keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

1-е послание к Коринфянам глава 14

Α΄ Επιστολή προς Κορινθίους 14

Подстрочный перевод Библии

1 Διώκετε Гони́тесь τὴν ἀγάπην, [за] любовью, ζηλοῦτε ревнуете δὲ же τὰ πνευματικά, [о] духовном, μᾶλλον более δὲ же ἵνα чтобы προφητεύητε. вы пророчествовали.2 γὰρ Ведь λαλῶν говорящий γλώσσῃ [на друго́м] языке οὐκ не ἀνθρώποις людям λαλεῖ говорит ἀλλὰ но θεῷ, Богу, οὐδεὶς никто γὰρ ведь ἀκούει, слышит, πνεύματι Духом δὲ же λαλεῖ говорит μυστήρια· тайны;3 δὲ же προφητεύων пророчествующий ἀνθρώποις людям λαλεῖ говорит οἰκοδομὴν устроение καὶ и παράκλησιν увещевание καὶ и παραμυθίαν. утешение.4 λαλῶν Говорящий γλώσσῃ [на друго́м] языке ἑαυτὸν самого себя οἰκοδομεῖ· строит; δὲ же προφητεύων пророчествующий ἐκκλησίαν церковь οἰκοδομεῖ. строит.5 θέλω Хочу δὲ же πάντας всех ὑμᾶς вас λαλεῖν говорить γλώσσαις, [на] языках, μᾶλλον более δὲ же ἵνα чтобы προφητεύητε· вы пророчествовали; μείζων больший δὲ же προφητεύων пророчествующий чем λαλῶν говорящий γλώσσαις, [на] языках, ἐκτὸς кроме εἰ если μὴ не διερμηνεύῃ, будет растолковывать, ἵνα чтобы ἐκκλησία церковь οἰκοδομὴν устроение λάβῃ. получила.6 Νῦν Теперь δέ, же, ἀδελφοί, братья, ἐὰν если ἔλθω приду πρὸς к ὑμᾶς вам γλώσσαις [на] языках λαλῶν, говорящий, τί что ὑμᾶς вам ὠφελήσω, я принёс бы пользу, ἐὰν если μὴ не ὑμῖν вам λαλήσω я произнёс бы или ἐν в ἀποκαλύψει открытии или ἐν в γνώσει знании или ἐν в προφητείᾳ пророчестве или [ἐν] в διδαχῇ; учении?7 ὅμως Даже τὰ ἄψυχα неодушевлённое φωνὴν голос διδόντα, дающее, εἴτε и если αὐλὸς свирель εἴτε и если κιθάρα, кифара, ἐὰν если διαστολὴν расстояние τοῖς φθόγγοις [между] звуками μὴ не δῷ, даст, πῶς как γνωσθήσεται будет узнано τὸ αὐλούμενον играемое на свирели или τὸ κιθαριζόμενον; играемое на кифаре?8 καὶ И γὰρ ведь ἐὰν если ἄδηλον неясно σάλπιγξ труба φωνὴν голос δῷ, даст, τίς кто παρασκευάσεται будет готовиться εἰς на πόλεμον; войну?9 οὕτως Так καὶ и ὑμεῖς вы διὰ через τῆς γλώσσης язык ἐὰν если μὴ не εὔσημον значимое λόγον слово δῶτε, дадите, πῶς как γνωσθήσεται будет узнано τὸ λαλούμενον; произносящееся? ἔσεσθε Будете γὰρ ведь εἰς на ἀέρα воздух λαλοῦντες. говорящие.10 τοσαῦτα Столькие εἰ если τύχοι случится γένη [разные] роды φωνῶν голосов εἰσιν есть ἐν в κόσμῳ, мире, καὶ и οὐδὲν никакой ἄφωνον· безгласный;11 ἐὰν если οὖν итак μὴ не εἰδῶ буду знать τὴν δύναμιν силу τῆς φωνῆς, го́лоса, ἔσομαι буду τῷ λαλοῦντι произносящему βάρβαρος варвар καὶ и λαλῶν произносящий ἐν во ἐμοὶ мне βάρβαρος. варвар.12 οὕτως Так καὶ и ὑμεῖς, вы, ἐπεὶ поскольку ζηλωταί ревнители ἐστε вы есть πνευμάτων, ду́хов, πρὸς к τὴν οἰκοδομὴν устроению τῆς ἐκκλησίας церкви ζητεῖτε