keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга пророка Даниила глава 1

Δανιὴλ 1

Подстрочный перевод Библии

1 ἐπὶ При βασιλέως царе Ιωακιμ Иоакиме τῆς Ιουδαίας Иудеи ἔτους года τρίτου третьего παραγενόμενος прибывший Ναβουχοδονοσορ Навуходоносор βασιλεὺς царь Βαβυλῶνος Вавилона εἰς в Ιερουσαλημ Иерусалим ἐπολιόρκει осадил αὐτήν его2 καὶ и παρέδωκεν передал αὐτὴν его κύριος Господь εἰς в χεῖρας ру́ки αὐτοῦ его καὶ и Ιωακιμ Иоакима τὸν βασιλέα царя τῆς Ιουδαίας Иудеи καὶ и μέρος часть τι какую-то τῶν ἱερῶν священных σκευῶν вещей τοῦ κυρίου Го́спода καὶ и ἀπήνεγκεν он отнёс αὐτὰ их εἰς в Βαβυλῶνα Вавилон καὶ и ἀπηρείσατο отправил αὐτὰ их ἐν в τῷ εἰδωλίῳ капище αὐτοῦ его3 καὶ и εἶπεν сказал βασιλεὺς царь Αβιεσδρι Авиэсдри τῷ ἑαυτοῦ своему ἀρχιευνούχῳ старейшине ἀγαγεῖν привести αὐτῷ ему ἐκ из τῶν υἱῶν сыновей τῶν μεγιστάνων вельмож τοῦ Ισραηλ Израиля καὶ и ἐκ из τοῦ βασιλικοῦ царственного γένους рода καὶ и ἐκ из τῶν ἐπιλέκτων избранных4 νεανίσκους юношей ἀμώμους безупречных καὶ и εὐειδεῖς красивых καὶ и ἐπιστήμονας сведущих ἐν во πάσῃ всякой σοφίᾳ мудрости καὶ и γραμματικοὺς грамоте καὶ и συνετοὺς разумных καὶ и σοφοὺς мудрых καὶ и ἰσχύοντας сильных, ὥστε чтобы εἶναι быть ἐν в τῷ οἴκῳ доме τοῦ βασιλέως царя καὶ и διδάξαι научить αὐτοὺς их γράμματα письму καὶ и διάλεκτον наречию Χαλδαϊκὴν 5 καὶ и δίδοσθαι дать αὐτοῖς им ἔκθεσιν потребное ἐκ от τοῦ οἴκου до́ма τοῦ βασιλέως царя καθ᾽ по [отношению к] ἑκάστην каждому ἡμέραν дню καὶ и ἀπὸ от τῆς βασιλικῆς царского τραπέζης стола καὶ и ἀπὸ от τοῦ οἴνου вина́ οὗ которое πίνει пьёт βασιλεύς царь καὶ и ἐκπαιδεῦσαι воспитывать αὐτοὺς их ἔτη года τρία три καὶ и ἐκ через τούτων эти στῆσαι поставить ἔμπροσθεν перед τοῦ βασιλέως царём.6 καὶ И ἦσαν были ἐκ из τοῦ γένους рода τῶν υἱῶν сыновей Ισραηλ Израиля τῶν [которые] ἀπὸ из τῆς Ιουδαίας Иудеи Δανιηλ Даниил, Ανανιας Анания, Μισαηλ Мисаил, Αζαριας Азария.7 καὶ И ἐπέθηκεν возложил αὐτοῖς им ἀρχιευνοῦχος старейшина ὀνόματα имена, τῷ μὲν ведь Δανιηλ Даниилу Βαλτασαρ Валтасар, τῷ δὲ же Ανανια Анании Σεδραχ Седрах, καὶ и τῷ Μισαηλ Мисаилу Μισαχ Мисах, καὶ и τῷ Αζαρια Азарии Αβδεναγω Авденаго.8 καὶ И ἐνεθυμήθη обдумал Δανιηλ Даниил ἐν в τῇ καρδίᾳ сердце ὅπως чтобы μὴ не ἀλισγηθῇ оскверниться ἐν в τῷ δείπνῳ ужине τοῦ βασιλέως царя καὶ и ἐν в котором πίνει пьёт οἴνῳ вине καὶ и ἠξίωσε просил τὸν ἀρχιευνοῦχον старейшину ἵνα чтобы μὴ не συμμολυνθῇ соосквернится.9 καὶ И ἔδωκε дал κύριος Господь τῷ Δανιηλ Даниилу τιμὴν честь καὶ и χάριν благосклонность ἐναντίον перед τοῦ ἀρχιευνούχου старейшиной10 καὶ и εἶπεν сказал ἀρχιευνοῦχος старейшина τῷ Δανιηλ Даниилу: ἀγωνιῶ Беспокоюсь [за] τὸν κύριόν господина μου моего τὸν βασιλέα царя τὸν ἐκτάξαντα распорядившегося [давать] τὴν βρῶσιν пищу ὑμῶν вашу καὶ и τὴν πόσιν питьё ὑμῶν ваше ἵνα чтобы μὴ не ἴδῃ он увидел τὰ πρόσωπα ли́ца ὑμῶν ваши διατετραμμένα нерешительными καὶ и ἀσθενῆ слабыми παρὰ вопреки τοὺς συντρεφομένους воспитываемыми [вместе с] ὑμῖν вами