keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга Руфь глава 2

Ροὺθ 2

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И τῇ Νωεμιν Ноемини ἀνὴρ человек γνώριμος знакомый τῷ ἀνδρὶ мужу αὐτῆς· её; δὲ же ἀνὴρ человек δυνατὸς сильный ἰσχύι силой ἐκ из τῆς συγγενείας родни Ἀβιμελεχ, Елимелеха, καὶ и ὄνομα имя αὐτῷ ему Βοος. Воос.2 καὶ И εἶπεν сказала Ρουθ Руфь Μωαβῖτις Моавитянка πρὸς к Νωεμιν Ноемини: Πορευθῶ пойду δὴ поэтому εἰς на ἀγρὸν поле καὶ и συνάξω соберу ἐν в τοῖς στάχυσιν колосья κατόπισθεν вослед οὗ которого ἐὰν если εὕρω найду χάριν благосклонность ἐν в ὀφθαλμοῖς глазах αὐτοῦ. его. εἶπεν Она сказала δὲ же αὐτῇ ей: Πορεύου, Иди, θύγατερ. дочь.3 καὶ И ἐπορεύθη она пошла καὶ и συνέλεξεν пришла ἐν в τῷ ἀγρῷ поле κατόπισθεν вослед τῶν θεριζόντων· жнущих; καὶ и περιέπεσεν попала περιπτώματι по случаю τῇ μερίδι часть τοῦ ἀγροῦ по́ля Βοος Вооса τοῦ ἐκ из συγγενείας родни Ἀβιμελεχ. Елимелеха.4 καὶ И ἰδοὺ вот Βοος Воос ἦλθεν пришёл ἐκ из Βαιθλεεμ Вифлеема καὶ и εἶπεν сказал τοῖς θερίζουσιν жнущим: Κύριος Господь μεθ᾽ с ὑμῶν· вами; καὶ и εἶπον они сказали αὐτῷ ему: Εὐλογήσαι Благослови σε тебя κύριος. Господь.5 καὶ И εἶπεν сказал Βοος Воос τῷ παιδαρίῳ слуге αὐτοῦ его τῷ ἐφεστῶτι стоящему ἐπὶ над τοὺς θερίζοντας жнущими: Τίνος Кого νεᾶνις девушка αὕτη эта?6 καὶ и ἀπεκρίθη ответил τὸ παιδάριον слуга τὸ ἐφεστὸς стоящий ἐπὶ над τοὺς θερίζοντας жнущими καὶ и εἶπεν сказал: Она παῖς слуга Μωαβῖτίς Моавитянка ἐστιν есть которая ἀποστραφεῖσα вернувшаяся μετὰ с Νωεμιν Ноеминью ἐξ из ἀγροῦ по́ля Μωαβ Моава7 καὶ и εἶπεν она сказала: Συλλέξω Буду собирать δὴ поэтому καὶ и συνάξω соберу ἐν в τοῖς δράγμασιν охапки ὄπισθεν за τῶν θεριζόντων· жнущими; καὶ и ἦλθεν она пришла καὶ и ἔστη осталась ἀπὸ с πρωίθεν καὶ и ἕως до ἑσπέρας, ве́чера, οὐ не κατέπαυσεν отдыхает ἐν в τῷ ἀγρῷ поле μικρόν. немного.8 καὶ И εἶπεν сказал Βοος Воос πρὸς к Ρουθ Руфи: Οὐκ [Разве] не ἤκουσας, ты услышала, θύγατερ дочь μὴ не πορευθῇς ходи ἐν в ἀγρῷ поле συλλέξαι собирать ἑτέρῳ, другое, καὶ и σὺ ты οὐ не πορεύσῃ пойдёшь ἐντεῦθεν· отсюда; ὧδε здесь κολλήθητι объединись μετὰ со τῶν κορασίων служанками μου· моими;9 οἱ ὀφθαλμοί глаза́ σου твои εἰς на τὸν ἀγρόν, поле, οὗ где ἐὰν когда θερίζωσιν, жнут, καὶ и πορεύσῃ пойдёшь κατόπισθεν вослед αὐτῶν· их; ἰδοὺ вот ἐνετειλάμην [я] приказал τοῖς παιδαρίοις слугам τοῦ [чтобы] μὴ не ἅψασθαί трогать σου· тебя; καὶ и