ищите ἵνα чтобы περισσεύητε. вы изобиловали.13 διὸ Потому λαλῶν говорящий γλώσσῃ [на друго́м] языке προσευχέσθω пусть молится ἵνα чтобы διερμηνεύῃ. он растолковывал.14 ἐὰν Если [γὰρ] ведь προσεύχωμαι буду молиться γλώσσῃ, [на друго́м] языке, τὸ πνεῦμά дух μου мой προσεύχεται, молится, δὲ же νοῦς ум μου мой ἄκαρπός бесплодный ἐστιν. есть.15 τί Что́ οὖν итак ἐστιν; есть? προσεύξομαι Буду молиться τῷ πνεύματι, духом, προσεύξομαι буду молиться δὲ же καὶ и τῷ νοΐ· умом; ψαλῶ буду играть псалмы τῷ πνεύματι, духом, ψαλῶ буду играть псалмы δὲ же καὶ и τῷ νοΐ. умом.16 ἐπεὶ Поскольку ἐὰν если εὐλογῇς будешь благословлять [ἐν] в πνεύματι, духе, ἀναπληρῶν восполняющий τὸν τόπον место τοῦ ἰδιώτου простого человека πῶς как ἐρεῖ скажет τὸ Ἀμήν Аминь ἐπὶ на τῇ σῇ твоё εὐχαριστίᾳ, благодарение, ἐπειδὴ так как τί что λέγεις говоришь οὐκ не οἶδεν; знает?17 σὺ Ты μὲν то γὰρ ведь καλῶς хорошо εὐχαριστεῖς, благодаришь, ἀλλ᾽ но ἕτερος другой οὐκ не οἰκοδομεῖται. обустраивается.18 εὐχαριστῶ Благодарю τῷ θεῷ, Бога, πάντων [из] всех ὑμῶν вас μᾶλλον более γλώσσαις [на] языках λαλῶ· говорю;19 ἀλλὰ но ἐν в ἐκκλησίᾳ церкви θέλω хочу πέντε пять λόγους слов τῷ νοΐ умом μου моим λαλῆσαι, произнести, ἵνα чтобы καὶ и ἄλλους других κατηχήσω, я наставил, чем μυρίους десять тысяч λόγους слов ἐν на γλώσσῃ. [друго́м] языке.20 Ἀδελφοί, Братья, μὴ не παιδία дети γίνεσθε делайтесь ταῖς φρεσίν, мыслями, ἀλλὰ но τῇ κακίᾳ [для] зла νηπιάζετε, будьте младенцы, ταῖς δὲ же φρεσὶν мыслями τέλειοι совершенны γίνεσθε. делайтесь.21 ἐν В τῷ νόμῳ Законе γέγραπται написано ὅτι что Ἐν В ἑτερογλώσσοις иноязычных καὶ и ἐν в χείλεσιν губах ἑτέρων других λαλήσω буду произносить τῷ λαῷ народу τούτῳ, этому, καὶ и οὐδ᾽ даже не οὕτως так εἰσακούσονταί вслушаются в μου, Меня, λέγει говорит κύριος. Господь.22 ὥστε Так что αἱ γλῶσσαι языки εἰς на σημεῖόν знамение εἰσιν есть οὐ не τοῖς πιστεύουσιν верящим ἀλλὰ но τοῖς ἀπίστοις, неверным, δὲ же προφητεία пророчество οὐ не τοῖς ἀπίστοις неверным ἀλλὰ но τοῖς πιστεύουσιν. верящим.23 Ἐὰν Если οὖν итак συνέλθῃ сойдётся ἐκκλησία церковь ὅλη вся ἐπὶ в τὸ αὐτὸ одно место καὶ и πάντες все λαλῶσιν будут произносить γλώσσαις, [на] языках, εἰσέλθωσιν войдут δὲ же ἰδιῶται простые люди или ἄπιστοι, неверные, οὐκ [разве] не ἐροῦσιν скажут ὅτι что μαίνεσθε; безумствуете?24 ἐὰν Если δὲ же πάντες все προφητεύωσιν, будут пророчествовать, εἰσέλθῃ войдёт δέ же τις кто-либо ἄπιστος неверный или ἰδιώτης, простой человек, ἐλέγχεται обличается ὑπὸ πάντων, всеми, ἀνακρίνεται судится ὑπὸ πάντων, всеми,25 τὰ κρυπτὰ тайные [дела́] τῆς καρδίας се́рдца αὐτοῦ его φανερὰ явные γίνεται, делаются, καὶ и οὕτως так πεσὼν павший ἐπὶ на πρόσωπον