keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга Есфирь глава 1

Ἐσθὴρ 1

Подстрочный перевод Библии

1 Ἔτους Года δευτέρου второго βασιλεύοντος царствующего Ἀρταξέρξου Артаксеркса τοῦ μεγάλου великого τῇ μιᾷ [в] первый [день] τοῦ Νισα Нисана ἐνύπνιον сон εἶδεν увидел Μαρδοχαῖος Мардохей который τοῦ Ιαιρου Иэра τοῦ Σεμειου Сэмия τοῦ Κισαιου Кисэя ἐκ из φυλῆς племени Βενιαμιν, Вениамина, ἄνθρωπος человек Ιουδαῖος иудей οἰκῶν живущий ἐν в Σούσοις Сузах τῇ πόλει, городе, ἄνθρωπος человек μέγας большой θεραπεύων служащий ἐν при τῇ αὐλῇ дворе τοῦ βασιλέως· царя; ἦν был δὲ же ἐκ из τῆς αἰχμαλωσίας, пленения, ἧς которым ᾐχμαλώτευσεν пленил Ναβουχοδονοσορ Навуходоносор βασιλεὺς царь Βαβυλῶνος Вавилона ἐξ из Ιερουσαλημ Иерусалима μετὰ с Ιεχονιου Иэхонием τοῦ βασιλέως царём τῆς Ιουδαίας. Иудеи. καὶ И τοῦτο это αὐτοῦ его τὸ ἐνύπνιον· сон; καὶ и ἰδοὺ вот φωναὶ голоса́ καὶ и θόρυβος, шум, βρονταὶ громы καὶ и σεισμός, землетрясение, τάραχος волнение ἐπὶ на τῆς γῆς· земле; καὶ и ἰδοὺ вот δύο два δράκοντες дракона μεγάλοι великие ἕτοιμοι готовые [к войне] προῆλθον пришли ἀμφότεροι оба παλαίειν, бороться, καὶ и ἐγένετο сделался αὐτῶν их φωνὴ голос μεγάλη· великий; καὶ и τῇ φωνῇ голос αὐτῶν их ἡτοιμάσθη приготовил πᾶν всякий ἔθνος народ εἰς на πόλεμον войну ὥστε чтобы πολεμῆσαι идти войной [на] δικαίων праведных ἔθνος. народ. καὶ И ἰδοὺ вот ἡμέρα день σκότους тьмы καὶ и γνόφου, мрака, θλῖψις бедствие καὶ и στενοχωρία, притеснение, κάκωσις лишение καὶ и τάραχος волнение μέγας великое ἐπὶ на τῆς γῆς· земле; καὶ и ἐταράχθη встревожился δίκαιον праведный πᾶν весь ἔθνος народ φοβούμενοι боящиеся τὰ ἑαυτῶν себе κακὰ зла καὶ и ἡτοιμάσθησαν приготовились ἀπολέσθαι погибнуть καὶ и ἐβόησαν воззвали πρὸς к τὸν θεόν. Богу. ἀπὸ От δὲ же τῆς βοῆς вопля αὐτῶν их ἐγένετο сделалась ὡσανεὶ как будто ἀπὸ от μικρᾶς малого πηγῆς источника ποταμὸς река μέγας, великая, ὕδωρ вода πολύ· многая; φῶς свет καὶ и ἥλιος солнце ἀνέτειλεν, взошло, καὶ и οἱ ταπεινοὶ смиренные ὑψώθησαν возвысились καὶ и κατέφαγον съели τοὺς ἐνδόξους. славных. καὶ И διεγερθεὶς разбуженный Μαρδοχαῖος Мардохей ἑωρακὼς увидевший τὸ ἐνύπνιον сон τοῦτο этот καὶ и τί что θεὸς Бог βεβούλευται замыслил ποιῆσαι, сделать, εἶχεν имел αὐτὸ его ἐν в τῇ καρδίᾳ сердце καὶ и ἐν во παντὶ всяком λόγῳ слове ἤθελεν желал ἐπιγνῶναι узнать αὐτὸ его ἕως до τῆς νυκτός. но́чи. καὶ И ἡσύχασεν успокоился Μαρδοχαῖος Мардохей ἐν во τῇ αὐλῇ дворе μετὰ с Γαβαθα Гавафой καὶ и Θαρρα Фаррой τῶν [которые] δύο два εὐνούχων евнуха τοῦ βασιλέως царя τῶν φυλασσόντων стерегущие τὴν αὐλὴν двор ἤκουσέν услышал τε же αὐτῶν их τοὺς λογισμοὺς расчёты καὶ и τὰς μερίμνας заботящихся αὐτῶν их ἐξηρεύνησεν нашёл καὶ и ἔμαθεν узнал ὅτι что ἑτοιμάζουσιν приготовили τὰς χεῖρας ру́ки ἐπιβαλεῖν наложить Ἀρταξέρξῃ Артаксерксу τῷ βασιλεῖ, царю, καὶ и ὑπέδειξεν показал τῷ βασιλεῖ царю περὶ о αὐτῶν· них; καὶ и ἐξήτασεν проверил βασιλεὺς царь τοὺς δύο двух εὐνούχους, евнухов, καὶ и ὁμολογήσαντες признавшие ἀπήχθησαν. были приговорены. καὶ И ἔγραψεν написал βασιλεὺς царь τοὺς λόγους слова́ τούτους эти εἰς в μνημόσυνον, воспоминание, καὶ и Μαρδοχαῖος Мардохей ἔγραψεν написал περὶ относительно τῶν λόγων слов τούτων· этих; καὶ и ἐπέταξεν приказал βασιλεὺς царь Μαρδοχαίῳ Мардохею θεραπεύειν служить ἐν при τῇ αὐλῇ дворе καὶ и ἔδωκεν дал αὐτῷ ему δόματα дары περὶ за τούτων. этих. καὶ И ἦν был Αμαν Аман Αμαδαθου [сын] Амадафа Βουγαῖος вугеянина ἔνδοξος славный ἐνώπιον перед τοῦ βασιλέως· царём; καὶ и ἐζήτησεν искал κακοποιῆσαι сделать зло τὸν Μαρδοχαῖον Мардохею καὶ и τὸν λαὸν народу αὐτοῦ его ὑπὲρ за τῶν δύο двух εὐνούχων евнухов τοῦ βασιλέως. царя. Καὶ И ἐγένετο случилось μετὰ после τοὺς λόγους слов τούτους этих ἐν в ταῖς ἡμέραις дни Ἀρταξέρξου- Артаксеркса, οὗτος этот Ἀρταξέρξης Артаксеркс ἀπὸ от τῆς Ἰνδικῆς Индии ἑκατὸν сто εἴκοσι двадцать ἑπτὰ семь χωρῶν стран ἐκράτησεν- взял,2 ἐν в αὐταῖς те ταῖς ἡμέραις, дни, ὅτε когда ἐθρονίσθη сел βασιλεὺς царь Ἀρταξέρξης Артаксеркс ἐν в Σούσοις Сузах τῇ πόλει, городе,3 ἐν в τῷ τρίτῳ третий ἔτει год βασιλεύοντος царствующего αὐτοῦ его δοχὴν угощение ἐποίησεν сделал τοῖς φίλοις друзьям καὶ и τοῖς λοιποῖς остальным ἔθνεσιν язычникам καὶ и τοῖς Περσῶν персов καὶ и Μήδων мидян ἐνδόξοις славным καὶ и τοῖς ἄρχουσιν начальникам τῶν σατραπῶν. наместников.4 καὶ И μετὰ после ταῦτα этого μετὰ после τὸ δεῖξαι показать αὐτοῖς им τὸν πλοῦτον богатство τῆς βασιλείας царства αὐτοῦ его καὶ и τὴν δόξαν славу τῆς εὐφροσύνης веселья τοῦ πλούτου богатства αὐτοῦ его ἐπὶ в ἡμέρας дней ἑκατὸν сто ὀγδοήκοντα, восемьдесят,5 ὅτε когда δὲ же ἀνεπληρώθησαν исполнились αἱ ἡμέραι дни τοῦ γάμου, торжества, ἐποίησεν сделал βασιλεὺς царь πότον питьё τοῖς ἔθνεσιν язычникам τοῖς εὑρεθεῖσιν находящимся εἰς в τὴν πόλιν городе ἐπὶ на ἡμέρας дней ἓξ шесть ἐν во αὐλῇ дворе οἴκου до́ма τοῦ βασιλέως царя6 κεκοσμημένῃ украшенном βυσσίνοις виссоном καὶ и καρπασίνοις зелёными τεταμένοις занавесами ἐπὶ на σχοινίοις канатах βυσσίνοις виссоновых καὶ и πορφυροῖς пурпурных ἐπὶ на κύβοις кольцах χρυσοῖς золотых καὶ и ἀργυροῖς серебряных ἐπὶ на στύλοις столпах παρίνοις мраморных καὶ и λιθίνοις· каменных;7 κλῖναι ложа χρυσαῖ золотые καὶ и ἀργυραῖ серебряные ἐπὶ на λιθοστρώτου помосте σμαραγδίτου смарагда λίθου камня καὶ и πιννίνου пиннинском καὶ и παρίνου паринском λίθου камне καὶ и στρωμναὶ постели διαφανεῖς чистые ποικίλως хитроумно διηνθισμέναι, украшенные, κύκλῳ вокруг ῥόδα розы πεπασμένα· 8 ποτήρια чаши χρυσᾶ золотые καὶ и ἀργυρᾶ серебряные καὶ и ἀνθράκινον [из] карбункула κυλίκιον малые чаши προκείμενον предстоящие ἀπὸ из ταλάντων талантов τρισμυρίων· тридцати тысяч; οἶνος вино πολὺς многое καὶ и ἡδύς, пряное, ὃν которое αὐτὸς сам βασιλεὺς царь ἔπινεν. пил. δὲ Же πότος распивание οὗτος это οὐ не κατὰ согласно προκείμενον установленному νόμον повелению ἐγένετο, сделалось, οὕτως так δὲ ведь ἠθέλησεν пожелал βασιλεὺς царь καὶ и ἐπέταξεν приказал τοῖς οἰκονόμοις домоправителям ποιῆσαι сделать τὸ θέλημα волю αὐτοῦ его καὶ и τῶν ἀνθρώπων. людей.9 καὶ И Αστιν Астинь βασίλισσα царица ἐποίησε сделала πότον питьё ταῖς γυναιξὶν женщинам ἐν в τοῖς βασιλείοις, царских помещениях, ὅπου где βασιλεὺς царь Ἀρταξέρξης. Артаксеркс.10 ἐν В δὲ же τῇ ἡμέρᾳ день τῇ ἑβδόμῃ седьмой ἡδέως довольным γενόμενος сделавшийся βασιλεὺς царь εἶπεν сказал τῷ Αμαν Аману καὶ и Βαζαν Вадзану καὶ и Θαρρα Фарре καὶ и Βωραζη Ворадзию καὶ и Ζαθολθα Дзафолфе καὶ и Αβαταζα Аватадзу καὶ и Θαραβα, Фараву, τοῖς ἑπτὰ семи εὐνούχοις евнухам τοῖς διακόνοις слугам τοῦ βασιλέως царя Ἀρταξέρξου, Артаксеркса,11 εἰσαγαγεῖν ввести τὴν βασίλισσαν царицу πρὸς к αὐτὸν нему βασιλεύειν царствовать αὐτὴν ей καὶ и περιθεῖναι надеть αὐτῇ ей τὸ διάδημα диадему καὶ и δεῖξαι показать αὐτὴν её πᾶσιν всем τοῖς ἄρχουσιν начальникам καὶ и τοῖς ἔθνεσιν язычникам τὸ κάλλος красоту αὐτῆς, её, ὅτι потому что καλὴ хорошая ἦν. была.12 καὶ И οὐκ не εἰσήκουσεν послушала αὐτοῦ его Αστιν Астинь βασίλισσα царица ἐλθεῖν прийти μετὰ с τῶν εὐνούχων. евнухами. καὶ И ἐλυπήθη был опечален βασιλεὺς царь καὶ и ὠργίσθη разгневался13 καὶ и εἶπεν сказал τοῖς φίλοις друзьям αὐτοῦ его: Κατὰ По ταῦτα этому ἐλάλησεν сказала Αστιν, Астинь, ποιήσατε сделайте οὖν итак περὶ о τούτου этом νόμον закон καὶ и κρίσιν. суд.14 καὶ И προσῆλθεν подошёл к αὐτῷ нему Αρκεσαιος Аркэсей