keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

2-е послание Петра глава 2

Β΄ Επιστολή Πέτρου 2

Подстрочный перевод Библии

1 Ἐγένοντο Сделались δὲ же καὶ и ψευδοπροφῆται лжепророки ἐν в τῷ λαῷ, народе, ὡς как καὶ и ἐν в ὑμῖν вас ἔσονται будут ψευδοδιδάσκαλοι, лжеучители, οἵτινες которые παρεισάξουσιν привнесут αἱρέσεις ереси ἀπωλείας, гибели, καὶ и τὸν ἀγοράσαντα выкупившего αὐτοὺς их δεσπότην Владыку ἀρνούμενοι, отрицающие, ἐπάγοντες наводящие ἑαυτοῖς себе ταχινὴν скорую ἀπώλειαν. гибель.2 καὶ И πολλοὶ многие ἐξακολουθήσουσιν последуют αὐτῶν их ταῖς ἀσελγείαις, распущенностям, δι᾽ через οὓς которых ὁδὸς дорога τῆς ἀληθείας истины βλασφημηθήσεται· будет подвергнута хуле;3 καὶ и ἐν в πλεονεξίᾳ стяжательстве πλαστοῖς [с] притворными λόγοις словами ὑμᾶς вами ἐμπορεύσονται· будут торговать; οἷς которым τὸ κρίμα приговор ἔκπαλαι издавна οὐκ не ἀργεῖ, бездействует, καὶ и ἀπώλεια расплата αὐτῶν их οὐ не νυστάζει. дремлет.4 Εἰ Если γὰρ ведь θεὸς Бог ἀγγέλων ангелов ἁμαρτησάντων согрешивших οὐκ не ἐφείσατο, пощадил, ἀλλὰ но σειραῖς [в] верёвках ζόφου мрака ταρταρώσας бросивший в тартар παρέδωκεν передал εἰς на κρίσιν суд τηρουμένους, сохраняемых,5 καὶ и ἀρχαίου древнего κόσμου мира οὐκ не ἐφείσατο, пощадил, ἀλλὰ но ὄγδοον восьмого Νῶε Ноя δικαιοσύνης праведности κήρυκα глашатая ἐφύλαξεν, сберёг, κατακλυσμὸν потоп κόσμῳ миру ἀσεβῶν нечестивых ἐπάξας, наведший,6 καὶ и πόλεις города́ Σοδόμων Содома καὶ и Γομόρρας Гоморры τεφρώσας испепеливший [καταστροφῇ] [на] ниспровержение κατέκρινεν, осудил, ὑπόδειγμα [в] пример μελλόντων готовящегося ἀσεβέ[σ]ιν нечестивым τεθεικώς, положивший,7 καὶ а δίκαιον праведного Λὼτ Лота καταπονούμενον удручаемого ὑπὸ от τῆς τῶν ἀθέσμων бесчестных ἐν в ἀσελγείᾳ распущенности ἀναστροφῆς поведения ἐρρύσατο· избавил;8 βλέμματι взором γὰρ ведь καὶ и ἀκοῇ слухом δίκαιος праведный ἐγκατοικῶν живущий ἐν у αὐτοῖς них ἡμέραν день ἐξ изо ἡμέρας дня ψυχὴν душу δικαίαν праведную ἀνόμοις беззаконными ἔργοις делами ἐβασάνιζεν· подвергал муке;9 οἶδεν знает κύριος Господь εὐσεβεῖς [как] благочестивых ἐκ от πειρασμοῦ искушения ῥύεσθαι, избавлять, ἀδίκους неправедных δὲ же εἰς для ἡμέραν дня κρίσεως суда κολαζομένους наказываемых τηρεῖν, сохранять,10 μάλιστα наиболее δὲ же τοὺς ὀπίσω за σαρκὸς плотью ἐν в ἐπιθυμίᾳ страсти μιασμοῦ осквернения πορευομένους идущих καὶ и κυριότητος господство καταφρονοῦντας. презирающих. Τολμηταί, Наглецы, αὐθάδεις, самодовольные, δόξας славы οὐ не τρέμουσιν дрожат βλασφημοῦντες, хулящие,11 ὅπου где ἄγγελοι ангелы ἰσχύϊ могуществом καὶ и δυνάμει силой μείζονες бо́льшие ὄντες сущие οὐ не φέρουσιν несут κατ᾽ против αὐτῶν них παρὰ от κυρίου Го́спода βλάσφημον хулительный κρίσιν. суд.12 οὗτοι Эти δέ, же, ὡς как ἄλογα бессмысленные ζῷα животные γεγεννημένα рождённые φυσικὰ природные εἰς для