keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Плач Иеремии глава 1

Θρῆνοι 1

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И ἐγένετο случилось μετὰ после τὸ αἰχμαλωτισθῆναι захвата τὸν Ισραηλ Израиля καὶ и Ιερουσαλημ Иерусалима ἐρημωθῆναι опустения ἐκάθισεν сел Ιερεμιας Иеремия κλαίων плачущий καὶ и ἐθρήνησεν оплакивал τὸν θρῆνον плач τοῦτον этот ἐπὶ о Ιερουσαλημ Иерусалиме καὶ и εἶπεν сказал: Πῶς Как ἐκάθισεν се́ла μόνη одиноко πόλις столица πεπληθυμμένη наполненная λαῶν народами ἐγενήθη она сделалась ὡς как χήρα вдова πεπληθυμμένη наполненная ἐν среди ἔθνεσιν, народов, ἄρχουσα правящий ἐν на χώραις землях ἐγενήθη сделался εἰς в φόρον. [уплату] налога.2 Κλαίουσα Плачущая ἔκλαυσεν заплакала ἐν в νυκτί, ночи́, καὶ и τὰ δάκρυα слёзы αὐτῆς её ἐπὶ на τῶν σιαγόνων щеках αὐτῆς, её, καὶ и οὐχ не ὑπάρχει пребывает παρακαλῶν утешающий αὐτὴν её ἀπὸ из πάντων всех τῶν ἀγαπώντων любящих αὐτήν· её; πάντες все οἱ φιλοῦντες друзья αὐτὴν её ἠθέτησαν отвергли ἐν αὐτῇ, её, ἐγένοντο сделались αὐτῇ ей εἰς во ἐχθρούς. врагов.3 Μετῳκίσθη Переселилась Ιουδαία Иудея ἀπὸ от ταπεινώσεως низости αὐτῆς её καὶ и ἀπὸ от πλήθους множества δουλείας рабства αὐτῆς· её; ἐκάθισεν се́ла ἐν среди ἔθνεσιν, язычников, οὐχ не εὗρεν нашла [она] ἀνάπαυσιν· покой; πάντες все οἱ καταδιώκοντες преследовавшие αὐτὴν её κατέλαβον настигли αὐτὴν её ἀνὰ по μέσον середине [между] τῶν θλιβόντων. поражающими [её].4 Ὁδοὶ Доро́ги Σιων Сиона πενθοῦσιν скорбят παρὰ от τὸ μὴ не εἶναι есть ἐρχομένους приходящих ἐν на ἑορτῇ· праздник; πᾶσαι все αἱ πύλαι воро́та αὐτῆς её ἠφανισμέναι, опустели, οἱ ἱερεῖς священники αὐτῆς её ἀναστενάζουσιν, вздыхают, αἱ παρθένοι де́вицы αὐτῆς её ἀγόμεναι, уводятся [в плен], καὶ и αὐτὴ сама πικραινομένη сделалась горькой ἐν в ἑαυτῇ. себе.5 Ἐγένοντο Сделались οἱ θλίβοντες огорчающие αὐτὴν её εἰς во κεφαλήν, главу, καὶ и οἱ ἐχθροὶ враги αὐτῆς её εὐθηνοῦσαν, благоденствуют, ὅτι потому что κύριος Господь ἐταπείνωσεν принизил αὐτὴν её ἐπὶ при τὸ πλῆθος множестве τῶν ἀσεβειῶν нечестий αὐτῆς· её; τὰ νήπια младенцы αὐτῆς её ἐπορεύθησαν пошли ἐν в αἰχμαλωσίᾳ плен κατὰ перед πρόσωπον лицом θλίβοντος. поражающих.6 Καὶ И ἐξῆλθεν отошло ἐκ от θυγατρὸς дочери Σιων Сиона πᾶσα всё εὐπρέπεια благообразие αὐτῆς· её; ἐγένοντο сделались οἱ ἄρχοντες начальники αὐτῆς её ὡς как κριοὶ бараны οὐχ не εὑρίσκοντες находящие νομὴν пастбище καὶ и ἐπορεύοντο ходили ἐν в οὐκ не ἰσχύι могуществе κατὰ перед πρόσωπον лицом διώκοντος. преследующих.7 Ἐμνήσθη Вспомнила Ιερουσαλημ Иерусалимь ἡμερῶν дни ταπεινώσεως низости αὐτῆς её καὶ и ἀπωσμῶν отторжения αὐτῆς, её, πάντα все τὰ ἐπιθυμήματα украшения αὐτῆς, её, ὅσα сколькие ἦν были ἐξ от ἡμερῶν дней ἀρχαίων, древних, ἐν когда τῷ πεσεῖν подпасть τὸν λαὸν народу αὐτῆς её εἰς под χεῖρας ру́ки θλίβοντος поражающие καὶ и οὐκ не ἦν было βοηθῶν помогающего αὐτῇ, ей, ἰδόντες увидевшие οἱ ἐχθροὶ враги αὐτῆς её ἐγέλασαν смеются ἐπὶ относительно μετοικεσίᾳ переселения αὐτῆς. её.8 Ἁμαρτίαν Грехом ἥμαρτεν согрешила Ιερουσαλημ, Иерусалимь, διὰ из-за τοῦτο этого εἰς в σάλον потрясении ἐγένετο· сделалась; πάντες все οἱ δοξάζοντες славящие αὐτὴν её ἐταπείνωσαν унизили αὐτήν, её, εἶδον увидели γὰρ ведь τὴν ἀσχημοσύνην непристойность αὐτῆς, её, καί и γε конечно αὐτὴ она στενάζουσα вздыхает καὶ и ἀπεστράφη отворачивается ὀπίσω. назад.9 Ἀκαθαρσία Нечистота αὐτῆς её πρὸς у ποδῶν ног αὐτῆς, её, οὐκ не ἐμνήσθη вспомнила ἔσχατα последние [дни] αὐτῆς· её; καὶ и κατεβίβασεν снесла ὑπέρογκα, сверхобъёмистое, οὐκ не ἔστιν есть παρακαλῶν утешающий αὐτήν· её; ἰδέ, посмотри, κύριε, Господи, τὴν ταπείνωσίν [на] ничтожность μου, мою, ὅτι потому что ἐμεγαλύνθη возвеличился ἐχθρός. враг.10 Χεῖρα Рука αὐτοῦ его ἐξεπέτασεν простёрлась θλίβων поражая ἐπὶ на πάντα всё τὰ ἐπιθυμήματα ценное αὐτῆς· её; εἶδεν увидела γὰρ ведь ἔθνη язычников εἰσελθόντα вошедших εἰς в τὸ ἁγίασμα святыню αὐτῆς, её, которые ἐνετείλω Я повелел μὴ не εἰσελθεῖν войти αὐτὰ им εἰς в ἐκκλησίαν собрание σου. твоё.11 Πᾶς Весь λαὸς народ αὐτῆς её καταστενάζοντες, стенает, ζητοῦντες ищущие ἄρτον, хлеб, ἔδωκαν да́ли τὰ ἐπιθυμήματα ценное αὐτῆς её ἐν из-за βρώσει пищи τοῦ [чтобы] ἐπιστρέψαι вернуть ψυχήν· жизнь; ἰδέ, посмотри, κύριε, Господи, καὶ и ἐπίβλεψον, увидь, ὅτι потому, что ἐγενήθην была сделана ἠτιμωμένη. обесчещена.12 Οὐ Не πρὸς на ὑμᾶς вас πάντες все οἱ παραπορευόμενοι идущие мимо ὁδόν· [по] дороге; ἐπιστρέψατε обратитесь καὶ и ἴδετε посмотри́те εἰ [действительно] ли ἔστιν есть ἄλγος страдание κατὰ согласно τὸ ἄλγος страданию μου, моему, которое ἐγενήθη· сделалось; φθεγξάμενος произнёсший ἐν во ἐμοὶ мне ἐταπείνωσέν принизил με меня κύριος Господь ἐν в ἡμέρᾳ день ὀργῆς гнева θυμοῦ ярости αὐτοῦ. Его.13 Ἐξ Из ὕψους высоты́ αὐτοῦ Его ἀπέστειλεν Он послал πῦρ, огонь, ἐν в τοῖς ὀστέοις кости μου мои κατήγαγεν низринул αὐτό· его; διεπέτασεν раскинул δίκτυον сеть τοῖς ποσίν ногам μου, моим, ἀπέστρεψέν возвратил με меня εἰς в τὰ которое ὀπίσω, позади, ἔδωκέν дал με меня ἠφανισμένην, [на] истребление, ὅλην весь τὴν ἡμέραν день ὀδυνωμένην. томящимся.14 Ἐγρηγορήθη Бодрствующий ἐπὶ относительно τὰ ἀσεβήματά беззаконий μου· моих; ἐν в χερσίν руках μου моих συνεπλάκησαν, сжаты, ἀνέβησαν они поднялись ἐπὶ на τὸν τράχηλόν шею μου· мою; ἠσθένησεν ослабло ἰσχύς могущество μου, моё, ὅτι потому что ἔδωκεν отдал κύριος Господь ἐν в χερσίν ру́ки μου меня ὀδύνας, бедствия, οὐ не δυνήσομαι могу στῆναι. устоять.15 Ἐξῆρεν Отнял πάντας всех τοὺς ἰσχυρούς сильных μου моих κύριος