νεανίας юношами τῶν ἀλλογενῶν чужестранных καὶ и κινδυνεύσω рисковал τῷ ἰδίῳ собственной τραχήλῳ шеей.11 καὶ И εἶπεν сказал Δανιηλ Даниил Αβιεσδρι Авиэсдри: τῷ ἀναδειχθέντι Сделается явным ἀρχιευνούχῳ старейшине ἐπὶ на τὸν Δανιηλ Данииле, Ανανιαν Анании, Μισαηλ Мисаиле, Αζαριαν Азарии.12 πείρασον Испытай δὴ поэтому τοὺς παῖδάς рабов σου твоих ἐφ᾽ на ἡμέρας дней δέκα десять καὶ и δοθήτω будет дано ἡμῖν нам ἀπὸ от τῶν ὀσπρίων бобов τῆς γῆς земли́ ὥστε чтобы κάπτειν наесться καὶ и ὑδροποτεῖν напиться.13 καὶ И ἐὰν если φανῇ было явлено ὄψις лицо ἡμῶν наше διατετραμμένη нерешительнее παρὰ против τοὺς ἄλλους других νεανίσκους юношей τοὺς ἐσθίοντας едящих ἀπὸ от τοῦ βασιλικοῦ царственной δείπνου еды καθὼς как ἐὰν если θέλῃς хочешь οὕτω так χρῆσαι воспользуйся τοῖς παισί рабами σου твоими.14 καὶ И ἐχρήσατο воспользовался αὐτοῖς [для] них τὸν τρόπον образом τοῦτον этим καὶ и ἐπείρασεν испытал αὐτοὺς их ἡμέρας дней δέκα десять.15 μετὰ После δὲ же τὰς δέκα десяти ἡμέρας дней ἐφάνη был явлен ὄψις внешний вид αὐτῶν их καλὴ хороший καὶ и ἕξις состояние τοῦ σώματος те́ла κρείσσων лучше τῶν ἄλλων других νεανίσκων юношей τῶν [из] ἐσθιόντων едящих τὸ βασιλικὸν царскую δεῖπνον еду.16 καὶ И ἦν было Αβιεσδρι Авиэсдри ἀναιρούμενος брал τὸ δεῖπνον еду αὐτῶν их καὶ и τὸν οἶνον вино αὐτῶν их καὶ и ἀντεδίδου αὐτοῖς им ἀπὸ от τῶν ὀσπρίων бобов.17 καὶ И τοῖς νεανίσκοις юношам ἔδωκεν дал κύριος Господь ἐπιστήμην умение καὶ и σύνεσιν понимание καὶ и φρόνησιν рассудительность ἐν во πάσῃ всей γραμματικῇ грамоте, τέχνῃ ремесле καὶ и τῷ Δανιηλ Даниилу ἔδωκε дал σύνεσιν понимание ἐν во παντὶ всяком ῥήματι слове καὶ и ὁράματι виде́нии καὶ и ἐνυπνίοις сновидениях καὶ и ἐν во πάσῃ всякой σοφίᾳ мудрости.18 μετὰ После δὲ же τὰς ἡμέρας дней ταύτας этих ἐπέταξεν приказал βασιλεὺς царь εἰσαγαγεῖν ввести αὐτούς их καὶ и εἰσήχθησαν были введены ἀπὸ от τοῦ ἀρχιευνούχου старейшины πρὸς к τὸν βασιλέα царю Ναβουχοδονοσορ Навуходоносору.19 καὶ И ὡμίλησεν беседовал αὐτοῖς [с] ними βασιλεύς царь καὶ и οὐχ не εὑρέθη были найдены ἐν в τοῖς σοφοῖς мудрых ὅμοιος подобные τῷ Δανιηλ Даниилу καὶ и Ανανια Анании καὶ и Μισαηλ Мисаилу καὶ и Αζαρια Азарии καὶ и ἦσαν были παρὰ к τῷ βασιλεῖ царю.20 καὶ И ἐν во παντὶ всяком λόγῳ слове καὶ и συνέσει понимании καὶ и παιδείᾳ воспитании ὅσα сколькие ἐζήτησε искал παρ᾽ у αὐτῶν них βασιλεύς царь κατέλαβεν получил αὐτοὺς их σοφωτέρους мудрых δεκαπλασίως [в] десять раз ὑπὲρ более τοὺς σοφιστὰς мудрецов καὶ и τοὺς φιλοσόφους философов τοὺς ἐν во πάσῃ всём τῇ βασιλείᾳ царстве αὐτοῦ его καὶ и ἐδόξασεν прославил αὐτοὺς их βασιλεὺς царь καὶ и κατέστησεν поставил αὐτοὺς их ἄρχοντας [на] начальников καὶ и ἀνέδειξεν указал αὐτοὺς их σοφοὺς мудрых παρὰ сверх πάντας всех τοὺς αὐτοῦ его ἐν в πράγμασιν делах ἐν во πάσῃ всей τῇ γῇ земле αὐτοῦ его καὶ и ἐν в τῇ βασιλείᾳ царстве αὐτοῦ его.21 καὶ И ἦν был Δανιηλ Даниил ἕως до τοῦ πρώτου первого ἔτους года τῆς βασιλείας царства Κύρου Кира, βασιλέως царя Περσῶν персов.