keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Послание к Ефесянам глава 3

Επιστολή προς Εφεσίους 3

Подстрочный перевод Библии

1 Τούτου Этого χάριν ради ἐγὼ я Παῦλος Павел δέσμιος узник τοῦ Χριστοῦ Христа [Ἰησοῦ] Иисуса ὑπὲρ ради ὑμῶν вас τῶν ἐθνῶν-- язычников--2 εἴ если γε конечно ἠκούσατε вы услышали τὴν οἰκονομίαν [об] устроении τῆς χάριτος благодати τοῦ θεοῦ Бога τῆς δοθείσης данной μοι мне εἰς для ὑμᾶς, вас,3 [ὅτι] потому что κατὰ по ἀποκάλυψιν открытию ἐγνωρίσθη была сделана познанной μοι мне τὸ μυστήριον, тайна, καθὼς как προέγραψα я прежде написал ἐν в ὀλίγῳ, немногом,4 πρὸς по которому δύνασθε можете ἀναγινώσκοντες читающие νοῆσαι заметить τὴν σύνεσίν понимание μου моё ἐν в τῷ μυστηρίῳ тайне τοῦ Χριστοῦ, Христа,5 которая ἑτέραις другим γενεαῖς поколениям οὐκ не ἐγνωρίσθη была сделана познана τοῖς υἱοῖς сыновьям τῶν ἀνθρώπων людей ὡς как νῦν ныне ἀπεκαλύφθη было открыто τοῖς ἁγίοις святым ἀποστόλοις апостолам αὐτοῦ Его καὶ и προφήταις пророкам ἐν в πνεύματι, Духе,6 εἶναι быть τὰ ἔθνη язычникам συγκληρονόμα сонаследными καὶ и σύσσωμα сотелесными καὶ и συμμέτοχα сопричастными τῆς ἐπαγγελίας обещанию ἐν в Χριστῷ Христе Ἰησοῦ Иисусе διὰ через τοῦ εὐαγγελίου, благовестие,7 οὗ которого ἐγενήθην я был сделан διάκονος слуга κατὰ по τὴν δωρεὰν дару τῆς χάριτος благодати τοῦ θεοῦ Бога τῆς δοθείσης данной μοι мне κατὰ по τὴν ἐνέργειαν действию τῆς δυνάμεως силы αὐτοῦ. Его.8 ἐμοὶ Мне τῷ ἐλαχιστοτέρῳ наимельчайшему πάντων [из] всех ἁγίων святых ἐδόθη дана χάρις благодать αὕτη, эта, τοῖς ἔθνεσιν язычникам εὐαγγελίσασθαι благовозвестить τὸ ἀνεξιχνίαστον неподдающееся исследованию πλοῦτος обилие τοῦ Χριστοῦ, Христа,9 καὶ и φωτίσαι просветить [πάντας] всех τίς что́ οἰκονομία управление τοῦ μυστηρίου тайны τοῦ ἀποκεκρυμμένου скрытой ἀπὸ от τῶν αἰώνων веков ἐν в τῷ θεῷ Боге τῷ τὰ πάντα всё κτίσαντι, создавшем,10 ἵνα чтобы γνωρισθῇ была сделана познана νῦν ныне ταῖς ἀρχαῖς начальствам καὶ и ταῖς ἐξουσίαις властям ἐν в τοῖς ἐπουρανίοις небесном διὰ через τῆς ἐκκλησίας Церковь πολυποίκιλος многоразличная σοφία мудрость τοῦ θεοῦ, Бога,11 κατὰ по πρόθεσιν предустановлению τῶν αἰώνων веков ἣν которое ἐποίησεν Он сделал ἐν в τῷ Χριστῷ Христе Ἰησοῦ Иисусе τῷ κυρίῳ Господе ἡμῶν, нашем,12 ἐν в Котором ἔχομεν имеем τὴν παρρησίαν право καὶ и προσαγωγὴν доступ ἐν в πεποιθήσει убеждённости διὰ из-за τῆς πίστεως уверения αὐτοῦ. Его.13 διὸ Потому αἰτοῦμαι прошу μὴ не ἐγκακεῖν унывать ἐν в ταῖς θλίψεσίν тяготах μου моих ὑπὲρ ради ὑμῶν, вас, ἥτις тех, которые ἐστὶν есть δόξα слава ὑμῶν. ваша.14 Τούτου Этого χάριν ради κάμπτω сгибаю τὰ γόνατά колени μου мои πρὸς к τὸν πατέρα, Отцу,15 ἐξ из οὗ Которого πᾶσα всякое πατριὰ отцовство ἐν в οὐρανοῖς небесах καὶ и ἐπὶ на γῆς земле ὀνομάζεται, называется,16 ἵνα так как δῷ Он дал ὑμῖν вам κατὰ по τὸ πλοῦτος богатству τῆς δόξης славы αὐτοῦ Его, δυνάμει силой κραταιωθῆναι усилиться διὰ через τοῦ πνεύματος Духа αὐτοῦ, Его εἰς во τὸν ἔσω внутрь ἄνθρωπον человека,17 κατοικῆσαι поселиться τὸν Χριστὸν Христу διὰ через τῆς πίστεως веру ἐν в ταῖς καρδίαις сердцах ὑμῶν, ваших, ἐν в ἀγάπῃ любви ἐρριζωμένοι укоренённые καὶ и τεθεμελιωμένοι, утвержденные,18 ἵνα чтобы ἐξισχύσητε смогли καταλαβέσθαι познать σὺν со πᾶσιν всеми τοῖς ἁγίοις святыми τί что́ τὸ πλάτος ширина καὶ и μῆκος длина καὶ и ὕψος высота καὶ и βάθος, глубина,19 γνῶναί да познали τε τὴν такую ὑπερβάλλουσαν превосходящую τῆς γνώσεως знания ἀγάπην любовь τοῦ Χριστοῦ, Христа, ἵνα что πληρωθῆτε вы исполнились εἰς во πᾶν всей τὸ πλήρωμα полноте τοῦ θεοῦ. Бога.20 Τῷ δὲ Же δυναμένῳ Могущему ὑπὲρ сверх πάντα всего ποιῆσαι сделать ὑπερεκπερισσοῦ больше ὧν того, что αἰτούμεθα просим или νοοῦμεν помышляем, κατὰ по τὴν δύναμιν силе τὴν ἐνεργουμένην действующей ἐν в ἡμῖν, нас,21 αὐτῷ Ему δόξα слава ἐν в τῇ ἐκκλησίᾳ Церкви καὶ и ἐν в Χριστῷ Христе Ἰησοῦ Иисусе εἰς во πάσας все τὰς γενεὰς поколения τοῦ αἰῶνος ве́ка τῶν αἰώνων· веков; ἀμήν. аминь.