keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Откровение Иоанна глава 21

Αποκάλυψη του Ιωάννη 21

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И εἶδον я увидел οὐρανὸν небо καινὸν новое καὶ и γῆν землю καινήν· новую; γὰρ ведь πρῶτος первое οὐρανὸς небо καὶ и πρώτη первая γῆ земля ἀπῆλθαν, ушли, καὶ и θάλασσα море οὐκ не ἔστιν есть ἔτι. уже́.2 καὶ И τὴν πόλιν город τὴν ἁγίαν святой Ἰερουσαλὴμ Иерусалим καινὴν новый εἶδον я увидел καταβαίνουσαν сходящий ἐκ с τοῦ οὐρανοῦ неба ἀπὸ от τοῦ θεοῦ, Бога, ἡτοιμασμένην приготовленный ὡς как νύμφην невесту κεκοσμημένην украшенную τῷ ἀνδρὶ мужу αὐτῆς. её.3 καὶ И ἤκουσα я услышал φωνῆς голос μεγάλης громкий ἐκ от τοῦ θρόνου престола λεγούσης, говорящий, Ἰδοὺ Вот σκηνὴ обиталище τοῦ θεοῦ Бога μετὰ с τῶν ἀνθρώπων, людьми, καὶ и σκηνώσει раскинет шатёр μετ᾽ с αὐτῶν, ними, καὶ и αὐτοὶ они λαοὶ народы αὐτοῦ Его ἔσονται, будут, καὶ и αὐτὸς Он θεὸς Бог μετ᾽ с αὐτῶν ними ἔσται, будет, [αὐτῶν их θεός, Бог,]4 καὶ и ἐξαλείψει сотрёт πᾶν всякую δάκρυον слезу ἐκ из τῶν ὀφθαλμῶν глаз αὐτῶν, их, καὶ и θάνατος смерти οὐκ не ἔσται будет ἔτι, уже́, οὔτε и не πένθος ско́рби οὔτε и не κραυγὴ крика οὔτε и не πόνος му́ки οὐκ не ἔσται будет ἔτι· уже́; [ὅτι] потому что τὰ πρῶτα первое ἀπῆλθαν. ушло.5 Καὶ И εἶπεν сказал καθήμενος Сидящий ἐπὶ на τῷ θρόνῳ, престоле, Ἰδοὺ Вот καινὰ новое ποιῶ делаю πάντα. всё. καὶ И λέγει, говорит, Γράψον, Напиши, ὅτι потому что οὗτοι эти οἱ λόγοι слова́ πιστοὶ верны καὶ и ἀληθινοί истинны εἰσιν. есть.6 καὶ И εἶπέν сказал μοι, мне, Γέγοναν. Они осуществились. ἐγώ Я [εἰμι] есть τὸ Ἄλφα Альфа καὶ и τὸ Ὦ, Омега, ἀρχὴ нача́ло καὶ и τὸ τέλος. конец. ἐγὼ Я τῷ διψῶντι испытывающему жажду δώσω дам ἐκ от τῆς πηγῆς источника τοῦ ὕδατος воды́ τῆς ζωῆς жизни δωρεάν. даром.7 νικῶν Побеждающий κληρονομήσει унаследует ταῦτα, это, καὶ и ἔσομαι буду αὐτῷ ему θεὸς Бог καὶ и αὐτὸς он ἔσται будет μοι Мне υἱός. сын.8 τοῖς δὲ Же δειλοῖς трусливым καὶ и ἀπίστοις неверным καὶ и ἐβδελυγμένοις осквернённым καὶ и φονεῦσιν убийцам καὶ и πόρνοις развратникам καὶ и φαρμάκοις чародеям καὶ и εἰδωλολάτραις идолопоклонникам καὶ и πᾶσιν всем τοῖς ψευδέσιν лжецам τὸ μέρος доля αὐτῶν их ἐν в τῇ λίμνῃ озере τῇ καιομένῃ горящем πυρὶ огнём καὶ и θείῳ, серой, которое ἐστιν есть