keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга пророка Михея глава 5

Μιχαίας 5

Подстрочный перевод Библии

1 νῦν теперь ἐμφραχθήσεται укрепись θυγάτηρ дочь Εφραιμ Эфраима ἐν в φραγμῷ, укреплении, συνοχὴν осаду ἔταξεν Он повелел ἐφ᾽ относительно ἡμᾶς, нас, ἐν ῥάβδῳ посохом πατάξουσιν поразят ἐπὶ по σιαγόνα щеке τὰς φυλὰς племена τοῦ Ἰσραηλ. Израиля.2 Καὶ И σύ, ты, Βηθλεεμ Вифлеем οἶκος дом τοῦ Εφραθα, Ефрата, ὀλιγοστὸς малочислен εἶ ты есть τοῦ εἶναι быть ἐν в χιλιάσιν тысячах Ιουδα· Иуды; ἐκ из σοῦ тебя μοι Мне ἐξελεύσεται выйдет τοῦ [чтобы] εἶναι быть εἰς в ἄρχοντα начальника ἐν в τῷ Ἰσραηλ, Израиле, καὶ и αἱ ἔξοδοι происхождение αὐτοῦ Его ἀπ᾽ от ἀρχῆς нача́ла ἐξ из ἡμερῶν дней αἰῶνος. ве́ка.3 διὰ из-за τοῦτο этого δώσει Он даст αὐτοὺς их ἕως до καιροῦ времени τικτούσης рождающая τέξεται, родит, καὶ и οἱ ἐπίλοιποι оставшиеся τῶν ἀδελφῶν [из] братьев αὐτῶν их ἐπιστρέψουσιν обратятся ἐπὶ к τοὺς υἱοὺς сыновьям Ἰσραηλ. Израиля.4 καὶ и στήσεται Он станет καὶ и ὄψεται увидит καὶ и ποιμανεῖ будет пасти́ τὸ ποίμνιον стадо αὐτοῦ Его ἐν в ἰσχύι могуществе κυρίου, Го́спода, καὶ и ἐν в τῇ δόξῃ славе τοῦ ὀνόματος имени κυρίου Го́спода τοῦ θεοῦ Бога αὐτῶν их ὑπάρξουσιν· они будут жить; διότι потому что νῦν теперь μεγαλυνθήσεται будет возвеличен ἕως до ἄκρων краёв τῆς γῆς. земли́.5 καὶ и ἔσται будет αὕτη её εἰρήνη· мир; ὅταν когда Ἀσσύριος Ассур ἐπέλθῃ найдёт ἐπὶ на τὴν γῆν землю ὑμῶν вашу καὶ и ὅταν когда ἐπιβῇ взойдёт ἐπὶ на τὴν χώραν страну ὑμῶν, вашу, καὶ и ἐπεγερθήσονται возбу́дим ἐπ᾽ на αὐτὸν него ἑπτὰ семь ποιμένες пастухов καὶ и ὀκτὼ восемь δήγματα отрядов ἀνθρώπων· людей;6 καὶ и ποιμανοῦσιν будут пасти́ τὸν Ἀσσουρ Ассур ἐν в ῥομφαίᾳ мече καὶ и τὴν γῆν землю τοῦ Νεβρωδ Неброд ἐν в τῇ τάφρῳ рвах αὐτῆς· её; καὶ и ῥύσεται Он избавит ἐκ от τοῦ Ἀσσουρ, Ассура, ὅταν когда ἐπέλθῃ найдёт ἐπὶ на τὴν γῆν землю ὑμῶν вашу καὶ и ὅταν когда ἐπιβῇ взойдёт ἐπὶ на τὰ ὅρια пределы ὑμῶν. ваши.7 καὶ и ἔσται будет τὸ ὑπόλειμμα остаток τοῦ Ιακωβ Иакова ἐν у τοῖς ἔθνεσιν язычников ἐν в μέσῳ середине λαῶν народов πολλῶν многих ὡς как δρόσος роса παρὰ у κυρίου Го́спода πίπτουσα падающая καὶ и ὡς как ἄρνες о́вцы ἐπὶ на ἄγρωστιν, полевой траве, ὅπως чтобы μὴ не συναχθῇ собрал μηδεὶς никто μηδὲ и не ὑποστῇ стал ἐν среди υἱοῖς сыновей ἀνθρώπων. людей.8 καὶ и ἔσται будет τὸ ὑπόλειμμα остаток τοῦ Ιακωβ Иакова ἐν в τοῖς ἔθνεσιν язычниках ἐν в μέσῳ середине λαῶν народов πολλῶν многих ὡς как λέων лев ἐν среди κτήνεσιν скота ἐν в τῷ δρυμῷ лесу καὶ и ὡς как σκύμνος львёнок ἐν среди ποιμνίοις стад προβάτων, овец, ὃν которым τρόπον образом ὅταν когда διέλθῃ он проходит καὶ и διαστείλας разделяет ἁρπάσῃ чтобы завладеть καὶ и μὴ не будет ἐξαιρούμενος. изымающего.9 ὑψωθήσεται поднимется χείρ рука σου твоя ἐπὶ на τοὺς θλίβοντάς беспокоящих σε, тебя, καὶ и πάντες все οἱ ἐχθροί враги σου твои ἐξολεθρευθήσονται. будут истреблены.10 Καὶ И ἔσται будет ἐν в ἐκείνῃ тот τῇ ἡμέρᾳ, день, λέγει говорит κύριος, Господь, ἐξολεθρεύσω Я истреблю τοὺς ἵππους коней σου твоих ἐκ из μέσου среды́ σου твоей καὶ и ἀπολῶ погублю τὰ ἅρματά колесницы σου твои11 καὶ и ἐξολεθρεύσω Я истреблю τὰς πόλεις города́ τῆς γῆς земли́ σου твоей καὶ и ἐξαρῶ Я удалю πάντα все τὰ ὀχυρώματά крепости σου· твои;12 καὶ и ἐξαρῶ Я удалю τὰ φάρμακά снадобья σου твои ἐκ из τῶν χειρῶν рук σου, твоих, καὶ и ἀποφθεγγόμενοι гадателей οὐκ не ἔσονται они будут ἐν среди σοί· тебя;13 καὶ и ἐξολεθρεύσω Я истреблю τὰ γλυπτά резные изображения σου твои καὶ и τὰς στήλας статуи σου твои ἐκ из μέσου среды́ σου, твоей, καὶ и οὐκέτι нет μὴ не προσκυνήσῃς поклонишься τοῖς ἔργοις делам τῶν χειρῶν рук σου· твоих;14 καὶ и ἐκκόψω Я вырублю τὰ ἄλση священные рощи σου твои ἐκ из μέσου среды́ σου твоей καὶ и ἀφανιῶ Я истреблю τὰς πόλεις города́ σου· твои;15 καὶ и ποιήσω Я сделаю ἐν в ὀργῇ гневе καὶ и ἐν в θυμῷ ярости ἐκδίκησιν взыскание ἐν в τοῖς ἔθνεσιν, народах, ἀνθ᾽ за ὧν [то, что] οὐκ не εἰσήκουσαν. слушали.