν ἐκ из πίστεως веры Ἰησοῦ. Иисуса.27 Ποῦ Где οὖν итак καύχησις; гордость? ἐξεκλείσθη. Она была исключена. διὰ Через ποίου какой νόμου; закон? τῶν ἔργων; Дел? οὐχί, Нет, ἀλλὰ но διὰ через νόμου закон πίστεως. веры.28 λογιζόμεθα Считаем γὰρ ведь δικαιοῦσθαι оправдываться πίστει верой ἄνθρωπον человека χωρὶς без ἔργων дел νόμου. Закона.29 Или Ἰουδαίων Иудеев θεὸς Бог μόνον; только? οὐχὶ [Разве] не καὶ и ἐθνῶν; язычников? ναὶ Да καὶ и ἐθνῶν, язычников,30 εἴπερ если только εἷς один θεός, Бог, ὃς который δικαιώσει будет оправдывать περιτομὴν обрезание ἐκ от πίστεως веры καὶ и ἀκροβυστίαν необрезание διὰ через τῆς πίστεως. веру.31 νόμον Закон οὖν итак καταργοῦμεν упраздняем διὰ через τῆς πίστεως; веру? μὴ Не γένοιτο, пусть осуществится, ἀλλὰ но νόμον Закон ἱστάνομεν. ставим.