keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Послание к Галатам глава 6

Επιστολή προς Γαλάτες 6

Подстрочный перевод Библии

1 Ἀδελφοί, Братья, ἐὰν если καὶ и προλημφθῇ будет захвачен ἄνθρωπος человек ἔν в τινι каком-нибудь παραπτώματι, проступке, ὑμεῖς вы οἱ πνευματικοὶ духовные καταρτίζετε налаживайте τὸν τοιοῦτον такового ἐν в πνεύματι духе πραΰτητος, кротости, σκοπῶν присматривающий σεαυτόν, тебя самого, μὴ не καὶ и σὺ ты πειρασθῇς. [чтобы] был искушён.2 Ἀλλήλων Друг друга τὰ βάρη тяжести βαστάζετε, носи́те, καὶ и οὕτως так ἀναπληρώσετε исполните τὸν νόμον Закон τοῦ Χριστοῦ. Христа.3 εἰ Если γὰρ ведь δοκεῖ кажется τις кто-либо εἶναί быть τι что-нибудь μηδὲν ничто ὤν, сущий, φρεναπατᾷ обманывает ἑαυτόν· самого себя;4 τὸ δὲ же ἔργον дело ἑαυτοῦ своё δοκιμαζέτω пусть испытывает ἕκαστος, каждый, καὶ и τότε тогда εἰς в ἑαυτὸν самого себя μόνον только τὸ καύχημα гордость ἕξει будет иметь καὶ а οὐκ не εἰς в τὸν ἕτερον· другого;5 ἕκαστος каждый γὰρ ведь τὸ ἴδιον собственное φορτίον бремя βαστάσει. понесёт.6 Κοινωνείτω Пусть имеет общее δὲ же κατηχούμενος наставляемый τὸν λόγον [в] слове τῷ κατηχοῦντι [с] наставляющим ἐν во πᾶσιν всём ἀγαθοῖς. до́бром.7 Μὴ Не πλανᾶσθε, заблуждаетесь, θεὸς Бог οὐ не μυκτηρίζεται· осмеивается; которое γὰρ ведь ἐὰν если σπείρῃ будет сеять ἄνθρωπος, человек, τοῦτο это καὶ и θερίσει· пожнёт;8 ὅτι потому что σπείρων сеющий εἰς в τὴν σάρκα плоть ἑαυτοῦ свою ἐκ из τῆς σαρκὸς плоти θερίσει пожнёт φθοράν, тление, δὲ же σπείρων сеющий εἰς в τὸ πνεῦμα духа ἐκ из τοῦ πνεύματος духа θερίσει пожнёт ζωὴν жизнь αἰώνιον. вечную.9 τὸ δὲ Же καλὸν хорошее ποιοῦντες делающие μὴ не ἐγκακῶμεν, давайте будем унывать, καιρῷ [во] время γὰρ ведь ἰδίῳ собственное θερίσομεν пожнём μὴ не ἐκλυόμενοι. расслабляющиеся.10 ἄρα Тогда οὖν итак ὡς как καιρὸν случай ἔχομεν, имеем, ἐργαζώμεθα давайте будем делать τὸ ἀγαθὸν доброе πρὸς ко πάντας, всем, μάλιστα наиболее δὲ же πρὸς к τοὺς οἰκείους домашним τῆς πίστεως. веры.11 Ἴδετε Посмотри́те πηλίκοις сколь большими ὑμῖν вам γράμμασιν буквами ἔγραψα написал τῇ ἐμῇ моей χειρί. рукой.12 ὅσοι Сколькие θέλουσιν хотят εὐπροσωπῆσαι покрасоваться ἐν в σαρκί, плоти, οὗτοι эти ἀναγκάζουσιν принуждают ὑμᾶς вас περιτέμνεσθαι, обрезаться, μόνον только ἵνα чтобы τῷ σταυρῷ [за] крест τοῦ Χριστοῦ Христа μὴ не διώκωνται· подвергались преследованиям они;13 οὐδὲ и не γὰρ ведь οἱ περιτεμνόμενοι обрезающиеся αὐτοὶ они νόμον Закон φυλάσσουσιν, хранят, ἀλλὰ но θέλουσιν желают ὑμᾶς вам περιτέμνεσθαι обрезаться ἵνα чтобы ἐν в τῇ ὑμετέρᾳ вашей σαρκὶ плоти καυχήσωνται. они похвастались.14 ἐμοὶ Мне δὲ же μὴ не γένοιτο пусть осуществится καυχᾶσθαι хвастаться εἰ если μὴ не ἐν в τῷ σταυρῷ кресте τοῦ κυρίου Го́спода ἡμῶν нашего Ἰησοῦ Иисуса Χριστοῦ, Христа, δι᾽ через οὗ который ἐμοὶ мне κόσμος мир ἐσταύρωται распят κἀγὼ и я κόσμῳ. миру.15 οὔτε И не γὰρ ведь περιτομή обрезание τί что-либо ἐστιν есть οὔτε и не ἀκροβυστία, необрезание, ἀλλὰ но καινὴ новое κτίσις. создание.16 καὶ И ὅσοι сколькие τῷ κανόνι [по] норме τούτῳ этой στοιχήσουσιν, будут поступать, εἰρήνη мир ἐπ᾽ на αὐτοὺς них καὶ и ἔλεος, милость, καὶ и ἐπὶ на τὸν Ἰσραὴλ Израиле τοῦ θεοῦ. Бога.17 Τοῦ λοιποῦ [В] остальное [время] κόπους утруждения μοι мне μηδεὶς никто παρεχέτω, пусть доставляет, ἐγὼ я γὰρ ведь τὰ στίγματα клейма τοῦ Ἰησοῦ Иисуса ἐν в τῷ σώματί теле μου моём βαστάζω. ношу.18 χάρις Благодать τοῦ κυρίου Го́спода ἡμῶν нашего Ἰησοῦ Иисуса Χριστοῦ Христа μετὰ с τοῦ πνεύματος духом ὑμῶν, вашим, ἀδελφοί· братья; ἀμήν. аминь.