θάνατος смерть δεύτερος. вторая.9 Καὶ И ἦλθεν пришёл εἷς один ἐκ из τῶν ἑπτὰ семи ἀγγέλων ангелов τῶν ἐχόντων имеющих τὰς ἑπτὰ семь φιάλας, чаш, τῶν γεμόντων полнящихся τῶν ἑπτὰ семью πληγῶν ударами τῶν ἐσχάτων, последними, καὶ и ἐλάλησεν заговорил μετ᾽ со ἐμοῦ мной λέγων, говорящий, Δεῦρο, Сюда, δείξω покажу σοι тебе τὴν νύμφην невесту τὴν γυναῖκα жену τοῦ ἀρνίου. Агнца.10 καὶ И ἀπήνεγκέν он отнёс με меня ἐν в πνεύματι духе ἐπὶ на ὄρος гору μέγα большу́ю καὶ и ὑψηλόν, высокую, καὶ и ἔδειξέν показал μοι мне τὴν πόλιν город τὴν ἁγίαν святой Ἰερουσαλὴμ Иерусалим καταβαίνουσαν сходящий ἐκ с τοῦ οὐρανοῦ неба ἀπὸ от τοῦ θεοῦ, Бога,11 ἔχουσαν имеющий τὴν δόξαν славу τοῦ θεοῦ· Бога; φωστὴρ свечение αὐτῆς Его ὅμοιος подобно λίθῳ камню τιμιωτάτῳ, драгоценнейшему, ὡς как λίθῳ камню ἰάσπιδι яшме κρυσταλλίζοντι· кристаллической;12 ἔχουσα имеющий τεῖχος стену μέγα большу́ю καὶ и ὑψηλόν, высокую, ἔχουσα имеющий πυλῶνας воро́т δώδεκα, двенадцать, καὶ и ἐπὶ на τοῖς πυλῶσιν воротах ἀγγέλους ангелов δώδεκα, двенадцать, καὶ и ὀνόματα имена ἐπιγεγραμμένα надписанные которые ἐστιν есть [τὰ ὀνόματα] имена τῶν δώδεκα двенадцати φυλῶν племён υἱῶν сыновей Ἰσραήλ· Израиля;13 ἀπὸ с ἀνατολῆς востока πυλῶνες воро́т τρεῖς, трое, καὶ и ἀπὸ с βορρᾶ севера πυλῶνες воро́т τρεῖς, трое, καὶ и ἀπὸ с νότου юга πυλῶνες воро́т τρεῖς, трое, καὶ и ἀπὸ с δυσμῶν запада πυλῶνες воро́т τρεῖς· трое;14 καὶ и τὸ τεῖχος стена τῆς πόλεως го́рода ἔχων имеющая θεμελίους оснований δώδεκα, двенадцать, καὶ и ἐπ᾽ на αὐτῶν них δώδεκα двенадцать ὀνόματα имён τῶν δώδεκα двенадцати ἀποστόλων апостолов τοῦ ἀρνίου. Агнца.15 Καὶ И λαλῶν говорящий μετ᾽ со ἐμοῦ Мной εἶχεν имел μέτρον [как] меру κάλαμον трость χρυσοῦν, золотую, ἵνα чтобы μετρήσῃ он измерил τὴν πόλιν город καὶ и τοὺς πυλῶνας воро́та αὐτῆς его καὶ и τὸ τεῖχος стену αὐτῆς. его.16 καὶ И πόλις город τετράγωνος четырёхугольный κεῖται, лежит, καὶ и τὸ μῆκος длина αὐτῆς его ὅσον сколькая [καὶ] и τὸ πλάτος. ширина. καὶ И ἐμέτρησεν он измерил τὴν πόλιν город τῷ καλάμῳ тростью ἐπὶ на σταδίων стадиев δώδεκα двенадцать χιλιάδων· тысяч; τὸ μῆκος длина καὶ и τὸ πλάτος ширина καὶ и τὸ ὕψος высота αὐτῆς его ἴσα равны ἐστίν. есть.17 καὶ И ἐμέτρησεν он измерил τὸ τεῖχος стену αὐτῆς его ἑκατὸν сто τεσσεράκοντα сорок