keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

1-е послание к Коринфянам глава 6

Α΄ Επιστολή προς Κορινθίους 6

Подстрочный перевод Библии

1 Τολμᾷ Осмеливается τις кто-либо ὑμῶν [из] вас πρᾶγμα дело ἔχων имеющий πρὸς к τὸν ἕτερον другому κρίνεσθαι быть судимым ἐπὶ у τῶν ἀδίκων, неправедных, καὶ а οὐχὶ не ἐπὶ у τῶν ἁγίων; святых?2 Или οὐκ не οἴδατε знаете ὅτι что οἱ ἅγιοι святые τὸν κόσμον мир κρινοῦσιν; будут судить? καὶ И εἰ если ἐν в ὑμῖν вас κρίνεται судится κόσμος, мир, ἀνάξιοί [разве] недостойны ἐστε вы есть κριτηρίων судов ἐλαχίστων; наименьших?3 οὐκ [Разве] не οἴδατε знаете ὅτι что ἀγγέλους ангелов κρινοῦμεν, будем судить, μήτιγε не то что βιωτικά; житейское?4 βιωτικὰ Житейские μὲν ведь οὖν итак κριτήρια суды ἐὰν если ἔχητε, будете иметь, τοὺς ἐξουθενημένους уничиженных ἐν в τῇ ἐκκλησίᾳ церкви τούτους этих καθίζετε; сажаете?5 πρὸς К ἐντροπὴν стыду ὑμῖν вам λέγω. говорю. οὕτως Так οὐκ не ἔνι есть ἐν у ὑμῖν вас οὐδεὶς никто σοφὸς мудрый ὃς который δυνήσεται сможет διακρῖναι рассудить ἀνὰ по μέσον середине τοῦ ἀδελφοῦ брата αὐτοῦ; его?6 ἀλλὰ Но ἀδελφὸς брат μετὰ с ἀδελφοῦ братом κρίνεται, судится, καὶ и τοῦτο это ἐπὶ у ἀπίστων; неверных?7 ἤδη Уже́ μὲν ведь [οὖν] итак ὅλως вовсе ἥττημα поражение ὑμῖν вам ἐστιν есть ὅτι что κρίματα суды ἔχετε имеете μεθ᾽ с ἑαυτῶν· собой; διὰ из-за τί чего οὐχὶ не μᾶλλον более ἀδικεῖσθε; бываете обижаемы? διὰ Из-за τί чего οὐχὶ не μᾶλλον более ἀποστερεῖσθε; бываете лишаемы?8 ἀλλὰ Но ὑμεῖς вы ἀδικεῖτε обижаете καὶ и ἀποστερεῖτε, лишаете, καὶ и τοῦτο это ἀδελφούς. братьев.9 Или οὐκ не οἴδατε знаете ὅτι что ἄδικοι неправедные θεοῦ Бога βασιλείαν Царство οὐ не κληρονομήσουσιν; унаследуют? μὴ Не πλανᾶσθε· заблуждайтесь; οὔτε и не πόρνοι развратники οὔτε и не εἰδωλολάτραι идолопоклонники οὔτε и не μοιχοὶ прелюбодеи οὔτε и не μαλακοὶ сластолюбцы οὔτε и не ἀρσενοκοῖται мужеложцы10 οὔτε и не κλέπται воры οὔτε и не πλεονέκται, стяжатели, οὐ не μέθυσοι, пьяницы, οὐ не λοίδοροι, ругатели, οὐχ не ἅρπαγες хищные βασιλείαν царство θεοῦ Бога κληρονομήσουσιν. унаследуют.11 καὶ И ταῦτά это τινες некоторые ἦτε· вы были; ἀλλὰ но ἀπελούσασθε, вы отмылись, ἀλλὰ но ἡγιάσθητε, вы были освящены, ἀλλὰ но ἐδικαιώθητε вы были оправданы ἐν в τῷ ὀνόματι имени τοῦ κυρίου Го́спода Ἰησοῦ Иисуса Χριστοῦ Христа καὶ и ἐν в τῷ πνεύματι Духе τοῦ θεοῦ Бога ἡμῶν. нашего.12 Πάντα Всё μοι мне ἔξεστιν, позволяется, ἀλλ᾽ но οὐ не πάντα всё συμφέρει. приносит пользу. πάντα Всё μοι мне ἔξεστιν, позволяется, ἀλλ᾽ но οὐκ не ἐγὼ я ἐξουσιασθήσομαι буду сделан подвластен ὑπό τινος. чем-либо.13 τὰ βρώματα Пища τῇ κοιλίᾳ, утробе, καὶ и κοιλία утроба τοῖς βρώμασιν· еде; δὲ же θεὸς Бог καὶ и ταύτην эту καὶ и ταῦτα это καταργήσει. упразднит. τὸ δὲ Же σῶμα тело οὐ не τῇ πορνείᾳ блуду ἀλλὰ но τῷ κυρίῳ, Господу, καὶ и κύριος Господь τῷ σώματι· телу;14 δὲ же θεὸς Бог καὶ и τὸν κύριον Го́спода ἤγειρεν воскресил καὶ и ἡμᾶς нас ἐξεγερεῖ воскресит διὰ через τῆς δυνάμεως силу αὐτοῦ. Его.15 οὐκ [Разве] не οἴδατε знаете ὅτι что τὰ σώματα тела́ ὑμῶν ваши μέλη члены Χριστοῦ Христа ἐστιν; есть? ἄρας Взявший οὖν итак τὰ μέλη члены τοῦ Χριστοῦ Христа ποιήσω сделаю πόρνης развратницы μέλη; члены? μὴ Не γένοιτο. пусть осуществится.16 [ἢ] Или οὐκ не οἴδατε знаете ὅτι что κολλώμενος склеивающийся τῇ πόρνῃ [с] блудницею ἓν одно σῶμά тело ἐστιν; есть? Ἔσονται Будут γάρ, ведь, φησίν, говорит, οἱ δύο два εἰς в σάρκα плоть μίαν. одну.17 δὲ Же κολλώμενος склеивающийся τῷ κυρίῳ [с] Господом ἓν один πνεῦμά дух ἐστιν. есть.18 φεύγετε Избегайте τὴν πορνείαν· разврата; πᾶν всякий ἁμάρτημα грех который ἐὰν если ποιήσῃ сделает ἄνθρωπος человек ἐκτὸς снаружи τοῦ σώματός те́ла ἐστιν, есть, δὲ же πορνεύων развратничающий εἰς на τὸ ἴδιον собственное σῶμα тело ἁμαρτάνει. грешит.19 Или οὐκ не οἴδατε знаете ὅτι что τὸ σῶμα тело ὑμῶν ваше ναὸς храм τοῦ Которого ἐν в ὑμῖν вас ἁγίου Святого πνεύματός Духа ἐστιν, есть, οὗ Которого ἔχετε имеете ἀπὸ от θεοῦ, Бога, καὶ и οὐκ не ἐστὲ есть вы ἑαυτῶν; свои?20 ἠγοράσθητε Вы были куплены γὰρ ведь τιμῆς· [по] цене; δοξάσατε прославьте δὴ поэтому τὸν θεὸν Бога ἐν в τῷ σώματι теле ὑμῶν. вашем.