keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга Руфь глава 3

Ροὺθ 3

Подстрочный перевод Библии

1 Εἶπεν Сказала δὲ же αὐτῇ ей Νωεμιν Ноеминь πενθερὰ свекровь αὐτῆς её: Θύγατερ, Дочь, οὐ нет μὴ не ζητήσω я буду искать σοι тебе ἀνάπαυσιν, покой, ἵνα чтобы εὖ доброе γένηταί случилось σοι тебе2 καὶ и νῦν теперь οὐχὶ [разве] не Βοος Воос γνώριμος родственник ἡμῶν, наш, οὗ которого ἦς ты была μετὰ со τῶν κορασίων служанками αὐτοῦ его? ἰδοὺ вот αὐτὸς он λικμᾷ веет τὸν ἅλωνα на гумне τῶν κριθῶν ячменя ταύτῃ этой τῇ νυκτί. ночью.3 σὺ Ты δὲ же λούσῃ умоешься καὶ и ἀλείψῃ намажешься καὶ и περιθήσεις оденешь τὸν ἱματισμόν одеяния σου твои ἐπὶ на σεαυτῇ тебя καὶ и ἀναβήσῃ пойди ἐπὶ на τὸν ἅλω· гумно; μὴ не γνωρισθῇς показывайся τῷ этому ἀνδρὶ человеку ἕως до οὗ которого [времени] συντελέσαι кончить αὐτὸν ему πιεῖν выпить καὶ и φαγεῖν· съесть;4 καὶ и ἔσται будет ἐν когда τῷ κοιμηθῆναι лечь спать αὐτόν, ему, καὶ и γνώσῃ узнаешь τὸν τόπον, место, ὅπου где κοιμᾶται спит ἐκεῖ, там, καὶ и ἐλεύσῃ пойдёшь καὶ и ἀποκαλύψεις откроешь τὰ πρὸς у ποδῶν ног αὐτοῦ его καὶ и κοιμηθήσῃ, ляжешь, καὶ и αὐτὸς он ἀπαγγελεῖ сообщит σοι тебе что ποιήσεις. сделаешь.5 εἶπεν Сказала δὲ же Ρουθ Руфь πρὸς к αὐτήν ней: Πάντα, Всё, ὅσα сколькое ἐὰν если εἴπῃς, сказала, ποιήσω. сделаю.6 καὶ И κατέβη сошла εἰς на τὸν ἅλω гумно καὶ и ἐποίησεν сделала κατὰ согласно πάντα, всему, ὅσα сколькое ἐνετείλατο заповедала αὐτῇ ей πενθερὰ свекровь αὐτῆς. её.7 καὶ И ἔφαγεν съел Βοος, Воос, καὶ и ἠγαθύνθη развеселил καρδία сердце αὐτοῦ, его, καὶ и ἦλθεν пришёл κοιμηθῆναι лечь спать ἐν в μερίδι середине τῆς στοιβῆς· набитого; она δὲ же ἦλθεν пришла κρυφῇ тайно καὶ и ἀπεκάλυψεν открыла τὰ πρὸς у ποδῶν ног αὐτοῦ. его.8 ἐγένετο Случилось δὲ же ἐν в τῷ μεσονυκτίῳ полночь καὶ и ἐξέστη вздрогнул ἀνὴρ мужчина καὶ и ἐταράχθη, встревожился, καὶ и ἰδοὺ вот γυνὴ женщина κοιμᾶται спит πρὸς у ποδῶν ног αὐτοῦ. его.9 εἶπεν Он сказал δέ же: Τίς Кто εἶ есть σύ ты? Она δὲ же εἶπεν сказала: Ἐγώ Я εἰμι есть Ρουθ Руфь δούλη раба σου, твоя, καὶ и περιβαλεῖς простри τὸ πτερύγιόν подол σου твой ἐπὶ на τὴν δούλην рабу σου, твою, ὅτι потому что ἀγχιστεὺς родственник εἶ есть σύ. ты.10 καὶ И εἶπεν сказал Βοος Воос: Εὐλογημένη Благословенна σὺ ты τῷ κυρίῳ Господом θεῷ, Богом, θύγατερ, дочь, ὅτι