keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Откровение Иоанна глава 3

Αποκάλυψη του Ιωάννη 3

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И τῷ ἀγγέλῳ вестнику τῆς ἐν в Σάρδεσιν Сардах ἐκκλησίας церкви γράψον· напиши; Τάδε Это λέγει говорит ἔχων Имеющий τὰ ἑπτὰ семь πνεύματα ду́хов τοῦ θεοῦ Бога καὶ и τοὺς ἑπτὰ семь ἀστέρας· звёзд; Οἶδά Знаю σου твои τὰ ἔργα, дела́, ὅτι что ὄνομα имя ἔχεις имеешь ὅτι что ζῇς, живёшь, καὶ а νεκρὸς мёртвый εἶ. есть.2 γίνου Делайся γρηγορῶν, бодрствующий, καὶ и στήρισον утверди τὰ λοιπὰ остальных которые ἔμελλον готовятся ἀποθανεῖν, умереть, οὐ не γὰρ ведь εὕρηκά Я нашёл σου твои τὰ ἔργα дела́ πεπληρωμένα исполненными ἐνώπιον перед τοῦ θεοῦ Богом μου· Моим;3 μνημόνευε помни οὖν итак πῶς как εἴληφας ты получил καὶ и ἤκουσας, ты услышал, καὶ и τήρει, соблюдай, καὶ и μετανόησον. покайся. ἐὰν Если οὖν итак μὴ не γρηγορήσῃς, будешь бодрствовать, ἥξω приду ὡς как κλέπτης, вор, καὶ и οὐ нет μὴ не γνῷς узнаешь ποίαν [в] какой ὥραν час ἥξω приду ἐπὶ на σέ. тебя.4 ἀλλὰ Но ἔχεις имеешь ὀλίγα немногие ὀνόματα имена ἐν в Σάρδεσιν Сардах которые οὐκ не ἐμόλυναν осквернили τὰ ἱμάτια одежды αὐτῶν, их, καὶ и περιπατήσουσιν будут ходить μετ᾽ со ἐμοῦ Мной ἐν в λευκοῖς, белом, ὅτι потому что ἄξιοί достойны εἰσιν. есть.5 νικῶν Побеждающий οὕτως так περιβαλεῖται оденется ἐν в ἱματίοις одежды λευκοῖς, белые, καὶ и οὐ нет μὴ не ἐξαλείψω сотру τὸ ὄνομα имя αὐτοῦ его ἐκ из τῆς βίβλου книги τῆς ζωῆς, жизни, καὶ и ὁμολογήσω заявлю τὸ ὄνομα имя αὐτοῦ его ἐνώπιον перед τοῦ πατρός Отцом μου моим καὶ и ἐνώπιον перед τῶν ἀγγέλων ангелами αὐτοῦ. Его.6 ἔχων Имеющий οὖς ухо ἀκουσάτω пусть услышит τί что τὸ πνεῦμα Дух λέγει говорит ταῖς ἐκκλησίαις. церквам.7 Καὶ И τῷ ἀγγέλῳ вестнику τῆς ἐν в Φιλαδελφείᾳ Филадельфии ἐκκλησίας церкви γράψον· напиши; Τάδε Это λέγει говорит ἅγιος, Святой, ἀληθινός, Истинный, ἔχων Имеющий τὴν κλεῖν ключ Δαυίδ, Давида, ἀνοίγων Открывающий καὶ и οὐδεὶς никто κλείσει, закроет, καὶ и κλείων Закрывающий καὶ и οὐδεὶς никто ἀνοίγει· откроет;8 Οἶδά Знаю σου твои τὰ ἔργα, дела́, ἰδοὺ вот δέδωκα Я дал ἐνώπιόν перед σου тобой θύραν дверь ἠνεῳγμένην, открытую, ἣν которую οὐδεὶς никто δύναται может κλεῖσαι закрыть αὐτήν, её, ὅτι потому что μικρὰν малую ἔχεις имеешь δύναμιν, силу, καὶ и ἐτήρησάς ты сохранил μου Моё τὸν λόγον, слово, καὶ и οὐκ не ἠρνήσω отказался ты τὸ ὄνομά имени μου. Моего.9 ἰδοὺ Вот διδῶ даю ἐκ из τῆς συναγωγῆς синагоги τοῦ Σατανᾶ, Сатаны, τῶν λεγόντων называющих ἑαυτοὺς себя самих Ἰουδαίους Иудеями εἶναι, быть, καὶ и οὐκ не εἰσὶν есть ἀλλὰ но ψεύδονται· лгут; ἰδοὺ вот ποιήσω сделаю αὐτοὺς им ἵνα что ἥξουσιν придут καὶ и προσκυνήσουσιν падут ниц ἐνώπιον перед τῶν ποδῶν ногами σου, твоими, καὶ и γνῶσιν они узнали ὅτι что ἐγὼ Я ἠγάπησά полюбил σε. тебя.10 ὅτι Потому что ἐτήρησας ты сохранил τὸν λόγον слово τῆς ὑπομονῆς стойкости μου, Моей, κἀγώ и Я σε тебя τηρήσω сохраню ἐκ от τῆς ὥρας часа τοῦ πειρασμοῦ искушения τῆς