ἅλωσιν поимки καὶ и φθοράν, уничтожения, ἐν в οἷς котором ἀγνοοῦσιν не знают βλασφημοῦντες, хулящие, ἐν в τῇ φθορᾷ уничтожении αὐτῶν их καὶ и φθαρήσονται, будут уничтожены,13 ἀδικούμενοι повреждаемые μισθὸν [в] расплату ἀδικίας· неправедности; ἡδονὴν наслаждением ἡγούμενοι считающие τὴν ἐν на ἡμέρᾳ дню τρυφήν, роскошь, σπίλοι пятна καὶ и μῶμοι пороки ἐντρυφῶντες роскошествующие ἐν в ταῖς ἀπάταις обманах αὐτῶν их συνευωχούμενοι вместе пирующие ὑμῖν, [с] вами,14 ὀφθαλμοὺς глаза́ ἔχοντες имеющие μεστοὺς полные μοιχαλίδος прелюбодейства καὶ и ἀκαταπαύστους непрерывных ἁμαρτίας, грехов, δελεάζοντες приманивающие ψυχὰς ду́ши ἀστηρίκτους, нетвёрдые, καρδίαν сердце γεγυμνασμένην наупражнявшееся πλεονεξίας [в] стяжательстве ἔχοντες, имеющие, κατάρας проклятия τέκνα, дети,15 καταλείποντες оставляющие εὐθεῖαν прямой ὁδὸν путь ἐπλανήθησαν, они заблудились, ἐξακολουθήσαντες последовавшие τῇ ὁδῷ пути τοῦ Βαλαὰμ Валаама τοῦ Βοσόρ, [сына] Восора, ὃς который μισθὸν плату ἀδικίας неправедности ἠγάπησεν полюбил16 ἔλεγξιν обличение δὲ же ἔσχεν возымел ἰδίας собственного παρανομίας· противозакония; ὑποζύγιον подъярёмное животное ἄφωνον безгласное ἐν в ἀνθρώπου человека φωνῇ голосе φθεγξάμενον произнёсшее ἐκώλυσεν воспрепятствовало τὴν τοῦ προφήτου пророка παραφρονίαν. безумию.17 Οὗτοί Эти εἰσιν есть πηγαὶ источники ἄνυδροι безводные καὶ и ὁμίχλαι клочья тумана ὑπὸ λαίλαπος бурей ἐλαυνόμεναι, гонимые, οἷς которым ζόφος мрак τοῦ σκότους тьмы τετήρηται. сохранён.18 ὑπέρογκα Сверхобъёмистое γὰρ ведь ματαιότητος суеты φθεγγόμενοι произносящие δελεάζουσιν приманивают ἐν в ἐπιθυμίαις желаниях σαρκὸς плоти ἀσελγείαις распущенностях τοὺς ὀλίγως немного ἀποφεύγοντας отбегающих τοὺς ἐν в πλάνῃ обмане ἀναστρεφομένους, [от]вращающихся,19 ἐλευθερίαν свободу αὐτοῖς им ἐπαγγελλόμενοι, обещающие, αὐτοὶ сами δοῦλοι рабы ὑπάρχοντες пребывающие τῆς φθορᾶς· растления; которым γάρ ведь τις кто ἥττηται, побеждён, τούτῳ тому δεδούλωται. он порабощён.20 εἰ Если γὰρ ведь ἀποφυγόντες избежавшие τὰ μιάσματα скверен τοῦ κόσμου мира ἐν в ἐπιγνώσει познании τοῦ κυρίου Го́спода [ἡμῶν] нашего καὶ и σωτῆρος Спасителя Ἰησοῦ Иисуса Χριστοῦ Христа τούτοις этим δὲ же πάλιν опять ἐμπλακέντες впутанные ἡττῶνται, побеждаются, γέγονεν сделалось αὐτοῖς им τὰ ἔσχατα последнее χείρονα худшее τῶν πρώτων. первого.21 κρεῖττον Лучше γὰρ ведь ἦν было αὐτοῖς им μὴ не ἐπεγνωκέναι познать τὴν ὁδὸν доро́ги τῆς δικαιοσύνης праведности чем ἐπιγνοῦσιν познавшим ὑποστρέψαι возвратиться ἐκ от τῆς παραδοθείσης переданной αὐτοῖς им ἁγίας святой ἐντολῆς. заповеди.22 συμβέβηκεν Произошло αὐτοῖς [с] ними τὸ τῆς ἀληθοῦς [по] истинной παροιμίας, пословице, Κύων Пёс ἐπιστρέψας обратившийся ἐπὶ к τὸ ἴδιον собственной ἐξέραμα, блевотине, καί, и, Ὗς Свинья λουσαμένη вымывшаяся εἰς к κυλισμὸν валянию βορβόρου. [в] помоях.