keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Послание к Евреям глава 5

Επιστολή προς Εβραίους 5

Подстрочный перевод Библии

1 Πᾶς Всякий γὰρ ведь ἀρχιερεὺς первосвященник ἐξ из ἀνθρώπων людей λαμβανόμενος берущийся ὑπὲρ за ἀνθρώπων людей καθίσταται становится τὰ πρὸς к τὸν θεόν, Богу, ἵνα чтобы προσφέρῃ он приносил δῶρά дары τε καὶ и θυσίας жертвы ὑπὲρ за ἁμαρτιῶν, грехи,2 μετριοπαθεῖν сострадать δυνάμενος могущий τοῖς ἀγνοοῦσιν не знающим καὶ и πλανωμένοις, заблуждающимся, ἐπεὶ поскольку καὶ и αὐτὸς сам περίκειται находится ἀσθένειαν, [в] немощи,3 καὶ и δι᾽ из-за αὐτὴν неё ὀφείλει имеет долг καθὼς как περὶ о τοῦ λαοῦ народе οὕτως так καὶ и περὶ о αὐτοῦ нём προσφέρειν приносить περὶ о ἁμαρτιῶν. грехах [жертву].4 καὶ И οὐχ не ἑαυτῷ собой самим τις кто-либо λαμβάνει получает τὴν эту τιμήν, честь, ἀλλὰ но καλούμενος призываемый ὑπὸ τοῦ θεοῦ, Богом, καθώσπερ как καὶ и Ἀαρών. Аарон.5 Οὕτως Так καὶ и Χριστὸς Христос οὐχ не ἑαυτὸν Себя самого ἐδόξασεν прославил γενηθῆναι быть сделанным ἀρχιερέα, первосвященником, ἀλλ᾽ но λαλήσας произнёсший πρὸς к αὐτόν, Нему, Υἱός Сын μου Мой εἶ есть σύ, Ты, ἐγὼ Я σήμερον сегодня γεγέννηκά породил σε· Тебя;6 καθὼς как καὶ и ἐν в ἑτέρῳ друго́м [месте] λέγει, говорит, Σὺ Ты ἱερεὺς священник εἰς на τὸν αἰῶνα век κατὰ по τὴν τάξιν положению Μελχισέδεκ. Мелхиседека.7 ὃς Который ἐν в ταῖς ἡμέραις дни τῆς σαρκὸς плоти αὐτοῦ, Его, δεήσεις прошения τε καὶ и ἱκετηρίας моления πρὸς к τὸν δυνάμενον Могущему σῴζειν спасать αὐτὸν Его ἐκ от θανάτου смерти μετὰ с κραυγῆς криком ἰσχυρᾶς сильным καὶ и δακρύων слезами προσενέγκας принёсший καὶ и εἰσακουσθεὶς услышанный ἀπὸ от τῆς εὐλαβείας, благоговения,8 καίπερ хотя ὢν сущий υἱὸς Сын ἔμαθεν Он научился ἀφ᾽ от ὧν которого ἔπαθεν Он претерпел страдание τὴν ὑπακοήν· послушанию;9 καὶ и τελειωθεὶς совершённый ἐγένετο Он сделался πᾶσιν [для] всех τοῖς ὑπακούουσιν слушающих αὐτῷ Его αἴτιος Виновник σωτηρίας спасения αἰωνίου, вечного,10 προσαγορευθεὶς названный ὑπὸ τοῦ θεοῦ Богом ἀρχιερεὺς первосвященник κατὰ по τὴν τάξιν положению Μελχισέδεκ. Мелхиседека.11 Περὶ О οὗ Котором πολὺς многое ἡμῖν [у] нас λόγος слово καὶ и δυσερμήνευτος труднообъяснимое λέγειν, [чтобы] говорить, ἐπεὶ поскольку νωθροὶ тугие γεγόνατε вы сделались ταῖς ἀκοαῖς. [на] уши.12 καὶ И γὰρ ведь ὀφείλοντες имеющие долг εἶναι быть διδάσκαλοι учители διὰ из-за τὸν χρόνον, времени, πάλιν опять χρείαν нужду ἔχετε имеете τοῦ διδάσκειν учить ὑμᾶς вас τινὰ каким-нибудь τὰ στοιχεῖα частицам τῆς ἀρχῆς нача́ла τῶν λογίων слов τοῦ θεοῦ, Бога, καὶ и γεγόνατε вы сделались χρείαν нужду ἔχοντες имеющие γάλακτος, [в] молоке, [καὶ] а οὐ не στερεᾶς [в] твёрдой τροφῆς. пище.13 πᾶς Всякий γὰρ ведь μετέχων приобщающийся γάλακτος молоку ἄπειρος неопытен λόγου [в] слове δικαιοσύνης, праведности, νήπιος младенец γάρ ведь ἐστιν· он есть;14 τελείων совершенных δέ же ἐστιν есть στερεὰ твёрдая τροφή, пища, τῶν διὰ из-за τὴν ἕξιν овладения [опытом] τὰ αἰσθητήρια чувства γεγυμνασμένα наупражнявшиеся ἐχόντων имеющих πρὸς к διάκρισιν различению καλοῦ хорошего τε καὶ и κακοῦ. плохого.