которое τι что-либо διψήσεις, захочешь пить, καὶ и πορευθήσῃ пойдёшь εἰς к τὰ σκεύη сосудам καὶ и πίεσαι будешь пить ὅθεν откуда ἂν если ὑδρεύωνται черпают τὰ παιδάρια. слу́ги.10 καὶ И ἔπεσεν она упала ἐπὶ на πρόσωπον лицо αὐτῆς её καὶ и προσεκύνησεν поклонилась ἐπὶ к τὴν γῆν земле καὶ и εἶπεν сказала πρὸς к αὐτόν нему: Τί [есть] ὅτι что εὗρον я нашла χάριν благосклонность ἐν в ὀφθαλμοῖς глазах σου твоих τοῦ [чтобы] ἐπιγνῶναί признать με меня καὶ а ἐγώ я εἰμι есть ξένη. чужеземка?11 καὶ И ἀπεκρίθη ответил Βοος Воос καὶ и εἶπεν сказал αὐτῇ ей: Ἀπαγγελίᾳ Сообщением ἀπηγγέλη было сообщено μοι мне ὅσα сколькое πεποίηκας делаешь μετὰ для τῆς πενθερᾶς свекрови σου твоей μετὰ после τὸ которого ἀποθανεῖν умереть τὸν ἄνδρα мужу σου твоему καὶ и πῶς как κατέλιπες оставила τὸν πατέρα отца σου твоего καὶ и τὴν μητέρα мать σου твою καὶ и τὴν γῆν землю γενέσεώς происхождения σου твоего καὶ и ἐπορεύθης пришла πρὸς к λαὸν народу ὃν которого οὐκ не ᾔδεις знала ἐχθὲς вчера καὶ и τρίτης· третьего [дня];12 ἀποτείσαι [Да] воздаст κύριος Господь τὴν ἐργασίαν делу σου, твоему, καὶ и γένοιτο пусть осуществится μισθός плата σου твоя πλήρης полная παρὰ у κυρίου Го́спода θεοῦ Бога Ἰσραηλ, Израиля, πρὸς к ὃν Которому ἦλθες пришла πεποιθέναι предаться ὑπὸ под τὰς πτέρυγας крылья αὐτοῦ. Его.13 Она δὲ же εἶπεν сказала: Εὕροιμι [Да] найду χάριν благосклонность ἐν в ὀφθαλμοῖς глазах σου, твоих, κύριε, господин, ὅτι потому что παρεκάλεσάς попросил με меня καὶ и ὅτι потому что ἐλάλησας сказал ἐπὶ по καρδίαν сердцу τῆς δούλης рабы σου, твоей, καὶ и ἰδοὺ вот ἐγὼ я ἔσομαι буду ὡς как μία одна τῶν [из] παιδισκῶν служанок σου. твоих.14 καὶ И εἶπεν сказал αὐτῇ ей Βοος Воос: Ἤδη Уже́ ὥρᾳ час τοῦ [чтобы] φαγεῖν поесть πρόσελθε подойди ὧδε сюда καὶ и φάγεσαι будешь есть τῶν ἄρτων хлеб καὶ и βάψεις обмакивать τὸν ψωμόν ломоть σου твой ἐν в τῷ ὄξει. уксус. καὶ И ἐκάθισεν се́ла Ρουθ Руфь ἐκ со πλαγίων τῶν θεριζόντων, жнущих, καὶ и ἐβούνισεν подал αὐτῇ ей Βοος Воос ἄλφιτον, ячменный хлеб, καὶ и ἔφαγεν она съела καὶ и ἐνεπλήσθη наелась καὶ и κατέλιπεν. оставила.15 καὶ И ἀνέστη встала τοῦ [чтобы] συλλέγειν, собирать, καὶ и ἐνετείλατο приказал Βοος Воос τοῖς παιδαρίοις слугам αὐτοῦ его λέγων говорящий: Καί И γε вот ἀνὰ по μέσον середине [между] τῶν δραγμάτων снопов συλλεγέτω, пусть собирает, καὶ и μὴ не καταισχύνητε обижайте αὐτήν· её;16 καὶ и βαστάζοντες несущие βαστάξατε снесите