лицо προσκυνήσει поклонится τῷ θεῷ, Богу, ἀπαγγέλλων возвещающий ὅτι что Ὄντως Действительно θεὸς Бог ἐν в ὑμῖν вас ἐστιν. есть.26 Τί Что οὖν итак ἐστιν, есть, ἀδελφοί; братья? ὅταν Когда συνέρχησθε, вы сходитесь, ἕκαστος каждый ψαλμὸν псалом ἔχει, имеет, διδαχὴν учение ἔχει, имеет, ἀποκάλυψιν открытие ἔχει, имеет, γλῶσσαν язык ἔχει, имеет, ἑρμηνείαν толкование ἔχει· имеет; πάντα всё πρὸς к οἰκοδομὴν обустройству γινέσθω. пусть осуществляется.27 εἴτε И если γλώσσῃ [на друго́м] языке τις кто-либо λαλεῖ, говорит, κατὰ по δύο двое или τὸ πλεῖστον самое большее τρεῖς, трое, καὶ и ἀνὰ по μέρος, части, καὶ и εἷς один διερμηνευέτω· пусть растолковывает;28 ἐὰν если δὲ же μὴ не будет διερμηνευτής, растолкователя, σιγάτω пусть молчит ἐν в ἐκκλησίᾳ, церкви, ἑαυτῷ себе самому δὲ же λαλείτω пусть произносит καὶ и τῷ θεῷ. Богу.29 προφῆται Пророки δὲ же δύο два или τρεῖς три λαλείτωσαν, пусть произносят, καὶ и οἱ ἄλλοι другие διακρινέτωσαν· пусть рассуждают;30 ἐὰν если δὲ же ἄλλῳ другому ἀποκαλυφθῇ будет открыт καθημένῳ, сидящему, πρῶτος первый σιγάτω. пусть молчит.31 δύνασθε Можете γὰρ ведь καθ᾽ по ἕνα одному πάντες все προφητεύειν, пророчествовать, ἵνα чтобы πάντες все μανθάνωσιν обучались καὶ и πάντες все παρακαλῶνται, увещевались,32 καὶ и πνεύματα ду́хи προφητῶν пророков προφήταις пророкам ὑποτάσσεται· подчиняются;33 οὐ не γάρ ведь ἐστιν Он есть ἀκαταστασίας беспорядка θεὸς Бог ἀλλὰ но εἰρήνης. мира. Ὡς Как ἐν во πάσαις всех ταῖς ἐκκλησίαις церквах τῶν ἁγίων, святых,34 αἱ γυναῖκες женщины ἐν в ταῖς ἐκκλησίαις церквах σιγάτωσαν, пусть молчат, οὐ не γὰρ ведь ἐπιτρέπεται разрешается αὐταῖς им λαλεῖν· говорить; ἀλλὰ но ὑποτασσέσθωσαν, пусть подчиняются, καθὼς как καὶ и νόμος Закон λέγει. говорит.35 εἰ Если δέ же τι что-нибудь μαθεῖν изучить θέλουσιν, желают, ἐν в οἴκῳ доме τοὺς ἰδίους собственных ἄνδρας мужей ἐπερωτάτωσαν, пусть спрашивают, αἰσχρὸν стыдно γάρ ведь ἐστιν есть γυναικὶ женщине λαλεῖν говорить ἐν в ἐκκλησίᾳ. церкви.36 Или ἀφ᾽ от ὑμῶν вас λόγος слово τοῦ θεοῦ Бога ἐξῆλθεν, вышло, или εἰς для ὑμᾶς вас μόνους одних κατήντησεν; сошло навстречу?37 Εἴ Если τις кто-либо δοκεῖ кажется προφήτης пророк εἶναι быть или πνευματικός, духовный, ἐπιγινωσκέτω пусть познает которое γράφω пишу ὑμῖν вам ὅτι потому что κυρίου Го́спода ἐστὶν есть ἐντολή· заповедь;38 εἰ если δέ же τις кто-либо ἀγνοεῖ, не знает, ἀγνοεῖται. незнаем есть.39 ὥστε, Так что, ἀδελφοί братья [μου], мои, ζηλοῦτε проявляйте рвение τὸ προφητεύειν, пророчествовать, καὶ и τὸ λαλεῖν говорить μὴ не κωλύετε препятствуйте γλώσσαις· [на] языках;40 πάντα всё δὲ же εὐσχημόνως благообразно καὶ и κατὰ по τάξιν порядку γινέσθω. пусть осуществляется.