τεσσάρων четыре πηχῶν, локтя, μέτρον мерой ἀνθρώπου, человека, которая ἐστιν есть ἀγγέλου. [и] ангела.18 καὶ И ἐνδώμησις материал τοῦ τείχους стены́ αὐτῆς его ἴασπις, яшма, καὶ и πόλις город χρυσίον золото καθαρὸν чистое ὅμοιον подобен ὑάλῳ стеклу καθαρῷ. чистому.19 οἱ θεμέλιοι Основания τοῦ τείχους стены́ τῆς πόλεως го́рода παντὶ всяким λίθῳ камнем τιμίῳ драгоценным κεκοσμημένοι· украшенные; θεμέλιος основание πρῶτος первое ἴασπις, яшма, δεύτερος второе σάπφιρος, сапфир, τρίτος третье χαλκηδών, халцедон, τέταρτος четвёртое σμάραγδος, изумруд,20 πέμπτος пятое σαρδόνυξ, сардоникс, ἕκτος шестое σάρδιον, сердолик, ἕβδομος седьмое χρυσόλιθος, хризолит, ὄγδοος восьмое βήρυλλος, берилл, ἔνατος девятое τοπάζιον, топаз, δέκατος десятое χρυσόπρασος, хризопраз, ἑνδέκατος одиннадцатое ὑάκινθος, гиацинт, δωδέκατος двенадцатое ἀμέθυστος. аметист.21 καὶ И οἱ δώδεκα двенадцать πυλῶνες воро́т δώδεκα двенадцать μαργαρῖται, жемчужин, ἀνὰ по εἷς одной ἕκαστος каждые τῶν πυλώνων [из] воро́т ἦν были ἐξ из ἑνὸς одной μαργαρίτου. жемчужины. καὶ И πλατεῖα улица τῆς πόλεως го́рода χρυσίον золото καθαρὸν чистое ὡς как ὕαλος стекло διαυγής. прозрачное.22 Καὶ И ναὸν храм οὐκ не εἶδον увидел я ἐν в αὐτῇ, нём, γὰρ ведь κύριος Господь θεὸς Бог παντοκράτωρ Вседержитель ναὸς храм αὐτῆς Его ἐστιν, есть, καὶ и τὸ ἀρνίον. Агнец.23 καὶ И πόλις город οὐ не χρείαν нужду ἔχει имеет τοῦ ἡλίου [в] солнце οὐδὲ и не τῆς σελήνης, [в] луне, ἵνα чтобы φαίνωσιν они светили αὐτῇ, ему, γὰρ ведь δόξα слава τοῦ θεοῦ Бога ἐφώτισεν осветила αὐτήν, его, καὶ и λύχνος светильник αὐτῆς его τὸ ἀρνίον. Агнец.24 καὶ И περιπατήσουσιν будут ходить τὰ ἔθνη народы διὰ через τοῦ φωτὸς свет αὐτῆς· его; καὶ и οἱ βασιλεῖς цари τῆς γῆς земли́ φέρουσιν приносят τὴν δόξαν славу αὐτῶν их εἰς в αὐτήν· него;25 καὶ и οἱ πυλῶνες воро́та αὐτῆς его οὐ нет μὴ не κλεισθῶσιν будут закрыты ἡμέρας, днём, νὺξ ночь γὰρ ведь οὐκ не ἔσται будет ἐκεῖ· там;26 καὶ и οἴσουσιν принесут τὴν δόξαν славу καὶ и τὴν τιμὴν честь τῶν ἐθνῶν народов εἰς в αὐτήν. него.27 καὶ И οὐ нет μὴ не εἰσέλθῃ войдёт εἰς в αὐτὴν него πᾶν всякое κοινὸν нечистое καὶ и [ὁ] ποιῶν творящий βδέλυγμα мерзость καὶ и ψεῦδος, ложь, εἰ если μὴ не οἱ γεγραμμένοι записанные ἐν в τῷ βιβλίῳ книге τῆς ζωῆς жизни τοῦ ἀρνίου. Агнца.