καὶ и Σαρσαθαιος Сарсаффей καὶ и Μαλησεαρ Малисэар οἱ ἄρχοντες начальники Περσῶν персов καὶ и Μήδων мидян οἱ которые ἐγγὺς близко τοῦ βασιλέως царя οἱ πρῶτοι первые παρακαθήμενοι сидящие τῷ βασιλεῖ царю15 καὶ и ἀπήγγειλαν сообщили αὐτῷ ему κατὰ по τοὺς νόμους законам ὡς как δεῖ надлежит ποιῆσαι сделать Αστιν Астинь τῇ βασιλίσσῃ, царице, ὅτι что οὐκ не ἐποίησεν сделала τὰ которые [дела́] ὑπὸ τοῦ βασιλέως царём προσταχθέντα приказанные διὰ через τῶν εὐνούχων. евнухов.16 καὶ И εἶπεν сказал Μουχαιος Мухей πρὸς к τὸν βασιλέα царю καὶ и τοὺς ἄρχοντας начальникам: Οὐ Не τὸν βασιλέα царю μόνον только ἠδίκησεν сделала неправедно Αστιν Астинь βασίλισσα, царица, ἀλλὰ но καὶ и πάντας всем τοὺς ἄρχοντας начальникам καὶ и τοὺς ἡγουμένους предводителям τοῦ βασιλέως царя17 καὶ и γὰρ ведь διηγήσατο рассказал αὐτοῖς им τὰ ῥήματα слова́ τῆς βασιλίσσης царицы καὶ и ὡς как ἀντεῖπεν ответила τῷ βασιλεῖ. царю. ὡς Как οὖν итак ἀντεῖπεν ответила τῷ βασιλεῖ царю Ἀρταξέρξῃ, Артаксерксу,18 οὕτως так σήμερον сегодня αἱ τυραννίδες [жёны] господствующих αἱ λοιπαὶ остальные τῶν ἀρχόντων начальников Περσῶν персов καὶ и Μήδων мидян ἀκούσασαι услышавшие τὰ τῷ βασιλεῖ царю λεχθέντα сказанные [слова] ὑπ᾽ от αὐτῆς неё τολμήσουσιν осмелятся ὁμοίως подобно ἀτιμάσαι пренебрегать τοὺς ἄνδρας мужей αὐτῶν. их.19 εἰ Если οὖν итак δοκεῖ кажется τῷ βασιλεῖ, царю, προσταξάτω [да] прикажет βασιλικόν, царское [повеление], καὶ и γραφήτω будет написано κατὰ по τοὺς νόμους законам Μήδων мидян καὶ и Περσῶν· персов; καὶ и μὴ не ἄλλως по-другому χρησάσθω, употребится, μηδὲ и не εἰσελθάτω пусть войдёт ἔτι уже́ βασίλισσα царица πρὸς к αὐτόν, нему, καὶ и τὴν βασιλείαν царство αὐτῆς её δότω пусть даст βασιλεὺς царь γυναικὶ жене κρείττονι лучше αὐτῆς. её.20 καὶ И ἀκουσθήτω [да] будет услышан νόμος закон ὑπὸ τοῦ βασιλέως, царя, ὃν который ἐὰν если ποιῇ, сделает, ἐν в τῇ βασιλείᾳ царстве αὐτοῦ, его, καὶ и οὕτως так πᾶσαι все αἱ γυναῖκες жёны περιθήσουσιν прибавят τιμὴν честь τοῖς ἀνδράσιν мужьям ἑαυτῶν своим ἀπὸ от πτωχοῦ нищего ἕως до πλουσίου. богатого.21 καὶ И ἤρεσεν понравилось λόγος слово τῷ βασιλεῖ царю καὶ и τοῖς ἄρχουσι, начальникам, καὶ и ἐποίησεν сделал βασιλεὺς царь καθὰ как ἐλάλησεν сказал Μουχαιος· Мухей;22 καὶ и ἀπέστειλεν послал εἰς во πᾶσαν всё τὴν βασιλείαν царство κατὰ по χώραν стране κατὰ по τὴν λέξιν речи αὐτῶν их ὥστε чтобы εἶναι был φόβον страх αὐτοῖς им ἐν в ταῖς οἰκίαις домах αὐτῶν. их.