keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

1-е послание к Фессалоникийцам глава 2

Α΄Επιστολή προς Θεσσαλονικείς 2

Подстрочный перевод Библии

1 Αὐτοὶ Сами γὰρ ведь οἴδατε, знаете, ἀδελφοί, братья, τὴν εἴσοδον вход ἡμῶν наш τὴν πρὸς к ὑμᾶς вам ὅτι что οὐ не κενὴ пустой γέγονεν, сделался,2 ἀλλὰ но προπαθόντες прежде претерпевшие страдание καὶ и ὑβρισθέντες оскорблённые καθὼς как οἴδατε знаете ἐν в Φιλίπποις Филиппах ἐπαρρησιασάμεθα мы уверенно открылись ἐν в τῷ θεῷ Боге ἡμῶν нашем λαλῆσαι произнести πρὸς к ὑμᾶς вам τὸ εὐαγγέλιον благовестие τοῦ θεοῦ Бога ἐν во πολλῷ многой ἀγῶνι. борьбе.3 γὰρ Ведь παράκλησις утешение ἡμῶν наше οὐκ не ἐκ от πλάνης заблуждения οὐδὲ и не ἐξ из ἀκαθαρσίας нечистоты οὐδὲ и не ἐν в δόλῳ, хитрости,4 ἀλλὰ но καθὼς как δεδοκιμάσμεθα мы испытаны ὑπὸ τοῦ θεοῦ Богом πιστευθῆναι быть сделанными поверенными τὸ εὐαγγέλιον благовестия οὕτως так λαλοῦμεν, произносим, οὐχ не ὡς как ἀνθρώποις людям ἀρέσκοντες угождающие ἀλλὰ но θεῷ Богу τῷ δοκιμάζοντι испытывающему τὰς καρδίας сердца́ ἡμῶν. наши.5 οὔτε И не γάρ ведь ποτε когда-либо ἐν в λόγῳ слове κολακείας лести ἐγενήθημεν, мы были сделаны, καθὼς как οἴδατε, вы знаете, οὔτε и не ἐν в προφάσει мотиве πλεονεξίας, стяжательства, θεὸς Бог μάρτυς, свидетель,6 οὔτε и не ζητοῦντες ищущие ἐξ из ἀνθρώπων людей δόξαν, славу, οὔτε и не ἀφ᾽ от ὑμῶν вас οὔτε и не ἀπ᾽ от ἄλλων, других,7 δυνάμενοι могущие ἐν в βάρει весе εἶναι быть ὡς как Χριστοῦ Христа ἀπόστολοι, апостолы, ἀλλὰ но ἐγενήθημεν мы были сделаны νήπιοι младенцы ἐν в μέσῳ середине ὑμῶν. вас. ὡς Как ἐὰν если τροφὸς кормилица θάλπῃ будет согревать τὰ ἑαυτῆς своих τέκνα, детей,8 οὕτως так ὁμειρόμενοι тянущиеся ὑμῶν [к] вам εὐδοκοῦμεν считаем за благо μεταδοῦναι передать ὑμῖν вам οὐ не μόνον только τὸ εὐαγγέλιον благовестие τοῦ θεοῦ Бога ἀλλὰ но καὶ и τὰς ἑαυτῶν свои ψυχάς, ду́ши, διότι потому что ἀγαπητοὶ любимые ἡμῖν нам ἐγενήθητε. вы были сделаны.9 μνημονεύετε Помните γάρ, ведь, ἀδελφοί, братья, τὸν κόπον труд ἡμῶν наш καὶ и τὸν μόχθον· усилие; νυκτὸς ночью καὶ и ἡμέρας днём ἐργαζόμενοι работающие πρὸς чтобы τὸ μὴ не ἐπιβαρῆσαί отяготить τινα кого-либо ὑμῶν [из] вас ἐκηρύξαμεν мы возвестили εἰς у ὑμᾶς вас τὸ εὐαγγέλιον благовестие τοῦ θεοῦ. Бога.10 ὑμεῖς Вы μάρτυρες свидетели καὶ и θεός, Бог, ὡς как ὁσίως благочестиво καὶ и δικαίως справедливо καὶ и ἀμέμπτως безупречно ὑμῖν [для] вас τοῖς πιστεύουσιν верящих ἐγενήθημεν, мы сделались,11 καθάπερ подобно тому как οἴδατε