keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Послание к Колоссянам глава 4

Επιστολή προς Κολοσσαείς 4

Подстрочный перевод Библии

1 Οἱ κύριοι, Господа́, τὸ δίκαιον справедливое καὶ и τὴν ἰσότητα равенство τοῖς δούλοις рабам παρέχεσθε, предоставляйте, εἰδότες знающие ὅτι что καὶ и ὑμεῖς вы ἔχετε имеете κύριον Го́спода ἐν в οὐρανῷ. небе.2 Τῇ προσευχῇ Молитвы προσκαρτερεῖτε, придерживайтесь, γρηγοροῦντες бодрствующие ἐν в αὐτῇ ней ἐν в εὐχαριστίᾳ, благодарении,3 προσευχόμενοι молящиеся ἅμα одновременно καὶ и περὶ о ἡμῶν, нас, ἵνα чтобы θεὸς Бог ἀνοίξῃ открыл ἡμῖν нам θύραν дверь τοῦ λόγου, сло́ва, λαλῆσαι произнести τὸ μυστήριον тайну τοῦ Χριστοῦ, Христа, δι᾽ из-за которой καὶ и δέδεμαι, я связан,4 ἵνα чтобы φανερώσω я явил αὐτὸ её ὡς как δεῖ надлежит με мне λαλῆσαι. произнести.5 Ἐν В σοφίᾳ мудрости περιπατεῖτε ходи́те πρὸς у τοὺς которых ἔξω, вне, τὸν καιρὸν время ἐξαγοραζόμενοι. выкупающие.6 λόγος Слово ὑμῶν ваше πάντοτε всегда ἐν в χάριτι, благодати, ἅλατι солью ἠρτυμένος, приправленное, εἰδέναι [чтобы] знать πῶς как δεῖ надлежит ὑμᾶς вам ἑνὶ одному ἑκάστῳ каждому ἀποκρίνεσθαι. отвечать.7 Τὰ Которое κατ᾽ про ἐμὲ меня πάντα всё γνωρίσει даст знать ὑμῖν вам Τυχικὸς Тихик ἀγαπητὸς любимый ἀδελφὸς брат καὶ и πιστὸς верный διάκονος слуга καὶ и σύνδουλος сораб ἐν в κυρίῳ, Господе,8 ὃν которого ἔπεμψα я послал πρὸς к ὑμᾶς вам εἰς для αὐτὸ самого τοῦτο, этого, ἵνα чтобы γνῶτε вы узнали τὰ περὶ о ἡμῶν нас καὶ и παρακαλέσῃ он утешил τὰς καρδίας сердца́ ὑμῶν, ваши,9 σὺν с Ὀνησίμῳ Онисимом τῷ πιστῷ верным καὶ и ἀγαπητῷ любимым ἀδελφῷ, братом, ὅς который ἐστιν есть ἐξ из ὑμῶν· ваших; πάντα всё ὑμῖν вам γνωρίσουσιν дадут знать τὰ [о] котором ὧδε. здесь.10 Ἀσπάζεται Приветствуют ὑμᾶς вас Ἀρίσταρχος Аристарх συναιχμάλωτός сопленник μου, мой, καὶ и Μᾶρκος Марк ἀνεψιὸς двоюродный брат Βαρναβᾶ Варнавы [περὶ о οὗ котором ἐλάβετε получили ἐντολάς, распоряжения, ἐὰν если ἔλθῃ придёт πρὸς к ὑμᾶς вам δέξασθε прими́те αὐτόν], его,11 καὶ и Ἰησοῦς Иисус λεγόμενος называемый Ἰοῦστος, Иуст, οἱ ὄντες сущие ἐκ из περιτομῆς обрезания οὗτοι эти μόνοι одни συνεργοὶ сотрудники εἰς для τὴν βασιλείαν Царства τοῦ θεοῦ, Бога, οἵτινες которые ἐγενήθησάν были сделаны μοι мне παρηγορία. утешением.12 ἀσπάζεται Приветствуют ὑμᾶς вас Ἐπαφρᾶς Эпафр ἐξ из ὑμῶν, ваших, δοῦλος раб Χριστοῦ Христа [Ἰησοῦ], Иисуса, πάντοτε всегда ἀγωνιζόμενος борющийся ὑπὲρ ради ὑμῶν вас ἐν в ταῖς προσευχαῖς, молитвах, ἵνα чтобы σταθῆτε вы были поставлены τέλειοι совершенны καὶ и πεπληροφορημένοι исполнившиеся уверенностью ἐν во παντὶ всякой θελήματι воле τοῦ θεοῦ. Бога.13 μαρτυρῶ Свидетельствую γὰρ ведь αὐτῷ ему ὅτι что ἔχει имеет πολὺν многий πόνον труд ὑπὲρ ради ὑμῶν вас καὶ и τῶν [которых] ἐν в Λαοδικείᾳ Лаодикии καὶ и τῶν ἐν в Ἱεραπόλει. Иераполе.14 ἀσπάζεται Приветствуют ὑμᾶς вас Λουκᾶς Лука ἰατρὸς врач ἀγαπητὸς любимый καὶ и Δημᾶς. Димас.15 Ἀσπάσασθε Поприветствуйте τοὺς ἐν в Λαοδικείᾳ Лаодикии ἀδελφοὺς братьев καὶ и Νύμφαν Нимфу καὶ и τὴν κατ᾽ по οἶκον дому αὐτῆς её ἐκκλησίαν. церковь.16 καὶ И ὅταν когда ἀναγνωσθῇ будет прочитано παρ᾽ у ὑμῖν вас ἐπιστολή, послание, ποιήσατε сделайте ἵνα чтобы καὶ и ἐν в τῇ Λαοδικέων Лаодикийцев ἐκκλησίᾳ церкви ἀναγνωσθῇ, было прочитано, καὶ и τὴν ἐκ из Λαοδικείας Лаодикии ἵνα чтобы καὶ и ὑμεῖς вы ἀναγνῶτε. прочли.17 καὶ И εἴπατε скажите Ἀρχίππῳ, Архиппу, Βλέπε Смотри τὴν διακονίαν служение ἣν которое παρέλαβες ты принял ἐν в κυρίῳ, Господе, ἵνα чтобы αὐτὴν его πληροῖς. ты исполнял.18 ἀσπασμὸς Приветствие τῇ ἐμῇ моей χειρὶ рукой Παύλου. Павла. μνημονεύετέ Помните μου [о] моих τῶν δεσμῶν. узах. χάρις Благодать μεθ᾽ с ὑμῶν. вами.