keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга пророка Софонии глава 1

Σοφονίας 1

Подстрочный перевод Библии

1 Λόγος Слово κυρίου, Го́спода, ὃς которое ἐγενήθη сделалось πρὸς к Σοφονιαν Софонии τὸν [который сын] τοῦ Χουσι Хусия υἱὸν сына Γοδολιου Годолии τοῦ которого Ἀμαριου Амории τοῦ которого Ἐζεκιου Езекии ἐν в ἡμέραις дни Ιωσιου Иосии υἱοῦ сына Ἀμων Амона βασιλέως царя Ιουδα. Иуды.2 Ἐκλείψει Погибнет ἐκλιπέτω истреблю πάντα всё ἀπὸ с προσώπου лица́ τῆς γῆς, земли́, λέγει говорит κύριος, Господь,3 ἐκλιπέτω истреблю ἄνθρωπος человека καὶ и κτήνη, скот, ἐκλιπέτω истреблю τὰ πετεινὰ птиц τοῦ οὐρανοῦ неба καὶ и οἱ ἰχθύες рыб τῆς θαλάσσης, мо́ря, καὶ и ἐξαρῶ удалю τοὺς ἀνθρώπους людей ἀπὸ с προσώπου лица́ τῆς γῆς, земли́, λέγει говорит κύριος. Господь.4 καὶ и ἐκτενῶ простру τὴν χεῖρά руку μου Мою ἐπὶ на Ιουδαν Иуду καὶ и ἐπὶ на πάντας всех τοὺς κατοικοῦντας населяющих Ιερουσαλημ Иерусалим καὶ и ἐξαρῶ удалю ἐκ из τοῦ τόπου ме́ста τούτου этого τὰ ὀνόματα имена τῆς Βααλ Ваалы καὶ и τὰ ὀνόματα имена τῶν ἱερέων жрецов5 καὶ и τοὺς προσκυνοῦντας поклоняющихся ἐπὶ на τὰ δώματα крышах τῇ στρατιᾷ воинству τοῦ οὐρανοῦ неба καὶ и τοὺς ὀμνύοντας клянущихся κατὰ τοῦ κυρίου Господом καὶ и τοὺς ὀμνύοντας клянущихся κατὰ τοῦ βασιλέως царём αὐτῶν их6 καὶ и τοὺς ἐκκλίνοντας обратившихся ἀπὸ от τοῦ κυρίου Го́спода καὶ и τοὺς μὴ не ζητήσαντας искавших τὸν κύριον Го́спода καὶ и τοὺς μὴ не ἀντεχομένους держащихся τοῦ κυρίου. Го́спода.7 Εὐλαβεῖσθε Будь осторожен ἀπὸ перед προσώπου лицом κυρίου Го́спода τοῦ θεοῦ, Бога, δίοτι потому что ἐγγὺς близко ἡμέρα день τοῦ κυρίου, Го́спода, ὅτι потому что ἡτοίμακεν приготовил κύριος Господь τὴν θυσίαν жертву αὐτοῦ, Его, ἡγίακεν освятил τοὺς κλητοὺς избранных αὐτοῦ. Его.8 καὶ И ἔσται будет ἐν в ἡμέρᾳ день θυσίας жертвы κυρίου Го́спода καὶ и ἐκδικήσω рассужу ἐπὶ относительно τοὺς ἄρχοντας начальников καὶ и ἐπὶ относительно τὸν οἶκον до́ма τοῦ βασιλέως царя καὶ и ἐπὶ относительно πάντας всех τοὺς ἐνδεδυμένους одевающих ἐνδύματα одежду ἀλλότρια· иноплеменников;9 καὶ и ἐκδικήσω рассужу ἐπὶ относительно πάντας всех ἐμφανῶς открыто ἐπὶ при τὰ πρόπυλα воро́тах ἐν в ἐκείνῃ тот τῇ ἡμέρᾳ, день, τοὺς πληροῦντας наполняющих τὸν οἶκον дом κυρίου Го́спода τοῦ θεοῦ Бога αὐτῶν их ἀσεβείας нечестием καὶ и δόλου. хитростью.10 καὶ И ἔσται будет ἐν в ἐκείνῃ тот τῇ ἡμέρᾳ, день, λέγει говорит κύριος, Господь, φωνὴ звук κραυγῆς крика ἀπὸ у πύλης воро́т ἀποκεντούντων вопль мужчин καὶ и ὀλολυγμὸς