keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Песнь песней Соломона глава 1

ᾎσμα 1

Подстрочный перевод Библии

1 Ἆισμα ᾀσμάτων, песней, которая ἐστιν есть τῷ Σαλωμων. Саломона. Φιλησάτω [Да] целует με меня ἀπὸ от φιλημάτων поцелуев στόματος уст αὐτοῦ, его, ὅτι потому что ἀγαθοὶ хорошие μαστοί сосцы σου твои ὑπὲρ более οἶνον, вина́,2 καὶ и ὀσμὴ запах μύρων мира σου твоего ὑπὲρ более πάντα всех τὰ ἀρώματα, благовоний, μύρον миро ἐκκενωθὲν изливаемое ὄνομά имя σου. твоё. διὰ Из-за τοῦτο этого νεάνιδες девушки ἠγάπησάν полюбили σε, тебя,3 εἵλκυσάν привлекли σε, тебя, ὀπίσω позади σου тебя εἰς в ὀσμὴν запах μύρων мира σου твоего δραμοῦμεν. побежим. Εἰσήνεγκέν Внёс με меня βασιλεὺς царь εἰς во τὸ ταμίειον внутреннюю комнату αὐτοῦ. его. Ἀγαλλιασώμεθα Возрадуемся καὶ и εὐφρανθῶμεν возвеселимся ἐν в σοί, тебе, ἀγαπήσομεν Полюбим μαστούς гру́ди σου твои ὑπὲρ более οἶνον· вина́; εὐθύτης правота ἠγάπησέν да полюбит σε. тебя.4 Μέλαινά Темна εἰμι я есть καὶ и καλή, хороша, θυγατέρες дочери Ιερουσαλημ, Иерусалима, ὡς как σκηνώματα шатры Κηδαρ, Кидара, ὡς как δέρρεις покрывала Σαλωμων. Саломона.5 μὴ Не βλέψητέ смотри́те [на] με, меня, ὅτι потому что ἐγώ я εἰμι есть μεμελανωμένη, почерневшая, ὅτι потому что παρέβλεψέν опалило με меня ἥλιος· солнце; υἱοὶ сыновья́ μητρός матери μου моей ἐμαχέσαντο дрались ἐν из-за ἐμοί, меня, ἔθεντό положил με меня φυλάκισσαν охранник ἐν в ἀμπελῶσιν· виноградники; ἀμπελῶνα виноградник ἐμὸν мой οὐκ не ἐφύλαξα. сохранил.6 Ἀπάγγειλόν Сообщи μοι, мне, ὃν которого ἠγάπησεν полюбила ψυχή душа́ μου, моя, ποῦ где ποιμαίνεις, пасёшь, ποῦ где κοιτάζεις ложишься спать ἐν в μεσημβρίᾳ, полдень, μήποτε чтобы не γένωμαι я сделалась ὡς как περιβαλλομένη накинутая ἐπ᾽ на ἀγέλαις стада́ ἑταίρων товарищей σου. твоих.7 Ἐὰν Если μὴ не γνῷς узнаешь σεαυτήν, саму себя, καλὴ хорошая ἐν среди γυναιξίν, женщин, ἔξελθε выйди σὺ ты ἐν в πτέρναις пятках τῶν ποιμνίων стад καὶ и ποίμαινε паси τὰς ἐρίφους козлят σου твоих ἐπὶ при σκηνώμασιν шатрах τῶν ποιμένων. пастухов.8 Τῇ ἵππῳ Коню μου моему ἐν среди ἅρμασιν колесниц Φαραω фараона ὡμοίωσά уподобил σε, тебя, πλησίον ближняя μου. моя.9 τί Как ὡραιώθησαν украшены σιαγόνες щёки σου твои ὡς как τρυγόνες, горлиц, τράχηλός шея σου твоя ὡς как ὁρμίσκοι подвески.10 ὁμοιώματα Подобия χρυσίου золота ποιήσομέν сделаем σοι тебе μετὰ с στιγμάτων вкраплениями τοῦ ἀργυρίου. серебра.11 Ἕως До οὗ которого [времени] βασιλεὺς царь ἐν на ἀνακλίσει постели αὐτοῦ, его, νάρδος нард μου мой ἔδωκεν дал ὀσμὴν запах αὐτοῦ. его.12 ἀπόδεσμος Повязка τῆς στακτῆς бальзама ἀδελφιδός брату μου мой ἐμοί, мне, ἀνὰ по μέσον середине [между] τῶν μαστῶν грудей μου моих αὐλισθήσεται· будет жить;13 βότρυς кисть τῆς κύπρου кипра ἀδελφιδός брат μου мой ἐμοὶ мне ἐν в ἀμπελῶσιν виноградниках Εγγαδδι. Енгадды.14 Ἰδοὺ Вот εἶ есть καλή, хорошая, πλησίον ближняя μου, моя, ἰδοὺ вот εἶ есть καλή, хорошая, ὀφθαλμοί глаза́ σου твои περιστεραί. голуби.15 Ἰδοὺ Вот εἶ есть καλός, хороший, ἀδελφιδός брат μου, мой, καί и γε конечно ὡραῖος· прекрасный; πρὸς у κλίνη кровати ἡμῶν нашей σύσκιος, тенистой,16 δοκοὶ брёвна οἴκων дома́ ἡμῶν нашего κέδροι, кедры, φατνώματα украшения ἡμῶν наши κυπάρισσοι. кипарисы.