keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Откровение Иоанна глава 17

Αποκάλυψη του Ιωάννη 17

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И ἦλθεν пришёл εἷς один ἐκ из τῶν ἑπτὰ семи ἀγγέλων ангелов τῶν ἐχόντων имеющих τὰς ἑπτὰ семь φιάλας, чаш, καὶ и ἐλάλησεν заговорил μετ᾽ со ἐμοῦ мной λέγων, говорящий, Δεῦρο, Сюда, δείξω покажу σοι тебе τὸ κρίμα приговор τῆς πόρνης развратницы τῆς μεγάλης великой τῆς καθημένης сидящей ἐπὶ на ὑδάτων водах πολλῶν, многих,2 μεθ᾽ с ἧς которой ἐπόρνευσαν предались разврату οἱ βασιλεῖς цари τῆς γῆς, земли́, καὶ и ἐμεθύσθησαν были опьянены οἱ κατοικοῦντες обитающие τὴν γῆν [на] земле ἐκ от τοῦ οἴνου вина́ τῆς πορνείας блуда αὐτῆς. её.3 καὶ И ἀπήνεγκέν он отнёс με меня εἰς в ἔρημον пустыню ἐν в πνεύματι. духе. καὶ И εἶδον я увидел γυναῖκα женщину καθημένην сидящую ἐπὶ на θηρίον звере κόκκινον, алом, γέμον[τα] полнящемся ὀνόματα именами βλασφημίας, хулы, ἔχων имеющем κεφαλὰς голов ἑπτὰ семь καὶ и κέρατα рогов δέκα. десять.4 καὶ И γυνὴ женщина ἦν была περιβεβλημένη одетая πορφυροῦν [в] пурпурное καὶ и κόκκινον, алое, καὶ и κεχρυσωμένη позолоченное χρυσίῳ золотом καὶ и λίθῳ [в] камне τιμίῳ драгоценном καὶ и μαργαρίταις, жемчугах, ἔχουσα имеющая ποτήριον чашу χρυσοῦν золотую ἐν в τῇ χειρὶ руке αὐτῆς её γέμον полнящуюся βδελυγμάτων мерзостями καὶ и τὰ ἀκάθαρτα нечистотами τῆς πορνείας блуда αὐτῆς, её,5 καὶ и ἐπὶ на τὸ μέτωπον лбе αὐτῆς её ὄνομα имя γεγραμμένον, написанное, μυστήριον, тайна, Βαβυλὼν Вавилонь μεγάλη, великая, μήτηρ мать τῶν πορνῶν развратниц καὶ и τῶν βδελυγμάτων мерзостей τῆς γῆς. земли́.6 καὶ И εἶδον я увидел τὴν γυναῖκα женщину μεθύουσαν пьянеющую ἐκ от τοῦ αἵματος кро́ви τῶν ἁγίων святых καὶ и ἐκ от τοῦ αἵματος кро́ви τῶν μαρτύρων свидетелей Ἰησοῦ. Иисуса. Καὶ И ἐθαύμασα я удивился ἰδὼν увидевший αὐτὴν её θαῦμα удивлением μέγα. великим.7 καὶ И εἶπέν сказал μοι мне ἄγγελος, ангел, Διὰ Из-за τί чего ἐθαύμασας; ты удивился? ἐγὼ Я ἐρῶ скажу σοι тебе τὸ μυστήριον тайну τῆς γυναικὸς жены καὶ и τοῦ θηρίου зверя τοῦ βαστάζοντος носящего αὐτήν, её, τοῦ ἔχοντος имеющего τὰς ἑπτὰ семь κεφαλὰς голов καὶ и τὰ δέκα десять κέρατα· рогов;8 τὸ θηρίον зверь которого εἶδες ты увидел ἦν был καὶ и οὐκ не ἔστιν, есть, καὶ и μέλλει готовится ἀναβαίνειν восходить ἐκ из τῆς ἀβύσσου, бездны, καὶ и εἰς в ἀπώλειαν погубление ὑπάγει· идёт; καὶ и θαυμασθήσονται будут удивлены οἱ κατοικοῦντες обитающие ἐπὶ на τῆς γῆς, земле, ὧν которых οὐ не γέγραπται записано τὸ ὄνομα имя ἐπὶ в τὸ βιβλίον