Господь ἐκ из μέσου среды́ μου, моей, ἐκάλεσεν призвал ἐπ᾽ против ἐμὲ меня καιρὸν время τοῦ [чтобы] συντρῖψαι истребить ἐκλεκτούς избранных μου· моих; ληνὸν точило ἐπάτησεν топтал κύριος Господь παρθένῳ девице θυγατρὶ дочери Ιουδα, Иуды, ἐπὶ об τούτοις этих ἐγὼ я κλαίω. плачу.16 ὀφθαλμός Глаз μου мой κατήγαγεν изливает ὕδωρ, воду, ὅτι потому что ἐμακρύνθη далеко ἀπ᾽ от ἐμοῦ меня παρακαλῶν утешающий με, меня, который ἐπιστρέφων возвратил ψυχήν жизнь μου· мою; ἐγένοντο сделались οἱ υἱοί сыновья́ μου мои ἠφανισμένοι, уничтожены, ὅτι потому что ἐκραταιώθη укрепился ἐχθρός. враг.17 Διεπέτασεν Расставила Σιων Сионь χεῖρας ру́ки αὐτῆς, её, οὐκ не ἔστιν есть παρακαλῶν утешающий αὐτήν· её; ἐνετείλατο приказал κύριος Господь τῷ Ιακωβ, Иакову, κύκλῳ вокруг αὐτοῦ него οἱ θλίβοντες огорчающие αὐτόν, его, ἐγενήθη сделался Ιερουσαλημ Иерусалим εἰς в ἀποκαθημένην мерзость ἀνὰ по μέσον середине [между] αὐτῶν. ними.18 Δίκαιός Праведный ἐστιν есть κύριος, Господь, ὅτι потому что τὸ στόμα уста αὐτοῦ Его παρεπίκρανα. я наполнил горечью. ἀκούσατε Послушайте δή, же, πάντες все οἱ λαοί, народы, καὶ и ἴδετε увидьте τὸ ἄλγος боль μου· мою; παρθένοι девушки μου мои καὶ и νεανίσκοι юноши μου мои ἐπορεύθησαν пошли ἐν в αἰχμαλωσίᾳ. плен.19 Ἐκάλεσα Призвала τοὺς ἐραστάς любовников μου, моих, αὐτοὶ они δὲ же παρελογίσαντό ввели в заблуждение με· меня; οἱ ἱερεῖς священники μου мои καὶ и οἱ πρεσβύτεροί старейшины μου мои ἐν в τῇ πόλει городе ἐξέλιπον, исчезли, ὅτι потому что ἐζήτησαν стали искать βρῶσιν пищу αὐτοῖς, им, ἵνα чтобы ἐπιστρέψωσιν обратились ψυχὰς жизни αὐτῶν, их, καὶ и οὐχ не εὗρον. нашли.20 Ἰδέ, Посмотри, κύριε, Господи, ὅτι потому что θλίβομαι· я угнетён; κοιλία утроба μου моя ἐταράχθη, встревожилась, καὶ и καρδία сердце μου моё ἐστράφη повернулось ἐν во ἐμοί, мне, ὅτι потому что παραπικραίνουσα огорчившись παρεπίκρανα· огорчился; ἔξωθεν извне ἠτέκνωσέν лишил детей με меня μάχαιρα меч ὥσπερ как θάνατος смерть ἐν в οἴκῳ. доме.21 Ἀκούσατε Послушайте δὴ поэтому ὅτι потому что στενάζω стону ἐγώ, я, οὐκ не ἔστιν есть παρακαλῶν утешающий με· меня; πάντες все οἱ ἐχθροί враги μου мои ἤκουσαν услышали τὰ κακά зло μου моё καὶ и ἐχάρησαν, обрадовались, ὅτι потому что σὺ Ты ἐποίησας· сделал; ἐπήγαγες [если бы] Ты навёл ἡμέραν, день, ἐκάλεσας назвал καιρόν, время, καὶ и ἐγένοντο сделались ὅμοιοι подобны ἐμοί. мне.22 Εἰσέλθοι [Да] предстанет πᾶσα всё κακία зло αὐτῶν их κατὰ перед πρόσωπόν лицом σου, Твоим, καὶ и ἐπιφύλλισον воздай αὐτοῖς, им, ὃν каким τρόπον образом ἐποίησαν они сделали ἐπιφυλλίδα обобрание περὶ относительно πάν всех των ἁμαρτημάτων прегрешений μου, моих, ὅτι потому что πολλοὶ многие οἱ στεναγμοί стоны μου, мои, καὶ и καρδία сердце μου моё λυπεῖται. печалится.