αὐτῇ ей καί и γε даже παραβάλλοντες откидывая παραβαλεῖτε откидывайте αὐτῇ ей ἐκ из τῶν βεβουνισμένων, собранного, καὶ и ἄφετε оставьте καὶ и συλλέξει, подберёт, καὶ и οὐκ не ἐπιτιμήσετε браните αὐτῇ. её.17 καὶ И συνέλεξεν подбирала ἐν в τῷ ἀγρῷ поле ἕως до ἑσπέρας· ве́чера; καὶ и ἐρράβδισεν вымолотила которое συνέλεξεν, подобрала, καὶ и ἐγενήθη сделалось ὡς приблизительно οιφι эфа κριθῶν. ячменя.18 καὶ И ἦρεν взяла καὶ и εἰσῆλθεν вошла εἰς в τὴν πόλιν, город, καὶ и εἶδεν увидела πενθερὰ свекровь αὐτῆς её которое συνέλεξεν, подобрала, καὶ и ἐξενέγκασα достала Ρουθ Руфь ἔδωκεν данное αὐτῇ ей которое κατέλιπεν она оставила ἐξ из ὧν которым ἐνεπλήσθη. наелась.19 καὶ И εἶπεν сказала αὐτῇ ей πενθερὰ свекровь αὐτῆς её: Ποῦ Где συνέλεξας [ты] подбирала σήμερον сегодня καὶ и ποῦ где ἐποίησας ты сделала [это]? εἴη пусть будет ἐπιγνούς принявший σε тебя εὐλογημένος. благословен. καὶ И ἀπήγγειλεν сообщила Ρουθ Руфь τῇ πενθερᾷ свекрови αὐτῆς её ποῦ где ἐποίησεν, она сделала, καὶ и εἶπεν сказала: Τὸ ὄνομα имя τοῦ ἀνδρός, человека, μεθ᾽ после οὗ которого ἐποίησα я сделала σήμερον, сегодня, Βοος. Воос.20 καὶ И εἶπεν сказала Νωεμιν Ноеминь τῇ νύμφῃ невестке αὐτῆς её: Εὐλογητός Благословен ἐστιν он есть τῷ κυρίῳ, [у] Го́спода, ὅτι потому что οὐκ не ἐγκατέλιπεν оставил τὸ ἔλεος милость αὐτοῦ Его μετὰ с τῶν ζώντων живущими καὶ и μετὰ с τῶν τεθνηκότων. умершими. καὶ и εἶπεν сказала αὐτῇ ей Νωεμιν Ноеминь: Ἐγγίζει Близок ἡμῖν нам этот ἀνὴρ, человек, ἐκ из τῶν ἀγχιστευόντων ближайших родственников ἡμᾶς нам ἐστιν. есть.21 καὶ И εἶπεν сказала Ρουθ Руфь πρὸς к τὴν πενθερὰν свекрови αὐτῆς её: Καί И γε даже ὅτι что εἶπεν сказал πρός ко με мне: Μετὰ После τῶν παιδαρίων слуг μου моих προσκολλήθητι, следуй, ἕως до [тех пор, пока] ἂν уже́ τελέσωσιν закончат ὅλον всю τὸν ἀμητόν, жатву, ὃς которая ὑπάρχει пребывает μοι. мне.22 καὶ И εἶπεν сказала Νωεμιν Ноеминь πρὸς к Ρουθ Руфи τὴν νύμφην невестке αὐτῆς её: Ἀγαθόν, Хорошо, θύγατερ, дочь, ὅτι что ἐπορεύθης [ты] ходила μετὰ с τῶν κορασίων служанками αὐτοῦ, его, καὶ и οὐκ не ἀπαντήσονταί обижали σοι тебя ἐν на ἀγρῷ поле ἑτέρῳ. друго́м.23 καὶ И προσεκολλήθη следовала Ρουθ Руфь τοῖς κορασίοις служанкам Βοος Вооса συλλέγειν собирая ἕως до οὗ которого [времени] συνετέλεσεν завершили τὸν θερισμὸν жатву τῶν κριθῶν ячменя καὶ и τῶν πυρῶν. пшеницы. καὶ И ἐκάθισεν оставалась μετὰ со τῆς πενθερᾶς свекровью αὐτῆς. её.