keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга пророка Амоса глава 3

Ἀμὼς 3

Подстрочный перевод Библии

1 Ἀκούσατε Послушайте τὸν λόγον слово τοῦτον, это, ὃν которое ἐλάλησεν сказал κύριος Господь ἐφ᾽ на ὑμᾶς, вас, οἶκος дом Ἰσραηλ, Израиля, καὶ и κατὰ на πάσης всякое φυλῆς, племя, ἧς которое ἀνήγαγον [Он] вывел ἐκ из γῆς земли́ Αἰγύπτου, Египта, λέγων говоря2 Πλὴν Только ὑμᾶς вас ἔγνων [Я] признал ἐκ из πασῶν всех φυλῶν племён τῆς γῆς· земли́; διὰ через τοῦτο это ἐκδικήσω взыщу ἐφ᾽ относительно ὑμᾶς вас πάσας все τὰς ἁμαρτίας грехи ὑμῶν. ваши.3 εἰ [Действительно] ли πορεύσονται отправятся δύο двое ἐπὶ на τὸ αὐτὸ одно καθόλου совсем ἐὰν если μὴ не γνωρίσωσιν договорятся ἑαυτούς [между] собою?4 εἰ [действительно] ли ἐρεύξεται ревёт λέων лев ἐκ из τοῦ δρυμοῦ лесу αὐτοῦ его θήραν добычу οὐκ не ἔχων имеющий? εἰ [действительно] ли δώσει даст σκύμνος детёныш φωνὴν голос αὐτοῦ его ἐκ из τῆς μάνδρας гнезда αὐτοῦ его καθόλου совсем ἐὰν если μὴ не ἁρπάσῃ поймал τι что-нибудь?5 εἰ [действительно] ли πεσεῖται упадёт ὄρνεον птица ἐπὶ на τὴν γῆν землю ἄνευ без ἰξευτοῦ птицелова? εἰ [действительно] ли σχασθήσεται расставят παγὶς западню ἐπὶ на τῆς γῆς земле ἄνευ без τοῦ [чтобы] συλλαβεῖν поймать τι что-нибудь?6 εἰ [действительно] ли φωνήσει протрубит σάλπιγξ труба ἐν в πόλει городе καὶ и λαὸς народ οὐ не πτοηθήσεται испугается? εἰ [действительно] ли ἔσται будет κακία беда ἐν в πόλει городе ἣν которую κύριος Господь οὐκ не ἐποίησεν сделал?7 διότι потому что οὐ нет μὴ не ποιήσῃ сделает κύριος Господь θεὸς Бог πρᾶγμα, дело, ἐὰν если μὴ не ἀποκαλύψῃ откроет παιδείαν наказание αὐτοῦ Его πρὸς τοὺς δούλους рабам αὐτοῦ Его τοὺς προφήτας. пророкам.8 λέων Лев ἐρεύξεται, зарычит, καὶ и τίς кто οὐ не φοβηθήσεται убоится? κύριος Господь θεὸς Бог ἐλάλησεν, сказал, καὶ и τίς кто οὐ не προφητεύσει будет пророчествовать?9 Ἀπαγγείλατε Сообщите χώραις землям ἐν в Ἀσσυρίοις Ассирии καὶ и ἐπὶ к τὰς χώρας странам τῆς Αἰγύπτου Египта καὶ и εἴπατε скажите: Συνάχθητε Будьте собраны ἐπὶ на τὸ ὄρος гору Σαμαρείας Самарии καὶ и ἴδετε посмотри́те θαυμαστὰ удивительное πολλὰ многое ἐν в μέσῳ середине αὐτῆς её καὶ и τὴν καταδυναστείαν притеснение τὴν которое ἐν в αὐτῇ· ней;10 καὶ и οὐκ не ἔγνω узнали что ἔσται будет ἐναντίον против αὐτῆς, неё, λέγει говорит κύριος, Господь, οἱ θησαυρίζοντες собиравшие ἀδικίαν неправедность καὶ и ταλαιπωρίαν страдание ἐν в ταῖς χώραις землях αὐτῶν. их.11 διὰ Из-за τοῦτο этого τάδε это λέγει говорит κύριος Господь θεός Бог: Τύρος, Тир, κυκλόθεν вокруг γῆ земля σου твоя ἐρημωθήσεται, будет опустошена, καὶ и κατάξει низринется ἐκ от σοῦ тебя ἰσχύν могущество σου, твоё, καὶ и διαρπαγήσονται будут разграблены αἱ χῶραί области σου. твои.12 τάδε Это λέγει говорит κύριος Господь: Ὃν Каким τρόπον образом ὅταν когда ἐκσπάσῃ извлекает ποιμὴν пастух ἐκ из στόματος па́сти τοῦ λέοντος льва δύο две σκέλη голени или λοβὸν часть ὠτίου, уха, οὕτως так ἐκσπασθήσονται извлекутся οἱ υἱοὶ сыновья́ Ἰσραηλ Израиля οἱ κατοικοῦντες обитающие ἐν в Σαμαρείᾳ Самарии κατέναντι перед φυλῆς племенем καὶ и ἐν в Δαμασκῷ Дамаске ἱερεῖς. священники.13 ἀκούσατε Послушайте καὶ и ἐπιμαρτύρασθε засвидетельствуйте τῷ οἴκῳ дому Ιακωβ, Иакова, λέγει говорит κύριος Господь θεὸς Бог παντοκράτωρ, Вседержитель,14 διότι потому что ἐν в τῇ ἡμέρᾳ, день, ὅταν когда ἐκδικῶ Я взыщу ἀσεβείας нечестия τοῦ Ἰσραηλ Израиля ἐπ᾽ против αὐτόν, него, καὶ и ἐκδικήσω отомщу ἐπὶ за τὰ θυσιαστήρια жертвенники Βαιθηλ, [в] Вефиле, καὶ и κατασκαφήσεται разрушу τὰ κέρατα рога́ τοῦ θυσιαστηρίου жертвенника καὶ и πεσοῦνται падут ἐπὶ на τὴν γῆν· землю;15 συγχεῶ смешаю καὶ и πατάξω поражу τὸν οἶκον дом τὸν περίπτερον зимний ἐπὶ за τὸν οἶκον дом τὸν θερινόν, летний, καὶ и ἀπολοῦνται погибнут οἶκοι дома́ ἐλεφάντινοι, из слоновой кости, καὶ и προστεθήσονται будут добавлены οἶκοι дома́ ἕτεροι другие πολλοί, многие, λέγει говорит κύριος. Господь.