keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга пророка Амоса глава 9

Ἀμὼς 9

Подстрочный перевод Библии

1 Εἶδον Я увидел τὸν κύριον Го́спода ἐφεστῶτα стоящего ἐπὶ на τοῦ θυσιαστηρίου, жертвеннике, καὶ и εἶπεν Он сказал: Πάταξον Ударь ἐπὶ о τὸ ἱλαστήριον [доску] умилостивления καὶ и σεισθήσεται содрогнутся τὰ πρόπυλα воро́та καὶ и διάκοψον обрушь εἰς на κεφαλὰς го́ловы πάντων· всех; καὶ и τοὺς καταλοίπους оставшихся αὐτῶν их ἐν в ῥομφαίᾳ мече ἀποκτενῶ, Я убью, οὐ нет μὴ не διαφύγῃ убежит ἐξ из αὐτῶν них φεύγων, бегущий, καὶ и οὐ нет μὴ не διασωθῇ спасётся ἐξ из αὐτῶν них ἀνασῳζόμενος. спасающийся.2 ἐὰν Если κατορυγῶσιν погрузятся εἰς в ᾅδου, ад, ἐκεῖθεν оттуда χείρ рука μου Моя ἀνασπάσει вытащит αὐτούς· их; καὶ и ἐὰν если ἀναβῶσιν взойдут εἰς на τὸν οὐρανόν, небо, ἐκεῖθεν оттуда κατάξω низрину αὐτούς· их;3 ἐὰν если ἐγκρυβῶσιν спрячутся εἰς на τὴν κορυφὴν вершине τοῦ Καρμήλου, Кармила, ἐκεῖθεν оттуда ἐξερευνήσω отыщу καὶ и λήμψομαι возьму αὐτούς· их; καὶ и ἐὰν если καταδύσωσιν скроются ἐξ с ὀφθαλμῶν глаз μου моих εἰς в τὰ βάθη глуби́ны τῆς θαλάσσης, мо́ря, ἐκεῖ там ἐντελοῦμαι повелю τῷ δράκοντι дракону καὶ и δήξεται уязвит αὐτούς· их;4 καὶ и ἐὰν если πορευθῶσιν они пошли ἐν в αἰχμαλωσίᾳ плен πρὸ перед προσώπου лицом τῶν ἐχθρῶν врагов αὐτῶν, их, ἐκεῖ там ἐντελοῦμαι повелю τῇ ῥομφαίᾳ мечу καὶ и ἀποκτενεῖ убьёт αὐτούς· их; καὶ и στηριῶ обращу τοὺς ὀφθαλμούς глаза́ μου Мои ἐπ᾽ на αὐτοὺς них εἰς на κακὰ зло καὶ и οὐκ не εἰς на ἀγαθά. добро.5 καὶ И κύριος Господь κύριος Господь θεὸς Бог παντοκράτωρ, Вседержитель, ἐφαπτόμενος коснётся τῆς γῆς земли́ καὶ и σαλεύων потрясёт αὐτήν, её, καὶ и πενθήσουσιν восплачут πάντες все οἱ κατοικοῦντες населяющие αὐτήν, её, καὶ и ἀναβήσεται взойдёт ὡς как ποταμὸς река συντέλεια окончание αὐτῆς её καὶ и καταβήσεται сойдёт ὡς как ποταμὸς река Αἰγύπτου· Египта;6 οἰκοδομῶν Строящий εἰς на τὸν οὐρανὸν небо ἀνάβασιν лестницу αὐτοῦ Его καὶ и τὴν ἐπαγγελίαν обещание αὐτοῦ Его ἐπὶ на τῆς γῆς земле θεμελιῶν, основавший, προσκαλούμενος призывает τὸ ὕδωρ воду τῆς θαλάσσης мо́ря καὶ и ἐκχέων изливает αὐτὸ её ἐπὶ на πρόσωπον лицо τῆς γῆς· земли́; κύριος Господь θεὸς Бог παντοκράτωρ Вседержитель ὄνομα имя αὐτῷ. Ему.7 οὐχ Не ὡς как [и] υἱοὶ сыновья́ Αἰθιόπων эфиопов ὑμεῖς вы ἐστε есть ἐμοί, Мне, υἱοὶ сыновья́ Ἰσραηλ Израиля? λέγει говорит κύριος. Господь. οὐ [Разве] не τὸν Ἰσραηλ Израиля ἀνήγαγον Я вывел ἐκ из γῆς земли́ Αἰγύπτου Египта καὶ и τοὺς ἀλλοφύλους иноплеменных ἐκ из