keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга пророка Аггея глава 1

Ἁγγαῖος 1

Подстрочный перевод Библии

1 Ἐν Во τῷ δευτέρῳ второй ἔτει год ἐπὶ Δαρείου Дария τοῦ βασιλέως царя ἐν в τῷ μηνὶ месяц τῷ ἕκτῳ шестой μιᾷ [в] первый [день] τοῦ μηνὸς месяца ἐγένετο случилось λόγος слово κύριου Го́спода ἐν в χειρὶ руке Ἀγγαιου Аггея τοῦ προφήτου пророка λέγων говоря: Εἰπὸν Скажи δὴ поэтому πρὸς к Ζοροβαβελ Зоровавелю τὸν [который сын] τοῦ Σαλαθιηλ Салафиила ἐκ из φυλῆς племени Ιουδα Иуды καὶ и πρὸς к Ἰησοῦν Иисусу τὸν [который сын] τοῦ Ιωσεδεκ Иоседека τὸν ἱερέα священника τὸν μέγαν великого λέγων говоря:2 Τάδε Это λέγει говорит κύριος Господь παντοκράτωρ Вседержитель λέγων говорящий λαὸς Народ οὗτος этот λέγουσιν говорит: Οὐχ Не ἥκει пришло καιρὸς время τοῦ [чтобы] οἰκοδομῆσαι построить τὸν οἶκον дом κυρίου. Го́спода.3 καὶ И ἐγένετο случилось λόγος слово κυρίου Го́спода ἐν в χειρὶ руке Ἀγγαιου Аггея τοῦ προφήτου пророка λέγων говоря:4 Εἰ Или καιρὸς время ὑμῖν вам μέν ведь ἐστιν есть τοῦ οἰκεῖν жить ἐν в οἴκοις домах ὑμῶν ваших κοιλοστάθμοις, сводчатых, δὲ же οἶκος дом οὗτος этот ἐξηρήμωται заброшенный5 καὶ и νῦν теперь τάδε это λέγει говорит κύριος Господь παντοκράτωρ Вседержитель: Τάξατε Обратите δὴ поэтому τὰς καρδίας сердца́ ὑμῶν ваши εἰς на τὰς ὁδοὺς пути ὑμῶν· ваши;6 ἐσπείρατε вы сеете πολλὰ многое καὶ а εἰσηνέγκατε собираете ὀλίγα, немногое, ἐφάγετε вы съели καὶ а οὐκ не εἰς к πλησμονήν, наполнению, ἐπίετε вы выпили καὶ а οὐκ не εἰς в μέθην, опьянение, περιεβάλεσθε оделись [в одежды] καὶ а οὐκ не ἐθερμάνθητε согрелись ἐν в αὐτοῖς, них, καὶ и τοὺς μισθοὺς платы συνάγων собирающий συνήγαγεν собрал εἰς в δεσμὸν связку τετρυπημένον. дырявую.7 τάδε Это λέγει говорит κύριος Господь παντοκράτωρ Вседержитель: Θέσθε Положи́те τὰς καρδίας сердца́ ὑμῶν ваши εἰς на τὰς ὁδοὺς пути ὑμῶν· ваши;8 ἀνάβητε взойдите ἐπὶ на τὸ ὄρος гору καὶ и κόψατε руби́те ξύλα деревья καὶ и οἰκοδομήσατε построите τὸν οἶκον, дом, καὶ и εὐδοκήσω Я буду благоволить ἐν к αὐτῷ нему καὶ и ἐνδοξασθήσομαι, прославлюсь, εἶπεν сказал κύριος. Господь.9 ἐπεβλέψατε Ожидаете εἰς πολλά, многое, καὶ а ἐγένετο оказывается ὀλίγα· немногое; καὶ и εἰσηνέχθη приносимое εἰς в τὸν οἶκον, дом, καὶ и ἐξεφύσησα развею αὐτά. это. διὰ Из-за τοῦτο этого τάδε это λέγει говорит κύριος Господь παντοκράτωρ Вседержитель: Ἀνθ За ὧν [то, что] οἶκός дом μού Мой ἐστιν есть ἔρημος, пустой, ὑμεῖς вы δὲ же διώκετε го́нитесь ἕκαστος каждый εἰς в τὸν οἶκον дом αὐτοῦ, его,10 διὰ из-за τοῦτο этого ἀνέξει заключилось οὐρανὸς небо ἀπὸ от δρόσου, росы́, καὶ и γῆ земля ὑποστελεῖται скрыла τὰ ἐκφόρια произведения αὐτῆς· её;11 καὶ и ἐπάξω Я призвал ῥομφαίαν меч ἐπὶ на τὴν γῆν землю καὶ и ἐπὶ на τὰ ὄρη го́ры καὶ и ἐπὶ на τὸν σῖτον пшеницу καὶ и ἐπὶ на τὸν οἶνον вино καὶ и ἐπὶ на τὸ ἔλαιον масло καὶ и ὅσα сколькое ἐκφέρει производит γῆ земля καὶ и ἐπὶ на τοὺς ἀνθρώπους людей καὶ и ἐπὶ на τὰ κτήνη скот καὶ и ἐπὶ на πάντας все τοὺς πόνους труды τῶν χειρῶν рук αὐτῶν. их.12 καὶ И ἤκουσεν услышал Ζοροβαβελ Зоровавель который τοῦ Σαλαθιηλ Салафиила ἐκ из φυλῆς племени Ιουδα Иуды καὶ и Ἰησοῦς Иисус который τοῦ Ιωσεδεκ Иоседека ἱερεὺς священник μέγας великий καὶ и πάντες все οἱ κατάλοιποι остальные τοῦ λαοῦ народа τῆς φωνῆς голос κυρίου Го́спода τοῦ θεοῦ Бога αὐτῶν их καὶ и τῶν λόγων слов Ἀγγαιου Аггея τοῦ προφήτου, пророка, καθότι потому что ἐξαπέστειλεν отослал αὐτὸν его κύριος Господь θεὸς Бог αὐτῶν их πρὸς к αὐτούς, ним, καὶ и ἐφοβήθη устрашился λαὸς народ ἀπὸ от προσώπου лица́ κυρίου. Го́спода.13 καὶ И εἶπεν сказал Ἀγγαιος Аггей ἄγγελος вестник κυρίου Го́спода τῷ λαῷ народу: Ἐγώ Я εἰμι есть μεθ᾽ с ὑμῶν, вами, λέγει говорит κύριος. Господь.14 καὶ И ἐξήγειρεν возбудил κύριος Господь τὸ πνεῦμα дух Ζοροβαβελ Зоровавеля τοῦ Σαλαθιηλ Салафиила ἐκ из φυλῆς племени Ιουδα Иуды καὶ и τὸ πνεῦμα дух Ἰησοῦ Иисуса τοῦ Ιωσεδεκ Иоседека τοῦ ἱερέως священника τοῦ μεγάλου великого καὶ и τὸ πνεῦμα дух τῶν καταλοίπων [из] остатков παντὸς всего τοῦ λαοῦ, народа, καὶ и εἰσῆλθον они вошли καὶ и ἐποίουν делали ἔργα дела́ ἐν в τῷ οἴκῳ доме κυρίου Го́спода παντοκράτορος Вседержителя θεοῦ Бога αὐτῶν их15 τῇ τετράδι [в] четвёртый καὶ и εἰκάδι двадцатый [день] τοῦ μηνὸς месяца τοῦ ἕκτου шестого τῷ δευτέρῳ [во] второй ἔτει год ἐπὶ Δαρείου Дария τοῦ βασιλέως. царя.