keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга пророка Малахии глава 3

Μαλαχίας 3

Подстрочный перевод Библии

1 ἰδοὺ Вот ἐγὼ Я ἐξαποστέλλω пошлю τὸν ἄγγελόν Ангела μου, Моего, καὶ и ἐπιβλέψεται приготовит ὁδὸν путь πρὸ перед προσώπου лицом μου, Моим, καὶ и ἐξαίφνης внезапно ἥξει придёт εἰς во τὸν ναὸν святилище ἑαυτοῦ своё κύριος, Господь, ὃν Которого ὑμεῖς вы ζητεῖτε, ищете, καὶ и ἄγγελος Ангел τῆς διαθήκης, завета, ὃν Которого ὑμεῖς вы θέλετε· желаете; ἰδοὺ вот ἔρχεται, приходит, λέγει говорит κύριος Господь παντοκράτωρ. Вседержитель.2 καὶ И τίς кто ὑπομενεῖ выдержит ἡμέραν день εἰσόδου входа αὐτοῦ Его или τίς кто ὑποστήσεται устоит ἐν при τῇ ὀπτασίᾳ ви́дении αὐτοῦ Его? διότι потому что αὐτὸς Он εἰσπορεύεται входит ὡς как πῦρ огонь χωνευτηρίου плавильного горна καὶ и ὡς как πόα мыло πλυνόντων. очищающее.3 καὶ и καθιεῖται сядет χωνεύων переплавлять καὶ и καθαρίζων очищать ὡς как τὸ ἀργύριον серебро καὶ и ὡς как τὸ χρυσίον· золото; καὶ и καθαρίσει переплавит τοὺς υἱοὺς сыновей Λευι Левия καὶ и χεεῖ выльет αὐτοὺς их ὡς как τὸ χρυσίον золото καὶ и ὡς как τὸ ἀργύριον· серебро; καὶ и ἔσονται они будут τῷ κυρίῳ Господу προσάγοντες приносящие θυσίαν жертву ἐν в δικαιοσύνῃ. праведности.4 καὶ И ἀρέσει [будет] благоприятна τῷ κυρίῳ Господу θυσία жертва Ιουδα Иуды καὶ и Ιερουσαλημ Иерусалима καθὼς как αἱ ἡμέραι [во] дни τοῦ αἰῶνος ве́ка καὶ и καθὼς как τὰ ἔτη [в] годы τὰ которые ἔμπροσθεν. прежде.5 καὶ и προσάξω приду πρὸς к ὑμᾶς вам ἐν в κρίσει суде καὶ и ἔσομαι буду μάρτυς Свидетель ταχὺς быстрый ἐπὶ на τὰς φαρμακοὺς чародеев καὶ и ἐπὶ на τὰς μοιχαλίδας прелюбодеев καὶ и ἐπὶ на τοὺς ὀμνύοντας клянущихся τῷ ὀνόματί именем μου Моим ἐπὶ ко ψεύδει лжи καὶ и ἐπὶ на τοὺς ἀποστεροῦντας удерживающих μισθὸν плату μισθωτοῦ наёмника καὶ и τοὺς καταδυναστεύοντας притесняющих χήραν вдову καὶ и τοὺς κονδυλίζοντας бьющих ὀρφανοὺς осиротелых καὶ и τοὺς ἐκκλίνοντας обративших κρίσιν суд προσηλύτου пришельца καὶ и τοὺς μὴ не φοβουμένους боящихся με, Меня, λέγει говорит κύριος Господь παντοκράτωρ. Вседержитель.6 Διότι Потому что ἐγὼ Я κύριος Господь θεὸς Бог ὑμῶν, ваш, καὶ и οὐκ не ἠλλοίωμαι· изменяюсь; καὶ и ὑμεῖς, вы, υἱοὶ сыновья́ Ιακωβ, Иакова, οὐκ не ἀπέχεσθε удерживаетесь7 ἀπὸ от τῶν ἀδικιῶν неправедностей τῶν πατέρων отцов ὑμῶν, ваших, ἐξεκλίνατε отклонились [от] νόμιμά законов μου Моих καὶ и οὐκ не ἐφυλάξασθε. сохранили. ἐπιστρέψατε обратитесь πρός ко με, Мне, καὶ и ἐπιστραφήσομαι Я обращусь πρὸς к ὑμᾶς, вам, λέγει говорит κύριος Господь παντοκράτωρ. Вседержитель. καὶ И εἴπατε вы сказали: Ἐν В τίνι чём ἐπιστρέψωμεν обратимся?8 εἰ [Действительно] ли πτερνιεῖ топчет ἄνθρωπος человек θεόν Бога διότι потому что ὑμεῖς вы πτερνίζετέ топчете με. Меня. καὶ и ἐρεῖτε скажете Ἐν В τίνι чём ἐπτερνίκαμέν мы затоптали σε Тебя? ὅτι Потому что τὰ ἐπιδέκατα десятины καὶ и αἱ ἀπαρχαὶ первые плоды μεθ᾽ с