знаете ὡς как ἕνα одного ἕκαστον каждого ὑμῶν [из] вас ὡς как πατὴρ отец τέκνα детей ἑαυτοῦ своих12 παρακαλοῦντες увещевающие ὑμᾶς вас καὶ и παραμυθούμενοι ободряющие καὶ и μαρτυρόμενοι свидетельствующие εἰς чтобы τὸ περιπατεῖν ходить ὑμᾶς вам ἀξίως достойно τοῦ θεοῦ Бога τοῦ καλοῦντος призывающего ὑμᾶς вас εἰς в τὴν ἑαυτοῦ Своё βασιλείαν Царство καὶ и δόξαν. славу.13 Καὶ И διὰ из-за τοῦτο этого καὶ и ἡμεῖς мы εὐχαριστοῦμεν благодарим τῷ θεῷ Бога ἀδιαλείπτως, непрестанно, ὅτι что παραλαβόντες принявшие λόγον слово ἀκοῆς слуха παρ᾽ от ἡμῶν нас τοῦ θεοῦ Бога ἐδέξασθε [вы] приняли οὐ не λόγον слово ἀνθρώπων людей ἀλλὰ но καθώς как ἐστιν есть ἀληθῶς истинно λόγον слово θεοῦ, Бога, ὃς которое καὶ и ἐνεργεῖται действует ἐν в ὑμῖν вас τοῖς πιστεύουσιν. верящих.14 ὑμεῖς Вы γὰρ ведь μιμηταὶ подражатели ἐγενήθητε, были сделаны, ἀδελφοί, братья, τῶν ἐκκλησιῶν церквей τοῦ θεοῦ Бога τῶν οὐσῶν сущих ἐν в τῇ Ἰουδαίᾳ Иудее ἐν в Χριστῷ Христе Ἰησοῦ, Иисусе, ὅτι потому что τὰ αὐτὰ то же ἐπάθετε претерпели καὶ и ὑμεῖς вы ὑπὸ от τῶν ἰδίων собственных συμφυλετῶν соплеменников καθὼς как καὶ и αὐτοὶ они ὑπὸ от τῶν Ἰουδαίων, Иудеев,15 τῶν καὶ и τὸν κύριον Го́спода ἀποκτεινάντων убивших Ἰησοῦν Иисуса καὶ и τοὺς προφήτας, пророков, καὶ и ἡμᾶς нас ἐκδιωξάντων, подвергших преследованиям, καὶ и θεῷ Богу μὴ не ἀρεσκόντων, угождающих, καὶ и πᾶσιν всем ἀνθρώποις людям ἐναντίων, противных,16 κωλυόντων препятствующих ἡμᾶς нам τοῖς ἔθνεσιν язычникам λαλῆσαι поговорить ἵνα чтобы σωθῶσιν, они были спасены, εἰς чтобы τὸ ἀναπληρῶσαι восполнить αὐτῶν их τὰς ἁμαρτίας грехи πάντοτε. всегда. ἔφθασεν Достиг δὲ же ἐπ᾽ на αὐτοὺς них ὀργὴ гнев εἰς в τέλος. конец.17 Ἡμεῖς Мы δέ, же, ἀδελφοί, братья, ἀπορφανισθέντες оставленные си́роты ἀφ᾽ от ὑμῶν вас πρὸς на καιρὸν срок ὥρας, часа, προσώπῳ лицом οὐ не καρδίᾳ, сердцем, περισσοτέρως чрезвычайнее ἐσπουδάσαμεν постарались τὸ πρόσωπον лицо ὑμῶν ваше ἰδεῖν увидеть ἐν во πολλῇ многом ἐπιθυμίᾳ. желании.18 διότι Потому что ἠθελήσαμεν мы захотели ἐλθεῖν прийти πρὸς к ὑμᾶς, вам, ἐγὼ я μὲν то Παῦλος Павел καὶ и ἅπαξ однажды καὶ и δίς, дважды, καὶ и ἐνέκοψεν помешал ἡμᾶς нам Σατανᾶς. Сатана.19 τίς Кто γὰρ ведь ἡμῶν наша ἐλπὶς надежда или χαρὰ радость или στέφανος венок καυχήσεως-- похвалы-- или οὐχὶ [разве] не καὶ и ὑμεῖς-- вы-- ἔμπροσθεν перед τοῦ κυρίου Господом ἡμῶν нашим Ἰησοῦ Иисусом ἐν в τῇ αὐτοῦ Его παρουσίᾳ; пришествие?20 ὑμεῖς Вы γάρ ведь ἐστε есть δόξα слава ἡμῶν наша καὶ и χαρά. радость.