что ἠγάθυνας сделала τὸ ἔλεός милость σου твою τὸ ἔσχατον последнюю ὑπὲρ более τὸ πρῶτον, первой, τὸ μὴ не πορευθῆναί быть отправленной σε тебе ὀπίσω за νεανιῶν, молодыми, εἴτοι либо πτωχὸς нищим εἴτοι либо πλούσιος. богатым.11 καὶ И νῦν, теперь, θύγατερ, дочь, μὴ не φοβοῦ· бойся; πάντα, всё, ὅσα сколькое ἐὰν если εἴπῃς, сказал, ποιήσω сделаю σοι· тебе; οἶδεν знает γὰρ ведь πᾶσα всё φυλὴ племя λαοῦ народа μου моего ὅτι что γυνὴ женщина δυνάμεως сильная εἶ есть σύ, ты,12 καὶ и ὅτι что ἀληθῶς истинно ἀγχιστεὺς родственник ἐγώ я εἰμι, есть, καί а γε вот ἔστιν есть ἀγχιστεὺς родственник ἐγγίων близкий ὑπὲρ более ἐμέ. меня.13 αὐλίσθητι Переночуй τὴν эту νύκτα, ночь, καὶ и ἔσται будет τὸ πρωί, утром, ἐὰν если ἀγχιστεύσῃ он примет σε, тебя, ἀγαθόν, хорошо, ἀγχιστευέτω· пусть примет; ἐὰν если δὲ же μὴ не βούληται пожелает ἀγχιστεῦσαί принять σε, тебя, ἀγχιστεύσω приму σε тебя ἐγώ, я, ζῇ жив κύριος· Господь; κοιμήθητι спи ἕως до πρωί. утра́.14 καὶ И ἐκοιμήθη она спала πρὸς у ποδῶν ног αὐτοῦ его ἕως до πρωί. утра́. δὲ Же ἀνέστη встала πρὸ прежде τοῦ ἐπιγνῶναι [чтобы] узнать ἄνδρα человека τὸν который πλησίον ближний αὐτοῦ· её; καὶ и εἶπεν сказал Βοος Воос: Μὴ Не γνωσθήτω пусть будет узнано ὅτι что ἦλθεν пришла γυνὴ женщина εἰς на τὸν ἅλωνα. гумно.15 καὶ и εἶπεν он сказал αὐτῇ ей: Φέρε Подай τὸ περίζωμα передник τὸ который ἐπάνω на σου. тебе. καὶ И ἐκράτησεν он взял αὐτό, его, καὶ и ἐμέτρησεν он измерил ἓξ шесть [мер] κριθῶν ячменя καὶ и ἐπέθηκεν возложил ἐπ᾽ на αὐτήν· неё; καὶ и εἰσῆλθεν вошёл εἰς в τὴν πόλιν. город.16 καὶ А Ρουθ Руфь εἰσῆλθεν вошла πρὸς к τὴν πενθερὰν свекрови αὐτῆς· её; она δὲ же εἶπεν сказала: Τίς Как εἶ, есть, θύγατερ· дочь? καὶ и εἶπεν она сказала αὐτῇ ей πάντα, всё, ὅσα сколькое ἐποίησεν сделал αὐτῇ ей ἀνήρ. человек.17 καὶ И εἶπεν сказала αὐτῇ ей: Τὰ ἓξ Шесть [мер] τῶν κριθῶν ячменя ταῦτα эти ἔδωκέν дал μοι, мне, ὅτι потому что εἶπεν сказал πρός ко με мне: Μὴ Не εἰσέλθῃς войди κενὴ пустой πρὸς к τὴν πενθεράν свекрови σου. твоей.18 Она δὲ же εἶπεν сказала: Κάθου, Сиди, θύγατερ, дочь, ἕως до [тех пор, пока] τοῦ ἐπιγνῶναί узнать σε тебе πῶς как οὐ не πεσεῖται упадёт ῥῆμα· слово; οὐ нет γὰρ ведь μὴ не ἡσυχάσῃ останется в покое тот ἀνήρ, человек, ἕως пока [не] ἂν τελέσῃ завершит τὸ ῥῆμα слово σήμερον. сегодня.