keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга Руфь глава 4

Ροὺθ 4

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ А Βοος Воос ἀνέβη вышел ἐπὶ к τὴν πύλην воротам καὶ и ἐκάθισεν сел ἐκεῖ, там, καὶ и ἰδοὺ вот ἀγχιστευτὴς родственник παρεπορεύετο, проходит, ὃν [о] котором εἶπεν сказал Βοος. Воос. καὶ И εἶπεν сказал πρὸς к αὐτὸν нему Βοος Воос: Ἐκκλίνας войди κάθισον сядь ὧδε, здесь, κρύφιε· тайно; καὶ и ἐξέκλινεν он вошёл καὶ и ἐκάθισεν. сел.2 καὶ И ἔλαβεν взял Βοος Воос δέκα десять ἄνδρας мужчин ἀπὸ из τῶν πρεσβυτέρων старейшин τῆς πόλεως го́рода καὶ и εἶπεν сказал: Καθίσατε Сядьте ὧδε· здесь; καὶ и ἐκάθισαν. они сели.3 καὶ И εἶπεν сказал Βοος Воос τῷ ἀγχιστεῖ родственнику: Τὴν μερίδα Долю τοῦ ἀγροῦ, по́ля, которое ἐστιν есть τοῦ ἀδελφοῦ брата ἡμῶν нашего τοῦ Ἀβιμελεχ, Елимелеха, которая δέδοται дана Νωεμιν Ноеминь τῇ которая ἐπιστρεφούσῃ вернувшаяся ἐξ с ἀγροῦ по́ля Μωαβ, Моава,4 κἀγὼ И я εἶπα сказал [себе]: Ἀποκαλύψω Открою τὸ οὖς у́ху σου твоему λέγων говоря: Κτῆσαι Купи ἐναντίον перед τῶν καθημένων сидящими καὶ и ἐναντίον перед τῶν πρεσβυτέρων старейшинами τοῦ λαοῦ народа μου· моего; εἰ если ἀγχιστεύεις, принимаешь право родственника, ἀγχίστευε· принимай право родственника; εἰ если δὲ же μὴ не ἀγχιστεύεις, принимаешь право родственника, ἀνάγγειλόν скажи μοι мне καὶ и γνώσομαι· узна́ю; ὅτι потому что οὐκ не ἔστιν есть πάρεξ после σοῦ тебя τοῦ [чтобы] ἀγχιστεῦσαι, принять право родственника, κἀγώ и я εἰμι есть μετὰ после σέ. тебя. Он δὲ же εἶπεν сказал: Ἐγώ Я εἰμι есть ἀγχιστεύσω. принимающий право родственника.5 καὶ И εἶπεν сказал Βοος Воос: Ἐν В ἡμέρᾳ день τοῦ κτήσασθαί приобрести σε тебе τὸν ἀγρὸν поле ἐκ от χειρὸς руки́ Νωεμιν Ноемини καὶ и παρὰ у Ρουθ Руфи τῆς Μωαβίτιδος Моавитянки γυναικὸς жены τοῦ τεθνηκότος, умершего, καὶ и αὐτὴν её κτήσασθαί приобрести σε тебе δεῖ надлежит ὥστε чтобы ἀναστῆσαι восстановить τὸ ὄνομα имя τοῦ τεθνηκότος умершего ἐπὶ относительно τῆς κληρονομίας наследства αὐτοῦ. его.6 καὶ И εἶπεν сказал ἀγχιστεύς родственник: Οὐ Не δυνήσομαι могу ἀγχιστεῦσαι принять право родственника ἐμαυτῷ, мне самому, μήποτε чтобы не διαφθείρω уничтожить τὴν κληρονομίαν наследства μου· моего; ἀγχίστευσον прими право родственника σεαυτῷ ты сам τὴν ἀγχιστείαν родственник μου, мой, ὅτι потому что οὐ не δυνήσομαι могу ἀγχιστεῦσαι. принять право родственника.7 καὶ И τοῦτο это τὸ δικαίωμα требование ἔμπροσθεν прежде ἐν в τῷ Ἰσραηλ Израиле ἐπὶ при τὴν ἀγχιστείαν принятии права родственника καὶ и ἐπὶ при τὸ ἀντάλλαγμα обмене τοῦ [чтобы] στῆσαι поставить πᾶν всякое λόγον, слово, καὶ и ὑπελύετο снимал ἀνὴρ человек τὸ ὑπόδημα сандалий αὐτοῦ его καὶ и ἐδίδου давал τῷ πλησίον ближнему αὐτοῦ его τῷ ἀγχιστεύοντι принимающему право родства τὴν ἀγχιστείαν родственника αὐτοῦ, его, καὶ и τοῦτο это ἦν было μαρτύριον свидетельство ἐν в Ἰσραηλ. Израиле.8 καὶ И εἶπεν сказал ἀγχιστεὺς родственник τῷ Βοος Вооса: Κτῆσαι Прими σεαυτῷ тебе самому τὴν ἀγχιστείαν родственник μου· мой; καὶ и ὑπελύσατο снял τὸ ὑπόδημα сандалий αὐτοῦ его καὶ и ἔδωκεν дал αὐτῷ. ему.9 καὶ И εἶπεν сказал Βοος Воос τοῖς πρεσβυτέροις старейшинам καὶ и παντὶ всему τῷ λαῷ народу: Μάρτυρες Свидетели ὑμεῖς вы σήμερον сегодня ὅτι что κέκτημαι я принял πάντα всё τὰ которое τοῦ Ἀβιμελεχ Елимелехово καὶ и πάντα, всё, ὅσα сколькое ὑπάρχει пребывает τῷ Χελαιων Хилеоново καὶ и τῷ Μααλων, Маалоново, ἐκ от χειρὸς руки́ Νωεμιν· Ноеминь.10 καί И γε даже Ρουθ Руфь τὴν Μωαβῖτιν Моавитянку τὴν γυναῖκα жену Μααλων Маалона κέκτημαι я принял ἐμαυτῷ мне самому εἰς в γυναῖκα жену τοῦ [чтобы] ἀναστῆσαι поднимать τὸ ὄνομα имя τοῦ τεθνηκότος умершего ἐπὶ относительно τῆς κληρονομίας наследства αὐτοῦ, его, καὶ и οὐκ не ἐξολεθρευθήσεται будет сгублено τὸ ὄνομα имя τοῦ τεθνηκότος умершего ἐκ из τῶν ἀδελφῶν братьев αὐτοῦ его καὶ и ἐκ из τῆς φυλῆς племени λαοῦ народа αὐτοῦ· его; μάρτυρες свидетели ὑμεῖς вы σήμερον. сегодня.11 καὶ И εἴποσαν сказал πᾶς весь λαὸς народ οἱ ἐν в τῇ πύλῃ воротах: Μάρτυρες. Свидетели. καὶ И οἱ πρεσβύτεροι старейшины εἴποσαν сказали: Δῴη Пусть даст κύριος Господь τὴν γυναῖκά жене σου твоей τὴν εἰσπορευομένην входящей εἰς в τὸν οἶκόν дом σου твой ὡς [быть] как Ραχηλ Рахиль καὶ и ὡς как Λειαν, Лия, αἳ которые ᾠκοδόμησαν устроили ἀμφότεραι вдвоём τὸν οἶκον дом Ἰσραηλ Израиля καὶ и ἐποίησαν сделали δύναμιν сильным [его] ἐν в Εφραθα, Ефрафе, καὶ и ἔσται будет ὄνομα имя ἐν в Βαιθλεεμ· Вифлееме;12 καὶ и γένοιτο пусть осуществится οἶκός дом σου твой ὡς как οἶκος дом Φαρες, Фареса, ὃν которого ἔτεκεν родила Θαμαρ Фамарь τῷ Ιουδα, Иуды, ἐκ от τοῦ σπέρματος, семени, οὗ которого [дня] δώσει даст κύριός Господь σοι тебе ἐκ от τῆς παιδίσκης рабы ταύτης. этой.13 καὶ И ἔλαβεν взял Βοος Воос τὴν Ρουθ, Руфь, καὶ и ἐγενήθη сделалась αὐτῷ ему εἰς в γυναῖκα, жену, καὶ и εἰσῆλθεν он вошёл πρὸς к αὐτήν, ней, καὶ и ἔδωκεν дал αὐτῇ ей κύριος Господь κύησιν, беременность, καὶ и ἔτεκεν она родила υἱόν. сына.14 καὶ И εἶπαν сказали αἱ γυναῖκες женщины πρὸς к Νωεμιν Ноемини: Εὐλογητὸς Благословен κύριος, Господь, ὃς который οὐ не κατέλυσέ оставил [чтобы не дать] σοι тебе σήμερον сегодня τὸν ἀγχιστέα, наследника, καὶ и καλέσαι призвал τὸ ὄνομά имя σου твоё ἐν в Ἰσραηλ, Израиле,15 καὶ и ἔσται будет σοι тебе εἰς в ἐπιστρέφοντα восстановление ψυχὴν жизни καὶ и τοῦ διαθρέψαι питателем τὴν πολιάν седин σου, твоих, ὅτι потому что νύμφη невестка σου твоя ἀγαπήσασά любящая σε тебя ἔτεκεν родила αὐτόν, его, которая ἐστιν есть ἀγαθή добра σοι [к] тебе ὑπὲρ более ἑπτὰ семи υἱούς. сыновей.16 καὶ И ἔλαβεν взяла Νωεμιν Ноеминь τὸ παιδίον ребёнка καὶ и ἔθηκεν поместила εἰς на τὸν κόλπον грудь αὐτῆς её καὶ и ἐγενήθη сделалась αὐτῷ ему εἰς в τιθηνόν. няньку.17 καὶ И ἐκάλεσαν назвали αὐτοῦ его αἱ γείτονες соседи ὄνομα имя λέγουσαι говорящие: Ἐτέχθη Был рождён υἱὸς сын τῇ Νωεμιν· Ноемини; καὶ и ἐκάλεσαν назвали τὸ ὄνομα имя αὐτοῦ его Ωβηδ· Овид; οὗτος этот πατὴρ отец Ιεσσαι Иессея πατρὸς отца Δαυιδ. Давида.18 Καὶ И αὗται эти αἱ γενέσεις рождённые Φαρες· Фаресом; Φαρες Фарес ἐγέννησεν родил τὸν Ἐσρὼν, Есрона,19 Ἐσρὼν Есрон δὲ же ἐγέννησεν родил τὸν Ἀρραν, Арана, καὶ а Ἀρραν Аран ἐγέννησεν родил τὸν Ἀμιναδὰβ, Аминадава,20 καὶ а Ἀμιναδὰβ Аминадав ἐγέννησεν родил τὸν Ναασσὼν, Наассона, καὶ а Ναασσὼν Наасон ἐγέννησεν родил τὸν Σαλμαν, Салмона,21 καὶ а Σαλμαν Салмон ἐγέννησεν родил τὸν Βοὸς, Вооса, καὶ а Βοὸς Воос ἐγέννησεν родил τὸν Ὠβὴδ, Овида,22 καὶ а Ὠβὴδ Овид ἐγέννησεν родил τὸν Ἰεσσαὶ, Иессея, καὶ а Ἰεσσαὶ Иессей ἐγέννησεν родил τὸν Δαυιδ. Давида.