μελλούσης будущего ἔρχεσθαι приходящего ἐπὶ на τῆς οἰκουμένης обитаемую [землю] ὅλης всю πειράσαι испытать τοὺς κατοικοῦντας обитающих ἐπὶ на τῆς γῆς. земле.11 ἔρχομαι Прихожу ταχύ· быстро; κράτει держи которое ἔχεις, имеешь, ἵνα чтобы μηδεὶς никто λάβῃ взял τὸν στέφανόν венок σου. твой.12 νικῶν Побеждающего ποιήσω сделаю αὐτὸν его στῦλον столпом ἐν в τῷ ναῷ святилище τοῦ θεοῦ Бога μου, Моего, καὶ и ἔξω вон οὐ нет μὴ не ἐξέλθῃ выйдет ἔτι, ещё, καὶ и γράψω напишу ἐπ᾽ на αὐτὸν нём τὸ ὄνομα имя τοῦ θεοῦ Бога μου Моего καὶ и τὸ ὄνομα имя τῆς πόλεως го́рода τοῦ θεοῦ Бога μου, Моего, τῆς καινῆς нового Ἰερουσαλήμ, Иерусалима, καταβαίνουσα сходящего ἐκ с τοῦ οὐρανοῦ неба ἀπὸ от τοῦ θεοῦ Бога μου, Моего, καὶ и τὸ ὄνομά имя μου Моё τὸ καινόν. новое.13 ἔχων Имеющий οὖς ухо ἀκουσάτω пусть услышит τί что τὸ πνεῦμα Дух λέγει говорит ταῖς ἐκκλησίαις. церквам.14 Καὶ И τῷ ἀγγέλῳ вестнику τῆς ἐν в Λαοδικείᾳ Лаодикии ἐκκλησίας церкви γράψον· напиши; Τάδε Это λέγει говорит Ἀμήν, Аминь, μάρτυς Свидетель πιστὸς верный καὶ и ἀληθινός, истинный, ἀρχὴ Нача́ло τῆς κτίσεως создания τοῦ θεοῦ· Бога;15 Οἶδά Знаю σου твои τὰ ἔργα, дела́, ὅτι что οὔτε и не ψυχρὸς холоден εἶ ты есть οὔτε и не ζεστός. горяч. ὄφελον Должно [чтобы] ψυχρὸς холоден ἦς ты был или ζεστός. горяч.16 οὕτως, Так, ὅτι потому что χλιαρὸς тёплый εἶ ты есть καὶ и οὔτε и не ζεστὸς горяч οὔτε и не ψυχρός, холоден, μέλλω готовлюсь σε тебя ἐμέσαι изрыгнуть ἐκ из τοῦ στόματός уст μου. моих.17 ὅτι Потому что λέγεις говоришь ὅτι что Πλούσιός Богатый εἰμι есть καὶ и πεπλούτηκα я разбогател καὶ и οὐδὲν ни [в] чём χρείαν нужду ἔχω, имею, καὶ и οὐκ не οἶδας знаешь ὅτι что σὺ ты εἶ есть ταλαίπωρος несчастный καὶ и ἐλεεινὸς жалкий καὶ и πτωχὸς нищий καὶ и τυφλὸς слепой καὶ и γυμνός, нагой,18 συμβουλεύω советую σοι тебе ἀγοράσαι купить παρ᾽ у ἐμοῦ Меня χρυσίον золото πεπυρωμένον раскалённое ἐκ из πυρὸς огня ἵνα чтобы πλουτήσῃς, ты разбогател, καὶ и ἱμάτια одежды λευκὰ белые ἵνα чтобы περιβάλῃ ты оделся καὶ и μὴ не φανερωθῇ был сделан явным αἰσχύνη позор τῆς γυμνότητός наготы σου, твоей, καὶ и κολλ[ο]ύριον коллурий ἐγχρῖσαι намазать τοὺς ὀφθαλμούς глаза́ σου твои ἵνα чтобы βλέπῃς. ты видел.19 ἐγὼ Я ὅσους скольких ἐὰν если φιλῶ буду любить ἐλέγχω обличаю καὶ и παιδεύω· наказываю; ζήλευε проявляй горячность οὖν итак καὶ и μετανόησον. покайся.20 ἰδοὺ Вот ἕστηκα стою́ ἐπὶ у τὴν θύραν двери́ καὶ и κρούω· стучу; ἐάν если τις кто ἀκούσῃ послушает τῆς φωνῆς го́лоса μου Моего καὶ и ἀνοίξῃ откроет τὴν θύραν, дверь, [καὶ] и εἰσελεύσομαι войду πρὸς к αὐτὸν нему καὶ и δειπνήσω поужинаю μετ᾽ с αὐτοῦ ним καὶ и αὐτὸς он μετ᾽ со ἐμοῦ. Мной.21 νικῶν Побеждающему δώσω дам αὐτῷ ему καθίσαι сесть μετ᾽ со ἐμοῦ Мной ἐν на τῷ θρόνῳ престоле μου, Моём, ὡς как κἀγὼ и Я ἐνίκησα победил καὶ и ἐκάθισα сел μετὰ с τοῦ πατρός Отцом μου Моим ἐν на τῷ θρόνῳ престоле αὐτοῦ. Его.22 ἔχων Имеющий οὖς ухо ἀκουσάτω пусть услышит τί что τὸ πνεῦμα Дух λέγει говорит ταῖς ἐκκλησίαις. церквам.