ὑμῶν вами εἰσιν· [всё ещё] есть;9 καὶ и ἀποβλέποντες смотря на сторону ὑμεῖς вы ἀποβλέπετε, смо́трите на сторону, καὶ и ἐμὲ Меня ὑμεῖς вы πτερνίζετε· топчете; τὸ ἔθνος народ συνετελέσθη. законченный.10 καὶ И εἰσηνέγκατε собираете πάντα все τὰ ἐκφόρια произведения εἰς в τοὺς θησαυρούς, сокровищницы, καὶ а ἐν в τῷ οἴκῳ доме αὐτοῦ Его ἔσται будет διαρπαγὴ опустошение αὐτοῦ. Его. ἐπισκέψασθε Присмотри́те δὴ поэтому ἐν в τούτῳ, этом, λέγει говорит κύριος Господь παντοκράτωρ, Вседержитель, ἐὰν если μὴ не ἀνοίξω открою ὑμῖν вам τοὺς καταρράκτας потоки τοῦ οὐρανοῦ неба καὶ и ἐκχεῶ изолью ὑμῖν вам τὴν εὐλογίαν благословение μου Моё ἕως до τοῦ ἱκανωθῆναι· избытка;11 καὶ и διαστελῶ разделю ὑμῖν вам εἰς в βρῶσιν пищу καὶ и οὐ нет μὴ не διαφθείρω уничтожу ὑμῶν ваш τὸν καρπὸν плод τῆς γῆς, земли́, καὶ и οὐ нет μὴ не ἀσθενήσῃ ослабнет ὑμῶν ваша ἄμπελος виноградная лоза ἐν в τῷ ἀγρῷ, поле, λέγει говорит κύριος Господь παντοκράτωρ. Вседержитель.12 καὶ И μακαριοῦσιν будут прославлять как блаженных ὑμᾶς вас πάντα все τὰ ἔθνη, народы, διότι потому что ἔσεσθε будете ὑμεῖς вы γῆ земля θελητή, желанная, λέγει говорит κύριος Господь παντοκράτωρ. Вседержитель.13 Ἐβαρύνατε Отяжелели ἐπ᾽ на ἐμὲ Меня τοὺς λόγους слова́ ὑμῶν, ваши, λέγει говорит κύριος, Господь, καὶ и εἴπατε вы сказали Ἐν В τίνι чём κατελαλήσαμεν мы плохо сказали κατὰ против σοῦ Тебя?14 εἴπατε Вы сказали: Μάταιος Тщетен δουλεύων служащий θεῷ, Богу, καὶ и τί [есть] πλέον большее ὅτι потому что ἐφυλάξαμεν мы хранили τὰ φυλάγματα предписанное αὐτοῦ Его καὶ и διότι потому ἐπορεύθημεν ходим ἱκέται просителями πρὸ перед προσώπου лицом κυρίου Го́спода παντοκράτορος Вседержителя15 καὶ и νῦν теперь ἡμεῖς мы μακαρίζομεν прославляем как блаженных ἀλλοτρίους, чужестранцев, καὶ и ἀνοικοδομοῦνται построились πάντες все ποιοῦντες делающие ἄνομα беззаконие καὶ и ἀντέστησαν противостали θεῷ Богу καὶ и ἐσώθησαν. сохранились.16 Ταῦτα Это κατελάλησαν говорили οἱ φοβούμενοι боящиеся τὸν κύριον, Го́спода, ἕκαστος каждый πρὸς к τὸν πλησίον ближнему αὐτοῦ· его; καὶ и προσέσχεν обратил внимание κύριος Господь καὶ и εἰσήκουσεν услышал Он καὶ и ἔγραψεν написал βιβλίον книгу μνημοσύνου памятную ἐνώπιον перед αὐτοῦ Ним τοῖς φοβουμένοις боящихся τὸν κύριον Го́спода καὶ и εὐλαβουμένοις чтящих τὸ ὄνομα имя αὐτοῦ. Его.17 καὶ И ἔσονταί будут μοι, Мне, λέγει говорит κύριος Господь παντοκράτωρ, Вседержитель, εἰς в ἡμέραν, день, ἣν который ἐγὼ Я ποιῶ делаю εἰς в περιποίησιν, приобретение, καὶ и αἱρετιῶ изберу αὐτοὺς их ὃν каким τρόπον образом αἱρετίζει избирает ἄνθρωπος человек τὸν υἱὸν сына αὐτοῦ его τὸν δουλεύοντα служащего αὐτῷ. ему.18 καὶ И ἐπιστραφήσεσθε обратитесь καὶ и ὄψεσθε увидите ἀνὰ по μέσον середине δικαίου праведного καὶ и ἀνὰ по μέσον середине ἀνόμου беззаконного καὶ и ἀνὰ по μέσον середине τοῦ δουλεύοντος служащего θεῷ Богу καὶ и τοῦ μὴ не δουλεύοντος. служащего.