Καππαδοκίας Кападокии καὶ и τοὺς Σύρους Сириян ἐκ из βόθρου ямы?8 Ἰδοὺ Вот οἱ ὀφθαλμοὶ глаза́ κυρίου Го́спода τοῦ θεοῦ Бога ἐπὶ на τὴν βασιλείαν царство τῶν ἁμαρτωλῶν грешных καὶ и ἐξαρῶ Я удалю αὐτὴν его ἀπὸ с προσώπου лица́ τῆς γῆς· земли́; πλὴν кроме ὅτι что οὐκ не εἰς в τέλος конец ἐξαρῶ Я удалю τὸν οἶκον дом Ιακωβ, Иакова, λέγει говорит κύριος. Господь.9 διότι Потому что ἰδοὺ вот ἐγὼ Я ἐντέλλομαι указываю καὶ и λικμιῶ развею ἐν среди πᾶσι всех τοῖς ἔθνεσιν народов τὸν οἶκον дом τοῦ Ἰσραηλ, Израиля, ὃν каким τρόπον образом λικμᾶται веют ἐν в τῷ λικμῷ решете καὶ и οὐ нет μὴ не πέσῃ упадёт σύντριμμα порченое [зерно] ἐπὶ на τὴν γῆν. землю.10 ἐν В ῥομφαίᾳ мече τελευτήσουσι погибнут πάντες все ἁμαρτωλοὶ грешные λαοῦ народа μου Моего οἱ λέγοντες говорящие: Οὐ Нет μὴ не ἐγγίσῃ приближается οὐδ᾽ и не οὐ нет μὴ не γένηται сбудется ἐφ᾽ относительно ἡμᾶς нас τὰ κακά. зло.11 ἐν В τῇ ἡμέρᾳ день ἐκείνῃ тот ἀναστήσω восстановлю τὴν σκηνὴν скинию Δαυιδ Давида τὴν πεπτωκυῖαν упавшую καὶ и ἀνοικοδομήσω воссоздам τὰ πεπτωκότα упавшее αὐτῆς её καὶ и τὰ κατεσκαμμένα разрушенное αὐτῆς её ἀναστήσω восстановлю καὶ и ἀνοικοδομήσω воссоздам αὐτὴν её καθὼς как αἱ ἡμέραι [во] дни τοῦ αἰῶνος, ве́ка,12 ὅπως чтобы ἐκζητήσωσιν взыскали οἱ κατάλοιποι остальные τῶν [из] ἀνθρώπων людей καὶ и πάντα все τὰ ἔθνη, народы, ἐφ᾽ на οὓς которых ἐπικέκληται названо τὸ ὄνομά имя μου Моё ἐπ᾽ на αὐτούς, них, λέγει говорит κύριος Господь θεὸς Бог ποιῶν творящий ταῦτα. это.13 ἰδοὺ Вот ἡμέραι дни ἔρχονται, приходят, λέγει говорит κύριος, Господь, καὶ и καταλήμψεται застанет ἀλοητὸς молотьба τὸν τρύγητον, сбор зёрен, καὶ и περκάσει вырастет спелой σταφυλὴ гроздь винограда ἐν при τῷ σπόρῳ, посеве, καὶ и ἀποσταλάξει будут капать τὰ ὄρη го́ры γλυκασμόν, сладким, καὶ и πάντες все οἱ βουνοὶ холмы σύμφυτοι сросшиеся ἔσονται· будут;14 καὶ и ἐπιστρέψω возвращу [из] τὴν αἰχμαλωσίαν плена λαοῦ народ μου Мой Ἰσραηλ, Израиля, καὶ и οἰκοδομήσουσιν построят πόλεις города́ τὰς ἠφανισμένας опустевшие καὶ и κατοικήσουσιν будут обитать καὶ и καταφυτεύσουσιν насадят ἀμπελῶνας виноградники καὶ и πίονται будут пить τὸν οἶνον вино αὐτῶν их καὶ и φυτεύσουσιν насадят κήπους сады καὶ и φάγονται съедят τὸν καρπὸν плод αὐτῶν· их;15 καὶ и καταφυτεύσω водворю αὐτοὺς их ἐπὶ на τῆς γῆς земле αὐτῶν, их, καὶ и οὐ нет μὴ не ἐκσπασθῶσιν исторгнутся οὐκέτι уже́ ἀπὸ из τῆς γῆς земли́ αὐτῶν, их, ἧς которую ἔδωκα Я дал αὐτοῖς, им, λέγει говорит κύριος Господь θεὸς Бог παντοκράτωρ. Вседержитель.