keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

1-е послание к Тимофею глава 3

Επιστολή προς Τιμόθεο 3

Подстрочный перевод Библии

1 Πιστὸς Верно λόγος· слово; εἴ если τις кто ἐπισκοπῆς [к] епископству ὀρέγεται, стремится, καλοῦ хорошего ἔργου де́ла ἐπιθυμεῖ. желает.2 δεῖ Надлежит οὖν итак τὸν ἐπίσκοπον блюстителю ἀνεπίλημπτον безупречному εἶναι, быть, μιᾶς одной γυναικὸς жены ἄνδρα, мужу, νηφάλιον, трезвому, σώφρονα, благоразумному, κόσμιον, порядочному, φιλόξενον, гостеприимному, διδακτικόν, способному учить,3 μὴ не πάροινον, приверженному вину, μὴ не πλήκτην, драчуну, ἀλλὰ но ἐπιεικῆ, доброжелательному, ἄμαχον, несварливому, ἀφιλάργυρον, несребролюбивому,4 τοῦ ἰδίου собственный οἴκου дом καλῶς хорошо προϊστάμενον, возглавляющему, τέκνα детей ἔχοντα содержащему ἐν в ὑποταγῇ подчинении μετὰ со πάσης всякой σεμνότητος· почтенностью;5 [εἰ если δέ же τις кто τοῦ ἰδίου собственный οἴκου дом προστῆναι возглавить οὐκ не οἶδεν, знает, πῶς как ἐκκλησίας [о] Церкви θεοῦ Бога ἐπιμελήσεται;] будет заботиться?6 μὴ Не νεόφυτον, новообращённым, ἵνα чтобы μὴ не τυφωθεὶς надутый εἰς в κρίμα осуждение ἐμπέσῃ он подпал τοῦ διαβόλου. [от] дьявола.7 δεῖ Надлежит δὲ же καὶ и μαρτυρίαν свидетельство καλὴν хорошее ἔχειν иметь ἀπὸ от τῶν [которых] ἔξωθεν, извне, ἵνα чтобы μὴ не εἰς в ὀνειδισμὸν поношение ἐμπέσῃ он подпал καὶ и παγίδα западню τοῦ διαβόλου. дьявола.8 Διακόνους Служители ὡσαύτως так же [чтобы были] σεμνούς, почтенны, μὴ не διλόγους, двуречивы, μὴ не οἴνῳ вина́ πολλῷ многого προσέχοντας, держащиеся, μὴ не αἰσχροκερδεῖς, постыдно корыстны,9 ἔχοντας имеющие τὸ μυστήριον тайну τῆς πίστεως веры ἐν в καθαρᾷ чистой συνειδήσει. совести.10 καὶ И οὗτοι эти δὲ же δοκιμαζέσθωσαν пусть будут испытываемы πρῶτον, сначала, εἶτα затем διακονείτωσαν пусть служат ἀνέγκλητοι безупречные ὄντες. сущие.11 γυναῖκας Жёны ὡσαύτως так же [чтобы были] σεμνάς, почтенны, μὴ не διαβόλους, клеветницы, νηφαλίους, трезвы, πιστὰς верны ἐν во πᾶσιν. всём.12 διάκονοι Служители ἔστωσαν пусть будут μιᾶς одной γυναικὸς жены ἄνδρες, мужи, τέκνων детей καλῶς хорошо προϊστάμενοι возглавляющие καὶ и τῶν ἰδίων собственные οἴκων· дома́;13 οἱ γὰρ ведь καλῶς хорошо διακονήσαντες послужившие βαθμὸν ступень ἑαυτοῖς сами себе καλὸν хорошую περιποιοῦνται приобретают καὶ и πολλὴν многое παρρησίαν право ἐν в πίστει вере τῇ ἐν в Χριστῷ Христе Ἰησοῦ. Иисусе.14 Ταῦτά Это σοι тебе γράφω, пишу, ἐλπίζων надеющийся ἐλθεῖν прийти πρὸς к σὲ тебе ἐν в τάχει· скоре;15 ἐὰν если δὲ же βραδύνω, буду медлить, ἵνα чтобы εἰδῇς ты знал πῶς как δεῖ надлежит ἐν в οἴκῳ доме θεοῦ Бога ἀναστρέφεσθαι, вести себя, ἥτις та, которая ἐστὶν есть ἐκκλησία Церковь θεοῦ Бога ζῶντος, живущего, στῦλος столп καὶ и ἑδραίωμα опора τῆς ἀληθείας. истины.16 καὶ И ὁμολογουμένως общепризнанно μέγα великая ἐστὶν есть τὸ τῆς εὐσεβείας благочестия μυστήριον· тайна; Ὃς Который ἐφανερώθη был явлен ἐν в σαρκί, плоти, ἐδικαιώθη был признан правым ἐν в πνεύματι, Духе, ὤφθη был сделан видим ἀγγέλοις, ангелам, ἐκηρύχθη был возвещён ἐν в ἔθνεσιν, народах, ἐπιστεύθη был облечён верой ἐν в κόσμῳ, мире, ἀνελήμφθη был вознесён ἐν в δόξῃ. славе.