keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

2-е послание Петра глава 3

Β΄ Επιστολή Πέτρου 3

Подстрочный перевод Библии

1 Ταύτην Это ἤδη, уже́, ἀγαπητοί, любимые, δευτέραν второе ὑμῖν вам γράφω пишу ἐπιστολήν, послание, ἐν в αἷς котором διεγείρω пробуждаю ὑμῶν ваш ἐν в ὑπομνήσει напоминании τὴν εἰλικρινῆ чистый διάνοιαν, разум,2 μνησθῆναι вспомнить τῶν προειρημένων прежде сказанные ῥημάτων слова́ ὑπὸ τῶν ἁγίων святых προφητῶν пророков καὶ и τῆς τῶν ἀποστόλων апостолов ὑμῶν ваших ἐντολῆς заповеди τοῦ κυρίου Го́спода καὶ и σωτῆρος· Спасителя;3 τοῦτο это πρῶτον сначала γινώσκοντες, знающие, ὅτι что ἐλεύσονται придут ἐπ᾽ в ἐσχάτων последние τῶν ἡμερῶν дни [ἐν] в ἐμπαιγμονῇ глумлении ἐμπαῖκται глумители κατὰ по τὰς ἰδίας собственным ἐπιθυμίας желаниям αὐτῶν их πορευόμενοι идущие4 καὶ и λέγοντες, говорящие, Ποῦ Где ἐστιν есть ἐπαγγελία обещание τῆς παρουσίας пришествия αὐτοῦ; Его? ἀφ᾽ От ἧς которого [времени] γὰρ ведь οἱ πατέρες отцы ἐκοιμήθησαν, почили, πάντα всё οὕτως так διαμένει остаётся ἀπ᾽ от ἀρχῆς нача́ла κτίσεως. создания.5 λανθάνει Скрывается γὰρ ведь αὐτοὺς [от] них τοῦτο это θέλοντας, хотящих, ὅτι что οὐρανοὶ небеса ἦσαν были ἔκπαλαι издавна καὶ и γῆ земля ἐξ из ὕδατος воды́ καὶ и δι᾽ через ὕδατος воду συνεστῶσα состоящая τῷ τοῦ θεοῦ Бога λόγῳ, словом,6 δι᾽ через ὧν что τότε тогда κόσμος мир ὕδατι водой κατακλυσθεὶς потопленный ἀπώλετο· погиб;7 οἱ δὲ же νῦν ныне οὐρανοὶ небеса καὶ и γῆ земля τῷ αὐτῷ Его λόγῳ словом τεθησαυρισμένοι накоплены εἰσὶν есть πυρί, огню, τηρούμενοι сохраняемые εἰς на ἡμέραν день κρίσεως суда καὶ и ἀπωλείας гибели τῶν ἀσεβῶν нечестивых ἀνθρώπων. людей.8 Ἓν Одно δὲ же τοῦτο это μὴ не λανθανέτω пусть скрывается ὑμᾶς, [от] вас, ἀγαπητοί, любимые, ὅτι что μία один ἡμέρα день παρὰ у κυρίῳ Го́спода ὡς как χίλια тысяча ἔτη лет καὶ и χίλια тысяча ἔτη лет ὡς как ἡμέρα день μία. один.9 οὐ Не βραδύνει медлит κύριος Господь τῆς ἐπαγγελίας, [с] обещанием, ὥς как τινες некоторые βραδύτητα промедлением ἡγοῦνται, считают, ἀλλὰ но μακροθυμεῖ долго терпит εἰς для ὑμᾶς, вас, μὴ не βουλόμενός хотящий τινας некоторым ἀπολέσθαι погибнуть ἀλλὰ но πάντας [чтобы] все εἰς в μετάνοιαν покаяние χωρῆσαι. пришли.10 Ἥξει Придёт δὲ же ἡμέρα день κυρίου Го́спода ὡς как κλέπτης, вор, ἐν в который οἱ οὐρανοὶ небеса ῥοιζηδὸν шумно παρελεύσονται, пройдут, στοιχεῖα частицы δὲ же καυσούμενα палимые λυθήσεται, будут разрушены, καὶ и γῆ земля καὶ и τὰ ἐν на αὐτῇ ней ἔργα дела́ εὑρεθήσεται. будут найдены.11 τούτων Этих οὕτως так πάντων всех λυομένων разрушаемых ποταποὺς каковым δεῖ надлежит ὑπάρχειν пребывать [ὑμᾶς] вам ἐν в ἁγίαις святых ἀναστροφαῖς поведениях καὶ и εὐσεβείαις, благочестиях,12 προσδοκῶντας ожидающих καὶ и σπεύδοντας торопящих τὴν παρουσίαν пришествие τῆς τοῦ θεοῦ Бога ἡμέρας, дня, δι᾽ через ἣν который οὐρανοὶ небеса πυρούμενοι воспламеняемые λυθήσονται будут разрушены καὶ и στοιχεῖα частицы καυσούμενα палимые τήκεται. расплавятся.13 καινοὺς Новые δὲ же οὐρανοὺς небеса καὶ и γῆν землю καινὴν новую κατὰ по τὸ ἐπάγγελμα обещанию αὐτοῦ Его προσδοκῶμεν, ожидаем, ἐν в οἷς которых δικαιοσύνη праведность κατοικεῖ. обитает.14 Διό, Потому, ἀγαπητοί, любимые, ταῦτα это προσδοκῶντες ожидающие σπουδάσατε постарайтесь ἄσπιλοι незапятнанные καὶ и ἀμώμητοι безупречные αὐτῷ Им εὑρεθῆναι быть найденными ἐν в εἰρήνῃ, мире,15 καὶ и τὴν τοῦ κυρίου Го́спода ἡμῶν нашего μακροθυμίαν долготерпение σωτηρίαν спасением ἡγεῖσθε, считайте, καθὼς как καὶ и ἀγαπητὸς любимый ἡμῶν наш ἀδελφὸς брат Παῦλος Павел κατὰ по τὴν δοθεῖσαν данной αὐτῷ ему σοφίαν мудрости ἔγραψεν написал ὑμῖν, вам,16 ὡς как καὶ и ἐν во πάσαις всех ἐπιστολαῖς посланиях λαλῶν говорящий ἐν в αὐταῖς них περὶ об τούτων, этом, ἐν в αἷς которых ἐστιν есть δυσνόητά неудобопонятное τινα, некоторое, которое οἱ ἀμαθεῖς несведущие καὶ и ἀστήρικτοι нетвёрдые στρεβλοῦσιν выворачивают ὡς как καὶ и τὰς λοιπὰς остальные γραφὰς писания πρὸς к τὴν ἰδίαν собственной αὐτῶν их ἀπώλειαν. гибели.17 Ὑμεῖς Вы οὖν, итак, ἀγαπητοί, любимые, προγινώσκοντες прежде знающие φυλάσσεσθε берегитесь ἵνα чтобы μὴ не τῇ τῶν ἀθέσμων бесчестных πλάνῃ обманом συναπαχθέντες вместе уведённые ἐκπέσητε выпали вы τοῦ ἰδίου [из] собственной στηριγμοῦ, твердыни,18 αὐξάνετε растите δὲ же ἐν в χάριτι благодати καὶ и γνώσει знании τοῦ κυρίου Го́спода ἡμῶν нашего καὶ и σωτῆρος Спасителя Ἰησοῦ Иисуса Χριστοῦ. Христа. αὐτῷ Ему δόξα слава καὶ и νῦν ныне καὶ и εἰς в ἡμέραν день αἰῶνος. ве́ка. [ἀμήν.] аминь.