визг женщин ἀπὸ у τῆς δευτέρας вторых καὶ и συντριμμὸς сокрушение μέγας великое ἀπὸ с τῶν βουνῶν. холмов.11 θρηνήσατε, Рыдайте, οἱ κατοικοῦντες населяющие τὴν κατακεκομμένην, разделённое, ὅτι потому что ὡμοιώθη уподоблен πᾶς всякий λαὸς народ Χανααν, Хананеям, ἐξωλεθρεύθησαν истреблены πάντες все οἱ ἐπηρμένοι отягчённые ἀργυρίῳ. серебром.12 καὶ И ἔσται будет ἐν в ἐκείνῃ тот τῇ ἡμέρᾳ день ἐξερευνήσω осмотрю τὴν Ιερουσαλημ Иерусалим μετὰ со λύχνου светильником καὶ и ἐκδικήσω рассужу ἐπὶ относительно τοὺς ἄνδρας мужей τοὺς καταφρονοῦντας презирающих ἐπὶ τὰ φυλάγματα предписанное αὐτῶν, им, οἱ λέγοντες говорящие ἐν в ταῖς καρδίαις сердцах αὐτῶν их: Οὐ Нет μὴ не ἀγαθοποιήσῃ делает добра κύριος Господь οὐδ᾽ и не οὐ нет μὴ не [делает] κακώσῃ, зла,13 καὶ и ἔσται будет δύναμις сила αὐτῶν их εἰς в διαρπαγὴν опустошении καὶ и οἱ οἶκοι дома́ αὐτῶν их εἰς в ἀφανισμόν, угасание, καὶ и οἰκοδομήσουσιν построят οἰκίας дома́ καὶ а οὐ нет μὴ не κατοικήσουσιν будут обитать ἐν в αὐταῖς них καὶ и καταφυτεύσουσιν насадят ἀμπελῶνας виноградники καὶ а οὐ нет μὴ не πίωσιν выпьют τὸν οἶνον вино αὐτῶν. их.14 Ὅτι Потому что ἐγγὺς близок ἡμέρα день κυρίου Го́спода μεγάλη, великий, ἐγγὺς близок καὶ и ταχεῖα торопящийся σφόδρα· очень; φωνὴ звук ἡμέρας дня κυρίου Го́спода πικρὰ жёсткий καὶ и σκληρά, суровый, τέτακται назначен δυνατή. сильный.15 ἡμέρα День ὀργῆς гнева ἡμέρα день ἐκείνη, тот, ἡμέρα день θλίψεως угнетения καὶ и ἀνάγκης, необходимости, ἡμέρα день ἀωρίας безвременной смерти καὶ и ἀφανισμοῦ, исчезновения, ἡμέρα день σκότους тьмы καὶ и γνόφου, мрака, ἡμέρα день νεφέλης о́блака καὶ и ὁμίχλης, тумана,16 ἡμέρα день σάλπιγγος трубы́ καὶ и κραυγῆς крика ἐπὶ на τὰς πόλεις города́ τὰς ὀχυρὰς укреплённые καὶ и ἐπὶ на τὰς γωνίας углы τὰς ὑψηλάς. высокие.17 καὶ и ἐκθλίψω Я стесню τοὺς ἀνθρώπους, людей, καὶ и πορεύσονται отправятся ὡς как τυφλοί, слепые, ὅτι потому что τῷ κυρίῳ Господу ἐξήμαρτον· согрешили; καὶ и ἐκχεεῖ изольётся τὸ αἷμα кровь αὐτῶν их ὡς как χοῦν пыль καὶ и τὰς σάρκας тела́ αὐτῶν их ὡς как βόλβιτα. помёт.18 καὶ и τὸ ἀργύριον серебро αὐτῶν их καὶ и τὸ χρυσίον золото αὐτῶν их οὐ нет μὴ не δύνηται может ἐξελέσθαι изъять αὐτοὺς их ἐν в ἡμέρᾳ день ὀργῆς гнева κυρίου, Го́спода, καὶ и ἐν в πυρὶ огне ζήλους ревности αὐτοῦ Его καταναλωθήσεται истребится πᾶσα вся γῆ, земля, διότι потому что συντέλειαν увядание καὶ и σπουδὴν [с] усердием ποιήσει [Он] сделает ἐπὶ на πάντας всех τοὺς κατοικοῦντας населяющих τὴν γῆν. землю.