книге τῆς ζωῆς жизни ἀπὸ от καταβολῆς основания κόσμου, мира, βλεπόντων смотрящих τὸ θηρίον зверь ὅτι что ἦν был καὶ и οὐκ не ἔστιν есть καὶ и παρέσται. будет присутствовать.9 ὧδε Здесь νοῦς ум ἔχων имеющий σοφίαν. мудрость. αἱ ἑπτὰ Семь κεφαλαὶ голов ἑπτὰ семь ὄρη гор εἰσίν, есть, ὅπου где γυνὴ женщина κάθηται сидит ἐπ᾽ на αὐτῶν. них. καὶ И βασιλεῖς царей ἑπτά семь εἰσιν· есть;10 οἱ πέντε пять ἔπεσαν, пали, εἷς один ἔστιν, есть, ἄλλος другой οὔπω ещё не ἦλθεν, пришёл, καὶ и ὅταν когда ἔλθῃ придёт ὀλίγον немного αὐτὸν ему δεῖ надлежит μεῖναι. остаться.11 καὶ И τὸ θηρίον зверь который ἦν был καὶ и οὐκ не ἔστιν, есть, καὶ и αὐτὸς он ὄγδοός восьмой ἐστιν есть καὶ и ἐκ из τῶν ἑπτά семи ἐστιν, есть, καὶ и εἰς в ἀπώλειαν погубление ὑπάγει. идёт.12 καὶ И τὰ δέκα десять κέρατα рогов которые εἶδες ты увидел δέκα десять βασιλεῖς царей εἰσιν, есть, οἵτινες которые βασιλείαν царство οὔπω ещё не ἔλαβον, приняли, ἀλλὰ но ἐξουσίαν власть ὡς как βασιλεῖς цари μίαν одного ὥραν часа λαμβάνουσιν берут μετὰ со τοῦ θηρίου. зверем.13 οὗτοι Эти μίαν одно γνώμην намерение ἔχουσιν, имеют, καὶ и τὴν δύναμιν силу καὶ и ἐξουσίαν власть αὐτῶν их τῷ θηρίῳ зверю διδόασιν. дают.14 οὗτοι Эти μετὰ с τοῦ ἀρνίου Агнцем πολεμήσουσιν, будут воевать, καὶ и τὸ ἀρνίον Агнец νικήσει победит αὐτούς, их, ὅτι потому что κύριος Господин κυρίων господ ἐστὶν есть καὶ и βασιλεὺς Царь βασιλέων, царей, καὶ и οἱ μετ᾽ с αὐτοῦ Ним κλητοὶ званые καὶ и ἐκλεκτοὶ выбранные καὶ и πιστοί. верные.15 Καὶ И λέγει говорит μοι, мне, Τὰ ὕδατα во́ды которые εἶδες, ты увидел, οὗ где πόρνη блудница κάθηται, сидит, λαοὶ народы καὶ и ὄχλοι то́лпы εἰσὶν есть καὶ и ἔθνη расы καὶ и γλῶσσαι. языки.16 καὶ И τὰ δέκα десять κέρατα рогов которые εἶδες ты увидел καὶ и τὸ θηρίον, зверь, οὗτοι эти μισήσουσιν возненавидят τὴν πόρνην, развратницу, καὶ и ἠρημωμένην опустошённую ποιήσουσιν сделают αὐτὴν её καὶ и γυμνήν, голую, καὶ и τὰς σάρκας тела́ αὐτῆς её φάγονται, съедят, καὶ и αὐτὴν её κατακαύσουσιν сожгут ἐν в πυρί· огне;17 γὰρ ведь θεὸς Бог ἔδωκεν дал εἰς в τὰς καρδίας сердца́ αὐτῶν их ποιῆσαι сделать τὴν γνώμην намерение αὐτοῦ, Его, καὶ и ποιῆσαι сделать μίαν одно γνώμην намерение καὶ и δοῦναι дать τὴν βασιλείαν царство αὐτῶν их τῷ θηρίῳ, зверю, ἄχρι до [тех пор пока не] τελεσθήσονται будут закончены οἱ λόγοι слова́ τοῦ θεοῦ. Бога.18 καὶ И γυνὴ женщина ἣν которую εἶδες ты увидел ἔστιν есть πόλις столица μεγάλη великая ἔχουσα имеющая βασιλείαν царство ἐπὶ над τῶν βασιλέων царями τῆς γῆς. земли́.